Статут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Затверджено наказом МОН №701 від 02.07.2015 

Титульна сторінка

СТАТУТ

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Статут регламентує діяльність НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО (далі — Університет).

1.2. Повне найменування Університету:

українською мовою — НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО;

російською мовою — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО;

англійською мовою — YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY;

французькою мовою — L’UNIVERSITÉ NATIONALE JURIDIQUE YAROSLAV MOUDRY;

німецькою мовою — NATIONALE JURISTISCHE JAROSLAW-MUDRYJ-UNIVERSITÄT.

Скорочена назва українською та російською мовами − НЮУ, англійською мовою − NLU.

Університет є правонаступником Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, яка була реорганізована шляхом перетворення в університет згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 2213 «Про реорганізацію Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 4 грудня 2013 року  № 1697 Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава  Мудрого» було перейменовано в Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Згідно з Указом Президента України від 29 квітня 2015 року № 248/2015 «Питання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого», у зв’язку із перейменуванням, за Університетом збережено статус національного вищого навчального закладу.

1.3. Адреса Університету: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024.

Телефон: +38-057-7049293

Факс: +38-057-7041151

Електронна пошта: kancel@nulau.edu.ua

Веб-сайт: https://nlu.edu.ua

1.4. Уповноваженим органом по управлінню Університетом, як заснованим державою вищим навчальним закладом, є Міністерство освіти і науки України (далі − МОН), яке в межах, визначених Кабінетом Міністрів України, реалізує такі права та обов’язки:

− затверджує Статут Університету і зміни до нього та здійснює контроль за його дотриманням;

− укладає контракт із ректором Університету, обраним на конкурсній основі у порядку, установленому Законом України «Про вищу освіту», Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726, та цим Статутом;

− достроково розриває контракт із ректором Університету з підстав, визначених законодавством України про працю, Статутом Університету та умовами контракту;

− проводить атестацію науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм вчених звань;

− забезпечує фінансування Університету відповідно до встановлених нормативів та напрямів діяльності;

− здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, ефективним використанням майна, переданого Університету у господарське відання відповідно до законодавства;

− здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України щодо управління Університетом.

1.5. Університет провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, чинних міжнародних договорів України, Закону України «Про вищу освіту» та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та цього Статуту.

1.6. Діяльність політичних партій та релігійних організацій в Університеті забороняється.

Під час навчально-виховного процесу забороняється залучати науково-педагогічних та інших працівників, студентів, аспірантів, докторантів Університету до участі в політичних акціях і релігійних  заходах.

Участь науково-педагогічних та інших працівників, студентів, аспірантів, докторантів Університету в діяльності політичних партій та релігійних організацій за межами Університету або відмова від такої участі не може бути підставою для будь-якого обмеження їх прав.

1.7. Втручання органів державної влади в навчальну, наукову, господарську та іншу діяльність Університету допускається лише у випадках, передбачених законом.

1.8. Навчальний процес та діловодство в Університеті ведуться державною мовою. Застосування інших мов можливе у випадках, передбачених законодавством про мови та договорами про академічне співробітництво.

1.9. Основними структурними підрозділами Університету є факультети, кафедри, наукова бібліотека. До складу Університету також входять навчально-наукові, науково-дослідні та інші (в тому числі відокремлені) інститути, коледжі, лабораторії, центри, відділи, комплекси, підрозділи громадського харчування, лікувально-профілактичні та інші структурні підрозділи.

У складі Університету діють військові навчальні підрозділи (інститути, факультети, кафедри), статус яких визначається законодавством та відповідними положеннями про них.

1.10. Навчально-наукові інститути (далі – інститути), факультети, робочі та дорадчі органи Університету провадять свою діяльність відповідно до положень, що затверджуються вченою радою Університету (далі – вчена рада) в порядку, визначеному цим Статутом. Інші структурні підрозділи Університету діють на підставі положень,  затверджених ректором.

1.11. Інститут (факультет) є навчальним та організаційним підрозділом Університету, що утворюється, реорганізується та ліквідується рішенням вченої ради за поданням ректора. Діяльність інституту (факультету) регулюється законодавством, цим Статутом та положенням про інститут (факультет).

1.12. Кафедра є базовим структурним підрозділом Університету.

Кафедра провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін.

1.13. Кафедра утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням вченої ради.

Діяльність кафедр регулюється законодавством, цим Статутом та положенням про кафедру.

 

2. Концепція освітньої діяльності

 

       2.1. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних засадах, визначених Національною доктриною розвитку освіти, затвердженою Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»), затвердженою Постановою Кабінетом Міністрів України від 3 листопада 1993 року № 896, і закріплених  цим Статутом, Положенням про організацію освітнього процесу та іншими актами Університету.

2.2. Цілями освітньої діяльності Університету є: забезпечення умов всебічного розвитку осіб, які навчаються в Університеті, необхідних для здобуття ними вищої освіти, формування у них високих моральних якостей, патріотизму, суспільної свідомості; надання послуг із підготовки висококваліфікованих фахівців для потреб суспільства і держави.

2.3. Принципами освітньої діяльності Університету є:

− відповідність вищої освіти потребам особи, суспільства, держави;

− інтеграція в європейський освітній простір;

− створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації людини;

− формування національних і загальнолюдських цінностей;

− створення рівних можливостей для молоді в здобутті якісної освіти;

− упровадження в освітній процес прогресивних концепцій сучасних освітніх технологій, науково-методичних досягнень;

− упровадження безперервності освіти, надання можливості постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки й перепідготовки;

− функціонування й подальший розвиток багатоукладності й варіантності освіти, що передбачає створення можливостей для широкого вибору форм і змісту освіти;

− інтеграція освіти й науки шляхом активного використання наукових досліджень і методів інноваційного характеру в освітньо-виховному процесі;

− упровадження демократичних методів у всі сфери діяльності;

− забезпечення соціального захисту та підтримки осіб, які навчаються, та працівників Університету.

2.4. Завданнями освітньої діяльності в Університеті є:

− розроблення університетських програм і навчальних планів з урахуванням міжнародних стандартів;

− упровадження гнучких освітніх програм, навчальних планів та інформаційних технологій навчання, створення й відкриття нових напрямів і спеціальностей для підготовки фахівців;

− удосконалення організації та змісту освітнього процесу з метою забезпечення європейських стандартів у збереженні культурних традицій України;

− участь у розробленні та впровадженні державних стандартів освіти нового покоління, національної системи кваліфікацій;

− участь Університету в програмах академічної мобільності;

− розвиток матеріально-технічної бази Університету;

− забезпечення вільного доступу до світових освітніх і наукових ресурсів;

− упровадження в навчальну, методичну, наукову та організаційно-господарську діяльність новітніх інформаційних технологій і прогресивних методів управління;

− створення умов для підвищення ефективності працевлаштування випускників, систематичне проведення моніторингу їх працевлаштування, забезпечення зворотного зв’язку з роботодавцями, організація діяльності Асоціації випускників Університету;

− створення умов для перепідготовки науково-педагогічних кадрів, їх професійного удосконалення.

2.5. Засоби реалізації цілей освітньої програми:

− постійне оновлення програм підготовки і змісту освіти;

− упровадження стандартів вищої освіти для кожного освітнього рівня в межах спеціальностей;

− забезпечення рівного доступу до здобуття вищої освіти усіх верств населення;

− підвищення якості рівня освітніх послуг за рахунок: постійного удосконалення програм і навчальних планів, освітнього процесу та методів контролю знань; підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету; упровадження новітнього підходу до технологій навчання, реалізації дистанційного навчання, удосконалення мультимедійних ресурсів.

2.6. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється Університетом за відповідними освітньо-науковими та науковими програмами на таких ступенях вищої освіти:

1) молодший бакалавр;

2) бакалавр;

3) магістр;

4) доктор філософії;

5) доктор наук.

На перехідний період, у строки, визначені Законом України «Про вищу освіту», здійснюється також підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та спеціаліста.

 

3. Правосуб’єктність Університету

 

3.1. Університет є юридичною особою публічного права –  державною установою, яка здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості.

3.2. Університет набуває статусу вищого навчального закладу з моменту отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності.

3.3. Університет має самостійний баланс, бюджетні рахунки у територіальному органі Державної казначейської служби України та/або поточні та депозитні рахунки в установах державних банків, штампи, печатку зі своїм найменуванням, в тому числі печатку із зображенням Державного Герба України, а також може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і обов’язків, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.4. Університет може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої, інноваційної діяльності вищого навчального закладу та/або забезпечують виконання його статутних завдань.

3.5. Університет користується пільгами, встановленими законодавством для навчальних закладів.

3.6. Для виконання своїх завдань Університет має право:

1) приймати необхідні рішення і здійснювати дії, які віднесені до компетенції Університету і не суперечать законодавству України;

2) розробляти та реалізовувати навчальні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності; обирати типи програм бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

3) формувати структуру Університету та затверджувати власний штатний розпис і посадові оклади згідно із законодавством в межах фонду оплати праці з урахуванням специфіки освітньої діяльності Університету;

4) здійснювати підготовку, надавати післядипломну освіту та забезпечувати підвищення кваліфікації фахівців за відповідними галузями знань, спеціальностями, відкриття яких проводиться у встановленому порядку;

5) здійснювати підготовку наукових кадрів;

6) формувати структуру і план прийому здобувачів освіти;

7) провадити освітню діяльність спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами;

8) встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними і науковими закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, підприємствами, фірмами, фондами та іншими організаціями, укладати з ними договори про співробітництво, а також вести зовнішньоекономічну діяльність на підставі договорів, укладених з іноземними юридичними і фізичними особами, створювати спільні навчальні або науково-дослідні заклади;

9) здійснювати підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та зарубіжних країн, навчання іноземців, а також підготовку фахівців для іноземних держав за міжурядовими договорами, договорами з міжнародними та неурядовими організаціями, а також за договорами і контрактами, укладеними з вищими навчальними закладами, підприємствами, організаціями, фізичними особами зарубіжних країн відповідно до умов прийому;

10) надавати освітні, додаткові освітні та інші платні  послуги (включаючи підготовку на договірних засадах проектів нормативних актів та висновків на запити з правових питань) відповідно до законодавства України. Для надання послуг у галузі освіти та інших видах діяльності Університет має право створювати структурні підрозділи, які діють на підставі положень, затверджених у встановленому порядку;

11) самостійно визначати форми і тривалість навчання та форми організації освітнього процесу;

12) приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників і звільняти їх відповідно до вимог законодавства України;

13) приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, старшого наукового дослідника, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника; визнавати результати навчання, отримані в інших вищих навчальних закладах України та іноземних держав, на підставі міжнародних угод та двосторонніх договорів про академічне співробітництво;

14) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідних та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

15) визначати та встановлювати форми морального та матеріального заохочення працівників Університету;

16) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

17) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;

18) приймати рішення щодо викладання однієї чи циклу дисциплін англійською мовою та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами освіти відповідної дисципліни державною мовою;

19) присвоювати освітньо-кваліфікаційні рівні, присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства України успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні освіти;

20) приймати рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;

21) створювати за кордоном свої структурні підрозділи відповідно до законодавства іноземних держав та за згодою Міністерства освіти і науки України;

 22) провадити видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу, виготовляти та розповсюджувати видавничу продукцію, надавати поліграфічні послуги;

 23) виступати засновником або співзасновником та видавати в установленому порядку друковані засоби масової інформації, створювати програми і передачі телебачення та радіомовлення, Інтернет-ресурси, мати свою телестудію. Для забезпечення навчального процесу надавати через сегменти локальних комп’ютерних мереж телекомунікаційні послуги в сфері використання власного інформаційного ресурсу, автоматизованих баз даних та пошукових систем;

24) проводити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з іншими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, установами, організаціями;

25)  розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-наукові підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

26) запроваджувати власну символіку та атрибутику, виготовляти та реалізовувати продукцію з символікою Університету;

27) засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;

28) використовувати майно, закріплене за ним, на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства України;

29) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених Бюджетним кодексом України;

30) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство в міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж і баз даних;

31) спрямовувати кошти на соціальну підтримку учасників освітнього процесу;

32) здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду Університету інвестування в житлове будівництво та брати пайову участь у такому будівництві;

33) розвивати власну мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів; здійснювати медичну практику із дотриманням вимог законодавства щодо ліцензування окремих видів діяльності;

34) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

35) користуватися земельними ділянками згідно із законодавством України;

36) здійснювати виробництво та реалізацію продукції громадського харчування, організовувати її споживання;

37) організовувати, проводити у позанавчальний час (у тому числі під час канікул, у святкові, неробочі та вихідні дні) заходи за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами (крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів);

38) вирішувати інші питання відповідно до законодавства.

3.7. Університет як національний вищий навчальний заклад має також право:

1) отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі не менш як 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на його утримання;

2) визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;

3) здійснювати перерозподіл:

нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників;

державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більш як 5 відсотків загального обсягу державного замовлення національного вищого навчального закладу з обов’язковим інформуванням центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить вищий навчальний заклад;

ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної галузі знань;

4) здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами;

5) отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання наукового і навчального обладнання, комп’ютерних програм тощо за рахунок державного бюджету;

6) використовувати у своєму найменуванні слово «національний»;

7) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів.

 

4. Управління Університетом

 

4.1. Безпосереднє керівництво Університетом здійснює ректор, який призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладання з ним контракту МОН у відповідності із законодавством України.

4.2. Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту», Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726, та цим Статутом.

Кандидат на посаду ректора  повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Кандидат на посаду ректора  має бути громадянином України. Одна і та сама особа не може бути ректором  більше ніж два строки.

Не може бути обрана, призначена на посаду керівника вищого навчального закладу особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку; відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади; за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; підпадає під дію частини 3 статті 1 Закону України «Про очищення влади»;  голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.

МОН оголошує конкурс на заміщення посади ректора  не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень ректора конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

МОН протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду ректора  приймає пропозиції щодо претендентів на посаду ректора  і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього Закону, до Університету для голосування. Особа набуває статусу кандидата на посаду ректора після передачі МОН її кандидатури до Університету.

Вибори призначаються не пізніше ніж на тридцятий день з дня завершення строку прийому документів без урахування канікулярного періоду. Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються і повертаються особі, яка їх подала.

Претенденти на посаду ректора  можуть бути висунуті трудовим колективом Університету чи його структурних підрозділів, первинною профспілковою організацією працівників та первинною профспілковою організацією студентів, а також шляхом самовисування.

Кандидат на посаду ректора Університету має право:

− проводити зустрічі з працівниками та студентами Університету на засадах рівності з усіма іншими кандидатами в порядку, визначеному організаційним комітетом з проведення виборів ректора;

− визначати не більше як двох спостерігачів за ходом голосування (у випадку утворення дільничних виборчих комісій – не більше двох спостерігачів на кожну виборчу комісію);

− бути присутнім під час голосування за місцем його проведення;

− бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складення протоколу про результати голосування.

Оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення здійснюється на зустрічах та зборах трудового колективу Університету без будь-яких обмежень.

Брати участь у виборах ректора  мають право;

− кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник;

− представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;

−  виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників  повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників  – до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів – не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

Порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, визначається положенням, що затверджується вченою радою. Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів  визначається Положенням про студентське самоврядування Університету.

Ректор протягом 7 календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу видає наказ про організацію виборів ректора, яким, зокрема, визначається:

− персональний склад організаційного комітету з проведення виборів ректора  (далі – організаційний комітет);

− персональний склад виборчої комісії (виборчих комісій) з проведення виборів ректора  (далі – виборча комісія);

− кінцевий строк обрання представників для участі у виборах з числа інших штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних представників з числа студентів.

Організаційний комітет і виборчі комісії діють відповідно до цього Статуту та положень про них, які затверджуються вченою радою за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Університету.

Організаційним комітетом можуть утворюватися у відокремлених структурних підрозділах Університету виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії, склад яких затверджується наказом ректора. Організаційний комітет складає та подає виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь у виборах (далі – список виборців), не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення виборів.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо:

− участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців;

− у першому турі виборів брав участь один кандидат, і він не набрав більше 50 відсотків голосів виборців;

− у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів виборців.

У разі прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, МОН протягом двох тижнів з дня прийняття зазначеного рішення оголошує проведення нового конкурсу.

З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, МОН укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.

4.3. Ректор Університету у  межах наданих йому повноважень:

1) організовує діяльність Університету;

2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис;

3) видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету доручення;

4) відповідає за результати діяльності Університету перед МОН;

5) є розпорядником майна і коштів;

6) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;

7) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію у встановленому цим Статутом порядку структурних підрозділів Університету;

8) призначає на посаду та звільняє з посади проректорів, керівників структурних підрозділів Університету, інших працівників у встановленому законодавством та цим Статутом порядку;

9) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

10) визначає функціональні обов’язки працівників;

11) застосовує заходи морального та матеріального заохочення до працівників Університету, притягає їх до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством;

12) формує контингент осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;

13) відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених Законом «Про вищу освіту»;

14) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

15) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

16) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;

17) забезпечує створення умов для дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;

18) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Університету і студентів, громадських організацій, які діють в Університеті;

19) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для занять масовим спортом;

20) спільно з виборними органами первинних профспілкових організацій працівників і студентів подає для затвердження загальним зборам (конференції) трудового колективу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

21) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом.

4.4. Ректор Університету відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна Університету.

Ректор Університету щороку звітує перед МОН та загальними зборами (конференцією) трудового колективу та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність на веб-сайті Університету.

4.5. Контракт з ректором Університету може бути розірваний на підставах, установлених законами України, а також передбачених у контракті. При цьому розірвання контракту з ініціативи Міністерства освіти і науки України або ректора Університету має провадитися з урахуванням гарантій, встановлених законодавством України.

У разі розірвання контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законами України, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 4.6. Після виходу на пенсію з посади ректора особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена радником ректора Університету на громадських засадах або за рахунок власних надходжень Університету.

Радник ректора призначається та звільняється з посади ректором за погодженням із вченою радою.

Оплата праці радника ректора здійснюється за рахунок власних надходжень Університету.

Статус радника ректора визначається цим Статутом та положенням про нього, що затверджується вченою радою.

4.7. Перший проректор і проректори призначаються на посаду та звільняються з посади ректором за пропозицією вченої ради.

Відповідно до своєї компетенції проректори видають розпорядження, обов’язкові для виконання науково-педагогічними, педагогічними та іншими працівниками, студентами, аспірантами та докторантами Університету.

4.8. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п’ять років і склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

До складу вченої ради входять за посадою ректор, перший проректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів, учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації.

Також до складу вченої ради входять виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидатів наук), докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі; виборні представники аспірантів, докторантів; голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації студентів; керівники органів студентського самоврядування Університету.

Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

Виборні представники з числа працівників Університету обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами)  шляхом прямих таємних виборів.

Встановлюються такі квоти представництва у вченій раді:

− 80 відсотків складу вченої ради формується з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників;

− 10 відсотків − з інших працівників Університету;

− 10 відсотків – з виборних представників із числа студентів (курсантів).

Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

4.9. Вчена рада:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

2) розробляє і подає загальним зборам (конференції) трудового колективу проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;

4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах Державної казначейської служби України та/або в банківських установах;

6) ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директорів інститутів, деканів (у тому числі і керівників відокремлених структурних підрозділів), завідувачів кафедр, професорів, доцентів, інших науково-педагогічних працівників, директора наукової бібліотеки;

8) затверджує персональний склад наглядової ради Університету;

9) затверджує Положення про організацію освітнього процесу, освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

10) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

11) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

12) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

13)  оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

14) висуває кандидатури для нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, державними преміями, присвоєння почесних звань;

15) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН
України;

16) приймає остаточні рішення щодо визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

17) має право вносити подання про відкликання ректора з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається загальними зборами (конференцією) трудового колективу;

18) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до цього Статуту.

4.10. Засідання вченої ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини її персонального складу. Рішення вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів вченої ради, які прийняли участь у голосуванні.

4.11.  Рішення вченої ради вводяться в дію наказами ректора.

        4.12. Для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення в Університеті утворюється наглядова рада, діяльність якої регламентується законодавством, цим Статутом та положенням про наглядову раду, що затверджується вченою радою.

 До складу наглядової ради входять представники органів державної влади і місцевого самоврядування, громадські діячі, діячі освіти і науки, керівники підприємств, установ, організацій. До складу наглядової ради не можуть входити працівники Університету. Голова, його заступники та члени наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Персональний склад наглядової ради затверджує вчена рада Університету. Термін повноваження наглядової ради становить п’ять років.

Наглядова рада Університету сприяє вирішенню перспективних завдань розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, а також питань фінансування діяльності Університету та розвитку його матеріально-технічної бази, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету з правом дорадчого голосу. Наглядова рада має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування Університету подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, його контрактом.

4.13. Для вирішення основних питань діяльності в Університеті утворюються робочі та дорадчі органи (ректорат, деканати, приймальна комісія, стипендіальні комісії, науково-методична рада, редакційно-видавнича рада, рада з соціально-виховної роботи тощо).

