uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
s.o.kravtsov@nlu.edu.ua

Кравцов Сергій Олександрович

Доцент, кандидат юридичних наук, доцент Кафедра цивільної юстиції та адвокатури

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди

Публікації

Наукові праці

 1. Kravtsov Serhii. The definitive device of the term “international commercial arbitration” Volume 12, Issue 3, October 2022 , р. 346-367 DOI: 10.24818/TBJ/2022/12/3.03
 2. Kaplina, S Kravtsov, O Leyba ‘Military Justice in Ukraine: Renaissance During Wartime’ 2022 3(15) Access to Justice in Eastern Europe 120–136. DOI: https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.2-n000323
 3. Кравцов С.О., Петров М., Іванова О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ “LAY JUDGES” ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО// Юридичний науковий електронний журнал, No 11/2022
 4. Капліна О., Кравцов С., Лейба О. Система військової юстиції: теоретичні та практичні аспекти// Ампаро, 2022. – с. 36-59
 5. Кравцов С.О., Мірошник О.Ю., Кутнякова А.Г. АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»)»: журнал. 2022. No 6(6) 2022. С.335-348.
 6. Кравцов Сергій. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО СУДУ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВИ МІЖНАРОДНИ МКОМЕРЦІЙНИМ АРБІТРАЖЕМ// Університетські наукові записки, 2021, No 6(84), С. 84-101
 7. Кравцов С. О. Міжнародно-правові аспекти відшкодування шкоди, заподіяної військовою агресією Російської Федерації// Проблематика документального оформлення, визначення шкоди та відшкодування збитків, завданих Україні та її громадянам внаслідок збройної агресії Російської Федерації : тези наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 червня 2022 р.). – Харків : НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2022. – 176 с. – Електронне наукове видання. – https://nauka.nlu.edu.ua/nauka
 8. Serhij, K., Serhii, V., Oleh, R., & Malinovska, I. (2021). Legal procedure in roman law and its reflection in modern civil procedure. Cuestiones Políticas, 39(71), 921-941. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3971.56 · Kravtsov, S. The validity, effectiveness, and enforceability of an arbitration agreement: Issues and solutions [Текст] / S. Kravtsov, O. Surzhenko, N. Golubeva // Access to Justice in Eastern Europe. – 2021. – Vol. 4, Iss. 4. – P. 116-130
 9. Кравцов С. Теоретико-практичні аспекти взаємодії європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод і міжнародного комерційного арбітражу// № 44 (2021): Часопис цивілістики, с. 51-59
 10. Yu Prytyka, V Komarov, S Kravtsov ‘Reforming the Legislation on the International Commercial Arbitration of Ukraine: Realities or Myths’ 2021 3(11) Access to Justice in Eastern Europe 117–128. DOI: 10.33327/AJEE-18-4.3-n000074
 11. Кравцов С.О., Завгородня А.С., Точій А.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // Зміст // Cерія: «Юридичні науки» // No 4 (26), 2021, с. 220-224
 12. Кравцов С.О., Правник С.О., Мошура Л.В. ЕЛЕКТРОННЕ СУДОЧИНСТВО ЯК СУЧАСНИЙ ТРЕНД // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // Зміст // Cерія: «Юридичні науки» // No 4 (26), 2021, с. 224-229
 13. Виконавче провадження: теорія та практика : монографія / [р. Ф. Ханова, с. о. Кравцов, і. о. ізарова та ін.] ; за заг. ред. р. Ф. Ханової, с. о. Кравцова. – Харків : Право, 2021. – 672 с.
 14. Виконання судових рішень в умовах тимчасової окупації окремих територій України: проблеми судової практики та законодавчої регламентації
 15. Iryna Izarova, Serhij Kravtsov ABOUT THE SPECIAL ISSUE ON THE OCCASION OF THE 70TH ANNIVERSARY OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS (2021) Access to Justice in Eastern Europe 5–7
 16. Альтернативне вирішення спорів : підруч. / за заг. ред. Ю. Д. Притики. [Кол. авторів Притика Ю. Д., Ханик-Посполітак Р. Ю., Кравцов С. О. та ін.]. – Київ: ВД«Дакор», 2021. – 436 с. (С. О. Кравцов – глава 7, с. 246-268)
