uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Нормативні документи

Статут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

План заходів реалізації Стратегії розвитку Університету на 2021 рік

Стратегічний план розвитку Університету на 2018-2024 роки

Річний звіт “Про виконання критеріїв надання і підтвердження статусу Національного”

Самоаналіз виконання Університетом критеріїв надання та підтвердження статусу національного

Звітна доповідь ректора

Ліцензійні та акредитаційні документи

Правила прийому

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Кодекс академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про Комісію з академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про політику запобігання, попередження та боротьби з сексуальними домаганнями і дискримінацією в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

 Наказ про затвердження складу Комісії з запобігання, попередження та боротьби з сексуальними домаганнями і дискримінацією в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Колективний договір між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на 2016-2020 роки

Проєкт колективного договору між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на 2021-2025 роки

Зміни і доповнення №1 до колективного договору від 05.01.2018

Положення про матеріальну допомогу працівникам

Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян та організації  особистого прийому громадян ректором у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Положення про Раду молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про вибори членів Ради молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Нормативні акти щодо реорганізації та перейменування університету і його структурних підрозділів
Постанова № 439 Кабінету Міністрів України про реорганізацію військово-юридичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Постанова Кабінету Міністрів України №962 від 11.11.2015 "Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу"
Указ Президента України №248/2015 від 29.04.2015 "Питання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого" (щодо збереження статусу національного у зв’язку з перейменуванням)
Наказ МОН України №1697 від 04.12.2013 “Про перейменування Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”
Указ Президента України № 1194/2010 «Про Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» від 24.12.2010
Розпорядження Кабінету Міністрів України №2213-р “Про реорганізацію Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого” від 08.12.2010
Указ Президента України № 485/2009 “Про деякі питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого” від 25.06.2009
Указ Президента України №457/2001 «Питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» від 21.06.2001
Указ Президента України №267/95 “Про статус Української державної юридичної академії” від 30.03.1995
Указ Президента України №1020/95 “Про присвоєння Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого” від 04.11.1995
Положення про структурні підрозділи університету
Положення про Центр дослідження правових проблем перехідного правосуддя
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про Навчально-науковий центр підтримки проєктів та досліджень
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про відділ аспірантури і докторантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Положення про навчальний відділ
Положення про Центр міжнародної освіти та інноваційного розвитку
Положення про кафедру Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Положення про факультет (інститут) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Положення про Інститут прокуратури та кримінальної юстиції
Положення про Слідчо-криміналістичний інститут
Положення про Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України
Положення про Інститут післядипломної освіти
Положення про факультет адвокатури
Положення про господарсько-правовий факультет
Положення про міжнародно-правовий факультет
Положення про факультет правосуддя
Положення про фінансово-правовий факультет
Положення про вечірній факультет
Положення про заочний факультет
Положення про відокремлений структурний підрозділ - Полтавський юридичний інститут
Положення про відокремлений структурний підрозділ - Полтавський юридичний коледж
Положення про відокремлений структурний підрозділ - Інститут управління і права
Положення про Наукову бібліотеку
Положення про соціально-виховну роботу зі студентами
Положення про Раду з соціально-виховної роботи
Положення про куратора академічної групи
Документи, пов'язні із організацією освітнього процесу
Наказ №243-С про проведення семестрового контролю для студентів 1-3 курсів бакалавріату у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.
Наказ №119 щодо регламенту проведення семестрового контролю дистанційно
Наказ №236-с про продовження переходу на дистанційну форму навчання
Наказ про особливості проведення семестрового контролю у ІІ-му семестрі 2020/2021 н.р.
Положення про критерії, правила і процедури рейтингового оцінювання навчальної, методичної, організаційної та наукової діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Наказ про запровадження електронної фіксації  результатів семестрового контролю
Методичні рекомендації з розробки ОПП
Структура навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни
Наказ про перехід на дистанційну форму навчання у ІІ семестрі 2020/2021 навчального року
Наказ про врахування карантинних вимог при організації навчального процесу від 12.02.2021 р.
Наказ про організацію навчального процесу у ІІ-му семестрі 2020/2020 навчального року
Наказ про санітарні та протиепідемічні заходи під час проведення атестації
Наказ про внесення змін до положення про моніторинг знань студентів
