Щиро вітаємо кафедру кримінального права №2 Університету  з 20-річчям!

26-11-2019, 08:30

Кафедра кримінального права №2 пройшла тривалий шлях становлення та розвитку. За ці роки вона об’єднала талановитих вчених і дослідників, які невпинно і з повною віддачею займаються підготовкою юристів-професіоналів.

Бажаємо всьому колективу нових успіхів у великій і відповідальній справі підготовки висококваліфікованих кадрів, плідної праці на благо України, натхнення, удачі, доброго здоров’я та особистого щастя!

 

Ректорат, профком, викладачі та співробітники

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 

Довідка.

Кафедра кримінального права № 2 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого була створена наказом ректора   № 129 від 22 листопада 1999 року.

Станом на 2019 рік на кафедрі кримінального права № 2 працюють: завідувач кафедри професор Панов М.І.; доценти: Володіна О.О.; Гальцова В.В.; Дзюба Ю.П.; Ємельяненко В.В.; Зінченко І.О.; Оробець К.М.;  Осадча А.С.; Самощенко І.В.; Харитонов С.О.; асистенти: Барська Л.Т.; Гуд Т.М.;  аспірантка  Щербініна І.Ю і Керабян А.А; завідуюча лабораторією Нестерова Н.І.; лаборант Виродова Ю.М .

Завідувачем кафедри з дня її заснування і дотепер є доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії України ПановМ.І.

Кафедра здійснює викладання навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Загальна та Особлива частина), а також навчальних дисциплін «Теорія і практика кваліфікації злочинів», «Кримінальна відповідальність за злочини проти життя і здоров’я особи», «Військові злочини», «Воєнні злочини», «Кримінальна відповідальність за злочини в сфері фінансової діяльності», «Кримінальна відповідальність за злочини проти власності», «Кримінальна відповідальність за виборчі злочини», «Кваліфікація корупційних та пов’язаних із корупцією злочинів».

Значну увагу кафедра приділяє удосконаленню навчально-методичної роботи, в тому числі особлива увага приділяється підготовці та виданню підручників і посібників з навчальних дисциплін і забезпечення ними студентів. За підручники з Кримінального права Частина Загальна та Частина Особлива колективу авторів, серед яких є  науковці кафедри кримінального права № 2, була присуджена Державна премія України в галузі науки та техніки за  2006 р.

Для забезпечення  викладання навчальних дисциплін на кафедрі було підготовлено низку навчальних посібників та лекцій: «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)» (2006, 2011); «Кваліфікація злочинів» (2016, 2017); «Основи кваліфікації злочинів» (2019); «Кваліфікація кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи» (2019); «Злочини проти миру та міжнародного правопорядку» (2019); «Кримінальне правопорушення та його види» (2019).

Постійну увагу науковці кафедри кримінального права № 2 приділяють  підготовці навчально–методичної літератури. Студенти  всіх факультетів і курсів, на яких працюють викладачі кафедри, забезпечені у повному обсязі методичними рекомендаціями та завданнями для курсових, контрольних робіт та практичних занять.

На кафедрі функціонують науково-методичні семінари з питань Загальної частини кримінального права ( керівник доц. Харитонов С.О.) та Особливої частини Кримінального права (керівник  доц. Володіна О.О.), на яких обговорюються  важливі проблеми удосконалення викладання навчальних курсів, опрацьовуються питання методики читання лекцій, проведення практичних занять, колоквіумів, а також єдність підходів до оцінювання знань студентів під час заліків та іспитів.

Головним завданням науково-дослідницької роботи на сьогоднішній день є розробка найбільш важливих проблем науки кримінального права з урахуванням нових соціально-економічних відносин та завдань, які стоять перед суспільством і державою.

На кафедрі постійно приділяється увага підготовці науково–педагогічних кадрів. За часи існування кафедри було підготовлено та захищено дві докторські дисертації (Ярмиш Н.М.-2003 р., Харитонов С.О. – 2019 р.); а також 15 кандидатських дисертацій (Анісімов  Г.М.; Володіна О.О.-2003 р.; Анчукова М.В. – 2004 р.; Базов В.П, Ємельяненко В.В. – 2009 р; Гальцова В.В., Оробець К.М. – 2012 р.; Мульченко В.В., Олійник П.В. – 2014 р.; Бражник А.А., Муратова С.О., Осадча А.С. – 2015 р.; Гуд Т.М. – 2016 р.; Курафєєв В.В., Рябченюк Ю.В. – 2018 р.). Активно працюють над підготовкою докторських дисертацій доценти Володіна О.О., Гальцова В.В., Оробець К.М. Слід зазначити, що станом на 2019-2020 навчальний рік всі викладачі кафедри мають науковий ступінь доктора або кандидата юридичних наук.

Отримані результати наукових досліджень втілюються в навчальний процес, – головним чином шляхом підготовки підручників та навчальних посібників, навчально-методичної літератури, при написанні наукових статей, тез наукових доповідей і повідомлень, монографій, а також  науково-практичних коментарів до Кримінального кодексу України.

Найбільш важливі результати наукових досліджень викладачів кафедри  знайшли своє відображення в опублікованих ними монографіях. Останні з них: Панов М.І. − «Проблеми методології науки кримінального права» (2018), Харитонов С.О. − «Кримінальна відповідальність за військові злочини за кримінальним правом України» (2018), Оробець К.М. − «Кримінальна   відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» (2014), Муратова С.О.− «Судимість у системі інститутів Загальної частини Кримінального права України» (2017), Гальцова В.В. −«Кримінальна відповідальність за розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) та незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)» (2015), Зінченко І. О. − «Кваліфікація злочинів при їх множинності та конкуренції кримінально-правових норм»  (2017).

Науковці кафедри беруть активну участь у законопроектних роботах та у підготовці експертних висновків на проекти нормативно-правових актів та  запитів, що надходять від судових та правоохоронних органів з питань застосування кримінального законодавства, а також від інших установ та громадян щодо тлумачення положень кримінального законодавства.

Однією з традицій кафедри кримінального права є стабільна та плідна робота студентського наукового гуртка, керівником якого є  к.ю.н., доц. Зінченко І.О. Тематика гуртка охоплює значне коло теоретичних і практичних  проблем Загальної та Особливої частин кримінального права. Члени кафедри беруть активну участь у міжнародних та республіканських конференціях, семінарах, «круглих столах», присвячених важливим питанням науки і практики кримінального права.

Проте найціннішим досягненням кафедри кримінального права №2 є її дружній та згуртований колектив, в якому панують взаємоповага, підтримка та допомога в складних ситуаціях, радість від спілкування та спільної праці.