Договірне право

Якщо говорити коротко, то…

Що дасть вам вивчення цієї програми?

(1) ви здобудете практичні навички складання договорів;

(2) ознайомитеся з особливостями регулювання договорів у міжнародному комерційному праві;

(3) дізнаєтеся про особливості укладання договорів у сфері електронної комерції;

(4) довідаєтеся про поняття адміністративного договору та його застосування в публічно-правових відносинах.

Якщо ж говорити докладніше…

До складу програми входять чотири навчальні дисципліни:

«Основи складання договорів»

«Міжнародні комерційні договори»

«Договори у сфері електронної комерції»

«Адміністративні договори»

В умовах сучасної ринкової економіки договір є основною правовою формою, що опосередковує відносини економічного обміну. У такому контексті договір виконує регулятивну функцію, адже, уклавши договір, сторони тим самим витворюють певні правила поведінки (норми), що підлягають застосуванню до їхніх взаємостосунків.

Тому складання тексту майбутнього договору, подібно як і розробка законопроекту, потребує особливих навичок і умінь, і насамперед уміння завбачливо розв’язати у договорі усі істотні питання, які потенційно можуть викликати непорозуміння і спори між сторонами, а також уміння чітко і недвозначно конструювати юридичну модель економічних відносин сторін у форматі «права-обов’язки».

Оскільки той чи інший договір існує не «у вакуумі», а в нормативному середовищі, або, інакше кажучи, в системі координат, заданій нормативно-правовими актами, – складання договору потребує міцних знань законодавства, і насамперед цивільного законодавства. Адже, складаючи договір, повсякчасно слід мати на увазі, з одного боку, імперативні норми законодавства, яким договір не повинен суперечити та, з іншого боку, диспозитивні норми, які будуть діяти «за замовчуванням» у разі, якщо та чи інша умова не буде прямо прописана в договорі. Тому у своїй основі програма спирається насамперед на знання, одержані студентами з курсу «Цивільне право», доповнюючи ці знання практичними вміннями їх застосування. А як писав Чейм Поток, «завжди легше щось вивчити, аніж використати вивчене на практиці».

У рамках програми розглядається загальна побудова договору як юридичного документа та пропонуються прикладні рекомендації стосовно викладення кожного структурного елемента в договорі. Розглядаються правила формулювання окремих договірних застережень (клаузул), найбільш поширених у міжнародній комерційній практиці. Окрім того, вивчаються питання, пов’язані із порядком укладення договору, правилами ведення переговорів та вимогами, яких необхідно додержати для того, аби укладений договір мав юридичну силу. Цим питанням присвячено навчальний курс «Основи складання договорів».

Навчальна дисципліна «Міжнародні комерційні договори» передбачає одержання студентами знань про основні джерела та принципи правового регулювання договорів у міжнародній комерційній практиці. Матеріал цього курсу охоплює насамперед положення, загальні для усіх міжнародних комерційних договорів, зокрема, правила щодо порядку та форми укладення міжнародних комерційних договорів, їх тлумачення, виконання та наслідків порушення узятих контрагентами зобов’язань. У цій частині курс орієнтовано головним чином на поглиблене вивчення Принципів УНІДРУА і прецедентної практики їх застосування. Поряд з цим у рамках курсу передбачено також вивчення норм, що стосуються окремих класичних договірних типів, що найчастіше зустрічаються в міжнародній комерційній практиці. Серед них чільне місце відведено договорам міжнародної купівлі-продажу товарів. Окрему увагу приділено транскордонній оренді, міжнародному фінансовому лізингу та договорам на міжнародне перевезення вантажів різними видами транспорту.

Правове регулювання електронної комерції має доволі специфічний характер. Воно поєднує в собі як традиційні, так і нові, нетипові правові конструкції. Але, беручи до уваги ту обставину, що укладення договорів за допомогою електронних засобів комунікації в майбутньому очевидно ставатиме дедалі більш розповсюдженим явищем, необхідність в опануванні базовими знаннями у цій сфері існує вже сьогодні. Тому програма має на меті формування у студентів загального розуміння особливостей укладення такого роду договорів, їх виконання і припинення.

У рамках навчальної дисципліни «Адміністративні договори» студенти матимуть змогу познайомитися із застосуванням договірної форми регулювання в адміністративних відносинах. Буде обговорено загальне поняття адміністративного договору та специфіка окремих його видів. Зокрема планується вивчення таких договорів як договори про компетенцію та про взаємодію, договори на виконання державного оборонного замовлення, договори на постачання до державного матеріального резерву та на використання товарів з державного матеріального резерву, договори про приватизацію та інші.

Окрему увагу буде приділено співвідношенню цивільного та адміністративного права у процесі укладення та виконання адміністративних договорів.  Студенти ознайомляться із основами державного регулювання та контролю у сфері закупівель.

Для довідок та реєстрації звертайтеся на кафедру Цивільного права №1 або за тел.: (057) 704-92-98.