- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого - https://nlu.edu.ua -

До нового навчального року кафедрами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого видані підручники

29 серпня до нового навчального року кафедрами Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого видані підручники:

“Основи римського приватного права” колективом викладачів кафедр цивільного права №1 та №2, в якому висвітлюється предмет та інструментарій для вивчення дисципліни.
Структура подання матеріалу повною мірою відповідає програмі й робочому плану викладання цієї дисципліни у вищих навчальних закладах. У підручнику характеризуються найважливіші інститути римського приватного права, загальні правові категорії. Найбільш поширені юридичні терміни і вислови наводяться латинською і українською мовами.
Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти.
ББК 67.9 (4УКР)310
Основи римського приватного права: Підручник / В.І.Борисова, Л.М.Баранова, М.В.Домашенко та ін.; За заг. ред. В.І.Борисової та Л.М.Баранової. — X.: Право, 2008. — 224 с.
ISBN 978-966-458-019-6

“Історія вчень про державу і право” підготовлено викладачами кафедри теорії держави і права, відомими спеціалістами з філософії права.
Відповідно до програми підготовки фахівців-правознавців у вищих навчальних закладах викладено всесвітню історію вчень про державу і право ─ основні політико-правові вчення Давнього Сходу, Греції і Риму, Середньовіччя, Нових і Новітніх часів. Значну увагу приділено витокам, розвитку української політико-правової думки в контексті загальноєвропейської.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також широкого кола читачів, які цікавляться політико-правовою проблематикою.
ББК 67.1 (4 УКР)я 73
Історія вчень про державу і право: Підручник / За ред. проф. Г.Г.Демиденка, проф. О. В. Петришина. — X.: Право, 2008. — 240 с.
ISBN 978-966-458-062-2

“Конституційне право України” підготовлено науковцями кафедри конституційного права.
У підручнику з урахуванням останніх досягнень науки конституційного права та сучасного конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, конституційних засад громадянського суспільства, правового статусу його інститутів, організації і проведення виборів та референдумів, розкривається конституційно-правовий статус вищих органів влади, територіальний устрій України, розглядається специфіка правового статусу Автономної Республіки Крим.
Законодавчі та інші нормативно-правові акти у підручнику подані за станом на 1 жовтня 2007 року.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів та інших навчальних закладів.
ББК 67.9(4Укр)3
Конституційне право України: Підручник / За ред. В.П.Колісника та Ю.Г.Барабаша — X.: Право, 2008. — 416 с.
ISBN 978-966-458-056-1

“Криміналістика” підготовлена викладачами кафедри криміналістики.
У підручнику викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики, розглянуто методику розслідування злочинів. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних вищих навчальних закладів та сучасних вимог.
Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для аспірантів, викладачів та працівників правоохоронних органів.
ББК 67.9 (4 УКР) 6я 73
Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова, В.А.Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. — 4-е вид., перероб. і доп. — X.: Право, 2008. — 464 с.
ISВN 978-966-458-067-7

“Юридична психологія” підготовлена викладачами кафедри криміналістики.
Пропонований підручник — це спроба упорядкування проблем загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних закономірностей у системі “людина — право”. Докладно викладені методологічні засади юридичної психології, її природничо-наукові основи, психологічні особливості процесуальної діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології.
Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для аспірантів, викладачів, працівників судових та правоохоронних органів.
ББК 88.4 я 73
В.О.Коновалова, В.Ю.Шепітько
Юридична психологія: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — X.: Право, 2008. — 240 с.
ІSВN 978-966-458-068-4