uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Академічна доброчесність

В Університеті особлива увага приділяється реалізації принципів і правил академічної доброчесності, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання і проведення наукової діяльності. Це зумовлено тим, що академічна доброчесність є важливим фактором підвищення репутації Університету, його науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників, а також здобувачів вищої освіти.

Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними, педагогічними й науковими працівниками передбачає дотримання загальноприйнятих етичних норм, норм Конституції і законів України, повагу до осіб, які здобувають освіту, до їх батьків і осіб, які їх замінюють; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти; об’єктивне оцінювання результатів навчання студентів тощо. Крім того, здобувачі освіти повинні самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного й підсумкового контролю результатів навчання; коректно посилатися на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей; дотримуватися норм законодавства про авторське право тощо.

Із метою реалізації членами колективу моральних і правових норм і моніторингу їх дотримання в Університеті розроблено «Кодекс академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого», який затверджено вченою радою Університету (протокол №1 від 31.08.2018 р.) і введено в дію наказом ректора № 204 від 31.08.2018 р.

Кодекс закріплює основні принципи академічної поведінки, яких мають дотримуватися всі учасники університетської спільноти, сприяє формуванню академічного середовища, у якому кожен член може займатися своєю діяльністю в умовах взаємної поваги й отримання позитивних емоцій від роботи, навчання й проведення наукових досліджень.

У 2018 р. рішенням вченої ради Університету (протокол № 1 від 31.08.2018 р.), введеним в дію наказом ректора № 204 від 31.08.2018 р., створено Комісію з академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а конференцією трудового колективу Університету затверджено Положення про Комісію з академічної етики.

До складу Комісії увійшли 15 членів університетської спільноти, 10 з яких обрано конференцією трудового колективу (порівну від професорсько-викладацького складу та інших працівників), Студентський омбудсмен (за посадою) та 4 студенти, призначені Студентським Сенатом Університету за поданням Студентського омбудсмена. Членами Комісії обрано голову комісії. Заяву про порушення академічної етики може бути подано будь-яким членом університетської спільноти до Комісії з академічної етики безпосередньо або через Студентського омбудсмена у письмовій, зокрема електронній, формі. Комісія протягом 15 робочих днів із моменту реєстрації секретарем вивчає заяву, досліджує обставини, що в ній зазначені, витребує необхідні пояснення, опитує зазначених у заяві та інших осіб і виносить  рішення, які мають рекомендаційний характер і подаються ректорові або вченій раді Університету для ухвалення ними остаточного рішення.