Вказані органи створюються наказом ректора і здійснюють свою діяльність відповідно до цього Статуту та положень про них, затверджених вченою радою.

4.14. Ректорат утворюється для оперативного вирішення поточних питань провадження навчальної, наукової, фінансово-господарської та іншої діяльності Університету, що потребують колегіального обговорення.

4.15. Безпосереднє управління діяльністю інституту (факультету) здійснює його директор (декан).

4.16. Директор інституту (декан факультету) обирається вченою радою Університету за конкурсом таємним голосуванням  строком на п’ять років з урахуванням пропозицій інституту (факультету). Одна й та сама особа не може перебувати на посаді директора відповідного інституту (декана відповідного факультету) більш як два строки.

 Для проведення виборів вчена рада обирає лічильну комісію у складі трьох членів вченої ради. Лічильна комісія на своєму засіданні обирає голову і секретаря комісії, про що складає протокол у трьох примірниках. Лічильна комісія готує бюлетені для таємного голосування; роздає їх членам вченої ради, які  беруть участь у голосуванні; підсумовує результати голосування і закріплює їх у протоколі, який складається у трьох примірниках. Результати таємного голосування оголошуються головою лічильної комісії і затверджуються вченою радою.

 Ректор Університету  укладає з обраним директором інституту (деканом факультету) контракт, який може бути розірваний на підставах, установлених законами України, а також передбачених у контракті. При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законами України, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора інституту (декана факультету).

Обраний вченою радою та призначений ректором науково-педагогічний працівник здійснює повноваження директора інституту (декана факультету)  за основною посадою.

4.17. Відповідно до положення про інститут (факультет) директор (декан) видає обов’язкові для виконання розпорядження.

Директор (декан) несе персональну відповідальність за результати роботи інституту (факультету).

Директор коледжу призначається та звільняється з посади в порядку, визначеному п. 4.16 цього Статуту.

4.18. За рішенням вченої ради в Університеті можуть бути утворені вчені ради інститутів (факультетів), повноваження яких визначаються вченою радою Університету відповідно до цього Статуту.

 Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам інститутів (факультетів).

4.19. Заступники директора інституту (декана факультету, директора коледжу) призначаються  на посаду ректором за поданням директора (декана). Директор інституту (декан факультету, директор коледжу) здійснює функціональний розподіл обов’язків між своїми заступниками.

4.20. Керівництво діяльністю кафедри здійснює завідувач кафедри, який повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.

Завідувач кафедри обирається за конкурсом вченою радою шляхом таємного голосування строком на п’ять років з урахуванням пропозицій кафедри. Одна й та сама особа не може перебувати на посаді завідувача відповідної кафедри більш як два строки.

Для проведення виборів завідувача кафедри вчена рада обирає лічильну комісію у складі трьох членів вченої ради. Лічильна комісія на своєму засіданні обирає голову і секретаря комісії, про що складає протокол у трьох примірниках. Лічильна комісія готує бюлетені для таємного голосування; роздає їх членам вченої ради, які  беруть участь у голосуванні; підсумовує результати голосування і закріплює їх у протоколі, який складається у трьох примірниках. Результати таємного голосування оголошуються головою лічильної комісії і затверджуються вченою радою.

Ректор укладає з обраним вченою радою завідувачем кафедри контракт.

4.21. Завідувач кафедри: забезпечує на кафедрі організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін; здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів; визначає навчальне, наукове, організаційне і методичне навантаження працівників кафедри; подає ректорові пропозиції щодо  призначення на посаду, переведення, звільнення з посади, заохочення працівників кафедри та застосування до них дисциплінарних стягнень; здійснює інші повноваження  відповідно до законодавчих актів, цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету, колективного договору, положення про кафедру.

 

5. Органи громадського самоврядування

 

5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів (курсантів).

5.2. Загальні збори (конференція) трудового колективу:

1) розглядають і затверджують колективний договір, ухвалюють рішення про надання голові профспілкового комітету первинної профспілкової організації  повноважень щодо його підписання від імені трудового колективу;

2) заслуховують щороку перед початком навчального року доповідь ректора про результати навчальної та наукової роботи, фінансово-господарської діяльності та завдання Університету на наступний навчальний рік;

3) погоджують за поданням вченої ради Статут Університету та зміни до нього;

4) обирають комісію з трудових спорів відповідно до трудового законодавства;

5) затверджують Правила внутрішнього розпорядку Університету;

6) ухвалюють рішення з інших питань діяльності Університету відповідно до законодавства та цього Статуту.

5.3. Рішення про скликання загальних зборів (конференції) трудового колективу приймає вчена рада Університету або ректор спільно з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації. На загальних зборах (конференції) трудового колективу повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету.

Делегати на конференцію від структурних підрозділів Університету обираються за квотами, встановленими рішенням вченої ради або наказом ректора (за поданням профспілкового комітету первинної профспілкової організації). При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів мають становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків − виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами)  шляхом прямих таємних виборів.

Загальні збори (конференція) трудового колективу вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як дві третини загальної кількості членів трудового колективу (обраних делегатів). Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх членів трудового колективу (обраних делегатів).

Інші питання підготовки і проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу визначаються положенням, що затверджується вченою радою.

5.4. В Університеті функціонують органи студентського самоврядування, структура та система яких, а також питання, що належать до їх компетенції, визначаються положенням про студентське самоврядування Університету, що затверджується загальними зборами (конференцією) студентів (курсантів).

