uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника
uk0 800 311 777 - Служба підтримки вступника

Кафедра економічної теорії

Шевченко Людмила Степанівна

Завідувачка кафедра
l.s.shevchenko@nlu.edu.ua
(057) 704-92-58

докторка економічних наук, професорка

Детальніше

Історія кафедри тісно пов’язана зі створенням Імператорського Харківського університету та його юридичного факультету. Відповідно до «Устава Императорского Харьковского университета», затвердженого 5 листопада 1804 р. Олександром І, у складі Університету передбачалося чотири відділення (факультети). Одним із них було «Отделение Нравственных и Политических Наук» (юридичний факультет), до складу якого входили: професор богослов’я догматичного і морального, професор тлумачення Священного писання і церковної історії, професор умоглядної і практичної філософії, професор прав (природного, політичного й народного), професор прав цивільного й карного судочинства в Російській імперії, професор прав найвідоміших як давніших, так і нинішніх народів, професор дипломатики і політичної економії. Цим професорам належало очолювати відповідні кафедри юридичного відділення (факультету) Університету.

У подальшому правовою основою організації та діяльності юридичного факультету Харківського університету були загальні статути російських імператорських університетів 1835, 1863 і 1884 рр. Статути передбачали у складі університетів юридичні факультети. Відповідно до статутів поступово збільшувалася кількість кафедр на юридичному факультеті Харківського університету.  У 1835 р. юридичні факультети повинні були мати 7 кафедр, у тому числі кафедру політичної економії. Відповідно до Статуту 1863 р. на юридичних факультетах університетів передбачалося 13 кафедр, у тому числі кафедра політичної економії та статистики. Відповідно до Статуту 1884 р.  юридичні факультети у своєму складі повинні були мати 12 кафедр, серед них кафедру політичної економії та статистики.

Як самостійний навчальний підрозділ Харківського юридичного інституту кафедра політичної економії функціонує з 1944 р. У 1991 р. кафедра стала називатися кафедрою економічної теорії.

За час своєї діяльності кафедру очолювали завідувачі: доценти С. Л. Файбисович (1944-1946), Ф. Г. Краєвський (1946-1954),  І. І. Филькович (1954-1957), П. Т. Круговий (1957-1962), В. І. Єфимовський (1963-1965), Є. І. Матвійчук   (1967-1972), І. Ф. Прокопенко (1973-1980), І. М. Шерстюк (1980-1993), О. О. Мамалуй (1993-2006), професор Л. С. Шевченко (з липня 2006 р. до теперішнього часу).

Першими викладачами політичної економії на юридичному факультеті Імператорського університету були професори: Й. Ланг (1805-1819 рр.), Л. Ф. Якоб (1806-1810), К. Павлович (1819-1832 рр.). На кафедрі політичної економії університету працювали також видатні вчені, засновники економічної науки в Україні:  Т. Степанов, який підготував один із перших  у  країні  підручник  із курсу політичної економії, К. Гаттенбергер, М. Олексієнко, П. Сокальський, І. Платонов, М. Протопопов, Г.  Цехановський, М. Косовський, І. Миклашевський, П. Мигулін, В. Левитський, П. Фомін та інші.

У 1944-1956 рр. у складі кафедри політичної економії Харківського юридичного інституту працювали: доценти С. Л. Файбисович, Ф. Г. Краєвський, А. В. Красилов, Є. З. Штейман, старші  викладачі   М. І. Лисенко, І. І. Лупадін, А. Я. Лебедєв. Наукові дослідження кафедри концентрувалися навколо питань створення передумов розширеного соціалістичного відтворення, розробки теорії та практики господарського будівництва в СРСР.

У 1960-х роках активну викладацьку роботу вели доцент Ф. А. Сутановський, викладачі М. В. Черниш, Г. В. Гавриш, М. В. Ігошина, асистент А. М. Задихайло. Члени кафедри  вивчали питання  організації праці та її оплати; галузеві особливості розвитку аграрних відносин, легкої промисловості.

З кінця 1960-х років кафедра  почала  поповнюватися  випускниками економічного факультету Харківського державного університету. Кандидатські дисертації захистили В. Є. Духов (1967) і О. В. Роздайбіда (1968). До тематики наукових досліджень було включено питання ефективності виробництва та розподілу доходів у сільському господарстві.

У 1971-1975 рр. на кафедру прийшли працювати  асистентами О. О. Мамалуй, В. М. Мазульников, О. А. Камериста, О. С. Марченко, А. М. Петров. Дисертації на здобуття вченого звання кандидат економічних наук захистили І. М. Шерстюк (1971), І. Ф. Прокопенко (1973) і С. М. Макуха (1974).

