uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uken0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Науково-дослідницький сектор

> Науковцям > Освітньо-наукові центри та лабораторії > Науково-дослідницький сектор

Ісаєв Арсен Миколайович 

начальник науково-дослідницького сектору

a.m.isayev@nlu.edu.ua

bitishu300@gmail.com

(057) 7049251

(057) 7041172

Науково-дослідницький сектор (далі – НДС) було створено відповідно до наказу Міністерства вищої та середньої освіти Української РСР № 19 від 13.01.1978 року для організації та проведення госпдоговірних науково-дослідницьких робіт.

З вересня 2012 р. НДС очолює кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права № 1 А. М. Ісаєв.

Згідно з Положенням про НДС основними завданнями сектору є:

 • розроблення проєктів законів, інших нормативно-правових актів, рекомендацій і пропозицій для нормотворчих та правозастосовних органів;
 • залучення до проведення наукових досліджень керівних, науково-педагогічних та інших працівників України, навчально-допоміжного персоналу, науковців, докторантів, аспірантів і студентів, оптимізація навчального процесу;
 • організація пошуку потенційних замовників упровадження результатів наукових досліджень;
 • створення умов для впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес Університету, підвищення якості підготовки фахівців із вищою освітою, підвищення кваліфікації науково-педагогічного колективу Університету;
 • залучення додаткових джерел фінансування для проведення наукових досліджень;
 • організація замовлення конкретних наукових розробок, у процесі яких використовуються наукові результати, одержані в Університеті;
 • реалізація на ринку товарів і послуг України й на зовнішньому ринку одержаних в Університеті результатів наукових досліджень з метою задоволення суспільних потреб в якісних правових і наукових послугах, вирішення важливих соціальних та економічних завдань;
 • розв’язання наукових проблем удосконалення вищої юридичної освіти.
 • науково-дослідна робота в НДС Університету забезпечується через:
 • спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на розв’язання проблем формування правової, соціальної і демократичної держави;
 • проведення наукових досліджень, результати яких втілюються у науково-правових висновках, висновках науково-правової експертизи, висновках експертів у галузі права;
 • проведення науково-освітніх заходів з підвищення кваліфікації на договірних засадах;
 • створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;
 • безпосередню участь науково-педагогічних працівників у науково-дослідних роботах, що проводяться в Університеті;
 • залучення студентів у складі наукових колективів до участі в науково-дослідних роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету та за договорами із замовниками;
 • розроблення і впровадження в навчальний процес нових технічних засобів навчання, створених за результатами наукових досліджень: наукових монографій, конспектів лекцій та навчальних посібників тощо.

На основі використання результатів виконаних фундаментальних досліджень, а також відповідно до наукових напрямів діяльності та профілю підготовки фахівців НДС здійснює прикладні дослідження на договірній основі з конкретними замовниками шляхом використання ринкових механізмів і державного стимулюючого впливу.

Результати найбільш важливих досліджень, у тому числі фінансованих за рахунок коштів державного бюджету, розглядаються на вченій раді Університету.

В умовах сьогодення основним завданням НДС є організація виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на розв’язання нагальних соціальних та економіко-правових проблем, а також комерціалізація найвагоміших результатів цих досліджень.

Науково-дослідницький сектор

м. Харків, вул. Пушкінська 77, каб. №№ 516, 514

nds_nyu@nlu.edu.ua 

nds_nuau@i.ua

(057) 7041172, (057) 7049251, (057) 7049364

Інформація науково-дослідницького сектору

Послуги

Документи

Конкурси