5.5. Студентське самоврядування діє на рівні гуртожитку, групи, курсу, інституту, факультету, коледжу та Університету.

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти (курсанти), обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів (курсантів) Університету.

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

 З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування Університету.

5.6. Органи студентського самоврядування:

 1) беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;

 2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

 3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

 4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

 5) захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у вищому навчальному закладі;

 6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

 7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

 8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

12) мають право оголошувати акції протесту;

13) виконують інші функції, передбачені законодавством та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

 5.7. За погодженням з органом студентського самоврядування Університету (інституту, факультету) приймаються рішення про:

1) відрахування студентів (курсантів) з Університету та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) переведення осіб, які навчаються в Університеті, з однією форми навчання на іншу;

5) поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

6) призначення заступника декана факультету (директора інституту), проректорів з навчально-виховної роботи;

7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;

8) затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються.

5.8. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів (курсантів), які:

 1) ухвалюють положення про студентське самоврядування Університету, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4) вирішують інші питання, передбачені цим Статутом та положенням про студентське самоврядування.

5.9. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

Ректор Університету забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

5.10. Фінансовою основою студентського самоврядування є:

1) кошти, визначені вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності;

2) членські внески студентів (курсантів), розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування Університету. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом..

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

5.11. В Університеті як органи громадського самоврядування осіб, які навчаються, діють студентське наукове товариство та рада молодих вчених.

Студентське наукове товариство та рада молодих вчених:

1) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

2) проводять організаційні, наукові та освітні заходи;

3) популяризують наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

4) представляють інтереси студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

5) сприяють підвищенню якості наукових досліджень;

6) сприяють обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

7) сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

8) взаємодіють з Національною академією наук України та Національною  академією правових наук України, науковими та науково-дослідними установами;

9) виконують інші функції, передбачені положеннями про студентське наукове товариство та раду молодих вчених, Законом «Про вищу освіту» та іншими законами України.

 

6. Права й обов’язки науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників, а також осіб, які навчаються в Університеті

 

6.1. Трудовий колектив Університету складається з науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників, які працюють в Університеті за основним місцем роботи.

6.2. Члени трудового колективу мають право на:

1) належні умови для провадження професійної діяльності, правовий та соціальний захист;

2) участь в обговоренні та вирішенні найважливіших питань діяльності Університету на загальних зборах (конференції) трудового колективу;

3) отримання інформації про прийняті рішення щодо провадження діяльності Університету, в тому числі накази та розпорядження ректора і керівників структурних підрозділів, рішення вченої ради;

4) отримання надбавок, доплат до посадового окладу згідно із законодавством.

Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники окрім вищевказаного мають право:

1) на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства в цілому;

2) на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

3) на захист професійної честі та гідності;

4) брати участь в управлінні Університетом, у тому числі обирати та бути обраним на конференцію трудового колективу, до вченої ради;

5) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;

6) на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами Університету, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;

7) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Університету;

8) на захист права інтелектуальної власності;

9) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;

10) одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законодавством порядку;

11) отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;

12) брати участь в об’єднаннях громадян;

13) на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.

6.3. Члени трудового колективу зобов’язані:

1) виконувати вимоги законодавства, цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Університету, накази та розпорядження ректора і керівників структурних підрозділів, рішення вченої ради;

2)  дбати про піднесення авторитету Університету;

Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету, окрім вищевказаного, зобов’язані:

1) забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);

2) підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);

3) дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

4) розвивати в осіб, які навчаються в Університеті, самостійність, ініціативу, творчі здібності.

6.4. За досягнення високих результатів у праці члени трудового колективу в установленому порядку можуть бути заохочені (у тому числі обрані заслуженими професорами Університету) згідно з Правилами внутрішнього розпорядку Університету та цим Статутом, а також представлені для нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

6.5. Порядок заміщення посад наукових, науково-педагогічних,  педагогічних та інших працівників (в тому числі, порядок укладення (продовження) трудового договору (контракту), а також порядок проведення конкурсного відбору щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників) визначається законодавством, цим Статутом і положенням, що затверджується вченою радою.

6.6. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад, а також норми часу навчальної, методичної, наукової і організаційної роботи встановлюються Положенням про організацію освітнього процесу Університету та відповідним наказом ректора.

6.7. Звільнення науково-педагогічних та педагогічних працівників у зв’язку зі зміною організації навчального процесу, зміною обсягу робіт, зменшенням чисельності працівників здійснюється за ініціативою ректора лише після закінчення навчального року, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом).

Звільнення інших працівників, а також науково-педагогічних та педагогічних працівників на інших підставах здійснюється в установленому законодавством порядку.

6.8. Університет сприяє діяльності ради ветеранів війни і праці, Асоціації випускників Університету, утворених в Університеті.

6.9. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:

1) вибір форми навчання під час вступу до Університету;

2) безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

3) трудову діяльність у позанавчальний час;

4) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);

5) забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;

6) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

7) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

8) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

9) академічну мобільність, у тому числі міжнародну;

10) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому МОН;

11) участь у формуванні індивідуального навчального плану;

12) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

13) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

14) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;

15) інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

6.10. Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства, цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку Університету;

2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми.

6.11. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти з
Університету є:

1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого навчального закладу;

4) невиконання навчального плану;

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між Університетом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

6) інші випадки, передбачені законом.

