Нормативні документи

Статут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

План заходів реалізації Стратегії розвитку Університету на 2020 рік

Стратегічний план розвитку Університету на 2018-2024 роки

Річний звіт “Про виконання критеріїв надання і підтвердження статусу Національного”  

Самоаналіз виконання Університетом критеріїв надання та підтвердження статусу національного

Документи, пов’язані з забезпеченням доступності будівель, приміщень і прибудинкової території для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення »

Звітна доповідь ректора

Вибори ректора »

Протокол про результати проведення виборів виборних представників з числа студентів на вибори ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Порядок проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Групи штатних співробітників, які не є науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками для виборів  представників по виборам ректора університету, їх кількість, квоти та графік проведення зборів в період  з 29.09.2020 р. по 13.10.2020 р.

Порядок організації роботи спостерігачів від кандидата на посаду ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Перелік документів, що посвідчують особу виборця на виборах ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Порядок обрання представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками, для  участі  у виборах ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про виборчі комісії з проведення виборів ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Наказ про організацію та проведення виборів ректора 

Наказ про склад дільничних виборчих комісій у відокремлених структурних підрозділах Університету

Ліцензійні та акредитаційні документи

Правила прийому

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Кодекс академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про Комісію з академічної етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Колективний договір

Зміни і доповнення №1 до колективного договору від 05.01.2018

Положення про матеріальну допомогу працівникам

Положення про органи управління Університетом »

Нормативні акти щодо реорганізації та перейменування університету і його структурних підрозділів »

Постанова № 439 Кабінету Міністрів  України про реорганізацію військово-юридичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Постанова Кабінету Міністрів України №962 від 11.11.2015 “Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”

Указ Президента України №248/2015 від 29.04.2015 “Питання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого” (щодо збереження статусу національного у зв’язку з перейменуванням)

Наказ МОН України №1697 від 04.12.2013 “Про перейменування Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”

Указ Президента України № 1194/2010 «Про Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» від 24.12.2010

Розпорядження Кабінету Міністрів України №2213-р “Про реорганізацію Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого” від 08.12.2010

Указ Президента України № 485/2009 “Про деякі питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого” від 25.06.2009

Указ Президента України №457/2001 «Питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» від 21.06.2001

Указ Президента України №267/95 “Про статус Української державної юридичної академії” від 30.03.1995

Указ Президента України №1020/95 “Про присвоєння Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого” від 04.11.1995

Положення про структурні підрозділи університету »

Положення про кафедру Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про факультет (інститут)  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про Інститут прокуратури та кримінальної юстиції

Положення про Слідчо-криміналістичний інститут 

Положення про Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України

Положення про Інститут післядипломної освіти

Положення про факультет адвокатури

Положення про господарсько-правовий факультет

Положення про міжнародно-правовий факультет

Положення про факультет правосуддя

Положення про фінансово-правовий факультет

Положення про вечірній факультет

Положення про заочний факультет

Положення про відокремлений структурний підрозділ – Полтавський юридичний інститут

Положення про відокремлений структурний підрозділ – Полтавський юридичний коледж

Положення про відокремлений структурний підрозділ – Інститут управління і права

Положення про Наукову бібліотеку

Положення про соціально-виховну роботу зі студентами

Положення про Раду з соціально-виховної роботи

Положення про куратора академічної групи

Документи, пов’язні із організацією освітнього процесу »

Наказ ректора про перехід на дистанційну форму навчання  

Положення про організацію та порядок дистанційного проведення екзаменаційних сесій для студентів заочного факультету

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Наказ про навчальний процес у 2020/2021 навчальному році

Наказ про робочий час науково-педагогічних працівників університету на 2020-2021 навчальний рік

Положення про підвищення кваліфікації  педагогічних, науково-педагогічних  працівників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Наказ про склад Екзаменаційних комісій, правила подання та розгляду апеляції

Наказ про семестровий контроль

Наказ про атестацію студентів

Наказ щодо організації підсумкового контролю дистанційно

Наказ про проведення дистанційно екзаменаційної літній сесії за результатами другого семестру

