Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від громадських організацій на виборах ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Організаційним комітетом з проведення

виборів ректора Національного юридичного

                                                                     університету імені Ярослава Мудрого

                                                    протокол  №  3 від 15 вересня.2015 року

 

ПОРЯДОК

акредитації та організації роботи спостерігачів від громадських організацій на виборах ректора

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

 

1.1. «Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від громадських організацій на виборах ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (далі – Порядок) розроблено відповідно до «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу» (затверджені постановою кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726), наказу ректора «Про організацію та проведення виборів ректора» за №121 від 24.06.2015 та «Положення щодо організації виборчої системи та проведення обрання ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (затвердженого рішенням вченої ради університету від 25.06.2015 p., протокол № 11).

1.2. Цей порядок визначає умови організації роботи спостерігачів від громадських організацій під час проведення виборів ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (надалі – Університет) з метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів шляхом таємного голосування.

1.3.    У виборах ректора можуть брати участь спостерігачі від громадських організацій (у випадку утворення дільничних виборчих комісій – не більше 3 спостерігачів на кожну виборчу дільницю).

Контроль за кількістю спостерігачів, які одночасно перебувають на виборчій дільниці, покладається на голову (заступника) відповідної виборчої комісії.

1.4. Повноваження спостерігачів від громадських організацій починаються з моменту їх реєстрації виборчою комісією з проведення виборів ректора Університету і припиняються після після складання підсумкового протоколу про результати голосування на виборах ректора Університету.

1.5. Спостерігачем від громадських організацій може бути будь-яка особа. Не може бути спостерігачем: член виборчої комісії; член організаційного комітету.

1.6. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання освітньої та наукової діяльності, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніше ніж за десять днів до дня голосування може звернутися до організаційного комітету з клопотанням про акредитацію спостерігача під час виборів ректора Університету (Додаток 1).

До клопотання, підписаного керівником громадської організації і засвідченого печаткою організації, додаються копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчені в установленому порядку.

У клопотанні про реєстрацію спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, дата народження, місце фактичного проживання та адреса реєстрації, місце роботи, посада (заняття), номери контактних телефонів.

До клопотання додаються заяви про згоду цих осіб бути спостерігачами від громадської організації (Додаток 2).

1.7. Організаційний комітет на наступний день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу (акредитації) спостерігачу та видає йому/їй посвідчення за встановленою формою (Додаток 3). У випадку мотивованої відмови в прийнятті такого рішення організаційний комітет у такий же термін письмово повідомляє громадську організацію із зазначення причини відмови.

Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених пунктами 1.5, 1.6. цього Порядку.

1.8. Виборча комісія приймає рішення про реєстрацію спостерігача від громадської організації на виборах ректора на підставі посвідчення (акредитації) виданого організаційним комітетом.

1.9. Спостерігач від громадської організації має право:

1) перед початком голосування разом з членам виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду ректора Університету, а також іншими  спостерігачами, оглядати усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки;

2) у день голосування перебувати у приміщенні для голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах ректора і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

3) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

4) бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування;

5) бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі під час підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування (не більше трьох осіб однієї від громадської організації);

6) звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення порушень в разі їх виявлення;

7) складати акт про виявлення порушення, що підписується ним та не менше ніж двома особами, які мають право брати участь у виборах ректора, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання, та подавати його до виборчої комісії;

8) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів у приміщенні для голосування;

9) вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів визнаних недійсними.

10) отримувати копії протоколів про результати голосування;

1.10. Спостерігачі від громадських організацій не мають права:

1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати бюлетень для голосування замість особи, яка має правобрати участь у виборах ректора Університету (у тому числі і на його прохання);

3) бути присутнім при заповненні особою бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

Громадський спостерігач від певної організації не має права бути присутнім на виборчій дільниці під час голосування та підрахунку голосів, якщо на цій дільниці вже присутні три громадські спостерігачі від цієї організації.

1.11. Виборча комісія може достроково припинити повноваження спостерігача у разі порушення ним цього Порядку. Про дострокове припинення повноважень спостерігача комісією приймається мотивоване рішення.

1.12. У разі порушення спостерігачем вимог пункту 1.10. цього Порядку виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог пункту 1.10. цього Порядку виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні або під час підрахунку бюлетенів.

1.13. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права спостерігача бути присутніми на своєму засіданні, під час проведення голосування, підрахунку голосів якщо він протиправно перешкоджає проведенню вказаних дій. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу виборчої комісії присутніх на засіданні комісії.

1.14. Громадська організація має право відкликати свого спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до виборчої комісії про дострокове припинення його повноважень, і може подати документи для реєстрації спостерігачем на іншу особу у встановленому порядку.

1.15. Спостерігач від громадської організаціі має право у будь-який час звернутися до виборчої комісії із заявою про складання своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про дострокове скасування реєстрації спостерігача, копія якого надається керівнику відповідної громадської організації.

1.16. Зміни, уточнення та доповнення до цього Порядку можуть вноситися на підставі рішення організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету.

Голова організаційного комітету В. Д. Гончаренко
Секретар Л.В. Лейба
 
Додатки: