uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
yu.a.ponomarenko@nlu.edu.ua

Пономаренко Юрій Анатолійович

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцентКафедра кримінального права №1

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Зворотна дія кримінального закону в часі

Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень

Публікації

Монографії

Монографії

Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі : моногр. – К. : Атіка, 2005. – 288 с.

Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины : моногр. – Харьков: ФИНН, 2009. – 344 с.

 1. Пономаренко Ю. А. Штраф як вид покарання у кримінальному праві України (за результатами реформи 2011 р.) : наук. нарис. – Х. : Право, 2012. – 80 с.
 2. Проблеми правової відповідальності: моногр. / Ю. П. Битяк, Ю. Г. Барабаш, Л. М. Баранова та ін.; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. – Х.: Право, 2014. – 348 с. (у співавторстві).
 3. Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи : моногр. / Ю. В. Баулін, М. В. Буроменський, В. В. Голіна та ін. Під заг. ред. Ю. В. Бауліна. – К.: ВАІТЕ, 2015. – 688 с. (у співавторстві)
 4. Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми : моногр. / за заг. ред. П. Л. Фріса та В. Б. Харченка. – Івано-Франківськ – Харків: Б. в., 2016. – 419 с. (у співавторстві)

Sсopus і Web of Science та зарубіжні видання

 1. Gorpyniuk O., Kovalenko V., Ponomarenko Yu., Tiutiugin V., Kharytonova O. Zbieg przestępstw w prawie karnym Ukrainy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G: Ius. – 2013. – Vol. LX, 2. – S. 59-80.
 2. Tatsiy V., Tiutiugin V., Ponomarenko Yu. Problems of stability and dynamism of the modern criminal legislation of Ukraine // Yearbook of Ukrainian law : Coll. of scientific papers / responsible for the issue O.V.Petryshyn. – Kh.: Law, 2016. – № 8. – P. 297-307.

Підручники, науково-практичні коментарі, наукові статті

Підручники

 1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-е вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2015. – 528 с. (у співавторстві)
 2. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін В. І. Борисов, та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. – 6-е вид., перероб. і допов. – Х.: Право, 2020. – 584 с. (у співавторстві). 

Науково-практичні коментарі

 1. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Концерн “Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – 1196 с. (у співавторстві)
 2. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Видання друге, перероблене і доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 1152 с. (у співавторстві)
 3. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Видання третє, перероблене і доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – 1184 с. (у співавторстві)
 4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. четверте, доповн. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 1208 с. (у співавторстві)
 5. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х.: Право, 2013. Т. 1: Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. – 2013. – 376 с. (у співавторстві)

Наукові статті

 1. Пономаренко Ю. А. Щодо тлумачення частини 1 статті 58 Конституції України // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 4 (19). – С. 209-220.
 2. Пономаренко Ю. А. До обґрунтування зворотної дії більш м’якого кримінального закону // Вісник Харківського університету № 456. Серія: “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова”. Частина 1. – Харків, 2000. – С. 259-262.
 3. Пономаренко Ю. А. Проблеми реформування кримінального законодавства України у зв’язку зі скасуванням смертної кари // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – № 17 (253). – 27 квітня – 3 травня 2000 року. – С. 30-34.
 4. Пономаренко Ю. А. До питання про можливість зворотної дії кримінального закону в часі при збільшенні мінімального розміру заробітної плати // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 9. – С. 41-44.
 5. Пономаренко Ю. А. Про недопустимість надання зворотної дії кримінальному закону спеціальною вказівкою законодавця // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000., Вип. 44. – С. 146-151.
 6. Пономаренко Ю. А. Визначення, захист і обмеження прав людини у кримінальному законі України // Вісник Харківського університету. № 506. Серія: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. Частина 1. – Харків: Харківський нац. ун-т, 2001. – С. 23-25.
 7. Пономаренко Ю. А. Кримінальний закон: єдність форми та змісту // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001., Вип. 46. – С. 163-168.
 8. Пономаренко Ю. А. Актуальні питання дії кримінального закону в часі у зв’язку зі скасуванням смертної кари // Правова держава. – 2001. – № 3. – С. 133-137.
 9. Пономаренко Ю. А. Оприлюднення закону як передумова набуття ним чинності // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія “Право”. Вип. 1. – Харків: ХНАДУ, 2001. – С. 132-137.
 10. Пономаренко Ю. А. Проблема зворотної дії в часі “проміжного” кримінального закону // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 10. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 423-427.
 11. Пономаренко Ю. А. Визначення більш м’якого кримінального закону при різносторонніх змінах меж передбаченого в санкції покарання // Держава та регіони. Серія: Право. – 2003. – № 2. – С. 77-80.
 12. Пономаренко Ю. А. Вплив Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків на національний кримінальний закон України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 7. – С. 89-92.
 13. Борисов В. І., Пономаренко Ю. А. Законодавство про кримінальну відповідальність та його чинність у часі // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2003. – № 8. – С. 23-32.
 14. Пономаренко Ю. А. Уголовно-правовая борьба с легализацией доходов от наркобизнеса: украинские перспективы в контексте иностранного и международного опыта // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск шостий. – Харків: Харківський Центр по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні, 2003. – С. 190-208.
 15. Пономаренко Ю. А. Застосування кримінального закону за аналогією як засіб подолання прогалин у ньому // Кримінальне право України. –2006. – № 2. – С. 9-16.
 16. Пономаренко Ю. А. Законодавча диференціація правових наслідків учинення неповнолітніми суспільно небезпечних діянь, передбачених КК України // Делінквентна поведінка дітей та молоді: Сучасні технології протидії: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 31 березня – 1 квітня 2006 р. – Одеса: Одеський юрид. ін-т Харківського нац. ун-ту внутр. справ МВС України, 2006. – С. 141-146.
 17. Пономаренко Ю. А. Кримінальна відповідальність і покарання як обмеження прав людини // Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. Статей / За ред. М. П. Орзіха, В. М. Дьоміна. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2006. – С. 212-216.
 18. Пономаренко Ю. А. Законодавче визначення окремих правил пеналізації злочинів та їх значення // Піднесення до права: Реформування кримінального та кримінально-виконавчого законодавства – головний чинник корегування політики України у сфері виконання кримінальних покарань: Зб. доповідей та тез наук.-практ. конф., 21-22 груд. 2006 р. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. – С. 108-115.
 19. Пономаренко Ю. А. Перелік покарань чи система покарань? // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія “Право”. – 2007. – Вип. 9. – С. 113-118.
 20. Пономаренко Ю. А. Про прогалини у кримінальному законі та шляхи їх подолання // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Прогалини у кримінальному законодавстві. Міжнародний симпозіум, 12-13 вересня 2008 р.: Тези і реферати доповідей, тексти повідомлень. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 141-148.
 21. Пономаренко Ю. А. Поняття кримінальної відповідальності // Проблеми законності: Академіч. зб. наук. праць. Вип. 102 / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2009. – С. 138-148.
 22. Пономаренко Ю. А. Поняття пеналізації злочинів // Питання боротьби зі злочинністю: Збірник наукових праць. Вип. 17 / Ред. кол.: В. І. Борисов (голов. ред.)та ін. – Харків: Кроссроуд, 2009. – С. 65-77.
 23. Пономаренко Ю. А. Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2009. – № 3 (15). – С. 47-52.
 24. Борисов В. І., Дзюба Ю. П., Пономаренко Ю. А. Щодо подальшого вдосконалення захисту прав та законних інтересів потерпілого від злочину засобами кримінального права // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / Редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2010. – Вип. 19. – С. 3-15.
 25. Пономаренко Ю. А. Дія кримінального закону в механізмі кримінально-правового регулювання // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 54 / Редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. В. О. Туляков. – Одеса: Юридична література, 2010. – С. 88-93.
 26. Пономаренко Ю. А. Питання караності злочинів у рішеннях Конституційного Суду України // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р. / Редкол.: Г. Є. Болдарь та ін. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 396-401.
 27. Пономаренко Ю. А. Розуміння кримінально-правової політики в роботах криміналістів ХІХ – початку ХХ століть // Проблеми законності: акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. ун-т «ЮАУ», 2011. – Вип. 114. – С. 154-162.
 28. Пономаренко Ю. А. Обґрунтування права покарання в історії філософської та юридичної думки // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». Вип. 16. / Ред. кол.: О. І. Процевський (голов. ред.) та ін. – Х.: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. – С. 113-119.
 29. Пономаренко Ю. А. Походження права покарання // Проблеми законності: акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. ун-т «ЮАУ», 2011. – Вип. 115. – С. 113-121.
 30. Пономаренко Ю. А. Заходи безпеки за кримінальним правом України // Вісник прокуратури. – 2011. – № 9. – С. 63-67.
 31. Пономаренко Ю. А. Покарання як захід кримінальної відповідальності // Вісник Одеського національного університету. Том 16. Випуск 9: Правознавство / Ред. кол. журналу: І. М. Коваль (голов. ред.) та ін., ред. кол. серії: А. С. Васильєв (наук. ред.) та ін. – Одеса: Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2011. – С. 207-213.
 32. Тютюгин В. И., Пономаренко Ю. А., Харитонова А. В. Харьковская школа уголовного права // Право Украины. – 2011. – № 9-10. – С. 265-273.
 33. Пономаренко Ю. А. Розуміння кримінально-правової політики у працях криміналістів радянського і пострадянського часів // Проблеми законності: акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х.: Нац. ун-т «ЮАУ», 2012. – Вип. 118. – С. 134-141.
 34. Пономаренко Ю. А. Поняття і зміст штрафу як виду покарання // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – Вип. 20, част. 1, том 4. – С. 70-72.
 35. Гуторова Н. О., Пономаренко Ю. А. Пеналізація злочинів як напрямок кримінально-правової політики // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. – № 1. – С. 32-49. Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/visnik_yg/1/3.pdf
 36. Пономаренко Ю. А. Форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». Вип. 20. / Ред. кол.: О. І. Процевський (голов. ред.) та ін. – Х.: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. – С. 65-72.
 37. Пономаренко Ю. А. Содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих – специальный вид лишения свободы // Legea şi viaţa. – 2014. – № 1/2. – С. 183-186.
 38. Пономаренко Ю. А. Правила застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Право». Вип. 22. / Ред. кол.: О. І. Процевський (голов. ред.) та ін. – Х.: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. – С. 155-160.
 39. Пономаренко Ю. А. Некоторые вопросы лишения звания как вида наказания по уголовному праву Украины // Legea şi viaţa. – 2015. – № 4/3. – С. 77-80.
 40. Пономаренко Ю. А. Щодо співвідношення пеналізації та депеналізації злочинів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 1. – Том 4. – С. 47-51.
 41. Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Пономаренко Ю. А. Проблеми стабільності й динамізму кримінального законодавства України на сучасному етапі // Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 4 (83). – С. 54-66.
 42. Тацій В. Я. , Тютюгін В. І. , Пономаренко Ю. А. Виклики сучасності і кримінальне право // Голос України. – 2016. – № 16 (6270), 29 січня. – С. 6-7.
 43. Баулін Ю. В., Пономаренко Ю. А. Системність у кримінальному праві та кримінальному законодавстві // Право України. – 2017. – № 5. – С. 88-95.
 44. Пономаренко Ю. А. Штраф в уголовном праве Республики Беларусь и Украины: общее и особенности, современность и перспективы // Вестник Барановичского государственного университета. Серия: Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки. – 2017. – Вып. 5. – С. 175-178.
 45. Пономаренко Ю. А. Про зворотну дію в часі «закону Савченко» // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2018. – № 1 (10) – С. 32-42.
 46. Пономаренко Ю. А. Кримінально-правові наслідки запровадження в Україні воєнного стану // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019 = Problems of legality = Проблемы законности. – Вип. 145. – С. 179-192. – Бібліогр. : с. 190-192.
 47. Тютюгін В. І., Пономаренко Ю. А., Суходубова І. В. Вчення про стабільність та динамізм кримінального законодавства у працях професора В. Я. Тація // Проблеми законності : спеціальний випуск / за заг. ред. проф. А. П. Гетьмана. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. – С. 92-104.