Рішення про відрахування (поновлення) здобувача вищої освіти приймається ректором за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів (якщо ця особа є членом профспілки).

Здобувачі вищої освіти можуть переривати навчання у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї тощо) чи у зв’язку з реалізацією права на академічну мобільність, у рамках угод, укладених Університетом з іншими вищими навчальними закладами. Таким особам надається академічна відпустка.

 

7. Організація освітнього процесу

 

7.1.  Освітній процес в Університеті здійснюється відповідно до законодавства, цього Статуту, Положення про організацію освітнього процесу, Правил внутрішнього розпорядку Університету, наказів та розпоряджень ректора і рішень вченої ради.

7.2. Метою організації освітнього процесу в Університеті є високоякісна підготовка фахівців, створення здорових і безпечних умов для навчання, праці, побуту та відпочинку його учасників.

7.3. Освітній процес в Університеті здійснюється у таких формах:

1) навчальні заняття;

2) самостійна робота;

3) практична підготовка;

4) контрольні заходи.

7.4. Основними видами навчальних занять є:

1) лекція;

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

3) консультація.

Університет може визначати інші види навчальних занять, у тому числі ті, що пов’язані із запровадженням дистанційного навчання.

7.5. Для студентів денної форми навчання двічі на рік встановлюються канікули загальною тривалістю вісім – десять тижнів.

7.6. Питання оцінювання знань студентів регламентуються розробленим відповідно до законодавства України положенням, що затверджується ректором.

7.7. Переведення студентів на наступні курси здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про вищу освіту», наказами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями ректора.

7.8. Студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, допускаються до підсумкової державної атестації, за результатами якої вирішується питання щодо присвоєння випускникам відповідної кваліфікації з видачею диплома, що засвідчує здобуття вищої освіти та кваліфікації в Університеті за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

7.9. Студентам, які склали іспити не менш як з 75 відсотків усіх дисциплін навчального плану для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня з оцінкою “відмінно” (за національною шкалою оцінювання), а з інших дисциплін з оцінкою “добре” і пройшли підсумкову державну атестацію з оцінкою “відмінно”, видається диплом про вищу освіту з відзнакою.

7.10. Організація навчального процесу аспірантів регламентується освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії, а докторантів − науковою програмою підготовки докторів наук.

 

8. Наукова діяльність

 

8.1. Науковою діяльністю Університету є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і вжиття заходів до впровадження їх результатів у правозастосовну діяльність; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів; залучення молодих учених та студентів до проведення наукових досліджень.

8.2. Наукові дослідження проводяться згідно з положення про організацію науково-дослідницької роботи в Університеті та планами науково-дослідницьких робіт, затвердженими вченою радою.

Фінансування наукових досліджень та впровадження їх результатів здійснюється відповідно до законодавства України.

8.3. Наукові дослідження проводяться у взаємодії з Національною академією наук України, Національною академією правових наук України та іншими науковими установами, підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами, громадськими науковими організаціями.

Для забезпечення ефективності наукових досліджень, їх гармонійного поєднання з навчальним процесом та впровадження у правозастосовну діяльність професорсько-викладацьким складом Університету проводиться моніторинг виконання науково-дослідницької діяльності відповідно до планів, затверджених вченою радою.

Із метою оприлюднення результатів наукових досліджень в Університеті створюється інформаційний науковий ресурс (збірники наукових праць, серія вісників Університету, наукові журнали, монографії та інші видання, електронні навчальні комплекси); проводяться наукові та науково-практичні конференції, семінари, засідання “круглого столу”, конкурси наукових робіт, виставки наукової літератури, інші заходи.

8.4. Наукові роботи виконуються кафедрами, науково-дослідними та іншими підрозділами Університету, науковими колективами, окремими ученими за договорами, державним замовленням, галузевими, міжгалузевими та іншими програмами і проектами.

8.5. Набуття, охорона та захист прав Університету й учасників освітнього процесу щодо результатів наукової, науково-технічної та інших видів діяльності забезпечуються відповідно до закону. Університет має право розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності.

Витрати Університету, понесені у зв’язку із забезпеченням правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які набуті в установленому законом порядку, здійснюються за рахунок власних надходжень.

Університет вживає заходів із метою впровадження, включаючи трансфер технологій, об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які він набув.

8.6. Університет створює умови для ефективного проведення науково-дослідницької роботи студентів і молодих учених, їх стажування у провідних вітчизняних та зарубіжних Університетах і наукових установах.

 

9. Міжнародна діяльність

 

9.1. Із метою інтеграції до європейського простору вищої освіти та світової освітньої системи Університет:

1) установлює прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами та організаціями іноземних держав, укладає договори про співробітництво, реалізує спільні міжнародні проекти, набуває членства в асоціаціях та інших міждержавних об’єднаннях вищих навчальних закладів;

2) бере участь у конкурсах на отримання грантів іноземних та міжнародних фондів, неурядових організацій з метою реалізації спільних освітніх та дослідницьких програм;

3) сприяє академічній мобільності студентів, аспірантів, докторантів і науково-педагогічних працівників у рамках міжнародних договорів України, міжнародних проектів, заснованих на договірній основі, і договорів, укладених Університетом із навчальними та науковими установами іноземних держав;

4) здійснює обмін інформацією з питань правової освіти, обмін науковими публікаціями, навчально-методичними матеріалами, бібліографічною та довідковою літературою;

5) організовує та бере участь у проведенні міжнародних конференцій, симпозіумів та інших заходів;

6) запрошує іноземних викладачів та фахівців для участі в освітньому процесі та науковій роботі;

7) створює спільні освітні і наукові програми з іноземними вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями.

9.2. Зовнішньоекономічна діяльність Університету провадиться відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами і здійснюється в таких формах:

1) провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;

2) створення за участю іноземних партнерів структурних підрозділів (філій, центрів, лабораторій та інших підрозділів);

3) виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок;

4) надання консультаційних послуг іноземним організаціям;

5) залучення у встановленому законодавством порядку іноземних інвестицій, благодійних внесків і пожертвувань;

6) здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених законодавством України.

 

10. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності

 

10.1. Університет як установа, що утримується за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до законодавства України складає затверджені форми місячної, квартальної і річної звітності та подає їх до МОН, Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби, Державного управління статистики, Пенсійного фонду України, Фондів соціального страхування. При цьому всі примірники фінансового звіту мають однакову юридичну силу.

10.2. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

10.3. Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності Університету.

10.4. Головний бухгалтер здійснює постійний контроль за додержанням порядку ведення бухгалтерського обліку.

10.5. Аудит діяльності Університету здійснюється згідно із законодавством України.

10.6. Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього, звіт про використання та надходження коштів, інформація щодо проведення тендерних процедур, штатний розпис на поточний рік публікуються на веб-сайті Університету.

 

11. Майно та кошти Університету

 

11.1. Матеріально-технічну базу Університету складають будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, гуртожитки та інші матеріальні цінності.

11.2. За Університетом як вищим навчальним закладом державної форми власності з метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, закріплено на праві господарського відання майно, яке не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди МОН України та загальних зборів (конференції) трудового колективу Університету, крім випадків, передбачених законодавством України.

Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються Університетом відповідно до Земельного кодексу України.

Земельні ділянки передаються Університету в постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

11.3.    Джерелами формування матеріально-технічної бази Університету є:

– майно, передане Університету як вищому навчальному закладу, заснованому державою;

– кошти, отримані із загального фонду Державного бюджету України;

– капітальні вкладення, субсидії та дотації з Державного бюджету України;

– фінансова допомога міжнародних організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів;

– безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб;

– надходження від надання платних послуг;

– інше майно та кошти, отримані на підставах, дозволених законодавством України.

11.4. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів:

1) загального фонду на підготовку фахівців у межах державного замовлення та проведення науково-дослідних робіт;

2) спеціального фонду, який формується за рахунок:

– доходів від надання платних освітніх послуг;

– надходжень від господарської діяльності, плати за оренду приміщень і майна;

– сумісної діяльності;

– коштів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб, бюджетних установ для здійснення цільових заходів;

– коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними й фізичними особами;

– надходжень за виконання договірної тематики за договорами з підприємствами, установами, організаціями й фізичними особами;

– безоплатних і благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав, грантів і дарунків;

– надходжень за виконання зобов’язань за господарськими договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;

– депозитів, розміщених у банках тимчасово вільних бюджетних коштів;

– інших доходів згідно із законодавством України.

11.5.    Власні надходження Університету, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою Університету, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі Державної казначейської служби України, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Університету і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності Університету.

11.6. Передача в оренду Університетом закріплених за ним на праві господарського відання об’єктів державної власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України.

11.7. Кошти загального та спеціального фондів бюджету спрямовуються на виконання статутної діяльності за цільовими призначеннями на поточні та капітальні видатки Університету в межах виділених лімітів бюджетних асигнувань і кошторисів, які затверджуються уповноваженим органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

11.8. Кошти Університету від здійснення його статутної діяльності не вважаються прибутком і не підлягають оподаткуванню.

11.9. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до Університету безоплатно у формі безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

11.10. До фінансового плану (кошторису) Університету обов’язково включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і наукової діяльності, а також з проходженням виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої освіти.

11.11. Кошти, отримані Університетом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.

11.12. Форми та системи оплати праці, умови й показники преміювання та матеріального заохочення, інших видів грошових винагород працівників Університету, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, за складність і напруженість у роботі, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників визначаються відповідно до вимог законодавства.

11.14. Стипендіальний фонд Університету використовується згідно з законодавством.

11.15. Університет самостійно розпоряджається власними надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством України платних послуг, робіт та інших видів господарської діяльності.

11.16. Університет дозволяє відокремленим структурним підрозділам користуватися основними засобами та розпоряджатися обіговими коштами, іншим майном, що закріплене за ними відповідно до законодавства, положень про структурні підрозділи та делегованих повноважень.

 

12. Порядок внесення змін до цього Статуту

 

12.1. Зміни до цього Статуту, запропоновані до розгляду рішенням вченої ради Університету, погоджуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу Університету та затверджуються МОН України.

 

13. Порядок реорганізації та ліквідації Університету

 

13.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюється за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України згідно із законодавством.

13.2. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється МОН України. До складу ліквідаційної комісії входять представники органу управління майном і Університету. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк на подання претензій кредиторам визначаються органом управління майном.

13.3. Із моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету й подає його МОН.

Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у договірних відносинах з Університетом, повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.

13.4. Під час ліквідації та реорганізації Університету вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

13.5. Університет вважається таким, що припинив свою діяльність з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.