У 1976-1979 рр. на посади асистентів кафедри були прийняті О. О. Радіонов, В. П. Халін,  Г. Ю. Дарнопих, О. А. Гриценко, Л. С. Шевченко, В. А. Лизогуб, Є. М. Шаповалов. Учене звання доцента було присвоєно В. Є. Духову, О. В. Роздайбіді, Г. М. Котелевцю, І. М. Шерстюку, А. Я. Лебедєву, І. Ф. Прокопенку. Останній  є  професором, доктором педагогічних наук, академіком АПН України і Росії, у 1980-2020 роках працював ректором Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С.  Сковороди. Основними напрямами наукових досліджень кафедри стали: управління суспільним виробництвом; економічні проблеми відтворення робочої сили в країнах, що розвиваються.

На початку 1980-х років на кафедрі почали працювати асистентами М. П. Кучерявенко, Л. М. Галетко, О. В. Шевердіна, І. О. Юрченко. Після навчання в аспірантурі при Харківському та Київському держуніверситетах кандидатські дисертації захистили: О. С. Марченко (1980), В. П. Халін (1982), О. О. Мамалуй (1983), О. А. Гриценко (1983),  Л. С. Шевченко (1984).  З 1989 р. на кафедрі стала працювати асистентом Л. В. Гриценко. Науковий пошук охопив значне коло методологічних питань політичної економії, зокрема: проблеми власності та усуспільнення праці; економічні функції держави; механізми дії економічних законів переважного розвитку виробництва засобів виробництва та зміни праці; використання потенціалу творчої активності працівників; економічні передумови розвитку агропромислового комплексу та ін.

 На початку 1990-х років кандидатами економічних наук стали О. В. Шевердіна, І. О. Юрченко, Л. В. Мирошниченко, які згодом перейшли працювати на іншу кафедру університету. Докторантуру при Київському університеті закінчили Л. С. Шевченко (захистила дисертацію на здобуття наукового  ступеня доктора економічних наук у 1991 р.) та В. П. Халін (1992). У 1991 р. завідувачу кафедри І. М. Шерстюку було присвоєно звання професора. У відповідь на реалії перехідної економіки вчені кафедри почали досліджувати проблеми економічної свободи, шляхи оптимізації відносин власності, умови переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки.

Наприкінці 1990-х рр. після закінчення аспірантури асистентами кафедри стали О. М. Левковець і В. В. Довбня. Кандидатські дисертації захистили: Л. В. Гриценко (1998), Г. Ю. Дарнопих (1999), В. В. Довбня (2000), О. М. Левковець (2001). Науковці розробляли теоретико-інституціональні основи економічної безпеки держави, проблеми розвитку соціально-трудових відносин в Україні та ін.

У 2005-2006 рр. на посаді асистента на кафедрі працював С. В. Вєршинін.

У 2006-2009 рр. за конкурсом на посади асистентів кафедри економічної теорії були прийняті К. Г. Губін, І. А. Єфіменко (Вовк) і О. О. Набатова; на посади доцентів – О. О. Іваницький, Л. В. Нечипорук, О. В. Овсієнко, О. О. Чуприна; на посаду професора – Т. М. Камінська. Асистент К. Г. Губін захистив кандидатську дисертацію (2008).

Докторські дисертації захистили: С. М. Макуха (2006), Т. М. Камінська (2006), О. С. Марченко (2009), Л. В. Нечипорук (2011).

З вересня 2006 р. кафедру очолює проф. Л. С. Шевченко. У 2015 р. проф. Л. С. Шевченко нагороджена Почесним знаком (орденом) ІІІ ступеня Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (№ 056 від 20.11.2015 р.).

Протягом 2008-2018 рр. колективом кафедри виконувалися науково-дослідні фундаментальні дослідження, які фінансувалися за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, керівник – проф. Л. С. Шевченко, відповідальний виконавець – доц. О. В. Овсієнко:

 • «Інституціональні засади економічної безпеки України в умовах формування інноваційної моделі соціально-економічного розвитку» (№ державної реєстрації 0108U001575) – з 01 січня 2008 р. по 31 грудня 2010 р.;
 • «Науково-теоретичні проблеми безпеки людського розвитку у правовій, соціальній державі» (№ державної реєстрації 0111U000973) – з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.;
 •  «Науково-теоретичні проблеми формування, розвитку та інституційної побудови правової економіки в Україні» (№ державної реєстрації 0115 U000326) – з 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2018 р.

У 2010 р. кафедрою економічної теорії разом із кафедрою господарського права засновано збірник наукових праць «Економічна теорія та право».

У 2015-2018 рр. кафедрою економічної теорії було розроблено та запроваджено сертифікатні освітні програми: «Юридичний бізнес» (2015-2016 рр.); «Бізнес менеджмент» (2016-2018 рр.). Викладачі кафедри також брали участь у викладанні сертифікатної освітньої програми «Митне право» (2016 р.).

З 2018 р. на кафедрі здійснюється підготовка фахівців і професіоналів у сфері економіки та менеджменту:

 • магістрів за освітньо-професійною програмою «Бізнес-консалтинг» (спеціальність 051 «Економіка»). Гарант програми – проф. О. С. Марченко;
 • магістрів за освітньо-професійною програмою «Бізнес-адміністрування» (спеціальність 073 «Менеджмент»). Гарант програми – доц. О. М. Левковець;
 • бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Бізнес-економіка» (спеціальність 051 «Економіка»). Гарант програми – проф. Л. С. Шевченко.

Протягом 2018-2020 рр. колективом кафедри розроблено 92 нові навчальні дисципліни економіко-управлінського спрямування.

 Організовано співробітництво з потенційними роботодавцями: підписано меморандуми про співробітництво з консалтинговою фірмою «Інститут незалежної оцінки», ТОВ «УСК-консалтинг», юридичною фірмою «Глобус», ТОВ «СІТ-Консалт», видавництвом «Право», НДІ ПЗіР НАПрНУ, ТОВ «Бордо-ВВ», ТОВ «АТТІКА-ТРЕЙДИНГ», ТОВ «САСТЕЙНБЛ РІТЕЙЛ СОЛЮШНЗ» та ін. про проходження студентами стажування, запровадження бізнес-тренінгів.

На кафедрі працює науковий гурток (керівник – доц. О. О. Набатова), постійно діють теоретичний семінар (керівник – проф. О. А. Гриценко) та методичний семінар (керівник – проф. Т. М. Камінська).

Кафедрою щорічно проводяться «круглі столи» з обговорення актуальних проблем соціально-економічного розвитку України та наукові дискусії з сучасних проблем підготовки та практичної діяльності економістів і менеджерів, у яких беруть участь провідні науковці країни:

 •   «Безпека людського розвитку в соціальній, правовій державі» (26 січня 2012 р.);
 •  «Сучасні проблеми економічної теорії та господарської практики» (20 лютого 2015  р.);
 •  «Досягнення та поразки України на шляху розбудови правової економіки» (10 березня 2016 р.);
 • «Досягнення та проблеми розвитку юридичного бізнесу в Україні» (10 березня 2017 р.);
 • «Сучасна економічна та управлінська освіта: інноваційний вектор розвитку» (15-17 травня 2018 р.);
 • «Майбутнє професії «економіст» (10 січня 2019 р.);
 • «Бізнес-консалтинг:  здобутки та проблеми сьогодення» (11 квітня 2019 р.);
 • «Практична  функція вищої економічної та управлінської освіти: погляд стейкхолдерів» (10 вересня 2019 р.);
 • «Медико-економічний аналіз  як інноваційний напрям розвитку сучасної науки» (12 листопада 2019 р.);
 • «Концепція освітньої програми “Бізнес-економіка”  (“Business Economics”): досвід закордонних університетів та його використання в Україні» (04 лютого 2020 р.);
 • «Управління якістю освітнього процесу: сучасні пріоритети та практики забезпечення» (05 травня 2020 р.).Матеріали «круглих столів» та наукових дискусій опубліковано у фаховому збірнику наукових праць «Економічна теорія та право».Велика кількість учасників наукових заходів кафедри (ними вже стали понад 1200 осіб) та різноманітність напрямів досліджень свідчать про їх популярність серед викладачів, студентів і аспірантів України.У 2019 р. з нагоди 75-річного ювілею кафедри економічної теорії її колектив нагороджений подякою ректора Національного університету імені Ярослава Мудрого за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Старша лаборантка кафедри – Харькова Ганна Олегівна; лаборантка – Вишемирська Дар’я Олександрівна

 

 

 

 

Кафедра економічної теорії

вул. Пушкінська, 77, каб. 224-225, м. Харків, Україна, 61024

kafekonom@nlu.edu.ua

(057) 704-92-58

Інформація кафедри

Навчальні дисципліни

Члени кафедри

Інформація про наукові гуртки