uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Місія, візія, цінності та стратегічні пріоритети

Місія Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого полягає в розвитку інтелектуального потенціалу студентів та здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти на основі розвитку освітнього і наукового ресурсу Університету, відтворення і поширення знань, інтеграції наукових досліджень і освітньої діяльності фахівців-професіоналів, що володіють інноваційним типом мислення.

Візія: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого є лідером з інноваційної освіти і науки у сфері юриспруденції, демонструє постійне прагнення до самовдосконалення відповідно до світових стандартів, практикує інноваційні підходи до організації освітнього процесу, наукової  діяльності та  набуття практичних навичок найвищої якості.

Цінності: особистість, її права та свободи; спільнота Університету; лідерство; креативність; професіоналізм; свобода вибору; доброчесність; патріотизм; реалізація державної мовної політики; інтернаціоналізація; етнокультурна і міжконфесійна толерантність; академічна доброчесність; відповідальність; служіння інтересам громади, суспільства і держави; активна громадянська позиція.

Система колективних цінностей визначає основні орієнтири поведінки членів університетської спільноти, розвиваючи в них почуття ціннісно-орієнтаційної єдності, корпоративної солідарності й відповідальності, що є запорукою реалізації Університетом його статутних завдань і стратегії розвитку.

Стратегічним пріоритетом Університету є досягнення європейського, а в перспективі – світового рівня за основними напрямками його діяльності на основі:

 • розвитку інтеграційного, компетентнісного, інноваційного підходів до освітньо-наукової діяльності;
 • узгодження освітнього і науково-дослідного процесів, оновлення навчальної та дослідницької бази;
 • розширення спектру освітніх програм;
 • розвитку і вдосконалення інноваційних освітніх технологій з використанням принципів безперервної ступеневої освіти: довузівська підготовка (юридичні коледжі), базова вища освіта (бакалаврат і магістратура), підготовка кадрів вищої кваліфікації (аспірантура, докторантура), додаткова професійна освіта (підвищення кваліфікації та професійна перепідготовка);
 • покращення матеріального забезпечення та соціальних умов роботи викладацького складу, студентів і аспірантів;
 • використання інтенсивних форм навчання на основі комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних освітніх технологій;
 • інтеграції вчених і аспірантів у світове наукове співтовариство;
 • перетворення наукової діяльності Університету на фактор інноваційного розвитку Харківського регіону і держави в цілому;
 • розширення спектра освітніх послуг за рахунок реалізації безперервної ступеневої освіти, зокрема у формі дистанційного навчання й відкритої освіти, відповідно до потреб економіки та особистості;
 • розширення і зміцнення центрів компетенції за напрямками науково-освітніх платформ;
 • формування та реалізації довгострокової політики Університету в галузі мовної підготовки студентів, аспірантів, викладачів;
 • зміцнення позицій Університету в міжнародному освітньому та науковому співтоваристві;
 • формування резерву педагогічних кадрів Університету з контингенту здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, планомірне омолодження професорсько-викладацького складу;
 • просування бренду Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого шляхом популяризації досягнень і можливостей Університету в освітній, науковій та інноваційній діяльності через участь у міжнародних виставках, організацію міжнародних форумів і конференцій з наукових, освітніх та методичних проблем, публікації в популярних світових виданнях.