Положення про студентське самоврядування

ЗАТВЕРДЖЕНО на Конференції студентів Університету
(протокол №17 від 11.02.2016р.)

Голова Студентського Сенату Університету

__________________ Рудик В.Ю.

ПОЛОЖЕННЯ

«Про студентське самоврядування

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»

Преамбула

Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля, морально-етичного, культурного та спортивного розвитку студента як всебічно-розвинутої особистості, а також з метою активної участі студентів у громадському житті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (далі – Університету), забезпечення співпраці студентських колективів, організацій та груп, студенти, співпрацюючи з керівництвом Університету, утверджують Положення Студентського самоврядування Університету (далі – Положення), яке спрямоване на врегулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права студентів на самоврядування. У ньому встановлюються правові та організаційні засади створення та функціонування студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Університету.

Органи студентського самоврядування в Університеті здійснюють свою діяльність в інтересах всього студентства Університету.

Розділ І

         Стаття 1. Завдання та принципи діяльності студентського самоврядування

1.1. Метою діяльності студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів Університету і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів Університету, зростання у студентської молоді соціальної активності.

1.2. Основні завдання та функції студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;
 • сприяння проведенню навчально-виховної роботи в Університеті;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 • забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;
 • представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах та їхніх структурних підрозділах;
 • співпраця з наставниками (кураторами) академічних груп, завідуючими гуртожитків, керівниками кафедр та інших структурних підрозділів.

1.3. Студентське самоврядування діє на принципах:

 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 • рівності права студентів та курсантів на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

1.4. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

1.5. Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

1.6. Студентське самоврядування Університету має печатку, яка зберігається у Голови Сенату.

Стаття 2. Структура студентського самоврядування

2.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, гуртожитку, факультету, та Університету в цілому.

2.2. Структура Студентського самоврядування складається з наступних органів:

 • Конференція студентів Університету;
 • Студентський Сенат Університету;
 • Конференція студентів факультетів (інститутів);
 • Ради студентського самоврядування факультетів (інститутів);
 • Студентські ради гуртожитків.

2.3. Конференція студентів Університету є вищим представницьким органом студентського самоврядування Університету.

2.4. Рішення Конференції та Сенату мають вищу силу, порівняно з рішеннями інших ланок студентського самоврядування.

2.5. Студентський Сенат Університету – це вищий колегіальний виконавчий  орган студентського самоврядування Університету, який очолює систему до якої входять Ради студентського самоврядування факультетів (інститутів) та гуртожитків Університету.

2.6.  Конференція студентів факультетів (інститутів) виконує повноваження відповідно до цього Положення.

2.7. Рада студентського самоврядування факультету (інституту) функціонує на рівні факультету (інституту).

2.8. Студентські ради гуртожитків функціонують на рівні студентських гуртожитків Університету.

2.9. Сумісництво посад у структурних підрозділах студентського самоврядування заборонено, окрім членів Сенату.

2.10. Рішення органів студентського самоврядування є обов’язковими для виконання усіма студентами Університету.

2.11. Органи студентського самоврядування:

 • беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому Законом «Про вищу освіту» та Статутом Університету;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Університеті;
 • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
 • вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
 • мають право оголошувати акції протесту, в порядку, визначеному цим Положенням;
 • виконують інші функції, передбачені законодавством та Положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

2.12. За погодженням з органом студентського самоврядування Університету, в порядку, визначеним цим Положенням, приймаються рішення :

 • відрахування студентів з Університету та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
 • переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, проректорів з навчально-виховної роботи;
 • поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
 • затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;
 • діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.

Розділ ІІ

 Конференція студентів Університету

Стаття 3. Конференція студентів Університету

3.1. Конференція студентів Університету (Далі – Конференція) є вищим представницьким органом студентського самоврядування Університету.

3.2. Підготовка та проведення Конференції здійснюється Мандатною комісією. Кількісний та особовий склад Мандатної комісії затверджується на засіданні Студентського Сенату Університету шляхом відкритого голосування не пізніше ніж за один тиждень  до проведення Конференції.

Квота представництва від кожного факультету (інституту) визначається Студентським Сенатом Університету.

3.3. Конференція виконує наступні функції:

 • ухвалює Положення «Про студентське самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого», вносить до нього зміни і доповнення у порядку, передбаченому Положенням;
 • визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів до керівних органів студентського самоврядування;
 • заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;
 • обирає та затверджує кількісний та особовий склад Центральної виборчої комісії;
 • затверджує символіку студентського самоврядування;
 • затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
 • затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;
 • обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів та курсантів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

3.4. На Конференції мають право бути присутніми:

 • представники ректорату Університету;
 • представники деканату факультетів (інститутів);
 • члени органів студентського самоврядування факультетів (інститутів) Університету;
 • представники студентських рад гуртожитків Університету;
 • представники органів студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, громадських організацій, консультативно-дорадчих органів (за запрошенням).

3.5. Правом голосу на Конференції володіють:

 • делегати факультетів (інститутів), які обираються на конференціях студентського самоврядування на факультетах (інститутах);
 • правом дорадчого голосу на Конференції володіють усі інші присутні на зборах.

3.6. Рішення на Конференції приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

3.7. Конференція проводиться в присутності щонайменше 50% від осіб, що мають право голосу.

3.8. Конференція скликається не менше ніж один раз на рік.

3.9. Конференція виконує свою роботу відповідно до затвердженого Положення.

Розділ ІІІ

Студентський Сенат Університету

 Стаття 4. Студентський Сенат Університету

4.1  Студентський Сенат Університету (далі – Сенат) є вищим  колегіальним виконавчим органом студентського самоврядування та функціонує на рівні Університету, Полтавського юридичного інституту та Інституту управління та права.

4.2. Сенат очолює систему студентських самоврядувань факультетів (інститутів) та гуртожитків Університету.

4.3. Метою діяльності Сенату є створення умов для самореалізації особистості студентів Університету і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

4.4 Діяльність Сенату спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів Університету, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Стаття 5. Структура Студентського Сенату Університету

 5.1. Членами Сенату можуть бути студенти Університету та голови студентського самоврядування Полтавського юридичного інституту та Інституту управління і права за посадами.

5.2. Членами Сенату Університету  є:

 • Голова Сенату;
 • чотири заступники Голови Сенату;
 • Секретар Сенату;
 • Куратори напрямків;
 • інші члени Сенату.

5.3. Голова Сенату та його заступник можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

 Стаття 6. Вибори членів Сенату та Голови Студентського Сенату Університету

6.1. ЦВК розміщує на офіційному сайті Університету  оголошення про проведення виборів у члени Сенату та електронну пошту,  на яку бажаючі бути членами Сенату, після висунення трьох кандидатур на конференції студентів факультету (інституту) зможуть надіслати свої заявки, за попередньо встановленим зразком (Додаток 4.1). Студенти кандидатури яких конференція студентів факультету (інституту) не висунула теж мають право надсилати свої заявки на  електронну пошту ЦВК.

6.2. Подача анкет-заявок (встановленого зразка) розпочинається з наступного дня після публікації інформації про початок виборів членів Сенату та продовжується протягом трьох діб до 24:00 третього дня подачі анкет-заявок.

6.3. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Університету розміщується інформація про дні, місця та час проведення виборів. ЦВК опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх по факультетах (інститутах) та друкує бюлетені з відповідними кандидатами.

