The Department of Criminal Law №1

Тютюгін Володимир Ілліч

The Department of Criminal Law №1 is traced back to 19th century when the Department of Criminal Law and Judiciary was established in Kharkiv Imperial University in 1805.

There are 42 scіeintists at the department. Among them 6 Professors:  V.Ya. Tatsiy, V.I. Tiutiugin, Yu.V. Baulin, V.I. Borіsov,  L.M. Demіdova, S.M. Mohonchuk; 17 associate  professors, Candidates of Legal Sciences:  V.M. Kirichko, O.I. Perepelitsa, Yu.V. Grodetskyі, S.V. Grіnchak, R.S. Orlovskiy, Yu.A. Ponomarenko, V.A. Kozak, Ye.V. Shevchenko, O.E. Radutniy, O.V. Us, O.V. Kharytonova, A.O. Bayda, О.V. Zaytsev, O.V. Yevdokimova, M.Ye. Grіgorуeva, A.V. Gornostaу, M.V. Shepitko; 10 lecturers, Candidates of Legal Sciences: O.O. Charychanskyi, N.V. Maslak, Yu.I. Demianenko, G.S. Kraynik, V.V. Bazelyuk, Yu.Yu. Zabuga, М.A. Rubashchenko, D.P. Evteeva, О.D. Komarov, N.V. Nevidoma; 4 assistants – M.V. Vyunyk, O.O. Maslova, I.A. Коpjova, Yu.S. Maradina; 5 post-graduate students: M.V. Ishcenko, А.S. Klemosyuk, О.S. Popovich, O.S. Zavalishyna, S.O. Rеpa; laboratory manager V.Yu. Shumakova; laboratory assistants A.S. Skliiarova, D.S. Timonova.

  Since 1956 tо 1991 the head of the department wаs professor, Нero of Ukraine  V.V. Stashis. Since 1991 to 2015 the head of the department was professor, Нero of Ukraine  V.Ya.Tatsiy. Since 2015 professor V.I. Tiutiuhin is the head of the department.

The department provides teaching subjects:  1) Criminal Law of Ukraine (General and Special parts); 2) Problems of the Theory and Practice of Applying Criminal Code of Ukraine; 3) Qualification of crimes in the field of performance management and professional activities related to the provision of public services.

Contacts: tel. +38 057 704 92 12; +38 057 704 92 17