uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Студентське самоврядування

Голова студентського самоврядування

 

Пшенична Софія

s.r.pshenychna@nlu.edu.ua

Instagram

Facebook

Студентське самоврядування було, є і буде невід’ємною частиною громадського життя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Воно є правом і можливістю студентів Університету (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) вирішувати питання навчання і побуту, захисту їх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Університетом.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету, які мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в представницькі, робочі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

 З-поміж основних напрямів, органи студентського самоврядування:

 • беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому Законом України “Про вищу освіту” та статутом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захищають права та інтереси студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців), які навчаються в Університеті;
 • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
 • вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • мають право оголошувати акції протесту;
 • виконують інші функції, передбачені Законом “Про вищу освіту” та положенням про студентське самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Студентське самоврядування

тел. (057) 757-76-17

senat@nlu.edu.ua

Інформація Студентського самоврядування

Положення про студентське самоврядування

Історія становлення

Склад Сенату

Самоврядування інститутів/факультетів

Аналіз показників діяльності за період з 2019 до 2020 року

Положення про вибори