uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
m.p.kucheryavenko@nlu.edu.ua

Кучерявенко Микола Петрович

Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професорКафедра фінансового права

Теми кандидатської і докторської дисертацій

Удосконалення внутрішньоколгоспних економічних відносин в умовах розвитку АПК 

Теоретичні проблеми правового регулювання податків і зборів в Україні

Публікації

Монографії

 1. Курс налогового права: В 6 т. Т. І – Генезис налогового регулирования: В 2 ч. Ч. 1. Харьков: Легас, 2002.
 2. Курс налогового права: В 6 т. Т. І – Генезис налогового регулирования: В 2 ч. Ч. 2. Харьков: Легас, 2002.
 3. Передмова до Річард. А. Познер. Економічний аналіз закону. Харків. Акта, 2003.
 4. Курс налогового права. В 6 т. Т. ІІ:  Введение в теорию налогового права.  Харьков: Легас, 2004.
 5. Курс налогового права. В 6 т. Т. ІІІ: Учение о налоге. Харьков: Легас – Право, 2005.
 6. Курс налогового права. В 6 т. Особенная часть. Т. ІV: Косвенные налоги. Х.: Право, 2007.
 7. Налоговое право стран Восточной Европы. Общая часть: Беларусь, Польша, Россия, Словакия, Украина, Чехия / Отв. ред. М.В. Карасева (Сенцова), Д.М. Щекин. М.: Волтерс Клувер, 2009. 420 с.
 8. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация: Монография. К.: Правова єдність, 2009. 496 с.
 9. Податкові процедури: правова природа та класифікація: Монографія. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 460 с.
 10. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права в 2 т. Т. 1: Общая часть / Под ред. канд. юрид. наук Д.М. Щекина. М.: Статут, 2009. 863 с.
 11. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права в 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под ред. канд. юрид. наук Д.М. Щекина. М.: Статут, 2009. 560 с.
 12. Очерки финансово-правовой науки  современности : монография / под общ. ред. Л.К. Вороновой и Н.И. Химичевой. Москва-Харьков : Право, 2011. 592 с.
 13. Очерки бюджетно-правовой науки  современности : монография / под общ. ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. Москва–Харьков : Право, 2012. 512  с.
 14. Очерки налогово-правовой науки современности: моногр. / под общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. Москва-Харьков: Право, 2013. 680 с.
 15. Правова система України: історія, стан та перспективи (у 5-ти томах). Том 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків: Право, 2008. 576 с.
 16. Constitutional Principles and Improvement of the Tax System of Ukraine. The Legal System of Ukraine: Past, Present and Future. Volume II. Constitutional Foudations of the Legal System of Ukraine and Problems of Improvement. Kuiv. Law of Ukraine. Pravo, 2013. P. 424-445.
 17. Методологічні питання  податкової доктрини України. Розділ монографії. Правова доктрина України. У п’яти томах. 2 том. Публічно-правова доктрина України. Харків, Право, 2013. С. 552-578.
 18. Methodological Issues of Tax Doctrine of Ukraine. Ukrainian legal doctrine/ Part 2/ Public Law Doctrine of Ukraine/ Wildy Simmonds & Hill Publishing, 2016. P. 395-412.

Sсopus і Web of Science та зарубіжні видання

 1. Дмитрик О.О., Кучерявенко М. П., Головашевич О.О.Криптовалюва: розвиток, ознаки, класифікація. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. № 30. Том 3 С. 361-370. http://fkd.org.ua/article/view/179737.
 2. Golovashevych O. O., Dmytryk O. O., Kucheryavenko M. P. CRYPTOCURRENCIES : DEVELOPMENT, FEATURES AND CLASSIFICATION. Financial and credit activity : problems of theory and practice. Vol 3. № 30. 2019. P. 371-374. ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770.  http://fkd.org.ua/article/view/179737
 3. Shevchuk Oleksandr, Kucheryavenko Mykola, Davydenko Svitlana, Babaieva Oleksandra Implementation of the patient’s right to obtain information in the concept «health and human rights». AMAZONIA INVESTIGA. Vol. 9. № 29. P. 288-296. https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.33

 

 

