Навчально-методичний відділ

Клімова Г.П. Клімова Г.П. Начальник відділу
Яригіна Є.П.   Яригіна Є.П. Методист відділу

У зв’язку зі значним зростанням об’єму та складності роботи з організаційного забезпечення та координації науково-методичної роботи структурних підрозділів Університету, з необхідністю розробки освітніх програм згідно з вимогами Болонського процесу, впровадження інновацій у процедури ліцензування та акредитації освітньої діяльності, проведення аналітичної і методичної роботи по здійсненню моніторингу ефективності внутрішньої системи якості освіти університету. Наказом ректора № 252 від 29 листопада 2016 року  було створено навчально-методичний відділ. Очолює відділ д.ф.н., професор Клімова Галина Павлівна, провідний методист відділу –  к.ю.н. Яригіна Єлизавета Петрівна.

Відділ є структурним підрозділом Університету, підпорядковується проректору з навчально-методичної роботи проф. Комарову В.В. Відділ керується у своїй діяльності Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами ректора Університету, рішеннями вченої та науково-методичної ради Університету .

Основними задачами відділу є організаційне забезпечення та координація науково-методичної роботи структурних підрозділів Університету. Навчально-методичний відділ розробляє проекти нормативно-методичних документів щодо діяльності Університету; розробляє річний план науково-методичної роботи Університету; здійснює  та контролює розробку освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та інших методичних стандартів, основної навчально-методичної документації; проводить аналітичну роботу та здійснює контроль з моніторингу ефективності внутрішньої системи якості освіти; контролює підготовку матеріалів для ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм вищої освіти; здійснює контроль за організаційним забезпеченням діяльності науково-методичної ради Університету; здійснює контроль за організацією  тематичного фонду контрольних робіт, рефератів, індивідуальних завдань, курсових та магістерських робіт, передбачених навчальним планом; контролює узагальнювання інноваційних методик вищої освіти, адмініструє репозитарій навчально-методичних комплексів, інших методичних матеріалів; контролює розробку форм документації для внутрішнього  використання з метою вдосконалення навчально-методичної роботи; здійснює контроль за вивченням національного та міжнародного досвіду до розробки програм освітньої діяльності в галузі вищої освіти тощо.

Контакти: НЮУ імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська 77, каб. 245-п, м. Харків, 61024 Тел. (057)704-93-18, (057)704-03-18 

Освітньо-професійні програми »

Економічні спеціальності »

051 «Економіка» »

Перший (бакалаврський) рівень »

ОПП »

Навчальний план »

Робочі програми навчальних дисциплін »

 

Антикорупційний комплаєнс

Банківська система

Бізнес-консалтинг

Бізнес-планування

Бізнес-потенціал розвитку

Бізнес-проєктний аналіз

Бухгалтерський облік та аудит

Вища та прикладна математика

Глобальна економіка

Економічна діяльність у сфері вищої освіти 

Економіка та організація інноваційної діяльності

Економіко-правове  регулювання природокористування та охорони довкилля

Економіка інтелектуальної власності

Економіка праці та соціально трудові відносини

Економіка та організація інвестиційної діяльності

Економіка та фінанси підприємства

Економічна безпека підприємства

Економічна політика

Економічна статистика

Економічна теорія

Економічне право

Економічний аналіз діяльності підприємства

Електронна комерція

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Інвестиційне право

Іноземна мова професійного спрямування

Інституціональна економіка

Інтелектуальна економіка

Історія економіки та економічної думки

Історія та культура України

Кейс-стаді “Прикладна економіка” 

Кейс-стаді “Прикладний-бізнес”

Корпоративне право

Конкурентоспроможність бізнесу (підприємства)

Логістика

Макроекономіка

Маркетинг

Менеджмент

Міжнародна економіка

Міжнародний бізнес

Мікроекономіка

Національна економіка

Оподаткування бізнесу

Організаційний розвиток бізнесу

Основи економетрики

Охорона праці

Оцінка вартості бізнесу

Поведінкова економіка

Правовий захист економічної конкуренції

Прийняття управлінських рішень

Регіональна економіка

Ризик-менеджмент

Ринок нерухомості

Ринок фінансових послуг

Ринок цінних паперів

Стратегії підприємства

Страховий захист бізнесу

Теорія організацій

Транскордонне економічне співробітництво

Трудове право

Українська мова професійного спрямування

Управління конфліктами

Управління персоналом

Філософія

Фінансова система

Фінансове право

 

Силабуси »

                 

Антикорупційний комплаєнс

Банківська система

Бізнес-консалтинг

Бізнес-планування

Бізнес-потенціал розвитку підприємства

Бізнес-проєктний аналіз

Бухгалтерський облік та аудит

Вища та прикладна математика

Глобальна економіка

Економічна діяльність у сфері вищої освіти

Економіка та організація інноваційної діяльності

Економіко-правове  регулювання природокористування та охорони довкилля

Економіка інтелектуальної власності

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Економіка та організація інвестиційної діяльності

