0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки

12 Травня @ 11:00 - 17:00
Завантаження Події

Інформаційний лист українською мовою

Інформаційний лист англійською мовою 

Інформаційний лист польською мовою

На конференції планується: обговорити сучасні проблеми кримінально-правової охорони інформаційної безпеки людини, суспільства, держави й світу в національному й міжнародно-правовому вимірах та ознайомитися з досвідом зарубіжних країн із цих питань; проведення дискусії щодо стану і перспектив здійснення міждисциплінарних досліджень у сфері забезпечення інформаційної безпеки, що пов’язані з кримінальним правом та засобами інших кримінально-правових наук.

Запрошуємо для участі в науковому заході провідних вчених України та інших дружніх країн, молодих науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів та студентів.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.
Робота VI міжнародної науково-практичної конференції відбуватиметься дистанційно на базі платформи Zoom або в змішаному режимі.

Осіб, зацікавлених у роботі міжнародної науково-практичної конференції, просимо надіслати до організаційного комітету до 25 квітня 2022 року електронною поштою на адресу: d.l.n@ukr.net такі матеріали: 1) тези доповіді; 2) заповнену за зразком заявку.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези.
Наприклад: Чумак_Заявка, Чумак_Тези.

Вимоги  до тез доповіді:
Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman 14, півжирний).
Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де працює (навчається) автор; шрифт Times New Roman 14.
Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5, відступ – 1, 25.
Список використаних джерел (за алфавітом і без повторів) оформлюється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою на порядковий номер джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
Обсяг тексту від 3 сторінок зі списком використаних джерел.
Тези доповіді аспірантів і студентів рецензуються науковим керівником із відміткою наприкінці тексту тез доповіді: «Рекомендую до оприлюднення», а далі вказуються прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада і місце установи, де навчається або працює науковий керівник.
Тези, які не відповідають вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть.

Зразок оформлення заявки:
Прізвище, ім’я, по батькові учасника.
Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, повна назва установи, де навчається або працює учасник.
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, а тако його контактний телефон та електронна адреса (для аспірантів і студентів).
Контактний телефон учасника.
Електронна адреса учасника.
Сплата організаційного внеску не передбачається.
Звертаємо увагу, що тези доповідей будуть оприлюднені в авторській редакції мінімально в електронній формі.

Організатори заходу:
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю);
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (кафедра кримінального права № 1 );
ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» (Відокремлений підрозділ у Харківській області).

За додатковою інформацією звертайтеся:
д.ю.н., проф. Демидова Людмила Миколаївна +380997811790
к.ю.н., доц. Шульженко Надія Володимирівна +380971805840

Деталі

Дата:
12 Травня
Час:
11:00 - 17:00
Подія Категорія: