uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Баулін Юрій Васильович

Професор, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрНУКафедра кримінального права №1

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Право громадян на затримання злочинця за радянським кримінальним законодавством 

Кримінально-правові проблеми вчення про обставини, що виключають злочинність (суспільну небезпечність і протиправність) діяння

Публікації

Монографії

 1. Право граждан на задержание преступника – Х.: Вища школа, 1986. – 157 c.
 2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния – Х.: Основа, 1991. – 360 с.        
 3. Звільнення від кримінальної відповідальності – К.: Атіка, 2004. – 296 с.
 4. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. В. Дорош та ін.; За заг. ред. Ю. В. Бауліна, Л. В. Дорош. – Х.: Право, 2005 – 256 с
 5. Причинение вреда с согласия «потерпевшего» как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Харьков : Изд-во «Кроссроуд» , 2007. – 96 с.
 6. Правова система України: історія, стан та перспективи / редкол. : В. Я. Тацій [та ін.] ; Академія правових наук України : у 5 т. Т. 5 : Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні  / В. В. Сташис, В. П. Тихий, Ю. В. Баулін [та ін..]; заг. ред. : В. В. Сташиса. – Х.: Право, 2008. – 839 с.
 7. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. / Нац. акад. прав. наук Украины; под общ. ред. В. В. Сташиса; редкол: В. Я. Таций и др. Т. 5 Уголовно-правовые науки. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Украине. – Х.: Право, 2011.
 8. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х.: Право, 2011р. – 344 с.
 9. Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення//Н. М. Онищенко та ін. відп. ред. Ю. В. Баулін. – Донецьк: ПП «ВД «Кальміус», 2013. – 424 с.
 10. Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013. Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку //В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – 1240 с.
 11. The Legal system of Ukraine: Past, Present, and Future : in 5 v. / V. 5: Criminal-Law Sciences. Urgent Problems of combatting criminality in Ukraine / National academy of legal sciences of Ukraine; gen. ed. V. Tatsiy ; ed. and translator W. E. Butler. – Kyiv; Kharkiv : Pravo, 2013.
 12. Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи / Ю. В. Баулін, М. В. Буроменський, В. В. Голіна та ін. За заг. ред. Ю. В. Бауліна. – Київ: ВАІТЕ, 2015. – 688 с.
 13. Методологія в праві / І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін. За заг. ред. І.Безклубого. – К.: Грамота, 2017. – 658 с.

Scopus і Web of Science та зарубіжні видання

 1. Baulin Y. Rohozhyn B. Vyshnevska I. Legal regulation of professional obligations of physician in Ukraine. Wiad Lek 2019, 72, 9 cz II, p. 1839-1843. URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/01/WL-9-cz-II-2019.pdf
 2. Baulin Y. Pavshuk K. Vyshnevska I. Risk in the performance of medical activities: medico-legal overview. Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 12 cz. II, p. 2410-2415. URL: https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/02/WL-12-cz-II-2019.pdf
 3. Yuriy V. Baulin , Borys A. Rohozhyn , Inna A. Vyshnevska. Labour safety of medical workers during the COVID-19 pandemic: legal aspect. Wiadomosci Lekarskie, volume LXXIII, issue 12 part 2, desember 2020 – p. 2709-2714

 

Підручники, посібники, тези наукових доповідей, наукові статті

Підручники

 1. Кримінальне право України. Загальна частина / М. І Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін. За ред. М. І. Бажанова, В.В. Сташиса, В. Я. Тація. –  1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010 рр.
 2. Кримінальне право України. Особлива частина /М. І. Бажанов, В. Я. Тацій, В. В. Сташис та ін. За ред. М. І. Бажанова, В. Я. Тація, В. В. Сташиса. –2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010 рр.
 3. Российское уголовное право. Часть Общая / Под ред. проф. В.С. Комиссарова. – СПб.: Питер, 2005. – 551 с
 4. Кримінальне право України: Загальна частина /В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., перероб. і доп. – Х.: Право, 2015. – 528 с.
 5. Кримінальне право України: Особлива частина      /Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., перероб. і доп. – Х.: Право, 2015. – 680 с.
 6. Кримінальне право України: Загальна частина // В.Я.Тацій, В.І. Тютюгін, В.І.Борисов та ін.; за ред. В.Я.Тація, В.І.Тютюгіна, В.І.Борисова. -6-те вид., перероб.і допов.-Харків: Право. 2020.-584 с.
 7. Кримінальне право України: Загальна частина // В.Я.Тацій, В.І. Тютюгін, В.І.Борисов та ін.; за ред. В.Я.Тація, В.І.Тютюгіна, В.І.Борисова. -6-те вид., перероб.і допов.-Харків: Право. 2020.-584 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники

 1. Уголовная ответственность за незаконное обращение с наркотическими средствами // Навчальний посібник – К.: УМК ВО, 1988. – 80 с.
 2. Основания, исключающие преступность деяния // Навчальний посібник – К.: УМКВО, 1989. – 46 с.
 3. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» відповідно до вимог ECTS для студентів ІІ курсу / уклад.: В.Я.Тацій, В.І.Тютюгін, Ю.В.Баулін та ін. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Х., 2015. – 122 с.

Науково-практичні коментарі законодавства України

 1. Конституція України: Науково-практичний коментар  /В. Б. Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.; Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий та ін. – Х.: Право; К.: Ін Юре, 2003. – 808 с.
 2. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін.; – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.
 3. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар – 2003, 2004, 2006, 2007, 2008.
 4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар : У 2-х т. / За заг ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид. доп. – Х.: Право, 2013. Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – Х.: Право, 2013. – 376 с.
 5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар : У 2-х т. / За заг ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид. доп. – Х.: Право, 2013. Т. 2 : Особлива частина    / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – Х.: Право, 2013. – 1040 с
 6. Цивільний кодекс України: наук.-практ. коментар / За ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Т. 11: Недоговірні зобов’язання: пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців. / І. В. Спасибо-Фатєєва, Л. М. Баранова, Ю. В. Баулін та ін., за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Право, 2014. – 416 с.

Тези наукових доповідей

 1. Баулин Ю., Куц В. Н., Орлов П. И.  Вопросы уголовного права в проекте Конституции Украины // Конституція України: якою їй бути: Матеріали наук.-практ. конф. – Х.: Харківськ. ін-т внутр. справ, 1992. – С. 62–64.
 2. Куц В. Н. , Орлов П. И., Баулин Ю.  Проблемы уголовной ответственности в Украине на пороге XXІ века Проблема ответственности на рубеже XX и XXІ веков: Материалы мемориальных чтений, посвященных 60-летию профессора А.Ф. Плахотного. – Х.: Харьковск. гос. ун-т, 1996. – С. 140–143.
 3. Баулін Ю. В. Про методологію дослідження принципів кримінального права // Проблеми методології сучасного правознавства: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конфер. (9-10 жовтня 1996 р., Київ). – К.: Укр. Правнича Фундація, 1996. – С. 132–135.
 4. Баулін Ю. В. Структура Загальної частини нового Кримінального кодексу України // Конституція України – основа модернізації держави та суспільства: Матеріали наукової конференції (21-22 червня 2001 р., Харків). – Х.: Право, 2001. – С. 323–325.
 5. Баулін Ю. В. Методологічне значення поділу права на приватне і публічне для кримінально-правових досліджень// Методологічні проблеми правової науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13-14 грудня 2002 р., Харків). – Х.: Право, 2003. – С. 285–287.
 6. Баулін Ю. В. Співвідношення кримінального права та кримінального законодавства // Актуальні проблеми юридичної науки: стан і перспективи: Матер. наук.-практ. конф.– Х.: НЮАУ, 2004. – С. 272-274.
 7. Баулін Ю. В. Протиправність як ознака вбивства // Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи: Матеріал. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 квіт. 2004 р. / Ред. кол.: Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – К. –Х.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 18–19.
 8. Баулин Ю. Уголовно-правовые средства превенции преступлений // Актуални проблеми на превенцията на престъпността. Сборник от материали на Първата международна научно-практическа конференция, организована от юридическия факултет на Пловдивския университет «Паисий Хилендарски» 19 април 2005 г. / Под ред. проф. Й. Айдарова. – Пловдиво: Плдовдивско университетско издательство, 2005. – С. 104-108.         (0,3 д.а.).   
 9. Баулін Ю. В. Про співвідношення стабільності та динамізму кримінального законодавства України          // Матеріали наукових семінарів та «круглих столів», проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 травня 2007 р. / Упорядники А. П. Гетьман, О. В. Петришин. – Х.: Право, 2007. – С. 3-4.              
 10. Баулин Ю. Пределы преемственности в развитии уголовного законодательства // Реформите в наказателно правосъдие: «за» и «против». Сборник от материали на Втората международна научно-практическа конференция, организирана от Юридическия факултет на Пловдивския университет «Паисий Хилендарски» – 20 юни 2006 г. – Пловдив: Университетско издателство «Паисий Хилендарски», 2007. – С. 129-134.
 11. Баулін Ю. В. Поняття кримінальної відповідальності та його значення для практики застосування нового Кримінального кодексу України         // Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 жовтня 2001 р., Харків). – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 39–42.
 12. Баулін Ю. В. Кримінальна відповідальність: методологічний підхід до визначення // Правова відповідальність: доктрина та практика застосування. Збірник тез доповідей учасників Міжнародного науково-практичного круглого столу (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2 червня 2011 р.). – К., 2011.          С. 87-89    
 13. Баулин Ю. 20 лет уголовному законодательству Украины: некоторые итоги и тенденции // Міжнародна науково-практична конференція “Гармонізація законодавства кримінально-правового направлення в сучасній Європі”. Одеса, 5-8 вересня 2011 р.- НУОЮА и ОНУ ім. Мечникова.            
 14. Баулин Ю. Уголовное право Украины за последние 10 лет: основные тенденции и перспективы развития. // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 жовтня 2011 р./ редкол.: В.Я.Тацій (голов. ред.), В.І.Борисов (заст. гол. ред.) та ін. – Х.: Право, 2011. – 456 с.              
 15. Баулін Ю. В. Кримінально-правова система України: загальна характеристика // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали між нар. науково-практичної конференції, 11-12 жовт. 2012 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін.. – Х.: Право, 2012. – С. 41-46.
 16. Baulin Y. Lashchuk N., Bronevytska O., Sozanskyy T. Oborona konieczna jako okoliznosc wylaczajaca bezprawnosc w prawie karnym Ukrainy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G: Ius. – 2013. – Vol. LX, 2. – S. 7-27.
 17. Баулін Ю. В. Принципи відповідальності за сучасним кримінальним правом України (методологічний підхід до визначення) //Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 жовтня 2013 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2013. – С. 23-27.
 18. Баулін Ю. В. Теоретико-методологічні проблеми кримінально-правової науки в Україні //Правова доктрина – основа формування правової системи держави: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п’ятитом. моног. «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листопада 2013 р. – Х.: Право, 2013. – С. 80-88.
 19. Баулін Ю. В. Кримінальний кодекс України: сучасний стан та перспективи // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовтня 2015 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – С. 7-11.  
 20. Баулін Ю. В. Принцип справедливості кримінального закону у правових позиціях Конституційного Суду України        // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р./ редкол: В.Я.Тацій (голов. ред.),  В.І.Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 13-17.
 21. Баулін Ю. В. Підстава кримінальної відповідальності за кримінальним правом України та Німеччини // Кримінальне право в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25 травня 2018 року. – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», кафедра кримінального права, 2018. – 260 с. – с.11-14
 22. Баулін Ю. В. Підстава кримінальної відповідальності за кримінальним правом України та Німеччини // Кримінальне право в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25 травня 2018 року. – Одеса: НУ «Одеська юридична академія», кафедра кримінального права, 2018. – 260 с. – с.11-14
 23. Баулін Ю. В. Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали наук.полілогу, м. Харків, 7 верес.2018 р./ упоряд.:Ю.В.Баулін, Ю.А.Пономаренко, м. Харків: Право, 2018. – 208 с.:іл.- с.11-25                
 24. Баулін Ю. В. Кримінально-правове регулювання: основні проблеми. // Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-19 жовт. 2018 р./ редкол: В.Я.Тацій (голов.ред.), В.І.Борисов (зст.голов.ред.) та ін.. – Харків: Право, 2018. – 552 с. – с. 23-28
 25. Верховенство Конституції України і проєкт Кримінального кодексу України. Збірка тез доповідей учасників Наук.-практ. Конф. «Конституційні засади кримінального права України (м. Київ, 22 груд. 2020 р.). – Київ, Інститут права КНУ імені Тараса Шевченка, Електр.текст.-2020.- с.83-93
 26. Засоби кримінальної відповідальності у проєкті КК України. Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ.конф. (м.Харків, 17 груд.2020 р.)- Харків: Право, 2020. – 490 с., с.61-63
 27. Концептуальні засади проєкту КК України. Матеріали ХХVІ науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». Том №2, м. Харків, 20 грудня. 2020 р. – Харків: БровінО.В.  – 370 с. – с.225-227
 28. Проєкт нового КК України й проблеми імплементації Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Римський статут Міжнародного кримінального суду: проблеми імплементації до національного законодавства України: матеріали дискус. панелі ІV Харків. міжнар. юрид. форуму / редкол.: В.Я.Тацій (гол.ред.), Ю.В.Баулін, М.В.Шепіттько та ін. – Харків: Право, 2021. – 184 с. – с.114-119 
 29. Баулін Ю.В. Ціннісні засади проєкту Кримінального кодексу України. Реформування кримінального законодавства України: сучасність та майбутнє : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 22–23 жовт. 2020 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), А. П. Гетьман, Ю. В. Баулін та ін. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань розвитку кримінал. права Коміс. з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц. кримін. права», Консульт. місія Європейського Союзу в Україні. – Харків : Право, 2021. – 150 с. – С. 14-18
 30. Баулін Ю.В. Основні положення проєкту КК України. Проєкт Кримінального кодексу України у фокусі академічної думки : матеріали вебінару (м. Харків, 21 січ. 2021 р.) / НАПрН України ; Робоча група з питань розвитку кримін. права Коміс. з питань прав. реф. при Президентові України ; Консульт. місія Європейського Союзу в Україні ; редкол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.), Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська. – Харків : Право, 2021. С. 6-10.

Фахові наукові статті

 1. Баулін Ю. В. Європейська конвенція з прав людини і Загальна частина проекту нового Кримінального кодексу України // Держава та регіони. Серія «Право». – 2001. – № 1. – С. 84-91.             
 2. Баулін Ю. В. Проект Кримінального кодексу України: вихідні положення // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. –Дніпропетровськ: Дніпроп. юрид. ін-т МВС України, 2001. – № 1 (4). – С. 36-44.
 3. Баулін Ю. В. Деякі принципові новели Загальної частини Кримінального кодексу України та проблеми їх застосування // Правова держава: Щорічник наук. праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.– К.: ІДП НАН України, 2002. – Вип. 13. – С. 310–316.
 4. Баулін Ю. В. Кримінальна відповідальність: сутність, зміст та правова форма // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2-3 (33-34). – Х.: Право, 2003. – С. 626-633. URL:         http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5799/1/Baylin_626.pdf
 5. Баулін Ю. В. Проблеми застосування нового Кримінального кодексу України // Юрист України. – 2003. – № 1. – С. 27–29.
 6. Баулін Ю. В. Кримінально-правові форми вчинення наркозлочинів організованим наркобізнесом // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. – Х.: Право, 2004. – Вип. 9. – С. 3–40.
 7. Баулін Ю. В. Кримінальне право України як публічна галузь права // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 2. – С. 83–85. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/visnyk_2_2005.pdf
 8. Баулін Ю. В. Тенденції розвитку сучасного кримінального права України // Питання боротьби зі злочинністю: Збірник наукових праць. Вип. 12 / Ред.. кол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.) та ін. – Х.: Кроссроуд, 2006. – С. 23-34.
 9. Баулін Ю. В. Питання юридичної кваліфікації в діяльності Конституційного Суду України. // Вісник Академії адвокатури України – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2010. – С. 117-119.
 10. Баулін Ю. В. Загальні положення державної політики щодо боротьби зі злочинністю в Україні // Право України. – 2012. – № 1-2.        С. 228-231. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_1_2_ukr/  
 11. Баулин Ю.В. Уголовно-правовая наука в Украине: состояние и перспективы // Право України. – 2012. – № 9-10. – С. 477-483. URL:  https://pravoua.com.ua/ua/store/pravo_ukr_ru/pravoukr_9-10-ru/        
 12. Баулин Ю.В. Применение уголовно-правовых норм органами досудебного расследования (общий подход) // Право України. – 2012. – № 9-10. – С. 280-291. URL:   https://pravoua.com.ua/ua/store/pravo_ukr_ru/pravoukr_9-10-ru/
 13. Баулин Ю.В. Преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров: общая характеристика и классификация // Право Украины. – 2012. – № 9-10. – С. 89-96. . URL: URL:    https://pravoua.com.ua/ua/store/pravo_ukr_ru/pravoukr_9-10-ru/
 14. Baulin Y. Crimes in the Sphere of Turnover of Narcotic Means, Psychotropic Substances and Analogues or Precursors Thereof // Law of Ukraine. – 2012. – № 9/10. – P. 74-80. URL: https://pravoua.com.ua/en/store/Law_of_ukr/2012-9-10_eng/
 15. Baulin Y. Problems of the Application of Criminal Law Norms by Pre-Juridical Investigation Agencies// Law of Ukraine. – 2012. – № 9/10. – P. 250-260. URL: https://pravoua.com.ua/en/store/Law_of_ukr/2012-9-10_eng/
 16. Baulin Y. Criminal Law Science in Ukraine: State and Prospects // Law of Ukraine. – 2012. – № 9/10. – P. 442-447. . URL: https://pravoua.com.ua/en/store/Law_of_ukr/2012-9-10_eng/
 17. Баулін Ю. В. Сучасне кримінальне право України: підсумки, тенденції, перспективи розвитку // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2012. – Вип. 23. – С. 29-42. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6197
 18. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності // Вісник Асоціації кримінального права України: електронне наук. фах. видання. – 2013. – № 1 (1). – С. 185-207. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6117
 19. Баулін Ю. В. Новий конституційний формат діяльності Конституційного Суду України: конституційна скарга // Право України. – 2016. – № 7. – С. 19-23. URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_7_16/
 20. Баулін Ю. В. Двадцять років вітчизняної конституційної юрисдикції: здобутки та перспективи // Вісник Конституційного Суду України. – 2016. – № 4/5. – С. 23-40. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/visnyk_4-5_2016.pdf     
 21. Баулін Ю. В., Пономаренко Ю.А. Системність у кримінальному праві та кримінальному законодавстві Наукова стаття   // Право України. – 2017. – № 5. – С. 88-95.         URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2017_5/ 
 22. Баулін Ю. В. Філософсько-правові аспекти права на покарання – базової основи кримінально-правової системи України // Міжнародний журнал «Право і суспільство» = International journal Law & Society. – 2016. – Вип. 4. – С. 16-21. 
 23. Баулін Ю. В. Принцип верховенства права у рішеннях Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2017. – № 1. – С. 18-26. URL:  http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/visnik_1-2017.pdf
 24. Баулін Ю. В. Принцип справедливості кримінального закону у практиці Конституційного Суду України // Право України – 2017. – № 2. – С. 23-27 URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_2_17/

 Наукові статті

 1. Тацій В. Я., Баулін Ю. В.    Новий Кримінальний кодекс України в контексті сучасної кримінально-правової думки   // Антологія української юридичної думки. В 10 т. Т. 10: Юридична наука незалежної України / Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. – К.: Вид. Дім „Юридична книга”. – 2002–2005. – Т. 10. – 2005. – С. 591–626.          
 2. Баулін Ю. В. Тенденції розвитку сучасного кримінального права України // Юридичний вісник України. – 2007. – № 15. (14-20 квіт.). – С. 1, 8-9.
 3. Баулін Ю. В. Кримінальна відповідальність: методологічний підхід до визначення. // Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка /За ред. проф. І. Безклубого. – К., 2010. – Чис. V.       С. 231-239
 4. Сташис В. В.,  Тацій В. Я., Баулін Ю. В. Новий Кримінальний кодекс України в контексті сучасної кримінально-правової думки // Сташис В. В. Вибрані праці / Уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова. – Х.: Право, 2015. – С. 706-752.               
 5. Баулін Ю. В. Фундаментаьні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали наук.полілогу, м. Харків, 7 верес.2018 р./ упоряд.:Ю.В.Баулін, Ю.А.Пономаренко, м. Харків: Право, 2018. – 208 с.:іл.- с.11-25                
 6. Баулін Ю. В. Кримінально-правове регулювання: основні проблеми. // Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-19 жовт. 2018 р./ редкол: В.Я.Тацій (голов.ред.), В.І.Борисов (зст.голов.ред.) та ін.. – Харків: Право, 2018. – 552 с. – с. 23-28
 7. Баулін Ю., Тацій В. Завдання кримінально-правової науки в умовах реформування кримінального законодавства України. Щорічник українського права: зб.наук.пр./відп.за вип.О.В. Петришин. – Харків: Право, 2021. – №13. – 458 с.- с.368- 378 

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Методологічні проблеми кримінально-правової науки, проблеми кримінальної відповідальності та її підстав, а також обставини, що виключають кримінальну відповідальність, та звільнення від неї

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії

Заслужений діяч науки і техніки України (2009)

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006)

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2003)

пам’ятний знак «За сприяння державній охороні України» (2015)

медаль Президента Республіки Казахстан (2015)

лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2001, 2002, 2011, 2016)

ювілейний пам’ятний знак «95 років Національній академії внутрішніх справ» (2016)

ювілейна почесна грамота Президії Національної Академії наук України (2017)

Почесна грамота ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (2018)

подяка Асоціації платників податків України (2020)

подяка студентського самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2020)

Почесний професор Міжнародного Соломонова університету (2003)