Економіка та фінанси підприємства

Економічна безпека підприємства

Економічна політика

Економічна статистика

Економічна теорія

Економічне право

Економічний аналіз діяльності підприємства

Електронна комерція

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Інвестиційне право 

Іноземна мова професійного спрямування

Інституціональна економіка 

Інтелектуальна-економіка

Історія економіки та екон. думки

Історія та культура України

Кейс-стаді “Прикладна економіка”

Кейс-стаді “Прикладний бізнес”

Корпоративное право

КСП бізнесу

Логістика

Макроекономіка

Маркетинг 

Менеджмент

Міжнародна економіка

Міжнародний бізнес

Мікроекономіка

Національна економіка

Оподаткування бізнесу

Організаційний розвиток бізнесу

Основи економетрики

Охорона праці

Оцінка вартості бізнесу

Поведінкова-економіка

Правовий захист економічної конкуренції

Прийняття управлінських рішень

Регіональна економіка

Ризик-менеджмент

Ринок нерухомості

Ринок фінансових послуг

Ринок цінних паперів

Стратегії підприємства

Страховий захист бізнесу

Теорія організацій

Транскордонне економічне співробітництво

Трудове право

Українська мова професійного спрямування

Управління конфліктами

Управління  персоналом

Філософія

Фінансова система

Фінансове право

Програма практичної підготовки »

Програма комплексного іспиту »

Відгуки роботодавців »

 

Відгуки науковців »

 

Висновок щодо досягнення програмних результатів здобувачами ОПП «Бізнес-економіка» »

Академічна мобільність викладачів ОПП “Бізнес-економіка”

Здобувачі вищої освіти про ОПП “Бізнес-економіка”

Наукове консультування організацій викладачами ОПП “Бізнес-економіка”

Стажування викладачів ОПП “Бізнес-економіка” в бізнес-організаціях

Відомості про самооцінювання ОПП «Бізнес-економіка» »

Програма проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку освітньо-професійної програми 28101 «Бізнес-економіка», спеціальність – 051 Економіка, перший (бакалаврський) рівень

           

Другий (магістерський) рівень »

Освітньо-професійна програма Бізнес-консалтинг »

                     

Навчальний план »

         

Робочі програми навчальних дисциплін »

                 

Силлабуси навчальних дисциплін »

1.Корпоративне право ЄС. Силабус-Н. 

3.МЕП. Силабус-Н.

4.Міжнародний комерц. арбітраж та медіація. Силабус-Н.

5.Підприємницьке право. Силабус-Н.

6.Право внутрішнього ринку ЄС. Силабус-Н.

7.Право та економіка. Силабус-Н.

8.Транснаціональне банкрутство. Силабус-Н.

9.Iнвест-iнновац._БК._Силабус-Н.

10.Бiзнес-статистика._Силабус-Н.

11.Ек._дiагн._та_аналiтика_у_БК._Силабус-Н.

12.Екон._та_орг._консалт._дiял_ностi._Силабус-Н.

13.ЕТ_сфери_послуг._Силабус-Н.

14.Кадровий_бiзнес-консалтинг._Силабус-Н.

15.Консалтинг__корп._бiзнес-орг._Силабус-Н.

16.Консалтинг_бiзнес-проектiв._Силабус-Н.

17.Консалтинг_звязкiв_iз_громад._Силабус-Н.

18.Консалтингова_фiрма._Силабус-Н.

19.Мiжнарод._бiзнес-консалтинг._Силабус-Н.

20.Маркет._бiзнес-консалтинг._Силабус-Н.

21.Менеджмент_та_маркетинг_консалт._послуг._Силабус-Н.

22.Нематер._економiка._Силабус-Н.

23.Страт._бiзнес-консалтинг._Силабус-Н.

24.Сучаснi_екон._теорii._Силабус-Н.

25.Фiнансовий_бiзнес-консалтинг._Силабус-Н.

26.Юридичний_консалтинг._Силабус-Н.

         

Програми навчальних дисциплин »

1.Бізнес-статистика. ПНД.

2.Економіка та організація консалтингової діяльності. ПНД.

3.Економічна діагностика та аналітика у БК. ПНД.

4.Економічна теорія сфери послуг. ПНД.

5.Інвестиційно-інноваційний бізнес-консалтинг. ПНД.

6.Кадровий бiзнес-консалтинг. ПНД.

7.Консалтинг бізнес-проектів. ПНД.

8.Консалтинг зв’язків із громадськістю. ПНД.

