uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Гринчак Алла Анатоліївна

Доцентка, кандидатка юридичних наук, доценткаКафедра державного будівництва

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Злочини проти людяності: міжнародно-правовий аспект

Публікації

Фахові видання

Парламентська відповідальність уряду у європейських країнах. Проблеми законності. 2020. Вип. 149. С. 24-35. URL: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/201832

Практика Європейського Суду з прав людини щодо особливостей інституціоналізації політичних партій у зарубіжних країнах. Форум права: електрон. наук. фахове вид. №4. Х., 2018. С. 6-16. URL: http://forumprava.pp.ua/2018-n-4.html

Правове регулювання міжнаціональних відносин: приклад європейських країн. Україна і Європейський Союз: шлях до сталого розвитку: зб. наук. статей за матер. ІІ всеукр.наук.практ. конф.з європи.права, м.Харків, 15 травня 2019. С.57-64. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2020/SB_Evrointegraciy_2019.pdf

Злочини проти людяності: практика міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії. Альманах міжнародного права. №17. 2017. С. 39-50.

Ознаки злочинів проти людяності за статутом Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: наук.журнал Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2017. С. 53-62.

Злочин геноциду і відповідальність за нього: міжнародно-правові норми і національне законодавство. Проблеми законності. №44. Х.: Нац.юрид.акад України, 2000. С. 225-230

Універсальна юрисдикція і римський статут Міжнародного кримінального суду. Проблеми законності. Вип. 47. Х.: Нац.юрид.акад. України, 2001. С. 198-201

Злочини проти людяності: міжнародно-правовий аспект: автореф.дис., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2002. 19 с.

Проект Кодексу злочинів проти миру й безпеки людства: злочини проти людяності. Проблеми законності. Вип. 56. Х.: Нац.юрид.акад. України, 2002. С. 183-188.

Перші справи Міжнародного кримінального суду. Проблеми законності. Вип. 89. Х.:Нац.юрид.акад. України, 2007. С. 195-199

 Права людини в Китайській Народній Республіці: конституційно-правовий аналіз. Проблеми законності. Вип. 99. Х.: Нац.юрид.акад. України, 2008. С. 205-211

Международный уголовный суд: организация и структура. Проблеми законності. Вип. 39. Х.: Нац.юрид.акад України,1999. С. 199-203

Становлення Міжнародного кримінального суду. Український часопис міжнародного права. № 4. Київ, 2003. С. 64-69

Основи конституційного права Болгарії: Конституційне право зарубіжних країн: навч.посібник.  К.: Юрінком Інтер, 2004. С. 461-478

Поняття й особливості міжнародного публічного права: Міжнародне право: навч. посібник.  К.: Юрінком Інтер, 2005. С. 3-17.

Міжнародне право в період збройних конфліктів: Міжнародне право: навч. посібник.  К.:Юрінком Інтер, 2005. С. 295-310.

Електронна комерція і право: навч. посібник.  Х.: TEMPUS, 2010. 420 с.

Господарсько-правове забезпечення раціонального використання електроенергії: навч.-метод. посіб. Харьков: Право, 2015. 120 с.

Протидія расизму, ксенофобії та екстремізму: навч.посібник. Х.:ФОП Лисенко І.Б., 2018. 248 с. URL: https://nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/08/PhD-5-Протидія-расизму-ксенофобії-та-екстремізму.pdf

Некоторые международно-правовые аспекты Конституции Украины. Проблеми активізації конституційно-правових досліджень і вдосконалення викладання конституціного права: Зб. наук. статей. Х.: Нац. юрид.акад. України. 1999. С.74-78

Злочини проти людяності у проекті Кодексу злочинів проти миру та безпеки людства. Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (до 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини і основних свобод): тези доп. та наук. повідомлень. Харків: Нац.юрид.акад. України, 2000. С. 200-201

Обвинение в преступлениях против человечности в национальных судах. Актуальні проблеми юридичної науки: Тези доп. та наук. повід.  Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000 С. 103-105

Злочин переслідування як злочин проти людяності за ст. 5 Статуту Югославського трибуналу. Конституція – основа державно-правового будівництва і соціального розвитку України: тези доп.та наук. повідомлень. Х.: Нац.юрид.акад. України, 2001. С. 162,163.