 17. Rudenko, M. , Malinovska, I. , Kravtsov, S. Justice for judges in Ukraine: Looking for peace and strong judiciary institutions in a sustainable society (2021) European Journal of Sustainable Development, 10 (1), pp. 339-348. DOI: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p339
 18. Кравцов Сергій Олександрович. Дотримання норм Європейської конвенції захисту прав людини і основоположних свобод під час арбітражного розгляду зовнішньоекономічних спорів // Цивільне право і процес: витоки, здобутки та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18–19 грудня 2020 р. – Київ : Київський регіональний центр, 2020. – Ч. 2. С.110-115
 19. Кравцов С.О., Гончаров В.О., Кужель К.С. Практичні особливості підтвердження повноваження адвоката в цивільному судочинстві / Юридичний науковий електронний журнал, No 8/2020, с.104-107
 20. Кравцов С.О. Особливості застосування оціночних суджень під час розгляду справ щодо порушення честі, гідності та ділової репутації// Реформування цивільного процесуального права в умовах інтеграційних процесів в Україні : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції ім. Ю. С. Червоного (Одеса, 18 грудня 2020 р.) [Електронне видання] / за заг. ред. д.ю.н., професора Н. Ю. Голубєвої. – Одеса : Фенікс, 2020. – c.34-37
 21. Цивільний процес : навч. посіб. / [К. В. Гусаров, М. В. Жушман, С. О. Кравцов та ін.]. – Харків : Право, 2020. – 390 с. 1
 22. Міжнародне приватне право : підручник / [Є. М. Білоусов, І. М. Жуков, В.В.Комаров,І.В.Яковюк та ін.];зазаг.ред.Є.М.Білоусова,І.В.Яковюка. – Харків : Право, 2020. – 408 с. (С. О. Кравцов – підрозділи 12.1, 12.2, підрозділи 12.5, 12.6 (у співавт. із І. В. Удальцовою). 2
 23. Правові позиції Великої Палати Верховного Суду у спорах, що виникають із земельних правовідносин: посібник / Л. А. Швецова та ін. – К., Дакор.– 2020 – 950 с.
 24. Визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних комерційних арбітражів : компендіум / [В. В. Комаров, І. О. Ізарова, С. О. Кравцов та ін.] ; за заг. ред. В. В. Комарова. – Харків : Право, 2020. – 668 с. (С. О. Кравцов – підрозділ 2.4, розділ 3, додатки 2 (Case-study 9–12), 3 (у співавт. із В. В. Комаровим).
 25. Кравцов Сергій Олександрович, Бігун Тетяна Юріївна, Полтавець Федір Сергійович. ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ МАЛОЗНАЧНИХ СПРАВ // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // Зміст // Cерія: «Юридичні науки» // No 4 (26), 2020
 26. Кравцов Сергій Олександрович, Поліщук Анна Анатоліївна, Стрілець Іван Юрійович ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ, ЯК НОВЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // Зміст // Cерія: «Юридичні науки» // No 4 (26), 2020
 27. Кравцов Сергій Олександрович, Харковець Олена Петрівна, Кракова Владислава Вікторівна ГЕНЕЗИС ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» // Зміст // Cерія: «Юридичні науки» // No 4 (26), 2020
 28. Кравцов С. Виконавче провадження як завершальна частина судового розгляду у світлі практики ЄСПЛ та протидія зловживанням процесуальними правами учасників виконавчого провадженн// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2020; 1 (112): 36-43
 29. IRYNA IZAROVA, YuRII PRYTYKA, SERHIJ KRAVTSOV. Towards effective dispute resolution: A long way of mediation development in Ukraine. ASIA LIFE SCIENCES. 29 (1). PP. 389-401, 2020 The Asian International Journal of Life Sciences Received 18 February 2020.
 30. Кравцов Сергій, Рожнов Олег. MED-ARB ЯК СПОСІБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ//Поширення литовського досвіду альтернативного вирішення спорів в Україні // Зб. наук. праць учасників міжнар. семінару (Київ, 22 жовт. 2020 р.) / За заг. ред. Ірини Ізарової, Вітаутаса Некрошюса. – Київ : ВД Дакор, 2020. – С.132-140.