Підручники, посібники, коментарі, фахові наукові статті

Підручники, навчальні посібники

 1. Налоговое право Украины. Харьков-Иловайск, 1994.
 2. Фінансове право: Підручник. Харків: Консум, 1998.
 3. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 701 с.
 4. Воронова Л.К., Кучерявенко М.П. Фінансове право України (питання та відповіді). Х.: ООО «Одиссей», 2008. 136 с.
 5. Дамирчиев М.И., Кучерявенко Н.П., Рагимова С.М. Налоговое право Азербайджанской Республики: Учебное пособие / Отв. ред. д.ю.н., проф. А.М. Касумов / Баку, «Qanun», 2009. 424 c.
 6. Налоговый процесс: Учебное пособие. К.: Алерта, КНТ, ЦУЛ, 2010. 392 с.
 7. Кучерявенко М.П. Податкове право України: підручник / М.П. Кучерявенко. Х.: Право, 2012. 528 с.
 8. Податкове право України: підручник / [О. О. Головашевич, А. М. Котенко, Є. М. Смичок та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка. Харків : Право, 2019. 440 с.
 9. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансове право» (галузь знань 08 «Право», перший (бакалаврський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 «Право») / уклад.: М. П. Кучерявенко, О. О. Дмитрик, П. М. Дуравкін та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. 52 с.
 10. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Податкове право» (галузь знань 08 «Право», другий (магістерський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 «Право») / уклад.: М. П. Кучерявенко, О. О. Дмитрик, П. М. Дуравкін та ін. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. 37 с.
 11. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з фінансового права для студентів ІІІ курсу денних факультетів / уклад.: М. П. Кучерявенко, О. О. Дмитрик; О. А. Лукашев та ін. – Харків: Нац. юрид. ун-т України ім. Ярослава Мудрого, 2016. 62 с.
 12. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Фінансове право»(відповідно до вимог ECTS)/ уклад: М.П.Кучерявенко, О.О.Дмитрик, О.А.Лукашев, Л.В.Товкун та ін.- Х.: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2016, 65с. 

Наукові доповіді

 1. Сожалею, но не могу иначе / Юридичний вісник України. – 2015. № 12 (1029). – С. 10.
 2. Національні тролі як провідники інтересів Кремля та його союзників / Юридична газета. – 8 вересня 2015 року. – С. 36-37
 3. Оскарження рішень  ФГВФО  та  його  уповноважених  осіб – виключна  компетенція  адміністративних  судів / Закон і бізнес, 7 липня 2018 – 13 липня 2018. – В. 27 (1377) / https://zib.com.ua/ua/print/133623-oskarzhennya_rishen_upovnovazhenoi_osobi html
 4. Окрема думка щодо окремої думки // Юридична газета, 12 вересня 2018 року / http://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/okrema-dumka-shchodo-okremoyi-dumki.html
 5. На що ті вороги, якщо друзі такі? / Юридичний вісник України, 2018. – № 16 (1189), 20-26 квітня 2018 року. – С. 5
 6. Rational Balance of Tax and Currency Relations as a Means to Minimize the Shadow Economy / Fight against Shadow economy as a significant factor of economic development (International scientific-practical conference). Baku, September 13, 2019(0,3 д.а.)
 7. Значение и последствия существования принципа невиновности налогоплательщика в режиме  административного и налогового регулирования:   Вороновські читання (Єдність адміністративних та фінансових процедур) : за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф, м. Львів, 5-6 жовтня 2018 р. / Редкол.: М. Кучерявенко, Й. Пуделька, О. Головашевич. – Харків : Асоціація фінансового права України, 2019. – 446 с. – С. 95-105  