Наказ щодо проведення атестації за освітнім рівнем «Магістр»
Примірний перелік документів виробничої практики за базами практик
Програма виробничої практики в юридичній клініці
Наказ про внесення змін до програм практичної підготовки
Регламент проведення контрольних заходів дистанційно (для студентів заочної форми навчання)
Регламент проведення семестрового контролю дистанційно (для студентів (курсантів) денної форми навчання)
Наказ про організацію навчального процесу в умовах карантину від 13.11.2020 р.
Наказ про затвердження графіків навчального процесу на 2020-2021 навчальний рік
Наказ ректора про перехід на дистанційну форму навчання
Положення про організацію та порядок дистанційного проведення екзаменаційних сесій для студентів заочного факультету
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Наказ про навчальний процес у 2020/2020 навчальному році
Наказ про робочий час науково-педагогічних працівників університету на 2020-2021 навчальний рік
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Наказ про склад Екзаменаційних комісій, правила подання та розгляду апеляції
Наказ про семестровий контроль
Наказ про атестацію студентів
Наказ щодо організації підсумкового контролю дистанційно
Наказ про проведення дистанційно екзаменаційної літній сесії за результатами другого семестру
Розпорядження №128 від 09.06.2020 р. на виконання наказів ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 15.05.2020 р. №193-С та від 29.05.2020 р. №208-С
Регламент проведення атестації здобувачів вищої освіти дистанційно (із використанням відеоінструменту Zoom)
Регламент проведення атестації здобувачів вищої освіти дистанційно (із використанням платформи Moodle)
Форма для апеляції щодо змісту тестового завдання або правильності відповіді на нього
Розпорядження №112 від 07.05.2020 нa виконання наказу ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 29 квітня 2020 року №184-С
Регламент проведення контрольних заходів дистанційно (із використанням програми Moodle)
Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 27.05.2020
Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 22.12.2017
Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 26.06.2016
Положення про вибір навчальних дисциплін
Наказ про встановлення та затвердження норм часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників університету
Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Положення про порядок підготовки, подання, обліку, захисту та зберігання курсових робіт
Положення про моніторинг знань студентів у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
Зміни до Положення про моніторинг знань студентів у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 26.06.2016
Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на академічну мобільність
Положення про використання технологій дистанційного навчання на заочному факультеті №1
Інформація про якісні характеристики підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», за спеціальностями 7.03040101 «Правознавство», 8.03040101 «Правознавство»
Каталог №1 вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня (ВНД БР) 2020-2021 н.р.
Каталог №2 вибіркових навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня (ВНД МР) 2020-2021 н.р.
Наказ ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Про затвердження програм практики»
Наскрізна програма практичної підготовки студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (спеціальність 081 «Право», 293 «Міжнародне право»)
Робоча програма виробничої практики студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (спеціальність 081 «Право», 293 «Міжнародне право»)
Наказ ректора про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу у 2020-2021 навчальному році
Фінансові та звітні документи
Кошторис університету на 2016 рік
Кошторис університету на 2017 рік
Кошторис університету на 2018 рік
Кошторис університету на 2019 рік
Кошторис університету на 2020 рік
Кошторис університету на 2021 рік
Звіт про надходження та використання коштів (за ІV квартал 2017 року)
Звіт про надходження та використання коштів (за І квартал 2018 року)
Звіт про надходження та використання коштів (за ІII квартал 2018 року)
Звіт про надходження та використання коштів (за ІI квартал 2019 року)
Звіт про фінансові результати (за ІІ квартал 2018 року)
Звіт про фінансові результати (за 9 місяців 2018 року)
Звіт про фінансові результати (за 2018 рік)
Звіт про фінансові результати (за І квартал 2019 року)
Звіт про фінансові результати (за ІI квартал 2019 року)
Звіт про фінансові результати (за ІII квартал 2019 року)
Звіт про фінансові результати (за 2019 рік)
Звіт про фінансові результати за І півріччя 2020 року
Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2020 року
Звіт про фінансові результати за 2020 рік
Звіт про фінансові результати (за І квартал 2021 року
Баланс університету на 01.01.2018
Баланс університету на 01.04.2018
Баланс університету на 01.07.2018
Баланс університету на 01.10.2018
Баланс університету на 01.01.2019
Баланс університету на 01.04.2019
Баланс університету на 01.07.2019
Баланс університету на 01.10.2019
Баланс університету на 01.01.2020
Баланс університету на 01.07.2020
Баланс університету на 01.10.2020
Баланс університету на 01.01.2021
Баланс університету на 01.04.2021
Штатний розпис з 01.01.2018
Штатний розпис з 01.01.2019
Штатний розпис з 01.01.2020
Штатний розпис з 01.01.2021
Державні закупівлі

Положення про конкурсний відбір та призначення на посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах

Положення про кадрову комісію

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад
Оголошено прийом документів на заміщення вакантних посад асистентів
Документи, які необхідно подати до відділу кадрів для участі у конкурсі

Наказ “Про перелік платних послуг, які можуть надаватися університетом”