 31. Mykhaylo SHEPITKO, Serhii KRAVTSO. AWARD OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION COURT AND ITS PROTECTION BY CRIMINAL LAW MEASURES/ Криминалист первопечатный No 19/2019, Р. 74-85
 32. Засоби захисту інтересів відповідача від пред’явленого позову: цивільно-процесуальний аспект/ Соціально – гуманітарний вісник ● 2 0 1 8 ● В И П У С К И 2 0 , 2 1
 33. Кравцов С.О. Визначення «іноземного рішення» в контексті міжнародного цивільного процесу // Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: збірник матеріалів наук.-практ. конф. (м. Львів, 06 грудня 2019 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 760 с.
 34. Кравцов С.О. Оспорювання рішень Міжнародного комерційного арбітражу як форма судового контролю національними судами. Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Юридичні науки. 3( 110) 2019 С. 8-15.
 35. Кравцов С.О. Обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення дієздатності: цивільно-процесуальний аспект. Підприємство, господарство і право, № 5. 2018 С. 47-51 (у співавторстві).
 36. Кравцов С.О. Окремі аспекти зловживання процесуальними правами у виконавчому провадженні. Юридичний науковий електронний журнал № 6. 2019. С.121-125 (у співавторстві).
 37. Кравцов С.О. Малозначність спору як «процесуальні фільтри» касаційного оскарження. Юридичний науковий електронний журнал № 6. 2019. С.126-129 (у співавторстві).
 38. Prytyka, Y., & Kravtsov, S. (2019). Review of Court Decisions: Does Ukraine Guarantee the Right to a Fair Trial in Appeal?. Amazonia Investiga, 8(23), 685-692. Retrieved from https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/923
 39. Кравцов С.О. Сплата авансового платежу у виконавчому провадженні: законодавчі обмеження доступу до правосуддя // Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., 22 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Нац. поліція України, Європ. орг. публіч. права, Мессін. ун-т (Італ. респ.), Ін-т законодавства Верховної Ради України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків. нац. ун-т внутріш. справ, Маріупол. держ. ун-т. – Маріуполь : МДУ, 2019. – 564 с
 40. Правові позиції Верховного Суду у цивільних, господарських та адміністративних справах. Практичний посібник / За редакцією професора В.В. Комарова та доцента Д.Д. Луспеника, 2019, особисто – 13 друк. Арк
 41. Кравцов С.А. Злоупотребление процессуальными правами сторонами исполнительного производства: теоретические и практические аспекты // Вестник гражданского процесса . №4, 2018, – С. 174-206, 1 друк. арк
 42. Цивільний процес : навч. посіб. (у співавт.) / [К.В Гусаров, М.В. Жушман, С.О. Кравцов та ін.]. – Харків: Право, 2018. – 362 с. , особисто – 2,43 друк.арк.
 43. Виконавче провадження: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти /уклад.: К.В.Гусаров, М.Є.Червинська, Л.М.Мазур та ін. – Х.: Право, 2017. – 186 с.
 44. Цивільний процес: навч. пос. для здобувачів вищ. освіти / [К.В.Гусаров, М.В.Жушман, С.О.Кравцов та ін.]. – Х.: Право, 2017. – 234 с.
 45. Кравцов С. О., Ізарова І. О., Аюпова Р. М. Збірник законодавства для підготовки до іспиту для конкурсу до Вищого суду з питань інтелектуальної власності :Практичний посібник, 2018 – 568 с., особисто – с. 3- 245, 11 друк. Арк.
 46. Погребняк В. Я., Крестьянінов О. О., Аюпова Р. М., С. О. Кравцов. Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: Практичний посібник для суддів- Харків: Право, 2018 – 398 с., особисто – с. 100-199, 9 друк. Арк.
 47. Панченко О. В., Матохнюк Д. Б., Лебедєва Г. В., Кравцов С. О. Збірник законодавства для підготовки до кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих адміністративних судів: Довідкове видання – Харків: Право, 2018 –684 с., особисто – с. 3- 443, 20 друк. Арк.
 48. Процесуальні акти-документи в цивільних справах : посібник / М. Є. Червинська, Л.М. Мазур та ін. ; за ред. М.Є. Червинської. – Київ : ВД «Дакор», 2018. – 324 с., особисто с. 26-72, 2 друк. арк
 49. Кравцов С.О. Problems of harmonization of international commercial arbitration // Науково-практична конференція «Альтернативи вирішення правових конфліктів», 17 січня 2017 р., С. 35-43.
 50. Кравцов С.А. Общая характеристика признания и исполнения решений международного коммерческого арбитража. Правоприменение. 2017; 1(2):212-218. DOI:10.24147/2542-1514.2017.1(2).212-218
 51. Кравцов С.О. Cкасування рішень міжнародного комерційного арбітражу в контексті реформування цивільного процесуального законодавства // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. У58 Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – C. 134-137.
 52. Цивільне судочинство України: основні засади та інститути : монографія / В. В. Комаров, К. В. Гусаров, Н. Ю. Сакара та ін. ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2016. – С. 672-703 (2 розділи) – 1,5 друк.арк.
 53. Кравцов С.О. Деякі проблемні питання виконавчого провадження //Цивільний процес на зламі століть: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю заснування кафедри цивільного процесу (м.Харків, 20-21 жовтня 2016 року). За загальною редакцією проф. К.В. Гусарова,// – с. 79-82, 0,25 друк.арк.
 54. Кравцов С.О. Дослідження та оцінка письмових доказів як невід’ємна частина права на справедливий судовий розгляд// Підприємництво, господарство і право, 2016, №10, – С. 9-14 – 0,5 друк.арк.
 55. Кравцов С.А. Проблемные вопросы установления временного ограничения должника выезда за пределы страны Украины // Вестник исполнительного производства, 2016, №2, – С. 66-78. – 0,5 друк.арк.
 56. Изарова И.А., Кравцов С.А. Роль суда в исполнительном производстве: опыт Украины и дальнейшие тенденции развития // Вестник исполнительного производства, 2015, №1, – С. 91-106. – 1 д.а.
 57. С. О. Кравцов. Добровільне виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу в контексті новел цивільного процесуального законодавства // Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. сучасн. ііі Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Київ, 2–3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. і. Д. Шутака. – Харків : Право, 2017. –С.226-228.
 58. Кравцов С.О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : Монографія / С. О. Кравцов. – Х. : “Право”, 2014. – 232 с. – 13,5 д.а.
 59. Навчально-практичний посібник «Виконавче провадження» — Баранкова В.В., Бігун В.А. та ін.; – Х., 2014. – 717 с., 44 д.а. (особисто – 10,85 д.а.).
 60. Кравцов Сергій Олександрович. Роль національних судів у сприянні в отриманні, збереженні та забезпеченні доказів при розгляді спорів міжнародний комерційним арбітражем // Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 вересня 2014 р.) / Київський національний ун-т імені Т. Шевченка [та ін.]. — К. : ВД «Дакор», 2014. — c. 193-195
 61. Кравцов С.О. Проблемні питання визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 2013, № 6-1, с. 52-56.
 62. Кравцов С. О. Судовий контроль дійсності арбітражної угоди / С. О. Кравцов // Юрид. України. – 2012. – No 3. – С. 79-85.
 63. Матеріали для практичних занять з навчальної дисципліни “Міжнародний комерційний арбітраж” (за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр”, спеціальність 8.03040101 “Правознавство”) для студентів факультету підготовки професійних суддів / уклад.: В. В. Комаров, С. О. Кравцов. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2013. – 22 с.
 64. Формування складу арбітрів, забезпечувальні заходи, отримання, збереження та забезпечення доказів у міжнародному комерційному арбітражі // Часопис цивільного і кримінального судочинства , 2013, №3,- с. 160-168.

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Міжнародний комерційний арбітраж; судовий контроль за виконанням судових рішень, виконавче провадження; банкрутство; визнання та виконання іноземних судових рішень