Наукові статті

 1. Окрема думка щодо окремої думки // Юридична газета,
 2. 12 вересня 2018 року /http://yur-gazeta.com/publications/practice/zemelne-agrarne-pravo/okrema-dumka-shchodo-okremoyi-dumki.html
 3. На що ті вороги, якщо друзі такі? Юридичний вісник України, 2018. – № 16 (1189), 20-26 квітня 2018 року. – С. 5 (0,5 д.а.)
 4. Особливості розсуду в податково-правовому регулюванні «ScienceRise: Juridical Science». – № 1, 2017. – С. 37-42. (0,5 д.а.)
 5. Декларування доходів: проблемні аспекти реалізації
 6. публічного обов’язку // Юридичний Вісник України, 12 жовтня 2018 року / http://yvu.com.ua/deklaruvannya-dohodiv-problemni-aspekty-realizatsiyi-publichnogo-obov-yazku/
 7. Кучерявенко М.П. Рівень законодавчої техніки як умова прийняття якісного судового рішення / Судова реформа : стан та напрями розвитку. Міжнародний судово-правовий форум . Верховний Суд України. 17-18 березня 2016 року. – С. 167.-171
 8. Кучерявенко М.П. Чи допоможе Криму і Севастополю пропонована допомога російських учених (фінансово-правовий аспект) / Проблеми законності // 2016. – Вип. 133. – С. 274-280.
 9. Кучерявенко М.П. Особенности усмотрения в налогово-правовом регулировании / Ежегодник публичного права 2017: Усмотрение и оценочные понятия в административном праве. – М.: Инфотропик Медиа, 2017 – С. 45- 63
 10. Кучерявенко М.П. К вопросу о субъектах усмотрения в налогово – правовом регулировании / Вісник асоціації фінансового права. – 2017. – № 1 // Електронний ресурс / режим доступу: http://afl.org.ua/2017/03/27/visnik-asotsiatsiyi-finansovogo-prava-1-2017
 11. Кучерявенко М.П. Особливості розсуду в податково-правовому регулюванні «ScienceRise: Juridical Science». – № 1, 2017. – С. 37-42.
 12. Кучерявенко М.П. На що ті вороги, якщо друзі такі? Юридичний вісник України, 2018. – № 16 (1189), 20-26 квітня 2018 року. – С. 5.
 13. Кучерявенко М.П. Декларування доходів: проблемні аспекти реалізації публічного обов’язку // Юридичний Вісник України, 12 жовтня 2018 року / http://yvu.com.ua/deklaruvannya-dohodiv-problemni-aspekty-realizatsiyi-publichnogo-obov-yazku/
 14. Кучерявенко М.П. Ще раз до питання щодо рівня наукових наробок: запрошення до дискусії // Право України. – 2019. – № 8. – С. 268-283 (0,5)
 15. Rational Balance of Tax and Currency Relations as a Means to Minimize the Shadow Economy / Fight against Shadow economy as a significant factor of economic development (International scientific-practical conference). Baku, September 13, 2019(0,3 д.а.) 

Науково-практичні коментарі законодавства України  

 1. Податковий кодекс України [Текст] : станом на 18 січ. 2011 р. / [упоряд.: О. О. Головашевич, М. П. Кучерявенко]. – Відп. офіц. тексту. – Х. : Право, 2011. – 656 с.
 2. Податковий кодекс України : постатейний коментар : у 2 ч. / В.В. Білоус, Л. К. Воронова, О. О. Головашевич та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2011. – Ч. 1. – 704 с. (статті 42, 51, 64-69, 114, 117-128 одноосібно; 14, 44, 63, 115, 116 у співавт.).
 3. Податковий кодекс України : постатейний коментар : у 2 ч. / Л.К. Воронова, М. П. Кучерявенко, О. А. Лукашев та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2011. – Ч. 2. – 1128 с. (статті  168–175, 177, 178, 310–317, підрозділ 1 розділу 20 одноосібно; статті 162–167, 176, 179 у співавт.).
 4. Податковий кодекс України : науково-практичний коментар : у 3 ч. / М.П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 1. – 810 с. (статті 42, 51, 64-69, 114, 116-128 одноосібно; 14, 44, 63, 115 у співавт.).
 5. Податковий кодекс України : науково-практичний коментар : у 3 ч. / М.П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 2. – 826 с. (статті 133, 162, 165-175, 177, 178 одноосібно; 163, 164, 176, 179 у співавт.).
 6. Податковий кодекс України : науково-практичний коментар : у 3 ч. / М.П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 3. – 608 с. (294-300, 312-317, Підрозділи 1, 7, 8 Розділу 20 одноосібно; 291-293, 310, 311 у співавт.).

 

Напрями/ теми основних наукових досліджень та інтересів

Проблеми фінансового права, правове регулювання оподаткування

Міжнародні, державні нагороди, почесні звання, премії

Почесна грамота спілки юристів України (2002)

Заслужений діяч науки і техніки України (2004)

Переможець конкурсу «Вища школа Харківщини — найкращі імена» (2004). Почесний працівник Державної податкової служби України (2009)

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого в номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з правознавства» (2012)

Почесний професор Запорізького національного університету (2015)

Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки за творчий внесок в наукове видання «Правова доктрина України» (2019)

Стипендіат в галузі науки імені Василя Пилиповича Маслова (з правознавства) (2019)