6.4. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці  підписом  Голови ЦВК та скріплюються печаткою Студентського самоврядування Університету.

6.5. Голосування за членів Сенату буде проводитися по багатомандатних округах, які створюються на кожному факультеті (у кожному інституті).

6.6. У день голосування  ЦВК розпочинає свою роботу у одному із залів корпусів Університету (рекомендований час проведення виборів з 9:00 до 16:00).

6.7. Протягом встановленого часового періоду студент денного факультету (інституту) нашого Університету прийшовши у зал проведення виборів на своєму факультеті (інституті) підходить до столу, де він реєструється.

6.8. На основі пред’явлення документа, що посвідчує статус його як студента отримує бюлетень (де перелічені кандидати від його факультету (інституту)), підходить до однієї з вільних кабінок для голосування, здійснює своє волевиявлення, вкидаючи бюлетень до скриньки.

6.9. Студент не обмежений у виборі одного кандидата, а обирає трьох кандидатів від свого факультету (інституту), ставлячи навпроти певних кандидатів позначку «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного кандидата.

6.10. У разі поставлення позначки навпроти більш ніж трьох кандидатів, або, якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення, бюлетень вважатиметься недійсним. Якщо ж позначок поставлено менше ніж навпроти трьох, то бюлетень буде рахуватися, оскільки голосування рейтингове.

6.11. Після 16:00 дня проведення виборів зал, де вони проводилися зачиняється, Голова ЦВК оголошує вибори завершеними та разом з членами ЦВК розпочинає підрахунок голосів. Зі скриньки дістають бюлетені, починають підраховувати кількість позначок «+» або іншу, що засвідчує волевиявлення, у квадраті навпроти кожного окремого кандидата по кожному окремому факультету (інституту) таким чином формуючи рейтинг, де з кожного факультету (інституту) у Студентський Сенат Університету проходять по три члени.

6.12. Під час підрахунку секретар веде протокол та можуть бути присутні спостерігачі.

6.13. Членами Сенату вважаються обраними, три кандидата, які набрали найбільшу кількість голосів виборців у рейтинговому списку відповідного факультету (інституту).

6.14. У разі, якщо декілька кандидатів набирають однакову кількість голосів – оголошується другий тур виборів.

6.15. Після оголошення Головою ЦВК результатів виборів, наступного дня вони розміщуються на офіційному сайті.

6.16. Після обрання членів Сенату на першому засіданні Сенату серед його членів обирається  Голова Студентського Сенату Університету.

Стаття 7. Організація діяльності Студентського Сенату  Університету

7.1. Організаційною формою роботи Сенату є засідання, які проводяться не менше, ніж раз на тиждень Головою Сенату, або одним із його заступників.

7.2. На засідання Головою Сенату можуть бути запрошені гості з правом дорадчого голосу.

7.3. Засідання Сенату є повноважним у разі присутності на ньому простої більшості членів від його загального складу.

7.4.  Студентський Сенат Університету здійснює наступні повноваження:

 • проводить повсякденну роботу щодо захисту прав і законних інтересів студентів;
 • спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;
 • сприяє створенню та діяльності товариств, гуртків, клубів тощо, співпрацює з ними;
 • встановлює зв’язки з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями України та інших країн;
 • погоджує призначення проректорів Університету з навчально-виховної роботи;
 • координує діяльність органів студентського самоврядування на рівні факультету (інституту), гуртожитку;
 • затверджує «Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку»;
 • виносить рішення про проведення виборів (всіх видів);
 • затверджує квоти кількості виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Університету, виборах ректора Університету, членів Вченої ради Університету;
 • розглядає анкети-заявки кандидатів у члени Студентських Рад гуртожитків та надає рекомендації щодо відбору кандидатів, про що вказується у бюлетені позначкою «рекомендовано Студентським Сенатом Університету»;
 • інформує студентів Університету про свою діяльність;
 • приймає рішення щодо проведення студентських акцій (в тому числі акцій протесту), заходів та програм;
 • організовує та проводить науково-практичні конференцій, практикуми, диспути, тематичні «круглі столи», літературно-мистецькі заходи тощо;
 • займається організацією та проведенням заходів, спрямованих на фізичний розвиток студентів та пропагування здорового способу життя;
 • займається реалізацією цілей та завдань, поставлених Конференцією;
 • звітує перед Конференцією щодо своєї діяльності;
 • займається організацією проведення Конференції;
 • формує напрямки Сенату за відповідними напрямками діяльності;
 • розглядає скарги, пропозиції та приймає рішення за ними;
 • здійснює облік, розподіл та контроль за використанням матеріальних ресурсів студентського самоврядування;
 • допомагає студентам у реалізації своїх творчих можливостей та ініціатив, залучає їх до активної участі у діяльності Університету;
 • створює та ліквідує комісії Сенату за поданням Голови Сенату;
 • може випускати власне студентське видання в електронному або друкованому вигляді, що приймається на засіданні Сенату;
 • виконує інші повноваження, які не суперечать цілям та завданням студентського самоврядування, закріплені цим Положенням.

 Стаття 8.  Голова Студентського Сенату Університету

8.1. Голова Студентського Сенату Університету обирається на засіданні Сенату його членами простою більшістю голосів, шляхом прямого таємного голосування його членами.

8.2. Голова Сенату здійснює наступні повноваження:

 • представляє Студентське самоврядування Університету у відносинах з адміністрацією Університету, факультетів (інститутів) та з іншими організаціями;
 • підписує двосторонні договори про співпрацю з іншими організаціями;
 • входить до складу Вченої ради Університету, як один із виборних представників з числа студентів, який є керівником органу студентського самоврядування Університету;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів Студентського самоврядування Університету для здійснення своєї діяльності;
 • в межах своїх повноважень видає усні та письмові накази/розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма органами Студентського самоврядування в Університеті;
 • у разі невиконання усних та письмових наказів/розпоряджень, на законній підставі відстороняє з посади представника структурного підрозділу студентського самоврядування, який втратив довіру;
 • організовує проведення Конференцій;
 • звітує від імені Сенату перед Конференцією;
 • скликає та веде засідання Сенату;
 • підписує акти, які приймає Сенат;
 • спрямовує і контролює діяльність Сенату;
 • ініціює питання про виключення члена Сенату;
 • призначає першого заступника, заступників та секретаря;
 • призначає кураторів напрямків роботи Сенату;
 • у випадку відсторонення з посади представника структурного підрозділу студентського самоврядування, який втратив довіру, призначає замість нього тимчасово виконуючого обов’язки;
 • складає та вносить на затвердження Сенату порядок денний його засідання;
 • здійснює розподіл повноважень між заступниками та іншими членами Сенату.

8.3. Голові Сенату заборонено займати будь-які інші посади у структурних підрозділах Студентського самоврядування.

8.4. У разі відсутності Голови Сенату його функції виконують заступники, а у разі їх відсутності – Секретар.

8.5. У випадку дострокового складання своїх повноважень Головою Сенату його обов’язки виконує Заступник Голови.

8.6. Секретар Сенату веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

8.7. Голова Сенату та Секретар Сенату відповідають за збереження документації Сенату та печатки.

Стаття 9. Підстави для припинення повноважень Голови Студентського Сенату Університету

9.1. Підставами для припинення повноважень Голови Сенату :

– добровільного складання повноважень;

– у разі втрати головою колегіального органу статусу студента Університету.

Стаття 10. Куратори напрямків Студентського Сенату Університету

10.1. Кураторів напрямків у Студентському Сенаті Університету (далі- кураторів напрямків) призначає та відстороняє з посади Голова Сенату з числа членів Сенату.

10.2. Обов’язковим є закріплення кураторів за такими напрямками:

 • Освіти і науки;
 • Культурно-масовий;
 • Спортивний;
 • Благодійний;
 • Інформаційний;
 • Контрольно-наглядовий;
 • З питань гуртожитків Університету.

10.3. З метою координації діяльності кураторів напрямків Голова Сенату закріплює з числа своїх заступників відповідальних за діяльність кураторів.

10.4. Строк повноважень кураторів напрямків дорівнює строку повноважень Сенату.

10.5. Куратори напрямків реалізують наступні завдання:

 • розробляють проекти діяльності та відповідні рішення Сенату, готують висновки з цих питань;
 • в межах визначеної сфери діяльності організовують та реалізують заходи, направлені на задоволення потреб студентів Університету;
 • офіційно представляють напрямок у відносинах з іншими органами студентського самоврядування;
 • видають розпорядження з питань, віднесених до їх відання;
 • визначають основні напрямки роботи;
 • виступають на засіданнях Сенату з доповідями і співдоповідями з питань роботи напрямку;
 • мають право безперешкодного доступу до засідань органів студентських самоврядувань Університету всіх рівнів;
 • здійснюють інші повноваження, які не суперечать актам органів студентського самоврядування Університету.
 • в межах сфери діяльності узагальнюють та систематизують пропозиції студентів та інших зацікавлених осіб;
 • здійснюють інші повноваження відповідно до цього Положення.

Стаття 11 Організація роботи кураторів напрямків

11.1.  Організацію роботи напрямку забезпечують куратори.

11.2.  Куратор напрямку приймає рішення одноособово.

11.3. Куратори напрямків освіти і науки, культурно-масового, спортивного, благодійного, інформаційного дають вказівки Головам Рад студентських самоврядувань факультетів (інститутів);

11.4.  Куратор напрямку з питань гуртожитків організовує діяльність Голів студентських Рад гуртожитків;

11.5.  Куратор контрольно-наглядового напрямку виконує наглядову та адміністративну функції стосовного кожного члена Студентського самоврядування Університету.

Стаття 12. Припинення повноважень кураторів напрямків

12.1. Підставами припинення керівництва напрямку в Сенаті є:

 • добровільне складання повноважень;
 • відсторонення з посади, на законній підставі, за наказом Голови Сенату із членів Сенату у зв’язку з втратою довіри;
 • втрата статусу студента Університету крім випадків продовження навчання у магістратурі;
 • відсутність куратора напрямку без поважних причин більш, ніж на трьох засіданнях Сенату.

Стаття 13. Комісії Сенату

13.1. Комісії Сенату є колегіальним органом Сенату, що утворюються, реорганізується та ліквідується Головою Сенату за згодою Сенату.

13.2. У складі Сенату можуть діяти постійні чи тимчасові комісії.

13.3. Голова комісії призначається Головою Сенату.

13.4. Склад комісії затверджується Сенатом за поданням Голови Сенату.

13.5. Комісії приймають рішення простою більшістю голосів від її складу.

 Стаття 14. Права та обов’язки членів Сенату

14.1. Члени Сенату мають право:

 • брати участь у роботі Сенату, використовуючи своє право голосу на засіданні Сенату;
 • обирати і бути обраним на керівні посади в Сенаті;
 • вийти в установленому порядку з Сенату;
 • своєчасно одержувати інформацію про діяльність Сенату;
 • пропонувати питання для розгляду на Конференції та засіданнях Сенату ;
 • вносити пропозиції і поправки до проектів рішень, що приймаються Конференцією та Сенатом, а також пропозиції щодо порядку голосування;
 • висловлювати думку щодо діяльності членів Сенату;
 • брати участь у дебатах Конференції і засіданнях Сенату, ставити питання доповідачу і головуючому на їх засіданні;
 • брати безпосередню участь у будь-яких масових заходах, що проводяться за ініціативи чи за участю Студентського самоврядування Університету;
 • бути присутнім на засіданні будь-якої студентської організації Університету з правом дорадчого голосу;
 • оскаржити будь-які дії адміністрації Університету, посадових осіб структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей діяльності студентського самоврядування Університету;
 • користуватися іншими правами і законними інтересами, що не суперечать законодавству України і цьому Положенню.

14.2. Члени Сенату зобов’язані:

 • дотримуватися норм цього Положення і прийнятих на його основі рішень Конференції, Сенату та кураторів напрямків Сенату;
 • бути присутніми на всіх засіданнях Сенату, а в разі відсутності з поважних причин, попередньо попередити Секретаря Сенату та отримати інформацію щодо прийнятих рішень;
 • брати активну участь у організації та реалізації масових заходів, що проводяться відповідно до програми діяльності Сенату;
 • безпосередньо брати участь у діяльності напрямку Сенату, до складу якого він входить;
 • виконувати доручення Голови Сенату вчасно та сумлінно;
 • утримуватися від порушень прав і законних інтересів окремих студентів, студентської громади та адміністрації Університету;
 • вживати всіх необхідних заходів для підвищення поваги студентів до органів Студентського самоврядування Університету;
 • вживати заходів для припинення порушень студентами Статуту Університету і цього Положення.

Стаття 15. Припинення членства в Сенаті

15.1.  Підставами для припинення членства в Сенаті є:

 • добровільне складання повноважень;
 • відсторонення з посади, на законній підставі, за наказом Голови Сенату у зв’язку з втратою довіри;
 • втрата статусу студента Університету крім випадків продовження на навчанні в магістратурі;
 • відсутність члена Сенату без поважних причин більш, ніж на трьох засіданнях Сенату.

15.2. Днем припинення членства в Сенаті є день винесення наказу Голови Сенату про виключення такого члена.

Стаття 16. Відносини Сенату з адміністрацією Університету та факультетів (інститутів), профспілковим комітетом студентів

16.1. Ректорат, директори інститутів (декани факультетів), профспілковий комітет студентів мають право делегувати своїх представників для участі в роботі органів студентського самоврядування з правом дорадчого голосу.

16.2. Сенат зобов’язаний повідомляти ректорат та деканати про дату, час та місце проведення Конференції.

16.3. Ректорат, деканати та профспілковий комітет студентів можуть проводити консультації з органами студентського самоврядування з питань життєдіяльності студентської громади.

16.4. Органи студентського самоврядування можуть проводити різноманітні заходи спільно з ректоратом,  деканатами, профспілковим комітетом студентів.

16.5.  Сенат має право вносити на розгляд ректорату, деканатів та профспілкового комітету студентів подання щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності студентського самоврядування, запрошувати представників ректорату, деканатів, профспілкового комітету студентів на заходи, що проводяться під егідою студентського самоврядування.

16.6. Сенат інформує ректорат, деканати та профспілковий комітет студентів про результати проведених заходів органами студентського самоврядування та студентськими організаціями.

16.7. Щороку Сенат та профспілковий комітет студентів можуть укладати та/або оновлювати угоду про спільну діяльність.

Розділ ІV

Рада студентського самоврядування факультетів (інститутів)

Стаття 17. Рада студентського самоврядування факультетів (інститутів)

17.1. Рада студентського самоврядування факультетів (інститутів) функціонує на рівні факультету (інституту).

17.2. Найвищим колегіальним органом на рівні самоврядування факультету (інституту) є Конференція факультету (інституту).

17.3. Конференція факультету (інституту) висуває кандидатів на посади членів Ради студентського самоврядування факультету (інституту) та виборних представників з числа студентів, які мають право брати участь у виборах ректора Університету з числа студентів відповідно до квот, встановлених рішенням Сенату.

Стаття 18. Структура  Ради студентського самоврядування факультетів (інститутів)

18.1. Членами Ради студентського самоврядування факультетів (інститутів) мають бути студенти відповідного факультету (інституту).

18.2. Членами Ради студентського самоврядування факультету (інституту) є:

 • Голова Ради студентського самоврядування факультету (інституту);
 • Заступник Голови Ради студентського самоврядування факультету (інституту);
 • Секретар Ради студентського самоврядування факультету (інституту);
 • голови комітетів та комісій при Раді студентського самоврядування факультету (інституту);
 • інші члени Ради студентського самоврядування факультету (інституту).

18.3. Голова Ради студентського самоврядування факультетів (інститутів) та його заступник можуть перебувати на посаді не більш, як два строки.

Стаття 19. Вибори членів Ради студентського самоврядування факультету (інституту) та Голови Ради.

19.1. ЦВК розміщує на офіційному сайті, Університету  оголошення про проведення виборів членів Рад студентського самоврядування  факультету (інституту)  та електронну пошту  на яку бажаючі бути членами Ради, після висунення дев’яти кандидатур на конференції студентів факультету (інституту) зможуть надіслати свої заявки, по встановленому попередньо зразку (Додаток 5.1). Студенти кандидатури яких конференція студентів факультету (інституту) не висунула теж мають право надсилати свої заявки на електронну пошту ЦВК.

19.2. Подача анкет-заявок (встановленого зразка) розпочинається з наступного дня після публікації інформації про початок виборів членів  Рад студентського самоврядування факультетів (інститутів) та продовжується протягом трьох діб до 24:00 третього дня подачі анкет-заявок.

19.3. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Університету розміщується інформація про дні, місця та час проведення виборів. ЦВК опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх по факультетах (інститутах) та друкує бюлетені з відповідними кандидатами.

19.4. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом Голови ЦВК та скріплюються печаткою Студентського самоврядування Університету.

19.5. Голосування за членів Рад студентського самоврядування факультетів (інститутів)  проводиться по багатомандатних округах, які створюються на кожному факультеті (у кожному інституті).

19.6. У день голосування  ЦВК розпочинає свою роботу у одному із залів корпусів Університету (рекомендований час проведення виборів з 9:00 до 16:00).

19.7. Протягом встановленого часового періоду студент відповідного денного факультету (інституту) нашого Університету, прийшовши у зал проведення виборів на своєму факультеті (інституті) підходить до столу, де він реєструється.

19.8. На основі пред’явлення документа, що посвідчує статус його як студента відповідного факультету(інституті) отримує бюлетень (де перелічені кандидати від його факультету (інституту), підходить до однієї з вільних кабінок для голосування, здійснює своє волевиявлення та після виходу з кабінки вкидає свій бюлетень до отвору виборчої скриньки.

19.9. Студент не обмежений у виборі одного кандидата, а обирає дев’ятьох кандидатів від свого факультету (інституту) ставлячи навпроти певних кандидатів позначку «+» або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного окремого кандидата.

19.10. У разі поставлення позначки навпроти більш ніж дев’яти кандидатів, або якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення,  бюлетень вважатиметься недійсним.  Якщо ж позначок поставлено менше ніж навпроти трьох, то бюлетень буде рахуватися, оскільки голосування рейтингове.

19.11. Після 16:00 дня проведення виборів зал де вони проводилися зачиняється, Голова ЦВК оголошує вибори завершеними та разом з членами ЦВК розпочинається підрахунок голосів. Зі скриньки дістають бюлетені, починають підраховувати кількість позначок «+»,або іншу, що засвідчує волевиявлення, навпроти кожного окремого кандидата по кожному окремому факультету (інституту). Таким чином формуючи рейтинг де з кожного факультету (інституту) в Раду студентського самоврядування факультету (інституту) проходять по дев’ять членів.

19.12. Під час підрахунку секретар веде протокол та можуть бути присутні спостерігачі.

19.13. Членами Ради  вважаються обраними, дев’ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів виборців відповідного факультету (інституту).

19.14. До 19:00 голова ЦВК оголошує результати виборів та наступного дня вони розміщуються на офіційному сайті.

19.15. У разі якщо декілька кандидатів набирають однакову кількість голосів – оголошується другий тур виборів.

19.16. Після обрання членів Ради студентського самоврядування на першому засіданні Ради студентського самоврядування факультету (інституту) серед її членів обирається  Голова Ради.

Стаття 20. Організація роботи Ради студентського самоврядування факультетів (інститутів)

20.1. Рада студентського самоврядування факультетів (інститутів) здійснює свою роботу у формі засідань, які не рідше одного разу на тиждень скликаються Головою Ради студентського самоврядування факультету (інституту) або в разі його відсутності Заступником.

20.2. Рада студентського самоврядування факультетів (інститутів) здійснює наступні повноваження:

 • приймає та розглядає адресовані йому пропозиції, звернення, скарги студентів, виносить по них рішення;
 • визначає основні напрямки діяльності Ради студентського самоврядування факультету (інституту);
 • заслуховує щорічні та поточні звіти Голови Ради студентського самоврядування факультету (інституту) про виконану роботу;
 • затверджує символіку Ради студентського самоврядування факультету (інституту);
 • реалізує цілі та завдання Студентського самоврядування Університету та факультету (інституту);
 • інформує студентів з питань наукового, спортивного, культурного та громадського життя.

20.3. За погодженням з Радами студентського самоврядування факультетів (інститутів) приймаються рішення про:

 • відрахування студентів відповідного інституту (факультету) з Університету та їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням на відповідному факультеті (інституті), на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
 • переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням на відповідному факультеті (інституті);
 • призначення заступника декана факультету (директора інституту) з навчально-виховної роботи.

Стаття 21.  Голова Ради студентського самоврядування факультету (інституту)

21.1. Голова Ради студентського самоврядування факультету (інституту) обирається на засіданні Ради простою більшістю голосів, прямим таємним голосуванням членами Ради студентського самоврядування відповідного факультету (інституту).

21.2. Голова  Ради студентського самоврядування факультету (інституту):

 • організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого комітету студентського самоврядування факультету (інституту);
 • самостійно призначає, звільняє свого заступника, секретаря, голів комітетів, тимчасово виконуючих обов’язків голів комітетів студентського самоврядування факультету (інституту) із числа студентів та курсантів факультету (інституту);
 • представляє інтереси студентської громади факультету (інституту);
 • делегує свої повноваження заступнику;
 • забезпечує організацію проведення засідань студентського самоврядування факультету (інституту);
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації факультету (інституту) та структурних підрозділів факультету (інституту) для здійснення своєї діяльності;
 • має право представляти студентське самоврядування факультету (інституту) у складі Студентського Сенату Університету;
 • має інші права та обов’язки, передбачені Положенням «Про студентське самоврядування Університету» та чинним законодавством.

