uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
4. s.p.pogrebnyak@nlu.edu.ua

Погребняк Станіслав Петрович

Професор кафедри, доктор юридичних наук, професорКафедра теорії і філософії права

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Колізії в законодавстві та шляхи їх переборення 

Основоположні принципи права

Публікації

Фахові видання

Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) Х.: Право, 2008. – 240 с.; Погребняк С.П. Правосуддя як справедливе судочинство [розд. 3] // Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення / відп. ред. В. С. Бігун. – Київ : Б. в., 2009. – С. 71-89

Погребняк С.П. Общие принципы права в контексте усовершенствования современной национальной правовой системы [подразд. 3.8] // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. / Нац. акад. прав. наук. Украины; редкол. В. Я. Таций [и др.]. – Х. : Право, 2011. – Т. 1: Методологические и историческо-теоретические проблемы формирования и развития правовой системы Украины. – С. 842-862

Погребняк С.П. Транслювання конституційних цінностей у фінансове право [підрозд. 2.5] // Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України / Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; наук. ред. Ю. С. Шемчушенко ; відпов. ред. Н. М. Пархоменко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юрид. думка, 2013. – С. 176-195

Погребняк С.П. Юридична відповідальність: загальнотеоретична характеристика [розд. 1] // Проблеми правової відповідальності / В. Я. Тацій [та ін.] ; за ред.: В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, В. І. Борисової ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2014. – С. 16-32

Погребняк С.П. Принципи права: доктринальні питання [підрозд. 2.5] // Правова доктрина України : У 5 т. / Нац. акад. прав. наук України; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція. – С. 396-415

Погребняк С.П. Концепції good governance та good administration (міжнародний, європейський та національний досвід) // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 1. – С. 177-190

Погребняк С.П. Верховенство права в Україні: передумови та перспективи // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 1. – С. 29-36

Погребняк С.П., Уварова Е.А. Сопротивление угнетению. Восстание. Революция (теоретико-правовой анализ в свете доктрины прав человека) // Право і громадянське суспільство. – 2013. – № 2 (3). [Електронний ресурс] : http://www.lcslaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-3-2013/item/102-soprotivlenie-ugneteniyu-vosstanie-revolyutsiya-teoretiko-pravovoj-analiz-v-svete-doktriny-prav-cheloveka-pogrebnyak-s-p-uvarova-e-a

Погребняк С.П. Справедливість як принцип права: основні аспекти // Філософія права і загальна теорія права. – 2015. – № 1/2. – С. 257-268; Погребняк С.П. Принцип пропорційності як загальний принцип права // Право України. – 2017. – № 7. – С. 39-46.

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Принципи права; верховенство права; правові цінності; проблеми правосуддя; дія нормативно-правових актів у часі; застосування права за наявності колізій і прогалин; порівняльне правознавство

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти (2013)