Набрання чинності Статутом Міжнародного кримінального суду. Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті (до Міжнародного дня науки за мир і розвиток):тези доп. та наук. повід. Х.: Нац.юрид. акад. України, 2003. С.58-59.

Набрання чинності Статутом Міжнародного кримінального суду. Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті (до Міжнародного дня науки за мир і розвиток): тези доп.та наук. повідомлень. Х.: Нац.юрид. акад. України, 2003. С.58-59

Щодо проблем реформування ООН у сучасних умовах. Актуальні проблеми правознавства: Тези доп. та наук повідомлень. Х.: Нац. юрид. акад.України, 2004. С. С.193,194

Перші кроки Міжнародного кримінального суду. Сучасні проблеми юридичної науки: стан і перспективи розвитку: Тези доп. та наук. повідомлень. Х.: Нац.юрид.акад. України, 2005. С. 101, 102.

Програма навчальної дисципліни” Історія дипломатії”. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2008. 16 с.

Особливості конституційно-правового статусу особи у КНР. Осінні юридичні читання: тези доповідей та наук. повідомлень. Х.: Нац.юрид.акад України, 2008. С. 106,107

Національні правові системи: особливості та перспективи розвитку в контексті глобалізації. Правова система України: проблеми і тенденції розвитку: матеріали наук.-практ.конф., м.Харків, 3 червня 2010 р. Х.: НДІ держ.буд-ва та місц.самоврядування, 2010. С. 3-5.

Поневолення як злочин проти людяності за ст. 5 Статуту Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії: судова практика. Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21-22 липня 2017 р.). Х., 2017. С. 16-19.

Політична система як об’єкт конституційно-правового регулювання: досвід зарубіжних країн. Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16-17 березня 2018 р.). Х.: ААЮ, 2018. С. 25-29.

Аналіз ознак злочинів проти людяності за статутом міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії. Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: матер.міжн.наук.-практ.конф. (Запоріжжя, 11-12 трав. 2018 р.). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. С. 91-96.

Конституційно-правове регулювання політичних відносин як важливий фактор державотворчих процесів: приклад європейських країн. Теорія та практика сучасної юриспруденції: мат. ХХІ всеукр.наук.конф. Х., Асоціація випускників НЮУ, ФОП Бровін О.В., 2019. С.11,12

Конституційно-правовий статус особи в мусульманських країнах. Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у ХХІ столітті: матер. міжн. наук.-практ.конф., Запоріжжя, 26-27 квітня 2019 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С.40-43

Правовий статус особи в ОАЕ. Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Львів, 19-20 квітня 2019. Львів: Західноукраїнська організація ” Центр правничих ініціатив”, 2019. С. 28-31

Оцінювання якості і стандарт вищої юридичної освіти в Україні. Компетентнісний підхід і якість вищої юридичної освіти: тези доп. та повід.учасників ХІІ конф. школи педагогічної майстерності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Х.: Нац.юрид.унів., 2018. С.87-92

Особливості форми правління ОАЕ. Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах: матер.міжн. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 21-22 серпня 2020 р. Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2020. С.24-28

Особливості законодавчої влади в ОАЕ. Актуальні питанні правової теорії та юридичної практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, Україна, 7-8 серпня 2020 р.) Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2020. С.14-18

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Актуальні проблеми розвитку інститутів публічної влади у зарубіжних країнах: конституційно-правовий  аспект

Системно-структурна організація, напрямки перспективи конституційного реформування інститутів публічної влади у зарубіжних країнах

Актуальні проблеми міжнародного права, міжнародне кримінальне право, міжнародні злочини. Права людини.

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії:

Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України (2019)