uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Примусова праця і міграція: ефективні дії країн Вишеградської четвірки і Східноєвропейського партнерства

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. > Міжнародні зв’язки > Примусова праця і міграція: ефективні дії країн Вишеградської четвірки і Східноєвропейського партнерства

Проєкт реалізовуватиметься Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого в період з 1 жовтня 2021 р. по 31 грудня 2022 року.

Визнаючи важливість боротьби з примусовою працею та усунення особливої вразливості мігрантів щодо сучасного рабства, проєкт спрямований на здійснення аналізу зусиль держав V4 та Східного партнерства, бізнесу, громадських організацій та наукових кіл у регіоні щодо боротьби з примусовою працею та впровадження інструментів ідентифікації та запобігання цим загрозам.

Партнери Університету представляють наукові інституції й правозахисні організації з семи країн регіону:

Білорусь – Білоруський Гельсинський комітет

Вірменія – Гельсинська громадська асамблея Vanadzor

Грузія – Агенція громадського розвитку (CIDA)

Молдова – Інститут з бізнесу і прав людини в Республіці Молдова

Польща – Польський інститут прав людини і бізнесу

Словакія – SME SPOLU

Чехія – Дослідницький центр з прав людини (UNCE)

Обґрунтування проєкту Глобальна спільнота зобов’язалась у вигляді Цілей сталого розвитку (ЦСР) вирішувати глобальні виклики для досягнення кращого та більш сталого майбутнього для всіх. ЦСР 8.7 має на меті викорінення сучасного рабства, торгівлі людьми, примусової праці та найгірших форм дитячої праці до 2030 року. Цілі також охоплюють цілі міграції, особливо в рамках ЦСР 10.7, яка спрямована на сприяння впорядкованій, безпечній та відповідальній міграції та мобільності людей, у тому числі шляхом впровадження запланованої та добре керованої міграційної політики.

Очікування належних, старанних та ефективних заходів для реалізації цих цілей поставлені як перед урядами, так і перед усіма суб’єктами процесу розвитку, включаючи бізнес та громадянське суспільство. Через зростаючі соціально-економічні виклики ми очікуємо один від одного більшої прозорості, більшої довіри та поширення відповідальної ділової поведінки.

Проєкт має на меті:

 • Визначити набір основних ознак, які допоможуть нам краще зрозуміти відповідні зв’язки між міграцією та вразливістю до примусової праці;
 • Порівняти зусилля урядів та підприємств у країнах V4 та Східного партнерства у боротьбі з примусовою працею та оцінити можливості та проблеми у просуванні відповідальної ділової поведінки;
 • Створити платформу для політиків, експертів з прав людини, урядовців, інвесторів та представників рекрутингових компаній та груп громадянського суспільства для обговорення ключових проблем, з якими стикається бізнес при впровадженні заходів щодо боротьби з примусовою працею у регіоні V4 та Східного партнерства;
 • Краще зрозуміти вплив політики та норм ЄС на працівників-мігрантів;
 • Дослідити взаємозв’язок між щоденними зловживаннями та втручаннями, спрямованими на примусову працю. На цій веб-сторінці буде розміщена інформація про події в рамках проекту та результати проекту, включаючи політичні документи та практичні посібники, які будуть підготовлені.

  Сайт проєкту!

The project “Forced labour and migration: V4&EaP’s Effective Response” supported by the Videgrad Fund www.visegradfund.org (or www.visegrad.fund)

The project will be implemented by the Yaroslav Mudryi National Law University in the period from 01/10/2021 till 31/12/2022.

Recognizing the importance of combating forced labor (FL) and addressing specific vulnerabilities of migrants to modern slavery, the project examines recent efforts of V4&EaP states, businesses, CSOs and academia in the region in combating FL in general, and implementing identification and prevention tools in particular. The project aims to raise awareness and build the capacity of the state bodies, business, CSOs, and human rights defenders on effective responses to FL risks and to create the platforms for exchange developments and good practices on preventing FL in a situation of migration.

The University partners represent scientific institutions and human rights organizations from seven countries of the region:

Belarus – Belarusian Helsinki Committee

Armenia – Helsinki Citizens’ Assembly – Vanadzor

Georgia – Civil Development Agency (CIDA)

Moldova – Institute for Business and Human Rights of the Republic of Moldova

Poland – Polish Institute for Human Rights and Business

Slovakia – SME SPOLU

Czech Republic – Human Rights Research Center (UNCE)

Background of the project. The global community has pledged, through the Sustainable Development Goals (SDGs), to address global challenges to achieve a better and more sustainable future for all. SDG 8.7 aims to eradicate modern slavery, trafficking, forced labour and the worst forms of child labour by 2030. Also covered by the SDGs is migration, most notably under SDG 10.7, which aims to facilitate orderly, safe, and responsible migration and mobility of people, including through implementation of planned and well-managed migration policies. The expectations of proper, diligent, effective measures to implement these goals are set both for governments and for all entities in development processes, including business and civil society. Due to the growing socio-economic challenges, we expect from each other greater transparency, greater trust and the dissemination of responsible business conduct.

The project aims to:

 • Identify a set of salient features that will help us better understand the relevant connections between migration and vulnerability to forced labour;
 • Compare the efforts by governments and businesses in V4&EaP countries in combating forced labour and evaluate the opportunities and challenges in promoting responsible business conduct;
 • Create the platform for policymakers, BHR experts, government officials, investors, and representatives of recruitment companies and civil society groups to discuss key challenges faced by businesses when implementing measures to tackle forced labour in the V4&EaP region;
 • Better understand the effects of EU policies and regulations upon migrant workers;
 • Explore the relationship between everyday abuses and interventions targeting forced labour.

Information about events within the project and project’s developments, including policy papers and practical guide that will be prepared, will be posted on this web-page.