uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
d.s.boychuk@nlu.edu.ua

Бойчук Дмитро Сергійович

Старший викладач, кандидат юридичних наукКафедра права Європейського Союзу

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Право людини на захист: загальнотеоретична характеристика

Публікації

Монографії

 1. Архітектура європейської безпеки: історія становлення і розвитку : В 2 ч.: монографія / за наук. ред. професорів А. П. Гетьмана і І. В.  Яковюка. – Харків. : Право, 2020.
 2. Учасники національної інноваційної системи: інституційно-функціональний аналіз в праві: монографія / С. В. Глібко [та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку НАПрН України. – Електрон. текстові дані. Харків : Право, 2018. 270 с.

Sсopus і Web of Science та зарубіжні видання

 1. Palamarchuk E.A., Mordovtsev A.Yu., Mamychev A.Yu., Plotnikov A., Boichuk D.S. (2018). The policy of anti-semitism in action: the events of crystal night in the public opinion of the United States (based on the “New York Times” materials of 1938). National academy of managerial staff of culture and arts herald, 223-226.

Фахові наукові статті, підручники, посібники, наукові статті

Підручники

 1. Право Європейського Союзу:основи теорії: підручник / за заг. ред. І. В. Яковюка ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. права Європ. Союзу. – Харків : Право, 2019. 360 с. 

Навчальні та навчально-методичні посібники  

 1. Право Європейського Союзу (в питаннях і відповідях) : навч.-довід. посіб. ; вид. 2-ге, випр / за ред. І. В. Яковюка. Харків : Право, 2020. 174 с.

Верховенство права і толерантність [Текст] : навч. посіб. / Д. О. Вовк, Д. С. Бойчук ; [Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union]. Харків : Лисенко І. Б., 2018. 170 с.  

Фахові наукові статті  

 1. Yakoviyk I. V., Tragniuk O. Y., Boichuk D. S. (2020). Strategic autonomy of the European Union: on the way to «European Sovereignty» in defense? Problems of Legality. № 149. С. 223-242.
 2. Бойчук Д. С. Правосвідомість та правова культура як передумова розширення чинного обсягу права людини на зброю в Україні. Вісник Національної академії правових наук України. 2019. Т. 26, № 2, p.13-21.
 3. Бойчук Д. С. Правосвідомість та правова культура як передумова розширення чинного обсягу права людини на зброю в Україні. Вісник Національної академії правових наук України. Харків, 2019. Т. 26. № 2. С. 13-23.
 4. Бойчук Д. С. Щодо питання про право на зброю як складову права людини на захист. Правові новели. 2018. № 4. С.9–14.
 5. Бойчук Д. С. Щодо питання про принципи права людини на захист. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 4. С. 175–179.
 6. Boichuk D.S. Regulation of human right to defense in international law. Legea si Viata, Vol. 5, 2018. p.45-49.
 7. Бойчук Д. С. Щодо питання про регулювання права на зброю як складової частини права людини на захист. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Дніпро, 2018. Вип. 2, т .1. С. 14–16.
 8. Бойчук Д. С. Щодо питання місця права на захист у системі прав людини. Проблеми законності. Харків, 2017. Вип. 136. С. 15–20.

Наукові статті  

 1. Бойчук Д. С. Ймовірні зміни у суб’єктному складі суспільних відносин у пост-глобальному світі. Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі : тези доп. Всеукр. круглого столу (19-20 квіт. 2019 р.). Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2019. С. 10-11.
 2. Бойчук, Д. С. Міжнародне право: тенденції розвитку в постглобальному світі.  Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні: міжнар. наук.-практ. конф., 22 трав. 2019 р. Маріуполь : МДУ, 2019. с. 89
 3. Бойчук Д. С. Право на за зброю як складова права на захист: міжнародний досвід. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. статей за матеріалами II Харків. міжнарод.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова (Харків, 21 лист. 2016 р.) : у 2-х ч.; редкол. А. П. Гетьман [та ін.]. Харків : Право, 2016. Ч. 1. С. 177-180.
 4. Boichuk D. S. Grounds for the realization of human right to defense. Юридична осінь 2017 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. конф. молодих учених, м. Харків, 15 листоп. 2017 р. Харків, 2017. С. 39–42.
 5. Бойчук Д. С. Зміст права людини на захист: фактичні та юридичні дії. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, студентів,. 13–14 квіт. 2017 р. Сєвєродонецьк, 2017. С. 168–171.
 6. Бойчук Д. С. Щодо питання різновидів права людини на захист. Юриспруденція в теорії і на практиці: питання вдосконалення правової грамотності : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 24–25 лют. 2017 р. Запоріжжя, 2017. С. 6–8.
 7. Boichuk D.S. The Human Right to Arms as a Part of the Right to Defense. Актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки (конференція проводиться іноземними мовами). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Харків, 14 квітня 2016 р.). Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. С.9-11  

Переклади

 1. Національний план дій у сфері бізнесу і прав людини: посібник / [пер. з англ. ; за заг. ред. Олени Уварової] Я. Юдіна, О. Уварова, Д. Бойчук, Ю. Размєтаєва, Н. Герасимчук, М. Рудько, Є. Шакотько, 2018
 2. Yearbook of ukrainian law. Щорічник українського права. № 11. 2019 : coll. of scientific papers. 2019. № 11 / National academy of legal sciences of Ukraine ; ed. V. Ya. Tatsii [et al.]. Пер. на англійську за сприяння О.О. Петришина, Д.С. Бойчука. – Kharkiv : Pravo, 2019. – 470 p.
 3. Yearbook of ukrainian law. Щорічник українського права. № 12. 2020 : coll. of scientific papers. 2020. № 12 / National academy of legal sciences of Ukraine ; ed. V. Ya. Tatsii [et al.]. Пер. на англійську за сприяння О.О. Петришина, Д.С. Бойчука. – Kharkiv : Pravo, 2020. – 610 p.
 4. Доповідь екс-судді Європейського суду з прав людини, професора Центрально-Європейського університету Андраша ШАЙО, виголошена на 24 Щорічному симпозіумі з права і релігії в Університеті Брігама Янга (США). Пер. з англійської Бойчук Д., Цололо В. URL:
 5. Керівні принципи Європейського Союзу зі сприяння і захисту свободи релігії або переконань / пер. з англ. Д. Бойчука і К. Дайнеко; за ред Д. Вовка. Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. 36 с.  

Інші публікації

 1. Бойчук Д.С. Англійська для вченого: власний досвід на прикладі іспиту IELTS. Освіта України : газета. 2019. N 10(11 березня). С. 55
 2. Бойчук Д.С. Перевірка на плагіат: власний досвід. Освіта України : газета. 2019. N 25(24 червня). С. 7

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Міжнародне право, право Європейського Союзу, права людини, право людини на зброю, право людини на захист, питання правосуб’єктності у міжнародному праві, міжнародне космічне право