uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Максимов Сергій Іванович

Професор, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук УкраїниКафедра теорії і філософії права

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Роль відповідальності в процесі розв’язання суспільних суперечностей

Правова реальність як предмет філософського осмислення

Публікації

Sсopus і Web of Science та зарубіжні видання

  1. Maksymov, Sergiy. “Legal Doctrine: Philosophical-Legal Approach.” In Ukrainian Legal Doctrine in Five Volumes, edited by V. Ia. Tatsyi. English edition edited and translated by William E. Butler. Volume One. Fundamental Theoretical and Historical Jurisprudence, edited by O. V. Petryshyn, 41–67. London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2015. 
  2. Maksymov, Sergiy. “Methodological Approaches Investigating Legal Reality.” In The Legal System of Ukraine: Past, Present, and Future. Volume I. Methodological, Historical, and Theoretical Problems of the Forming and Development of the Legal System of Ukraine. General Editor of Volume I Academician, National Academy of Legal Sciences of Ukraine A. V. Petryshyn, 49–76. Kyiv: Editorial office of the journal «Law of Ukraine»; Kharkiv: Pravo, 2013.
  3. Maksymov, Sergiy. “The Kantian Project of the Law Governed Society and New Democracies.” In Political Philosophy. New proposals for New Questions, edited by Jocé Rubio Carrecedo. Proceedings of the 22nd IVR World Congress, Granada 2005. Volume II. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. Nr. 107, 26–34. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007.
  4. Maksymov S., Satokhina N. Human Dignity as a Universal Legal Value. Amazonia Investiga. 2020. Vol. 9. Issue 31, 96–103. DOI: http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.31.07.9
  5. Sophia Ya. Lykhova; Borys D. Leonov; Tetiana D. Lysko; Natalya K. Shaptala y Sergiy I. Maksymov. Criminal-legal ensuring of freedom of religion in modern conditions: a comparative analysis. Revista Cuestiones Políticas, Volumen 39, Número 68, (Enero – Junio) 2021, 620-649. DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3968.40
  6. Vira I. Tymoshenko; Sergiy I. Maksymov; Larysa O. Makarenko; Оlena S. Kravchenko; Sergiy S. Kravchenko. Threats to human rights in a globalized world. Amazonia Investiga. Volume 10 – Issue 39 / March 2021, 9–15. DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2021.39.03.1

Фахові видання

Максимов С.І. Співвідношення міжнародного та національного права (філософські аспекти) / С.І. Максимов // Вісник Академії правових наук України. – Х. : Акад. Правових наук України, 1996. – № 7. – С. 157-163.

 http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4036

Максимов С.І. Б. Кістяковський – видатний український філософ права / С.І. Максимов // Вісник Академії правових наук України. – Х. : Право, 1997. – № 1(8). – С. 126-136.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4549

Максимов С.І. Принципи легітимації права / С.І. Максимов // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х. : Право, 2004. – Вип. 7. – С. 3-13

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2464

Максимов С. Право і справедливість у глобальному суспільстві: XXII Всесвітній конгрес з філософії права і соціальної філософії / С. Максимов // Вісник Академії правових наук України. 2006 р. №4(47). – Х. : Право, 2006. – С. 272-284.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5418

Максимов С.І. Українська правова культура: ціннісний вимір / С.І. Максимов // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Х. : Право, 2007. – Вип. 14. – С. 15-21.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2892

Максимов, С. XXIII Конгрес Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії «Право і правові культури у 21-му столітті: відмінності та єдність» / С. Максимов // Вісник Академії правових наук України. 2007 р. №4(51). – Х. : Право, 2007. – С. 271-282.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5568

Максимов С.І. Соціальні права людини: до проблеми обгрунтування / С.І. Максимов // Проблеми законності. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. – Вип. 100. – С. 398-406.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2348

Максимов С. І. Феноменологічний підхід до розуміння правової реальності / С. І. Максимов // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2009. №2. – Х. : Право, 2009. – С. 54-60.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3257

Максимов С. І. Методологічні основи правового виховання / С. І. Максимов // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2010. №6 : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2010. – С. 53-63.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3441

Максимов С. XXIV Конгрес із філософії права і соціальної філософії «Глобальна гармонія та верховенство права» / С. Максимов // Вісник Академії правових наук України. 2010 р. №1(60). – Х. : Право, 2010. – С. 289-302.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5691

Максимов С. І. Верховенство права в діяльності органів виконавчої влади: прагнення до європейських стандартів / С. І. Максимов // Державне будівництво та місцеве самоврядування. : зб. наук. пр. / НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України. – Х. : Право, 2010. – Вип. 20. – С. 18-29.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3158

Максимов С. І. Антропологічні основи права / С. Максимов // Філософія права і загальна теорія права. – 2012. – № 2. – С. 148–155.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/2202

Максимов, С. Право у пошуках читача (Відсутня правова реальність Франца Кафки) / Максимов С., Сатохіна Н. // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2 – С. 299–305.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5242

Максимов, С. І. Класична і некласична моделі осмислення правової реальності / С. І. Максимов // Право України. – 2014. – № 1. – С. 61–68.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6077

Максимов С. І. Кантівський Проект правового світового порядку і сучасність / С. І. Максимов // Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. – Харків, 2015. – Ч. 1. – С. 109-114.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9794

Фундаментальні проблеми юриспруденції. Право: мінливий концепт у мінливому світі : тези доп. Всеукр. круглого столу (19–20 квіт. 2019 р., м. Харків) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. прав. наук України ; редкол.: С. Максимов, Н. Сатохіна, К. Буряковська. – Харків, 2019. – 72 с.

http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16780

Максимов, Сергей. “Ценностное измерение права: человеческое достоинство”. В Человек и право: проблема ценностных оснований правового регулирования: сборник научных трудов, под. ред. В. И. Павлова, А. Л. Савенка, 140–7. Минск: Академия МВД, 2019.

 Максимов, Сергей, и Наталья Сатохина. “Обоснование прав человека.” В Аргументация в праве и морали, под ред. Е. Н. Лисанюк, 37–46. Санкт-Петербург: Алеф-Пресс, 2018.

 Максимов, Сергій. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 2: Філософія права, редкол.: С. І. Максимов (голова) та ін. Харків: Право, 2017 (33 статті) (“Автономія” – у співавт., 11–4; “Алексі Роберт,” 29–33; “Антропологія права,” 59–64; “Булигін Євгеній Вікторович,” 81–6; “Визнання” – у співавт., 94–7; “Габермас Юрген” – у співавт., 175–9; “Епістемологія права” – у співавт., 259–61; “Засади права,” 273–7; “Кант Іммануїл,” – у співавт., 325–30; “Кістяківський Богдан Олександрович” – у співавт., 336–40; “Комунікативна філософія права” – у співавт., 354–8; “Людина правова,” 426–9; “Марітен Жак” – у співавт., 445–9; “Міжнародна асоціація філософії права і соціальної філософії” – у співавт., 469–71; “Належне і суще у праві,” 495–7; “Онтологія права,” 539–42; “Правова реальність,” 642–45; “Правове суспільство,” 662–7; “Правовий позитивізм,” 669–73; “Природно-правове мислення” – у співавт., 690–5; “Сковорода Григорій Савич” – у співавт., 778–82; “Соловйов Володимир Сергійович,” 785–8; “Соловйов Еріх Юрійович,” 78–92; “Соціальна філософія” – у співавт., 795–800; “Способи обґрунтування права,” 825–9; “Справедливість,” 830–4; “Усенко Ігор Борисович,” 884–5; “Філософія права,” 927–33; “Філософія права в Україні (до початку ХХ ст.),” 946–52; “Філософія права в Україні (кінець 20 – початок 21 ст.),” 952–6; “Філософія права 19 ст.” – у співавт., 964–8).                   Т. 3: Загальна теорія права, редкол.: О. В. Петришин (голова) та ін. Харків: Право, 2017 (1 стаття) (“Праворозуміння,” 587–93).

 Максимов, Сергій. “Що таке право? Ключові моменти концепції правової реальності.” Філософія права і загальна теорія права 1-2 (2016): 343–51.

 Максимов, Сергій. “Євгеній Булигін: концепція права як нормативної системи.” Філософія права і загальна теорія права 1-2 (2016): 310–8.

Максимов, Сергій. “Верховенство права: апофеоз розуму чи результат емоційного вибору?” Філософія права і загальна теорія права 1-2 (2015): 120–33.

 Максимов, Сергій. “Філософія права Роберта Алексі як інституціоналізація практичного розуму.” Філософія права і загальна теорія права 1-2 (2015): 436–45.

 Максимов, Сергій. “Моделі осмислення правової реальності в контексті комунікативної парадигми права.” Філософія права і загальна теорія права 1-2 (2014): 291–303.

 Максимов, Сергій, і Наталія Сатохіна. “Право у пошуках читача (Вітсутня правова реальність Франца Кафки).” Філософія права і загальна теорія права 2 (2013): 299–305.

 Максимов, Сергій. “Універсальність прав людини.” Філософія права і загальна теорія права 1 (2013): 110–7.

 Максимов, Сергій. “Антропологічні основи права.” Філософія права і загальна теорія права 2 (2012): 148–55.

 Максимов, Сергій. Філософія права: сучасні інтерпретації. Вибрані праці: статті, аналітичні огляди, переклади (2003-2011). 2-ге видання, доповнене. Харків: Право, 2012.

 Максимов, Сергей. Правовая реальность: опыт философского осмысления. Харьков: Право, 2002.

Сергій Максимов. Теорія природного права: концептуальний і доктринальний виміри. Право України, 2021, №1, с. 43-65.

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Філософія права, теорія права, методологія права, історія правових учень, філософія конституціоналізму, філософія правового виховання

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002, 2008), Почесна відзнака Вищої ради юстиції (2012), Подяка Голови Харківської обласної ради (2013), переможець обласного конкурсу «Вища школа України – кращі імена» у номінації «Викладач гуманітарних дисциплін» (2013),  почесне звання Видатний юрист України та нагрудний знак «Видатний юрист України» (2017), лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2016)