Інші видання

 1. Кримінальне законодавство України. Порівняльний аналіз статей Кримінального кодексу України 1960 р. та Кримінального кодексу України 2001 р. : науково-практичне видання / С. В. Гізімчук, Ю. В. Гродецький, С. В. Гринчак та ін. За заг. ред. В. В. Сташиса. – К.: Ін Юре, 2001. – 284 с. (у співавторстві)
 2. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. – Х.: Право, 2016. – Т. 2 : Філософія права / гол. редкол. С. І. Максимов ; редкол. М. В. Костицький [та ін.]. – 2017. –  с. (у співавторстві)
 3. Велика українська юридична енциклопедія [Текст] : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. – Х.: Право, 2016. – Т. 17 : Кримінальне право / гол. редкол. В Я. Тацій ; редкол. В. І. Борисов [та ін.]. – 2017. –  с. (у співавторстві)
 4. Бажанов Марко Ігорович : біографічний і бібліографічний довідник (до 95-річчя від дня народження) / Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, О. В. Харитонова, О. М. Рибалова. – Х. : Право, 2017. – 58 с. (у співавторстві)

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Кримінально-правове регулювання і кримінально-правова політика; джерела кримінального права, їх система, види, межі чинності і дії; учення про кримінально-правові засоби реагування на злочинність; система і види покарань, особливості їх законодавчого закріплення та практичного застосування

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії

Переможець І обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2006)

стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2010-2011)

Почесна грамота Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (2011)

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2015 )

нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2015)

подяки ректора Національною юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (2006), голови Харківської обласної державної адміністрації (2011), Київського міського голови (2015 ), Харківського міського голови (2017)