Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидата на посаду ректора на виборах ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ЗАТВЕРДЖЕНО

Організаційним комітетом з проведення

виборів ректора Національного юридичного

університету імені Ярослава Мудрого

протокол № 3 від 15 вересня 2015 р.

 

 

ПОРЯДОК

акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидата на посаду

ректора на виборах ректора

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

 

1.1. «Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидата на посаду ректора на виборах ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (далі – Порядок) розроблено відповідно до «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу» (затверджені постановою кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726), наказу ректора «Про організацію та проведення виборів ректора» за №121 від 24.06.2015 та «Положення щодо організації виборчої системи та проведення обрання ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» (затвердженого рішенням вченої ради університету від 25.06.2015 p., протокол № 11).

1.2. Цей порядок визначає умови організації роботи спостерігачів від кандидата на посаду ректора  під час проведення виборів ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (надалі – Університет) з метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів шляхом таємного голосування.

1.3. Під час голосування та підрахування голосів мають право бути присутніми спостерігачі від кандидатів на посаду ректора Університету (у випадку утворення дільничних виборчих комісій – не більше 2 спостерігачів на кожну виборчу дільницю).

Контроль за кількістю спостерігачів, які одночасно перебувають на виборчій дільниці, покладається на голову (заступника) відповідної виборчої комісії.

1.4. Повноваження спостерігачів починаються з моменту їх реєстрації виборчою комісією з проведення виборів ректора Університету і припиняються після складання підсумкового протоколу про результати голосування на виборах ректора Університету.

1.5. Спостерігачем від кандидата на посаду ректора Університету може бути будь-яка особа. Не може бути спостерігачем: член виборчої комісії; член організаційного комітету.

1.6. Кандидат на посаду ректора Університету має право мати спостерігачів.

1.7.    Акредитація спостерігачів від кандидата на посаду ректора Університету здійснюється організаційний комітетом за клопотанням відповідного кандидата на посаду ректора Університету.

1.8. Клопотання про реєстрацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора Університету, вноситься до організаційного комітету кандидатом на посаду ректора Університету не пізніше як за десять календарних днів до дня голосування.

До клопотання додаються заяви про згоду цих осіб бути спостерігачами від кандидата на посаду ректора (Додаток 2).

1.9. Організаційний комітет на наступний день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу (акредитації) спостерігачу та видає йому/їй посвідчення за встановленою формою (Додаток 3). У випадку мотивованої відмови в прийнятті такого рішення організаційний комітет у такий же термін письмово повідомляє кандидата на посаду ректора Університету із зазначення причини відмови.

Підставою для відмови у видачі посвідчення спостерігача може бути лише порушення пунктів 1.5 цього Порядку.

1.10. Виборча комісія приймає рішення про реєстрацію спостерігачів на виборах ректора Університету на підставі посвідчення (акредитації) виданого організаційним комітетом.

1.11. Спостерігач від кандидата на посаду ректора Університету має право:

1) перед початком голосування разом з членам виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду ректора Університету, а також іншими  спостерігачами, оглядати усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки;

2) у день голосування перебувати у приміщенні для голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах ректора Університету і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

3) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

4) бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування;

5) бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі під час підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, в день голосування у приміщенні, де проводиться голосування (не більше двох осіб від одного кандидата);

6) звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення порушень в разі їх виявлення;

7) складати акт про виявлення порушення, що підписується ним та не менше ніж двома особами, які мають право брати участь у виборах ректора Університету, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, місця проживання, та подавати його до виборчої комісії;

8) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів у приміщенні для голосування;

9) вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів визнаних недійсними.

10) отримувати копії протоколів про результати голосування.

1.12. Спостерігачі від кандидата на посаду ректора Університету не мають права:

1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати бюлетень для голосування замість особи, яка має правобрати участь у виборах ректора Університету (у тому числі і на його прохання);

3) бути присутнім при заповненні особою бюлетеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

Спостерігач від певного кандидата на посаду ректора Університету не має права бути присутнім на виборчій дільниці під час голосування та підрахунку голосів, якщо на цій дільниці вже присутні два спостерігачі від цього кандидата.

1.13. Виборча комісія може достроково припинити повноваження спостерігача у разі порушення ним цього Порядку. Про дострокове припинення повноважень спостерігача виборчою комісією приймається мотивоване рішення.

1.14. У разі порушення спостерігачем вимог пункту 1.12. цього Порядку виборча комісія робить йому попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог пункту 1.12. цього Порядку виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні або під час підрахунку бюлетенів.

1.15. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права спостерігача бути присутніми на своєму засіданні, під час проведення голосування, підрахунку голосів якщо він протиправно перешкоджає проведенню вказаних дій. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу виборчої комісії присутніх на засіданні комісії.

1.16. Кандидат на посаду ректора Університету має право відкликати свого спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до виборчої комісії про дострокове припинення його повноважень, і може подати документи для реєстрації спостерігачем на іншу особу у встановленому порядку.

1.17. Спостерігач від кандидата на посаду ректора Університету має право у будь-який час звернутися до виборчої комісії із заявою про складання своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про дострокове скасування реєстрації спостерігача, копія якого надається кандидату на посаду ректора Університету.

1.18. Зміни, уточнення та доповнення до цього Порядку можуть вноситися на підставі рішення організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету.

Голова організаційного комітету В. Д. Гончаренко
Секретар Л.В. Лейба
 
Додатки: