Інститут управління і права (м. Київ)

Ткаченко Юрій Володимирович

ДИРЕКТОР

Юрій Володимирович Ткаченко 

Народився в 1966 р. у м. Ічня Чернігівської області.

1993 р. закінчив Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського.

Кандидат економічних наук, доцент. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна зі спеціальності «Організація управління, планування і регулювання економікою».

1994-2000 рр. − помічник ректора із загальних питань науки Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців підприємств автосільгоспмашинобудування Мінмашпрому України.

2000-2003 рр. − помічник ректора із загальних питань науки Академії економіки і права.

2003-2005 рр. − проректор з науково-дослідної роботи Державного інституту підготовки кадрів.

2005-2014 рр. − ректор  Державного інституту підготовки кадрів.

З листопада 2014 р. − директор Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Має 45 наукових робіт. Є співавтором 4 колективних монографій, 3 навчальних посібників у галузі економіки, а також власного навчального посібника.

Про інститут

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – навчальний заклад,  який близько 50 років на високому  науково-методичному рівні виконує освітні послуги в усіх регіонах України.

Інститут почав свою діяльність у 1967 році як Інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів хімічного, нафтового та важкого машинобудування. У 2002 році Наказом Міністерства промислової політики інститут перейменовано у Державний інститут підготовки кадрів. Рішенням Кабінету Міністрів України та Наказом Міністерства освіти і науки України у 2014 році його реорганізовано в Інститут управління і права шляхом приєднання до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого як відокремлений структурний підрозділ.

Інститут здійснює освітню діяльність за наступними спеціальностями:

  • ПРАВО перший (бакалаврський) рівень, ліцензійний обсяг

100 осіб (денна/заочна), термін навчання – 4 роки (денна/заочна);

другий (магістерський) рівень, ліцензійний обсяг
100 осіб (денна/заочна), термін навчання – 1,5 роки (денна/заочна);

  • ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ перший (бакалаврський) рівень, ліцензійний обсяг 25 осіб денної форми навчання та 25 осіб заочної форми навчання, термін навчання – 4 роки (денна/заочна);
  • МЕНЕДЖМЕНТ перший (бакалаврський) рівень, ліцензійний обсяг складає 25 осіб денної форми навчання та 30 осіб заочної форми навчання, термін навчання – 4 роки (денна/заочна).

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого має кімнати тимчасового проживання для студентів, комп’ютерні класи, бібліотеку, фонд якої складає понад 6000 примірників, читальний та актовий зали. У навчальному корпусі працює безкоштовний Інтернет.

 

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

В 1967 році виникла ідея створення інженерних курсів, яка і була втілена в життя. За наказом Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР від 12 червня 1967 року № 72 були створені Інженерні курси при Київському виробничому об’єднанні «Більшовик».

 За довгий період існування назва інституту змінювалась декілька разів:

– 1967 – 1971 – Інженерні курси при Київському виробничому об’єднанні «Більшовик».

– 1971 – 1989 – Київська філія інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР.

– 1989 – 1990 – Київська філія інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства хімічного машинобудування СРСР.

– 1990 – 1991 – Київська філія інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства важкого машинобудування СРСР.

– 1991 – 1992 – Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів важкого машинобудування України.

– 1992 – 1998 – Підприємство Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів важкого машинобудування України.

– 1998- 2002 – Академія підготовки кадрів Міністерства промислової політики України.

– 2002 – 2014 – Державний інститут підготовки кадрів Міністерства промислової політики України.

Рішенням Кабінету Міністрів України №7-р від 9 січня 2014 року та Наказом Міністерства освіти і науки України № 817 від 10 липня 2014 року Державний інститут реорганізовано в Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

– 2014 – Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

За всю історію існування вузу його очолювали 2 ректори: Чешко Анатолій Григорович, доцент, кандидат економічних наук, Ткаченко Юрій Володимирович, доцент, кандидат економічних наук.

Роки існування Державного інституту підготовки кадрів Міністерства промислової політики України ознаменувалися найбільш плідною навчально-виховною, науковою роботою. Інститут проводив підготовку бакалаврів за напрямами «Фінанси і кредит», «Менеджмент» на базі повної загальної середньої освіти; підготовку спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; перепідготовку та підготовку  спеціалістів зі спеціальностей «Фінанси», «Облік і аудит» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Відповідно до плану роботи кафедр в інституті проводилася наукова та науково-видавнича робота. Основними напрямками наукових досліджень були: нова концепція економічного розвитку, розвиток системи самоврядування в Україні. На базі інституту проводилися круглі столи, конференції. Викладачами інституту здійснювалася підготовка та видання значного обсягу наукової та науково-популярної літератури, зокрема монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей і тез наукових доповідей. У 2010 році інститутом був заснований науковий журнал «Сучасна економіка». На сторінках журналу друкувалися статті провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців в галузі економіки, результати досліджень не лише викладачів Державного інституту підготовки кадрів, а і фахівців інших вузів України.

Також інститут проводив підвищення кваліфікації державних службовців, керівників та спеціалістів підприємств, установ та організацій з менеджменту, маркетингу, економіки підприємств, інноваційної діяльності, інтелектуальної власності та охорони праці. У навчальному процесі, поряд з традиційними формами занять широко застосовувались ділові ігри, тренінги, тематичні дискусії, індивідуальна та самостійна робота, використовувались технічні засоби навчання та персональні комп’ютери з сучасним програмним забезпеченням. Інститутом були встановлені міжнародні наукові та освітні зв’язки з навчальними закладами Німеччини тa Польщі.

Професорсько-викладацький склад: професори, доктори наук, доценти, кандидати наук та викладачі з практичним досвідом роботи.

Навчально-виховну та наукову роботу в Інституті здійснюють кафедри:

– Загальноправових дисциплін;

– Управління та адміністрування.

На базі інституту на постійній основі проводяться студентські, наукові, міжнародні науково-практичні конференції та круглі столи.

Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого має кімнати тимчасового проживання для студентів, комп’ютерні класи, бібліотеку, фонд якої складає понад 6000 примірників, читальний та актовий зали. У навчальному корпусі працює безкоштовний Інтернет.

 

Адреса Інституту:

м. Київ, вул. Металістів, 17 (10 хв. від метро Шулявська)

телефон: (044) 401-07-70 (044) 457-99-75, (044) 457-92-44;

сайт: http://kiup.nlu.edu.ua

e-mail: kiup@nlu.edu.ua;  dipk@ukr.net

https://www.facebook.com/KIUPNLU/?ref=bookmarks