Розпорядження №128 від 09.06.2020 р. на виконання наказів ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  від 15.05.2020 р. №193-С та від 29.05.2020 р. №208-С

Регламент проведення атестації здобувачів вищої освіти дистанційно (із використанням відеоінструменту Zoom)

Регламент проведення атестації здобувачів вищої освіти дистанційно (із використанням платформи Moodle)

Форма для апеляції щодо змісту тестового завдання або правильності відповіді на нього

Розпорядження №112 від 07.05.2020 нa виконання наказу ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 29 квітня 2020 року №184-С

Регламент проведення контрольних заходів дистанційно (із використанням програми Moodle)

Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 26.06.2016

Зміни до Положення про організацію освітнього процесу в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 22.12.2017

Положення про вибір навчальних дисциплін

Наказ про встановлення та затвердження норм часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників університету

Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Положення про порядок підготовки, подання, обліку, захисту та зберігання курсових робіт

Положення про моніторинг знань студентів у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Зміни до Положення про моніторинг знань студентів у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого від 26.06.2016

Положення про порядок проведення заміру залишкових знань студентів

Положення про порядок реалізації права студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на академічну мобільність

Положення про використання технологій дистанційного навчання на заочному факультеті №1

Інформація про якісні характеристики підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», за спеціальностями 7.03040101 «Правознавство», 8.03040101 «Правознавство»

Каталог №1 вибіркових навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня (ВНД БР) 2020-2021 н.р.

Каталог №2 вибіркових навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня (ВНД МР) 2020-2021 н.р.

Зразок диплому бакалавра

Зразок диплому спеціаліста

Зразок диплому магістра

Наказ ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Про затвердження програм практики»

Наскрізна програма практичної підготовки студентів  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (спеціальність 081 «Право», 293 «Міжнародне право»)

Робоча програма виробничої практики студентів  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (спеціальність 081 «Право», 293 «Міжнародне право»)

Наказ ректора про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу у 2020-2021 навчальному році

Стипендіальне забезпечення »

Фінансові та звітні документи »

Кошторис університету на 2016 рік

Кошторис університету на 2017 рік

Кошторис університету на 2018 рік

Кошторис університету на 2019 рік

Кошторис університету на 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів (за ІV квартал 2017 року)

Звіт про надходження та використання коштів (за І квартал 2018 року)

Звіт про надходження та використання коштів (за ІII квартал 2018 року)

Звіт про надходження та використання коштів (за ІI квартал 2019 року)

Звіт про фінансові результати (за ІІ квартал 2018 року)

Звіт про фінансові результати (за 9 місяців 2018 року)

Звіт про фінансові результати (за 2018 рік)

Звіт про фінансові результати (за І квартал 2019 року)

Звіт про фінансові результати (за ІI квартал 2019 року)

Звіт про фінансові результати (за ІII квартал 2019 року)

Звіт про фінансові результати (за 2019 рік)

Звіт про фінансові результати за І півріччя  2020 року

Звіт про фінансові результати за 9 місяців  2020 року

Баланс університету на 01.01.2018

Баланс університету на 01.04.2018

Баланс університету на 01.07.2018

Баланс університету на 01.10.2018

Баланс університету на 01.01.2019

Баланс університету на 01.04.2019

Баланс університету на 01.07.2019

Баланс університету на 01.10.2019

Баланс університету на 01.01.2020

Баланс університету на 01.07.2020

Баланс університету на 01.10.2020

Штатний розпис з 01.01.2018

Штатний розпис з 01.01.2019

Штатний розпис з 01.01.2020

Державні закупівлі

Гуртожитки »

Положення про конкурсний відбір та призначення на посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного юридичного  університету імені Ярослава Мудрого

Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах »

Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних працівників

Положення про кадрову комісію

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад »

директора наукової бібліотеки

завідувачів кафедр

науково-педагогічних працівників 

науково-педагогічних працівників Полтавського юридичного інституту

 

Документи, які необхідно подати до відділу кадрів для участі у конкурсі »

Наказ “Про перелік платних послуг, які можуть надаватися університетом”