Відповідь на відкрите звернення доцента В.В.Богуцького

08-09-2015, 15:35

30 серпня 2015 р. доцент В.В.Богуцький розповсюдив відкрите зверненя, у якому без будь-яких обгрунтувань наводяться факти і негативні оцінки щодо діяльності університету.

Відкрите звернення як жанр публічного виступу має на меті привернути увагу до питань, які мають загальне значення і певним чином сформувати громадську думку, але наміри автора звернення мають бути і добросовісними, і об’єктивними. Не можна перекручувати факти та не слід нав’язувати виключність лише свого бачення питань та проблем, які виникають і ще будуть виникати у звязку з переломними етапами розвитку вищої школи в сучасних умовах та імплементації нового освітянського законодавства.

У зверненні зачіпаються питання незаконності перейменнування університету, незаконності чинного Статуту та «провальності» вступної компанії.

Як проректор, я маю безпосередньо відношення до цих питань за посадою. Крім того, мені доводилось на деякі з них давати відповідь Богуцькому В. В. у листі №442-Б від 18.07.2015 р. та зустрічатися з Володимиром Володимировичем для роз’яснення позиції. З цих міркувань я вважав доречним дати відповіді щодо окремих питань, що зачіпаються у зверненні.

Щодо першого – дана проблема Володимиром Володимировичем ставилася і раніше на засіданні вченої ради. Для більш широкого загалу хотів би нагадати, що Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» звернувся до Міністерства освіти і науки України з пропозицією перейменувати його в Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого», що відповідало на той час вимогам законодавства, оскільки, по-перше, університет знаходився у підпорядкуванні саме цього органу державної влади; по-друге, відповідно до абз. 5 ч. 2 ст. 18 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002р. (чинного на дату видання наказу МОН № 1697 від 04.12.2013р.) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, затверджує статути підпорядкованих йому вищих навчальних закладів. Це ж зазначається і в підпункті 41 п.4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25.04.2013 р. №240/2013, «Питання Міністерства освіти і науки України»  саме МОН України відповідно до покладених на нього завдань затверджував статути підпорядкованих йому вищих навчальних закладів, а звідси і вносить до них відповідні зміни.

Перейменування ВНЗ, відповідно до чинного законодавства, здійснюється шляхом внесення відповідних змін до його статуту, і з перейменуванням не виникає змін організаційно-правової форми вузу як бюджетної установи. З перейменуванням не пов’язана також реорганізація вузу, яка, як і створення та ліквідація, відносяться виключно до повноважень Кабінету Міністрів України.

Зміни у найменування університету зареєстровані відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003р.

У зв’язку з перейменуванням університету були переоформленні ліцензійні та акредитаційні документи університету на здійснення освітніх послуг.

Указом президента України від 29.04.2015р. № 248/2015 підтримана пропозиція Міністерства освіти і науки України щодо збереження статусу національного у зв’язку з перейменуванням за Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.

Стосовно тверджень щодо незаконності Статуту. Чинний Статут (нова редакція) був розроблений робочою групою із викладачів профільних кафедр, попередньо схвалений на засіданні вченої ради Університету та скерований на погодження на конференцію трудового колективу (протокол № 9 від 12 травня 2015 року). Проекти Статуту були завчасно розіслані в структурні підрозділи університету для ознайомлення і надання пропозицій. В остаточному варіанті Статуту були враховані десятки зауважень та пропозицій членів трудового колективу. Перед тим як бути затвердженим, він перевірявся в Міністерстві освіти і науки п’ятьма профільними департаментами, в тому числі і Юридичним департаментом на предмет відповідності Закону України «Про вищу освіту». На сьогодні Статут, з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту», затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України № 701 від 2 липня 2015 року. Він також 7 липня 2015 року був зареєстрований в органах державної реєстрації юридичних осіб (з усіма документами можна ознайомитись на веб-сайті університету). Таким чином ретельно витримана вся процедура зміни установчих документів університету.

Згадане у зверненні посилання на те, що статут передбачає виключно контрактну форму трудового договору із співробітниками університету не відповідає дійсності. Для ілюстрації процитуємо п. 6.5 Статуту, в якому викладена єдина норма з цього приводу: «Порядок заміщення посад наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників (в тому числі, порядок укладення (продовження) трудового договору (контракту), а також порядок проведення конкурсного відбору щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників) визначається законодавством, цим Статутом і положенням, що затверджується вченою радою». Таким чином, ми можемо бачити, що Статутом передбачено як укладення контракту, так і підписання трудового договору із працівниками.

Що стосується результатів набору студентів у 2015 р.  тут є факти, статистика та тенденції. Перш за все, цифри, які є очевидним фактом.

У 2015 році Університету було виділене державне замовлення за ступенем «Бакалавр» напрям підготовки «Правознавство» за денною формою – 1243 (у 2014 році за денною надано 1275 місць); за заочною – 251; за напрямом «Міжнародне право», денна форма – 15 (2014 рік – 8).

За ОКР «Спеціаліст» – 190 місць (2014 рік – 470); за ступенем – «Магістр» (спеціальність «Правознавство») держзамовлення склало – 606 (2014 рік – 829). Специфічні категорії: за спеціальностями інтелектуальна власність – 3 (2014 р. – 3), судова експертиза – 5 (2014 р. – 5).

Обсяги державного замовлення 2015 р. виконано на 100%. Крім того, очевидно, що по університету має місце незначне скорочення держзамовлення.

Зменшення обсягів держзамовлення за різними рівнями та формами освіти пояснюється (хто знає проблематику) зменшенням загального обсягу держзамовлення на освітні послуги у 2015 р. Кабінетом Міністрів за певними спеціальностями. Що стосується освітнього рівня «Спеціаліст», то суттєве скорочення держзамовлення пояснюється тим, що цей рівень освіти вже став непривабливим, тож у 2016 р. буде здійснюватися останній набір на спеціалістів.

За результатами вступної кампанії 2015 року, як добре відомо всім колегам, зараховано за ступенем «Бакалавр» за денною формою навчання – 1500 чол. (2014 р. – 1772); за ступенем «Магістр» – 1654 чол. (2014 р. – 2172); з них на бюджетну форму – 614 чол. (2014 р. – 836), на контрактну – 1040 чол. (2014 р. – 1336).
Усього по Університету за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, ступенями та спеціальностями було зараховано 4588 чол. (2014 р. – 5630); із них на бюджетну форму – 2177 чол. (що становить 47 % зарахованих у 2015 р. на навчання студентів) та на контрактну форму – 2411 чол. (що відповідно становить 53 %).

Загальний обсяг зарахування до університету на різні освітні рівні та форми навчання в цілому свідчить про стійку тенденцію привабливості вузу та відповідає в цілому його потенціалу і не є критичним. Певне падіння кількісних показників набору, хто володіє статистикою та знає тенденції, це загальновідомий факт, який має підґрунтя у тому, що до 2021 р., враховуючи і попередні роки, ми будемо спостерігати «дефіцит» абітурієнтів, пов’язаний з демографічною ситуацією. Крім того, слід зважити на те, що до нашого вузу не потрапили абітурієнти з Донецької та Луганської області й Криму з об’єктивних причин.

Отже, перейменування університету здійснювалося у законний спосіб, Статут університету є чинним, а набір у студентів у 2015 р. був далеко не провальним. Переконаний, що все це має бути зрозумілим. Римські юристи говорили: «Facta loguuntur – Факти говорять». Чому це не так – риторичне запитання. Хай на нього відповість кожен для себе.

Проректор університету Вячеслав Комаров