uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Положення про вибори членів Ради молодих вчених

«Затверджено»

Вченою радою Національного

юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

(протокол № 8 від «19» лютого 2021 р.)

Введено в дію наказом ректора Університету

від «28» лютого 2021 р. № 84

ПОЛОЖЕННЯ

про вибори членів Ради молодих вчених

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

І. Загальні положення

1.1 Цим положенням регулюється порядок проведення виборів членів Ради молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Рада).

1.2 Чергові вибори членів Ради проводяться один раз на п’ять років або раніше, у випадках, якщо склад Ради стає меншим, ніж визначено у Положенні про Раду молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

1.3 Право обирати та бути обраним до Ради належить молодим вченим Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Університет) відповідно до Положення про Раду молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

1.4 Організацію та проведення виборів забезпечує Рада та відділ наукових досліджень Університету.

ІІ. Порядок висування та реєстрації кандидатів

2.1 Дата проведення виборів визначається рішенням Ради, яке оприлюднюється на веб-сайті «Наука в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого» (http://nauka.nlu.edu.ua/) (далі – сайт).

2.2 Рішення Ради про проведення виборів оприлюднюється не пізніше, ніж на третій день після прийняття.

2.3 Протягом 14 календарних днів з моменту публікації рішення претенденти на зайняття посади члена Ради подають до відділу наукових досліджень Університету заяву (додаток 1).

До заяви додається резюме претендента з пропозиціями щодо перспективи функціонування Ради, а також список опублікованих праць та інших досягнень претендента. У разі наявності вченого ступеня та/або звання також додається копія диплома та/або атестата.

2.4 Не пізніше ніж за десять календарних днів до виборів відділ наукових досліджень оприлюднює на сайті список кандидатів.

ІІІ. Проведення виборів

3.1 Інформацію про кількість молодих вчених Університету з вказівкою прізвища, імені та по батькові, дати народження та місця роботи надає відділ кадрів до відділу наукових досліджень не пізніше, ніж за 20 днів до проведення виборів.

3.2 Відділ наукових досліджень не пізніше як за 5 днів до дня виборів повідомляє структурні підрозділи Університету (кафедри) про час і місце проведення виборів.

3.3 Члени Ради обираються таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. У бюлетень включаються всі особи, які подали заяву відповідно до п. 2.2. цього Положення. Виготовлення бюлетенів для голосування забезпечує відділ наукових досліджень.

3.4 Голосування відбувається з 9 до 15 години у визначеному приміщенні для голосування.

3.5 Організацію проведення виборів здійснює виборча комісія, склад якої затверджується Радою з числа представників Ради, відділу наукових досліджень та інших осіб (за необхідності).

3.6 Після завершення голосування члени виборчої комісії здійснюють підрахунок голосів за принципом рейтингового голосування. Обраними до складу Ради вважаються 7 кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів. У разі, якщо до виборчого бюлетеня було включено 7 кандидатів, обраними вважаються всі кандидати, які отримали більшість голосів (незалежно від кількості).

3.7 В разі, якщо за підсумками голосування до складу Ради було обрано менше 3 осіб, вибори визнаються такими, що не відбулися.

ІV. Встановлення результатів виборів

4.1 Рішення про обрання членів Ради затверджується на засіданні виборчої комісії, яке проводиться безпосередньо по завершенню виборів.

4.2 У разі, якщо було подано менше ніж 3 заяви кандидатів для участі у виборах, або обрані особи відмовились від заняття посади, що призвело до зменшення кількості членів Ради менше 8 (враховуючи членів, які входять за посадою), проводяться повторні вибори, порядок яких визначається окремим рішенням Ради.

4.3 Протягом трьох днів після проведення засідання виборча комісія повідомляє обраних осіб про підсумки голосування та про час проведення першого засідання новообраної Ради.

V. Припинення повноважень члена Ради

5.1 Повноваження членів Ради припиняються за рішенням Ради:

1) у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

2) за власним бажанням;

3) у разі припинення трудової діяльності в Університеті або переведення позаштатним сумісником;

4) у разі припинення діяльності на посаді голови Студентського наукового товариства та/або старости курсу аспірантури.

5.2 Член Ради може в будь-який момент припинити повноваження в Раді, для чого подає на ім’я голови Ради заяву встановленого зразка (додаток 2) про припинення роботи в Раді. Рішення про припинення роботи приймається Радою відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу Ради.

VI. Прикінцеві та перехідні положення

6.1. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться на засіданні Ради. Рішення про внесення змін та/або доповнень вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Ради.

6.2. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Радою. Рішення про затвердження Положення приймається більшістю від складу Ради.

6.3. Члени Ради, обрані до набрання чинності цим Положенням, а також члени, які входять до Ради за посадою, продовжують виконувати свої повноваження до проведення чергових виборів у вересні 2022 року або до моменту припинення повноважень за інших підстав, передбачених цим Положенням.

Додаток 1

Голові Ради молодих вчених

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Муртіщевій А. О.

(посада, ПІБ)

ЗАЯВА

Прошу зареєструвати мене кандидатом у члени Ради молодих вчених Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого.

До заяви додаю:

1.  резюме;

2. список опублікованих праць та інших досягнень;

3. копія диплома / атестата про науковий ступінь / вчене звання (за наявності).

Дата                                                                                      Підпис

Додаток 2

Голові Ради молодих вчених

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Муртіщевій А. О.

 (посада, ПІБ)

ЗАЯВА

Прошу звільнити мене від обов’язків члена Ради молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за власним бажанням.

Дата                                                                                      Підпис