21.3. У випадку дострокового складання своїх повноважень Головою Ради студентського самоврядування факультету (інституту) його обов’язки виконує Заступник.

21.4.  Відповідно до функціональних повноважень Заступник Голови координує та спрямовує роботу комітетів студентського самоврядування факультету (інституту).

21.5. Секретар Ради студентського самоврядування факультету (інституту) призначається Головою Ради студентського самоврядування факультету (інституту).

21.6. Секретар Ради студентського самоврядування факультету (інституту) веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

21.7. Голова та Секретар Ради студентського самоврядування факультету (інституту) відповідають за збереження документації студентського самоврядування факультету (інституту).

 Стаття 22.  Комітети Ради студентського самоврядування факультету (інституту)

22.1. Засідання виконавчого комітету студентського самоврядування факультету (інституту) веде Голова відповідного комітету або, за його дорученням, заступник. Хід засідання виконавчого комітету фіксується протоколом, який підписується Головуючим і Секретарем.

22.2. Комітети студентського самоврядування факультету (інституту):

 • Комітет з питань освіти і науки;
 • Спортивний комітет;
 • Культурно-масовий комітет;
 • Благодійний комітет;
 • Інформаційний комітет;
 • Комітет з питань успішності студентів.

22.3. Голови відповідних комітетів забезпечують реалізацію завдань та цілей студентського самоврядування, за що несуть відповідальність перед Головою Ради студентського самоврядування факультету (інституту).

22.4. Повноваження Голів комітетів студентського самоврядування факультету (інституту) припиняються у разі:

 • добровільного складання повноважень;
 • відсторонення з посади у зв’язку з втратою довіри;
 • втрати статусу студента Університету, крім випадків продовження навчання в магістратурі.

Стаття 23. Права та обов’язки членів Ради студентського самоврядування факультету (інституту)

23.1.  Рада студентського самоврядування факультету (інституту)  має право:

 • опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів, якщо вони обмежують права студентів чи ускладнюють досягнення цілей студентського самоврядування;
 • звертатися до керівництва інститутів, факультетів та ректорату Університету з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності студентського самоврядування;
 • інші права, що випливають з основних завдань діяльності Ради студентського самоврядування факультету (інституту).

23.2. Рада студентського самоврядування факультету (інституту) зобов’язана дотримуватися цього Положення.

Стаття 24. Припинення повноважень членів Ради студентського самоврядування факультету (інституту)

24.1. Повноваження членів Ради студентського самоврядування факультету (інституту) припиняються у разі:

 • добровільного складання повноважень;
 • відсторонення з посади у зв’язку з втратою довіри;
 • втрати статусу студента Університету, крім випадків продовження навчання в магістратурі.
 • відсутність члена студентського самоврядування факультету (інституту) без поважних причин більш, ніж на трьох засіданнях студентського самоврядування факультету (інституту).

Розділ V

Студентське самоврядування  гуртожитків Університету

Стаття 25. Студентське самоврядування  гуртожитків Університету

25.1. Студентське самоврядування  гуртожитків Університету (далі – Студентські ради гуртожитків) – це діяльність студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які проживають у гуртожитках Університету, з реалізації функцій управління гуртожитків і здійснюється студентами – мешканцями гуртожитків Університету.

25.2. Студентська рада гуртожитку є органом студентського самоврядування гуртожитку і діє відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентським самоврядуванням Університету.

25.3. Студентська рада гуртожитку функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, самоорганізації мешканців гуртожитків та формуванню їх спільних ініціатив.

25.4. Студентська рада гуртожитку співпрацює з адміністрацією гуртожитку, а також з профспілковим комітетом студентів, дирекціями інститутів та деканатами.

25.5. Студентська рада гуртожитку підконтрольна та звітує про свою діяльність Студентському Сенату  Університету.

25.6. Студентська рада гуртожитку забезпечує дотримання, затверджених Студентським Сенатом Університету «Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках».

25.7. Основними завданнями Студентської ради гуртожитку є вирішення питань, пов’язаних із покращенням житлово-побутових умов, стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля та формування здорового способу життя тощо.

25.8. Членами студентських рад гуртожитків мають бути мешканці відповідних гуртожитків Університету.

Стаття 26 Структура студентської ради гуртожитку

26.1. Членами студентської ради гуртожитку є:

 • Голова студентської ради гуртожитку;
 • Заступник Голови студентської ради гуртожитку;
 • інші члени ради.

26.2. Голова студентської ради та його заступник можуть перебувати на посаді не більш, як два  строки.

Стаття 27. Вибори Студентських рад гуртожитків

27.1. ЦВК розміщує на офіційному сайті, Університету  оголошення про проведення виборів членів  Студентських рад гуртожитків  та адресу електронної пошти,  на яку особи, що бажають стати членами Студентських рад зможуть надіслати свої заявки за встановленим зразком (Додаток 6.1).

27.2. До заявки кандидати у члени Студентських рад повинні надати: довідку з деканату факультету (інституту) про академічну успішність за весь період навчання; довідку від коменданта гуртожитку  про дотримання правил проживання у гуртожитку (в т.ч. і своєчасність оплати за проживання та спожиту електроенергію) відсутність заборгованості за сплату проживання та відсутність порушень правил проживання у гуртожитку.

27.3. Подача анкет-заявок розпочинається з наступного дня після публікації інформації про початок виборів членів  Студентських Рад гуртожитків та продовжується впродовж тридцяти діб до 24:00 тридцятого  дня подачі анкет-заявок.

27.4. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Університету розміщується інформація про дні, місця та час проведення виборів.  ЦВК опрацьовує надіслані анкети-заявки та сортує їх по гуртожитках.

27.5. Студентський Сенат Університету, як вищий  колегіальний виконавчий орган студентського самоврядування, що функціонує на рівні, Університету розглядає анкети-заявки кандидатів у Студентські Ради гуртожитків  та надає рекомендації щодо відбору кандидатів, про що вказується у бюлетені позначкою «рекомендовано Студентським Сенатом Університету» .

27.6. ЦВК друкує бюлетені з відповідними кандидатами. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом Голови ЦВК та скріплюються печаткою Студентського самоврядування Університету.

27.7. Голосування за членів Студентської ради гуртожитку  проводиться по багатомандатних округах, які створюються у кожному гуртожитку. Кількість мандатів відповідає кількісному складу членів Студентської ради, що становить 11 мандатів.

27.8. У день голосування  ЦВК розпочинає свою роботу у одному із гуртожитків Університету (рекомендований час з 15:00 та працює до 21:00).

27.9. Впродовж встановленого часового періоду студент-мешканець відповідного гуртожитку Університету, прийшовши у зал проведення виборів у своєму гуртожитку підходить до столу, де він реєструється. На основі пред’явлення документа, що посвідчує статус його як мешканця відповідного гуртожитку, отримує бюлетень, де перелічені кандидати від його гуртожитку, здійснює своє волевиявлення та вкидає свій бюлетень до отвору виборчої скриньки.

27.10. Студент не обмежений у виборі одного кандидата, а обирає не більше одинадцятьох кандидатів від свого гуртожитку ставлячи навпроти певних кандидатів позначку «+» або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного окремого кандидата.

27.11. Після 21:00 дня проведення виборів зал або інше приміщення, де вони проводилися зачиняється, голова ЦВК оголошує вибори завершеними та разом з членами ЦВК розпочинається підрахунок голосів. Зі скриньки дістають бюлетені, починають підраховувати кількість позначок «+», або іншу, що засвідчує волевиявлення, навпроти кожного окремого кандидата. Таким чином формуючи рейтинг де з кожного гуртожитку в Студентську раду гуртожитку  проходять по одинадцять членів.

