Битяк Юрій Прокопович

Народився 28 квітня 1949 р. в с. Березняки, Смілянського р-ну, Черкаської обл. У 1968 – 1970 рр. проходив строкову службу у Збройних Силах. Після закінчення у 1974 р. Харківського юридичного інституту працював слідчим прокуратури Соснівського р-ну м. Черкаси. В 1975 – 1977 рр. навчався в аспірантурі Харківського юридичного інституту. Протягом 1978 – 1999 рр. асистент, ст. викладач, доцент, професор, 1990-2015 рр. – завідувач кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Гарантії забезпечення законності актів органів радянського державного управління» (1979), дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування» (2006).

Доцент з 1983 р., професор з 1994 р. Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 2006 р. З 2008 р. – дійсний член (академік)  Національної академії правових наук України. З 2000 р. – директор Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

З травня 2007 р. – проректор з навчальної роботи, з вересня 2010 р. – перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Напрями наукових досліджень – наукові засади державного управління, проблеми конституційного й адміністративного права: виконавча влада та конституційно-правовий статус органів виконавчої влади, державна служба, адміністративна юстиція, адміністративний процес та адміністративне судочинство, порівняльне правознавство, проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування. Під безпосереднім керівництвом Ю.П.Битяка захищено 24 кандидатські дисертації. Він був науковим консультантом із чотирьох докторських дисертацій.

Ним опубліковано понад 250 наукових робіт, серед них 16 монографій, підручники, науково-практичні коментарі до Конституції і законів України та інші наукові і науково-методичні роботи. Зокрема: «Державна служба в СРСР і розвиток її демократичних основ» (1990), «Конституція України – основа реформування суспільства» (у співавт.) (1996); «Державне управління: теорія і практика» (1998); «Виконавча влада і адміністративне право» (у співавт.) (2002); «Конституційно-правові засади становлення української державності» (у співавт.) (2003); «Конституція України: науково-практичний коментар» (у співавт.) (2003); «Державна служба в Україні: організаційно-правові засади» (2005); «Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства» (у співавт., 2007); підручник «Адміністративне право України» (2000, 2003, 2004, 2010, 2012, 2013), «Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення» (у співавт., 2008), «Конституція України. Науково-практичний коментар» (у співавт., 2011), «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т.» Т. 2 (у співавт., 2011), «Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: підручник» (2011), «Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції: монографія» (у співавт., 2012), «Правове регулювання організації та діяльності апарату глави держави: зарубіжний і вітчизняний досвід» (у співавт., 2012), «Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України» (у співавт., 2012), «Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції» (у співавт., 2013), «Правова доктрина України» у 5 томах. 2 том «Публічно-правова доктрина України» (у співавт., 2013), Проблеми правової відповідальності: монография. §1 розд..5. Адміністративна відповідальність: загальні положення  (у співавт., 2014)  тощо.

Брав участь у розробці проектів Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про Конституційний Суд України»,  «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про службу в органах виконавчої влади та їх апараті», Кодексу загальних правил поведінки державних службовців, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та ін.

 Член науково-консультативних рад при Верховному Суді України, Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищому адміністративному суді України,  Харківської регіональної Ради, голова Науково-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України, заступник голови спеціалізованої вченої ради університету, член редакційної колегії журналу «Право України», академічного збірника наукових праць «Проблеми законності», збірника наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України», головний редактор збірника наукових праць «Державне будівництво та місцеве самоврядування», заслужений професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1999), орденом «За заслуги» ІІІ ст. (2003), удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2007), почесною грамотою Верховної Ради України (2009), двічі лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2004, 2011), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), рядом відомчих і церковних нагород та відзнак.