9.Консалтинг корпоративних бізнес-організацій. ПНД.

10.Консалтингова фірма. ПНД.

11.Корпоративне право ЄС. ПНД.

12. Маркетинговий бізнес-консалтинг. ПНД.

13.Менеджмент та маркетинг послуг бізнес-консалтингу. ПНД.

14.Міжнародне економічне право. ПНД.

15.Міжнародний бізнес-консалтинг. ПНД.

16.Міжнародний комерційний арбітраж та медіація. ПНД.

17.Нематеріальна економіка. ПНД.

18. Право внутрішнього ринку ЄС. ПНД.

19.Право та економіка. ПНД.

20.Стратегічний бізнес-консалтинг. ПНД.

21.Сучасні економічні теорії. ПНД.

22.Фінансовий бізнес-консалтинг. ПНД.

 23.Юридичний консалтинг. ПНД.

24.Підприємницьке право. ПНД.

 25.Транснаціональне банкрутство. ПНД.

      

Програма практичної підготовки »

Програма комплексного іспиту »

Методичні матеріали до підготовки та оформлення випускної кваліфікаційної роботи »

Відгуки роботодавців »

Відгуки науковців »

Висновок щодо досягнення програмних результатів здобувачами ОПП «Бізнес-консалтинг» »

     

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Бізнес-консалтинг» »

 

Висновок щодо досягнення програмних результатів здобувачами ОП Бізнес-консалтинг.

073 Менеджмент »

Перший (бакалаврський) рівень »

Другий (магістерський) рівень »

Навчальний план »

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Бізнес-адміністрування» »

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Бізнес-адміністрування»

Силлабуси навчальних дисциплін »

1. Антикризове управління. Силабус

 2.Глобальний бiзнес-менеджмент. Силабус

 3.Господарські договори. Силабус-Н.

 4.Договірне право. Силабус-Н.

5.Консульт. менеджмент. Силабус-Н.

 6.Корпоративне управління. Силабус-Н.

7.Корпоративний облік. Силабус-Н.

8.Маркетинг у глоб. серед. бізнесу. Силабус-Н.

9.Менеджмент інноваційного бізнесу. Силабус-Н.

10.Менеджмент МСБ. Силабус-Н.

11.Підприємницьке право. Силабус-Н.

12.Право СОТ. Силабус-Н.pdf

13.Правове регул. управління персоналом. Силабус-Н.

14.Правові основи бух. обліку. Силабус-Н.

15.Реiнжинiринг бiзнес-процесiв. Силабус-Н.

16.Ризик-менеджмент. Силабус-Н.

 17.Страт. інновац. менеджмент. Силабус-Н.

 18.Упр. потенціалом бізнесу. Силабус-Н.

19.Упр. практики бізнес-комунікацій. Силабус-Н.

20.Управлiння персоналом. Силабус-Н.

21.Управління вартістю бізнесу. Силабус-Н.

22.Управління орг. розвитком. Силабус-Н.

 23.Управління проектами бізнесу. Силабус-Н.

ПНД »

1.Антикризове управлiння. ПНД.

2.Глобальний бізнес-менеджмент. ПНД-Н.

3.Господарськi договори. ПНД.

4.Договірне право. ПНД.

5.Консультативний менеджмент. ПНД.

6.Корпоративне управлiння. ПНД.

7.Корпоративний облiк. ПНД.

8.Маркетинг у глобальних середовищах бізнесу. ПНД.

9.Менеджмент інноваційного бізнесу. ПНД.

10.Менеджмент малого та середнього бізнесу. ПНД.

11.Пiдприeмниьцке право. ПНД.

12.Право СОТ. ПНД.

13.Правове регулювання управління персоналом. ПНД.

14.Правові основи бухгалтерського обліку. ПНД.

15.Реiнжинiринг бiзнес-процесiв. ПНД.

16.Ризик-менеджмент. ПНД.

17.Стратегічний інноваційний менеджмент. ПНД.

18.Управлiння персоналом. ПНД.

19.Управління вартістю бізнесу. ПНД.

20.Управління організаційним розвитком бізнесу. ПНД.

21.Управління потенціалом бізнесу. ПНД.

22.Управління проектами бізнесу. ПНД.

23.Управлінські практики бізнес-комунікацій. ПНД.

РНП »

Спеціальність 081 «Право» »

Спеціальність 293 «Міжнародне право» »

План роботи НМР НЮУ
Методичні семінари
Навчальні плани

Каталог №1 вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня (ВНД БР) 2020-2021 н.р.

Каталог №2 вибіркових навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня (ВНД МР) 2020-2021 н.р.

Інформаційні листи »

Матеріали тренінгу 11.01.2017
Матеріали тренінгу 24.01.2017
Звіт за результатами ЗНО якості освіти в Університеті