uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Лейба Людмила Василівна

Вчений секретар, доцентка, кандидатка юридичних наук, доценткаКафедра земельного та аграрного права

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Правове регулювання вирішення земельних спорів

Публікації

Монографії

 1. Земельні спори та порядок їх вирішення : монографія; за ред. проф. М. В. Шульги. Харків : Право, 2007. 160 с.
 2. Особливості вирішення земельних спорів органами місцевого самоврядування. Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні : монографія / А. П. Гетьман, І. В. Ігнатенко, В. М. Корнієнко та ін. ; за ред. А. П. Гетьмана та М.В. Шульги. Харків : Право, 2016. С. 211–223.

Sсopus і Web of Science та зарубіжні видання

 1. Ensuring right to organic food in public health system. Zapewnienie prawa do żywności organicznej w publicznym systemie ochrony zdrowia. Wiadomości Lekarskie. 2018, tom LXXI, nr 1 czII, 226–229 (Scopus).
 2.  Factor of Natural Curative Resources in Context of Legal Regulation of Medical Rehabilitation. Acta Balneologica. TOMLXI. Number 1 (155)/2019/ Quarterly january-march. P/49-54 (Web of Science Core Collection)

Тези наукових доповідей

 1. До питання про природноресурсове право. Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу (м. Харків, 30–31 жовтня 2015 р.) / за заг. ред. М. В. Шульги. Харків: Вид-во ТОВ «Оберіг». С. 208–211.
 2. Правові гарантії виникнення суб’єктивних земельних прав окремих категорій громадян. Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах: матеріали «круглого столу», присвяч. 90-річчю з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор.НАПрН України В. К. Попова (Харків, 1 березня 2019 р.) /за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. Харків : Право, 2019. С. 146–149.

Юридична енциклопедія

 1. Державна реєстрація земельної ділянки. Велика українська юридична енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич (заст. голови), та ін. Харків: Право, 2019. С. 111–113.
 2. Земельні спори. Велика українська юридична енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич (заст. голови), та ін. Харків: Право, 2019. С. 240–242.
 3. Землі історико-культурного призначення. Велика українська юридична енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич (заст. голови), та ін. Харків: Право, 2019. С. 277–281.
 4. Поземельна книга. Велика українська юридична енциклопедія. Т. 16 : Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В. В. Носік, П. Ф. Кулинич (заст. голови), та ін. Харків: Право, 2019. С. 450–453.
 5.  

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Земельні спори; земельні права громадян; земельні правовідносини; сучасний стан та перспективи розвитку природоресурсового права