27.12. У разі поставлення позначки навпроти більш ніж одинадцяти  кандидатів, або якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення,  бюлетень вважатиметься недійсним.

27.13. Під час підрахунку секретар веде протокол та можуть бути присутні спостерігачі.

27.14. Комендант має право особисто спостерігати за ходом голосування або ж делегувати до 2-х спостерігачів, про що в письмовій формі повідомляє ЦВК не пізніше ніж за 24 години до дня голосування.

27.15. Членами Студентської ради  вважаються обраними, одинадцять кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів виборців відповідного гуртожитку. Голосування носить рейтинговий характер.

27.16. Після того як Голова ЦВК оголошує результати виборів, наступного дня вони розміщуються на офіційному сайті Університету.

27.17. У разі якщо декілька кандидатів набирають однакову кількість голосів – оголошується другий тур виборів. В цьому випадку, до бюлетеню включаються лише зазначені кандидати.

27.18. Після обрання членів Студентської ради гуртожитку на першому засіданні Студентської ради гуртожитку  серед її членів обирається  Голова Студентської ради гуртожитку.

27.19. Обрання  Голови Студентської ради гуртожитку відбувається шляхом таємного голосування членів новообраної Студентської Ради.

27.20. Заступник Голови Студентської ради призначається Головою Студентської ради  на першому засіданні Ради.

Стаття 28.Організація роботи студентських рад гуртожитків

28.1. Студентська рада гуртожитку здійснює свою роботу у формі засідань, які не рідше одного разу на тиждень скликаються Головою студентської ради гуртожитку або в разі його відсутності Заступником.

28.2. Студентська рада гуртожитку здійснює наступні повноваження:

 • спільно з деканатом факультету (дирекцією інституту) контролює і проводить поселення і виселення студентів із гуртожитку;
 • спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роботу з виявлення та попередження мешканців гуртожитку, які мають заборгованість по оплаті за гуртожиток;
 • перевіряє дотримання студентами та адміністрацією гуртожитку санітарних норм, використання приміщень за призначенням, правил безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, користування меблями та іншим інвентарем згідно з типовими нормами;
 • контролює додержання мешканцями затвердженого Студентським Сенатом Університету «Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку», проводить роз’яснювальну роботу з метою попередження порушень «Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку»;
 • сприяє охороні громадського порядку у гуртожитку та на його території;
 • бере участь у підготовці гуртожитку до нового навчального року та організації ремонту;
 • забезпечує захист прав та інтересів студентів, що сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
 • здійснює допомогу в організації навчально-виховної роботи деканатів у гуртожитку і сприяє її проведенню;
 • допомагає адміністрації гуртожитку в організації побуту студентів у гуртожитках і здійснює заходи, спрямовані на його поліпшення;
 • бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів;
 • пропагує здоровий спосіб життя мешканців гуртожитку;
 • проводить інформаційну діяльність;
 • скликає загальні збори мешканців гуртожитку для звіту про свою діяльність для вирішення важливих питань самоврядування гуртожитку.

28.3. Засідання студентської ради гуртожитку проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше половини складу членів. Члени засідання приймають рішення простою більшістю голосів.

28.4. Засідання студентської ради гуртожитку веде Голова або, за його дорученням, Заступник. Хід засідання Студентської ради гуртожитку фіксується протоколом, який підписується головуючим і заступником.

Стаття 29. Голова студентської ради гуртожитку

29.1. Голова студентської ради гуртожитку:

 • організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради гуртожитку;
 • самостійно призначає, звільняє свого заступника, тимчасово виконуючих обов’язків членів Студентської ради гуртожитку та старост поверхів із числа мешканців відповідного гуртожитку;
 • представляє інтереси мешканців гуртожитку;
 • делегує свої повноваження заступнику;
 • забезпечує організацію проведення засідань Студентської ради гуртожитку;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації факультетів (інститутів) та структурних підрозділів факультетів (інститутів) для здійснення своєї діяльності;
 • має інші права та обов’язки, передбачені Положенням «Про студентське самоврядування Університету» та чинним законодавством.

29.2. У випадку дострокового складання своїх повноважень Головою студентської ради гуртожитку його обов’язки виконує Заступник.

29.3. Відповідно до функціональних повноважень Заступник Голови координує та спрямовує роботу старост поверхів, веде протоколи засідань, облік виконання рішень та відповідає за документообіг.

Стаття 30. Права та обов’язки членів студентської ради гуртожитку

30.1. Студентська  рада гуртожитку має право:

– опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів, якщо вони обмежують права студентів чи ускладнюють досягнення цілей студентського самоврядування гуртожитку;

– звертатися до керівництва інститутів, факультетів та ректорату університету з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності студентського самоврядування гуртожитку;

– інші права, що випливають з основних завдань діяльності Студентської ради гуртожитку.

30.2. Студентська рада гуртожитку повинна дотримуватися цього Положення.

Стаття 31. Припинення повноважень членів Студентської ради гуртожитку

 31.1. Повноваження члена Студентської ради гуртожитку припиняються у разі:

 • добровільного складання повноважень;
 • втрати статусу студента Університету, крім випадків продовження навчання в магістратурі;
 • відсторонення з посади, на законній підставі, у зв’язку з втратою довіри;
 • втрата статусу мешканця відповідного гуртожитку.

Розділ VI

Матеріально-фінансове забезпечення

 Стаття 32. Цільове направлення коштів та звітність.

32.1. Кошти студентського самоврядування Університету спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затвердженого кошторису.

32.2. Голова Студентського Сенату Університету публічно звітує на Конференції про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

 Стаття 33 Джерела матеріально-фінансового забезпечення

33.1. До джерел матеріально-фінансового забезпечення належать:

 • кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менше 0.5 відсотка коштів спеціального фонду;
 • інші джерела фінансування, що не суперечать чинному законодавству.

Розділ VII

Порядок проведення прямих таємних виборів представників, що мають право брати участь у  Конференції трудового колективу Університету, виборів членів Вченої ради Університету, для участі у виборах ректора з числа студентів вищого навчального закладу.

Стаття 34. Центральна виборча комісія.

34.1. Для контролю за ходом процесу проведення виборів формується Центральна виборча комісія студентів (далі – ЦВК). ЦВК обирається з числа студентів факультетів (інститутів) на Конференції студентів Університету.

34.2. ЦВК може прийняти рішення про проведення голосування в одному місці (за винятком голосування у відокремлених структурних підрозділах, що розташовані в інших, окрім міста Харкова, містах). В такому разі додатково виборчі комісії не створюються.

34.3. Комісія виконує наступні функції:

 • на підставі рішення Сенату організовує проведення прямих таємних виборів виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Університету, виборах ректора Університету, виборах членів Вченої ради Університету з числа студентів. Організовує проведення виборів Голови Сенату, членів Сенату, Голів Рад студентських самоврядувань факультетів (інститутів), членів Рад студентських самоврядувань факультетів (інститутів), Голів Студентських рад гуртожитків та членів Студентських рад гуртожитків;
 • здійснює контроль за процесом проведення прямих таємних виборів;
 • визначає дату та місце проведення виборів виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Університету, виборах ректора Університету, виборах членів Вченої ради з числа студентів,
 • повідомляє інформацію про проведення виборів не пізніше, ніж за три дні (рекомендований час проведення виборів з 9:00 до 16:00);
 • визначає дату та місце проведення виборів членів Сенату з факультетів (інститутів), оприлюднює інформацію про їх проведення не пізніше, ніж за три дні (рекомендований час проведення виборів з 9:00 до 16:00);
 • визначає дату та місце проведення виборів членів Рад студентських самоврядувань факультетів (інститутів), оприлюднює інформацію про їх проведення не пізніше, ніж за три дні (рекомендований час проведення виборів з 9:00 до 16:00);
 • визначає дату та місце проведення виборів членів Студентських рад гуртожитків, оприлюднює інформацію про їх проведення не пізніше, ніж за три дні (рекомендований час з 15:00 та працює до 21:00);
 • на підставі поданої інформації від адміністрації факультетів (інститутів) складає списки осіб, які братимуть участь у виборах виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Університету, виборах ректора Університету, членів Вченої ради Університету з числа студентів;
 • після проведення виборів збирає та зберігає списки виборців, бюлетені, протоколи засідань ЦВК;

– складає підсумковий протокол про результати виборів і затверджує його печаткою Студентського самоврядування Університету;

34.4. Форма бюлетеню для голосування у Додатках:

Додатку 1, (Виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Університету);

Додатку 2, (Виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Університету);

Додаток 3, (Виборних представників з числа студентів, що мають право бути членами Вченої Ради Університету);

34.5. Претенденти на посади членів Сенату вносяться до бюлетеню для таємного голосування у порядку, передбаченому цим  Положенням. Форма бюлетеню для голосування за претендента у Додатку 4.

34.6. Претенденти на посаду членів Ради студентського самоврядування факультету (інституту) вносяться до бюлетеню для таємного голосування у порядку, передбаченому цим  Положенням. Форма бюлетеню для голосування за претендента у Додатку 5.

34.7. Претенденти на посаду членів Студентських рад гуртожитків Університету  вносяться до бюлетеню для таємного голосування у порядку, передбаченому цим  Положенням. Форма бюлетеню для голосування за претендента у Додатку 6.

34.8. Вибори виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Університету, виборах ректора Університету, членів Вченої ради Університету з числа студенів, членів Сенату, відбуваються шляхом прямого таємного голосування серед студентів, що навчаються в Університеті.

Стаття 35. Процедура проведення виборів представників з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Університету.

35.1. Виборні представники з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Університету обираються студентами шляхом прямого таємного голосування.

35.2. Рішення про проведення виборів (всіх видів) приймається Студентським Сенатом Університету.

35.3. Сенат розподіляє квоти на факультети (інститути) по виборних представниках з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Університету, при цьому враховується загальна кількість студентів на кожному факультеті (інституті).

35.4. Після розподілу Сенатом квот кандидатів у виборні представники на кожному із факультетів (інститутів) проводиться подача заявок (Додаток №1.1) всіх бажаючих студентів бути виборним представником з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Університету, яких ЦВК включає до бюлетеня для таємного голосування по багатомандатних округах.

35.5. Усі студенти, що навчаються в Університеті, мають право приймати участь у таємному голосуванні.

35.6. Внесення виборних представників до бюлетеня для таємного голосування відбувається у порядку, передбаченому цим Положенням. Квоти представництва визначаються ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 у кількості – не менш як 15 відсотків складу.

35.7. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Університету розміщується інформація про дні, місця та час проведення виборів. ЦВК опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх по факультетах (інститутах) та друкує бюлетені з відповідними кандидатами.

35.8. Бюлетені для голосування посвідчуються на  зворотному  боці  підписом  Голови ЦВК та скріплюються печаткою Студентського самоврядування Університету.

35.9. Голосування за виборних представників проводиться на багатомандатних округах.

35.10. Багатомандатні округи формуються на кожному факультеті (у кожному інституті).

35.11. Кількість мандатів визначається відповідно до квот, які встановлені рішенням Сенату.

35.12. У день голосування ЦВК розпочинає свою роботу у одному із залів корпусів Університету (рекомендований час проведення виборів з 9:00 до 16:00).

35.13. Протягом встановленого часового періоду студент денного факультету (інституту)  Університету, прийшовши у зал проведення виборів на своєму факультеті (інституті), підходить до столу, де він реєструється.

35.14. На основі пред’явлення документа, що посвідчує статус його як студента отримує бюлетень, (де вказані кандидати від його факультету (інституту), здійснює своє волевиявлення, вкидаючи бюлетень до скриньки. Те ж саме відбувається у підрозділі Університету (м. Полтава).

35.15. Студент не обмежений у виборі одного кандидата, а обирає певну кількість кандидатів від свого факультету (інституту) у бюлетені відповідного факультету відповідно до встановленої Сенатом квоти ставлячи навпроти певних кандидатів позначку «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата.

35.16. У разі поставлення позначки навпроти більш ніж встановленої квоти кількості кандидатів, або якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення, бюлетень вважатиметься недійсним. Якщо ж позначок поставлено менше, ніж передбачено квотою, то бюлетень буде рахуватися як дійсний, оскільки голосування рейтингове.

35.17. Після 16:00 дня проведення виборів, зал, де вони проводилися зачиняється, Голова ЦВК оголошує вибори завершеними та разом з членами ЦВК розпочинається підрахунок голосів. Зі скриньки дістають бюлетені, та починають підраховувати кількість позначок «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного окремого кандидата, таким чином формуючи рейтинг, де з кожного факультету (інституту)  проходять певна кількість делегатів в залежності від квоти попередньо встановленої Сенатом.

35.18. Під час підрахунку секретар веде протокол та можуть бути присутні спостерігачі.

35.19. Виборні представники з числа студентів, що мають право брати участь у Конференції трудового колективу Університету вважаються обраними, якщо серед всіх кандидатів посіли в рейтинговому списку місця, які передбаченні квотами.

35.20. Після оголошення Головою ЦВК результатів виборів, наступного дня вони розміщуються на офіційному сайті Університету.

Стаття 36. Процедура проведення виборів представників з числа студентів, що мають право бути членами Вченої ради з числа студентів.

36.1. Виборні представники з числа студентів, що мають право бути членами Вченої ради обираються студентами шляхом прямого таємного голосування.

36.2. Рішення про проведення виборів приймається Студентським Сенатом Університету.

36.3. Сенат розподіляє квоти на факультети (інститути) по виборних представниках з числа студентів, що мають право бути членами Вченої ради з числа студентів. Голова студентського Сенату Університету входить до складу Вченої ради за посадою.

36.4. Після розподілу Сенатом квот кандидатів проводиться подача заявок  всіх бажаючих студентів бути Виборним представником з числа студентів, що мають право бути членами Вченої ради,  яких потім ЦВК включає до бюлетеня для таємного голосування по багатомандатних округах, що створюються на кожному факультеті (у кожному інституті). Заявки подаються, по встановленому попередньо зразку (Додаток 3.1).

36.5. Усі студенти, що навчаються в Університеті, мають право приймати участь у таємному голосуванні.

36.6. Внесення Виборних представників їх до бюлетеня для таємного голосування відбувається у порядку, передбаченому цим Положенням. Квоти представництва визначаються ЗУ «Про вищу освіту» від 01.07.2014 у кількості – не менш як 10 відсотків складу.

36.7. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Університету розміщується інформація про дні, місця та час проведення виборів. ЦВК опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх по факультетах (інститутах) та друкує бюлетені з відповідними кандидатами.

36.8. Бюлетені для голосування посвідчуються на  зворотному  боці  підписом  Голови ЦВК та скріплюються печаткою Студентського самоврядування Університету.

36.9. Голосування за виборних представників буде проводитися по багатомандатних округах, які формуються на кожному факультеті (у кожному інституті) згідно з квотами, які затвердив Сенат.

36.10. У день голосування  ЦВК розпочинає свою роботу у одному із залів корпусів Університету (рекомендований час проведення виборів з 9:00 до 16:00).

36.11. Протягом встановленого часового періоду студент денного факультету (інституту)  Університету, прийшовши у зал проведення виборів на своєму факультеті (інституті) підходить до столу, де він реєструється.

36.12. На основі пред’явлення документа, що посвідчує статус його як студента отримує бюлетень, (де вказані кандидати від його факультету (інституту), здійснює своє волевиявлення вкидаючи бюлетень до скриньки. Те ж саме відбувається у підрозділі Університету (м. Полтава).

36.13. Студент може обрати тільки одного кандидата від свого факультету (інституту) у бюлетені відповідного факультету ставлячи навпроти певного кандидата позначку «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата.

36.14. У разі поставлення позначки навпроти більш, ніж одного кандидата або якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення бюлетень вважатиметься недійсним.

36.15. Після 16:00 дня проведення виборів, зал, де вони проводилися, зачиняється, Голова ЦВК оголошує вибори завершеними та разом з членами ЦВК розпочинається підрахунок голосів. Зі скриньки дістають бюлетені, та починають підраховувати кількість позначок «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного окремого кандидата, таким чином формуючи рейтинг, де проходить кожен з яких набрав найбільшу кількість голосів.

36.16. Під час підрахунку секретар веде протокол та можуть бути присутні спостерігачі.

36.17. Виборні представники з числа студентів, що мають право бути членами Вченої ради Університету вважаються обраними, якщо вони набрали найбільшу кількість голосів виборців.

36.18. Після оголошення Головою ЦВК результатів виборів, наступного дня вони розміщуються на офіційному сайті Університету.

Стаття 37. Процедура проведення виборів виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Університету.

37.1. ЦВК розміщує на офіційному сайті Університету оголошення про подачу анкет-заявок на електронну пошту ЦВК всіх бажаючих студентів денних факультетів (інститутів), які мають право брати участь у  виборах ректора Університету.

37.2. Після розподілу Сенатом квот кандидатів та після висунення кандидатур на конференції студентів факультету (інституту) на кожному із факультетів (інститутів) проводиться подача заявок студентів, які мають право брати участь у  виборах ректора Університету, яких потім ЦВК включає до бюлетеня для таємного голосування по багатомандатних округах, що створюються на кожному факультеті (у кожному інституті). Студенти кандидатури яких конференція студентів факультету (інституту) не висунула теж мають право надсилати свої заявки на  електронну пошту ЦВК.

37.3. Подача анкет-заявок (Додаток 2.1.) розпочинається з наступного дня після публікації інформації про початок виборів представників серед студентів виборних представників, які обиратимуть ректора та продовжується протягом трьох діб до 24:00 третього дня подачі анкет-заявок.

37.4. Після закінчення строків подачі заявок на офіційному сайті Університету розміщується інформація про дні, місця та час проведення виборів. ЦВК опрацьовує надіслані анкети-заявки, сортує їх по факультетах (інститутах) та друкує бюлетені з відповідними кандидатами.

37.5. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному  боці  підписом  Голови ЦВК та скріплюються печаткою Студентського самоврядування Університету.

37.6. Голосування за виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Університету проводиться по багатомандатних округах, які утворюються на кожному факультеті (інституті).

37.7. У день голосування  ЦВК розпочинає свою роботу у одному із залів корпусів Університету(рекомендований час проведення виборів з 9:00 до 16:00). Те ж саме відбувається у підрозділах Університету (м. Київ та м. Полтава)

37.8. Протягом встановленого часового періоду студент денного факультету (інституту)  Університету, прийшовши у зал проведення виборів на своєму факультеті (інституті), підходить до столу, де він реєструється.

37.9. На основі пред’явлення документа, що посвідчує статус студента  університету відповідного факультету(інституту) отримує бюлетень, (де вказані кандидати від його факультету (інституту)), підходить до однієї з вільних кабінок для голосування, здійснює своє волевиявлення, вкидаючи бюлетень до скриньки. Те ж саме відбувається у підрозділах Університету (м. Київ та м. Полтава).

37.10. Студент не обмежений у виборі одного кандидата, а обирає певну кількість кандидатів від свого факультету (інституту) у бюлетені відповідного факультету відповідно до встановленої Сенатом квоти ставлячи навпроти певних кандидатів позначку «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кандидата.

37.11. У разі поставлення позначки навпроти більш, ніж встановленої квоти кількості кандидатів, або, якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення бюлетень вважатиметься недійсним. Якщо ж позначок поставлено менше, ніж передбачено квотою, то бюлетень буде рахуватися, оскільки голосування рейтингове.

37.12. Після 16:00 дня проведення виборів, зал де вони проводилися зачиняється, голова ЦВК оголошує вибори завершеними та разом з членами ЦВК розпочинається підрахунок голосів. Зі скриньки дістають бюлетені, та починають підраховувати кількість позначок «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті напроти прізвища кожного окремого кандидата, таким чином формуючи рейтинг, де з кожного факультету (інституту)  проходять певна кількість делегатів в залежності від квоти попередньо встановленої Сенатом.

37.13. Під час підрахунку секретар веде протокол та можуть бути присутні спостерігачі.

37.14. Вибори виборних представників від кожного факультету (інституту) вважаються такими що відбулися якщо участь у них взяли більше 50% в залежності від загальної чисельності студентів відповідного факультету (інституту).

37.15. Виборні представники з числа студентів, що мають право брати участь виборах ректора Університету вважаються обраними, якщо вони набрали за рейтингом найбільшу кількість голосів виборців.

37.16. У разі, якщо декілька кандидатів набирають однакову кількість голосів – оголошується другий тур виборів.

37.17. Після оголошення Головою ЦВК результатів виборів, наступного дня вони розміщуються на офіційному сайті Університету.

Розділ VIIІ

Прикінцеві та перехідні положення

 Стаття 38. Внесення змін і доповнень до Положення

38.1. Право внесення змін і доповнень до чинного Положення є винятковою компетенцією Конференції.

38.2. Правом внесення проекту про внесення змін та доповнень до Положення володіє Сенат студентського самоврядування. Третина від загального складу Сенату ініціює розгляд цього питання на засіданні Сенату, а ініціатива має бути підтримана двома третинами від загального складу Сенату.

38.3. Рішення про внесення змін та доповнень до Положення приймається на Конференції двома третинами голосів від загальної кількості делегатів, присутніх на ній.

Стаття 39. Порядок набуття чинності

39.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження на Конференції.

39.2. Студентське самоврядування факультетів (інститутів) та Студентські ради гуртожитків протягом двох тижнів з дня затвердження цього Положення повинні привести у відповідність з цим Положенням діяльність органів студентського самоврядування факультетів (інститутів) та гуртожитків Університету.