Тацій Василь Якович

Народився 13 січня 1940 р. в м. Полтава.

Почав свою трудову діяльність у 1957 р. токарем  Полтавського паровозного депо. Після закінчення Харківського юридичного  інституту займав посади помічника прокурора району і прокурора відділу по нагляду за розглядом у судах кримінальних справ у Полтавській обласній прокуратурі. З 1966 року життя і діяльність В.Я. Тація пов’язані з Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого (раніше – Харківський юридичний інститут): аспірант, старший викладач, доцент, заступник  декана денного факультету,  проректор з наукової роботи, з  липня 1987 року і до цього часу − ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 1993-2016 рр. − президент Національної академії правових наук України. З 1993 р. академік Національної академії правових наук України, у 1997 р. обраний дійсним членом (академіком) Національної академії наук України (відділення історії, філософії та права).

У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію «Кримінальна відповідальність за комерційне посередництво» (спеціальність 12.00.08).  У 1973 р. присвоєно вчене звання доцента. У 1984  році захистив докторську дисертацію «Проблеми відповідальності за господарські злочини: об’єкт та система» (спеціальність 12.00.08). У 1985 році присвоєно вчене звання професора.

В.Я. Тацій − автор понад 500 наукових праць, у тому числі біля 50 монографій, навчальних посібників та підручників, що стали  значним внеском  у розвиток юридичної науки. Його праці присвячені дослідженню фундаментальних проблем кримінального права (підстави кримінальної відповідальності, склад злочину, об’єкт кримінально-правової охорони, злочини проти основ національної безпеки держави, злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти довкілля тощо),  проблемам теорії держави та права (питання методології правової науки, порівняльно-правових досліджень і правозастосування), конституційного права (принципи організації законотворчого процесу, правова природа та ієрархія правових актів тощо).

Веде значну роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів, під його керівництвом почали свій шлях у науку кандидати і доктори юридичних наук. Він є головою спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій з юридичних наук. Багато років очолював Експертну раду з юридичних наук при Міністерстві освіти і науки України, був членом Вищої атестаційної комісії України.

В.Я. Тацій − визнаний організатор вищої юридичної освіти в Україні. Очолюючи з 1987 року Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, він зробив значний внесок  в організацію його діяльності, в створення могутнього науково-педагогічного потенціалу, належних умов для проведення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, забезпечення фінансової стабільності вузу, розбудови його матеріальної бази, розвитку міжнародних зв’язків, інтеграції університету в європейський освітній простір. Значним є його внесок в оновлення усієї системи юридичної освіти України, в удосконалення її змісту, впровадження передових методів навчання, поглиблення інтеграції освіти, науки і юридичної практики.

В.Я. Тацій − почесний президент  Національної академії правових наук України − вищої галузевої самоврядної наукової установи України в галузі держави і права, створеної за його ініціативою і безпосередньою активною участю. Академія є визнаним в Україні і далеко за її межами науковим юридичним центром. Вона здійснює діяльність по консолідації інтелектуального потенціалу учених-юристів України, організації і проведенню фундаментальних і прикладних досліджень у галузі держави і права, координації наукової роботи, сприянню інтеграції академічної і вузівської науки, узагальненню європейського і світового досвіду правового регулювання суспільних відносин, робить значний внесок у наукове обґрунтування правотворчої роботи Верховної Ради України, органів державної виконавчої влади і органів охорони правопорядку.

Тацій В.Я. проводить значну громадську роботу. Він є членом низки президентських та урядових комісій, громадських організацій, зокрема Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Науково-методичної ради при Генеральній прокуратурі України, Консультативно-експертної ради при МВС України, Науково-експертної ради СБУ, Президії НАН України, Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень, Бюро Ради Північно-Східного наукового центру НАН і МОН  України, Ради Союзу юристів України, Координаційної ради Міжнародного союзу юристів, Міжнародної асоціації законодавства, Міжнародної асоціації юридичної методології, Ради директорів Європейської організації публічного права, Міжнародної асоціації кримінального права, головою ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», віце-президентом Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та ін.

Вагомим є внесок В.Я. Тація в розбудову правової держави України,  удосконалення законодавчого процесу і правозастосовчої практики. Як член Конституційної комісії він брав участь у розробці проекту Конституції України 1996 р., був головою робочої групи Кабінету Міністрів по розробці Кримінального кодексу України 2001 р. Очолював урядову делегацію України на Дипломатичній конференції повноважних представників держав під егідою ООН по створенню Міжнародного Кримінального Суду. Брав участь у розробці проекту Статуту Міжнародного Кримінального Суду та у підготовці багатьох інших законопроектів.

В.Я. Тацій є головним редактором збірника наукових статей «Вісник Національної академії правових наук України», відповідальним редактором збірника наукових праць «Проблеми законності», головою наукової ради  журналу «Право України», головним редактором електронного видання «Вісник Асоціації кримінального права України», головою редакційної ради газети «Vivat Lex», членом редколегій та наукових рад цілого ряду видань.

В.Я. Тацій удостоєний звання Героя України з врученням ордену Держави (2004 р.). Нагороджений орденами  князя Ярослава Мудрого Y, IY, ІІІ і ІІ ступенів (1995 р., 1998 р., 2009 р., 2015 р.),  орденом «За заслуги» ІІ і І ступенів   (2000 р., 2012 р.), Почесними грамотами Верховної Ради України (2001 р.) та Кабінету Міністрів України (2002 р.), орденом «Знак Пошани» (1981 р.), двома медалями (1970 р., 1984 р.). Заслужений діяч науки і  техніки України (1989 р.), лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2001 р.) та Державної премії України у галузі науки і техніки (2004 р.), Премії ім. В. Вернадського (2001 р.), Премії імені Ярослава Мудрого (2001 р., 2002 р.), Премії «Феміда-99». Має ряд відомчих, громадських, церковних нагород та урядові нагороди інших держав. Державний радник юстиції І класу (2010 р.).

В.Я. Тацій – почесний доктор Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка (2000 р.), Харківського національного університету внутрішніх справ (2002 р.), Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (2004 р.), заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2005 р.), почесний академік Острозького академічного братства (2005), почесний академік спільноти академіків Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (2005 р.), почесний професор Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля (2012 р.) та ін.

Почесний громадянин міст Полтави (2001 р.), Харкова (2004 р.) та Харківської області (2014 р.).