Відбулася Лекція-презентація проректора з навчально-методичної роботи професора В.В.Комарова «Проектування стандартів вищої юридичної освіти, освітніх програм Університету в контексті Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та інноваційних освітніх практик»

08-06-2017, 13:06

Під  час лекції висвітлено питання методології проектування стандартів вищої юридичної освіти, структури освітніх стандартів Університету.

У вступі проф. В.В.Комаров торкнувся основних положень стратегії розвитку Університету, які зорієнтовані на аспекти модернізації освітньої діяльності. Відмітив, що 90-ті роки минулого століття ввійдуть в історію як десятиріччя реформ в освіті. Охарактеризував сучасні стратегічні орієнтири розвитку вищої освіти та місію сучасних Університетів у суспільстві з урахуванням рекомендації ЮНЕСКО, Всесвітньої торгової організації та Міжнародної асоціації університетів.

Проф. В.В.Комаров проаналізував сучасні виклики щодо модернізації вищої юридичної освіти, серед яких: зміна парадигми вищої освіти в постіндустріальному суспільстві, Болонський процес, державна політика у сфері вищої освіти, експансія іноземної освіти, наступ електронного навчання, інституційні зміни вищої освіти тощо.

Підкреслив, що підходи до формування стандартів вищої освіти мають вибудовуватися із урахуванням стандартів класифікації освіти, як-от: міжнародна класифікація освіти (МСКО, 2013); рамка кваліфікації Європейського простору вищої освіти (ЄПВО, 2005); Дублінські дескриптори, які є дескрипторами циклу або «дескрипторами рівня», розроблені протягом 2002-2004 років;  національна рамка кваліфікацій вищої освіти, затверджена Постановою КМУ від 23 листопада 2011р. № 1341; Лісабонська декларація про визнання кваліфікацій, яку розроблено і прийнято під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО у 1997 р.

Далі у своєму виступі проф. В.В. Комаров визначив принципи проектування стандартів вищої освіти та освітніх програм: академічна автономія; децентралізація проектування освітніх програм вищої освіти; компетентнісний підхід; академічна свобода викладачів і студентів; орієнтація на професійну компетентність та розбудову кар’єри майбутнього фахівця; академічна мобільність студентів і викладачів та трансфер кредитів; формування інституційного середовища стейкхолдерів; орієнтація на забезпечення якості вищої освіти, гнучкість освітніх програм.