Кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн

Кафедра спеціалізується у викладанні дисциплін та проведенні наукових досліджень у галузі історії держави і права України та зарубіжних країн, підготовці науково-педагогічних кадрів.

 Історико-правові дисципліни викладалися на юридичному факультеті Харківського університету від самого початку його функціонування, з 1805 р. на кафедрі «прав знатнейших как древних, так и нынешних народов». У відповідності до статуту Харківського імператорського університету від 1863 року у складі юридичного факультету університету було створено самостійні кафедри – історії російського права та історії слов’янських законодавств, які у відповідності до Статуту 1884 р. були об’єднані у кафедру історії російського права.

За радянських часів кафедра історії держави і права як самостійна була заснована в 1926 р. З 1955 р. вона була об’єднаною кафедрою теорії та історії держави і права, а 1964 р. у результаті реорганізації була знову відокремлена у самостійну кафедру.

На кафедрі в різні часи працювали відомі вчені, які зробили значний внесок у формування науково-педагогічної школи: проф. – В.М. Корецький, С.Л. Фукс, А.Й. Рогожин, І.П. Сафронова, М.М. Страхов.

В різні часи кафедру очолювали д-ри юрид. наук, проф. В.М. Корецький (1937 – 1941 рр.), С.Л. Фукс (1944 – 1971 рр.) та А.Й. Рогожин (1971 – 1992 рр.). З 1992 р. нею керує д-р юрид. наук, проф. В.Д. Гончаренко.

Кафедра здійснює викладання базових навчальних дисциплін «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн» та «Країнознавство».

Наукова діяльність кафедри »

Кафедра за часи існування видала серію підручників та навчальних посібників, зокрема, навчальний посібник: М.М. Страхов “Основні закономірності становлення буржуазної держави і права у провідних країнах Європи і Північної Америки” (1991); навчальний посібник: М.М. Страхов “Історія держави і права Стародавнього світу” (1994); двотомний підручник “Історія держави і права України” за ред. А.Й. Рогожина (1-й том – 1993 р., 2-й том – 1996 р.); двотомний підручник “Історія держави і права України” за ред. А.Й. Рогожина (1996); двотомна “Хрестоматія з історії держави і права України” за ред. В.Д. Гончаренка (1997); двотомна “Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн” за ред. В.Д. Гончаренка (1998); підручник: М.М. Страхов “Історія держави і права зарубіжних країн” (1999); двотомний академічний курс “Історія держави і права України” за ред. В.Я. Тація та А.Й. Рогожина (2000); двотомна “Хрестоматія з історії держави і права України” за ред. В.Д. Гончаренка (2000); “Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн” за ред. В.Д. Гончаренка (2002); двотомний підручник “Історія держави і права України” за ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина та В.Д. Гончаренка (2003); “Хрестоматія з історії держави і права України” за ред. В.Д. Гончаренка (2003); підручник: М.М. Страхов “Історія держави і права зарубіжних країн” (2003); підручник: Л.М. Маймескулов, Д.А. Тихоненков, В.В. Россіхін, С.І. Власенко «Історія держави і права зарубіжних країн» (2011). Кафедрою видала у 2013 р. підручник з навчальної дисципліни “Історія держави і права України” за редакцією проф. В.Д. Гончаренка.

Кафедрою здійснюються наукові дослідження з актуальних проблем науки історії держави і права України та історії держави і права зарубіжних країн. Так, у 1996 – 2000 рр. колектив кафедри здійснював дослідження в межах комплексно-цільової програми “Основні закономірності формування демократичної правової держави України”, у 2001 – 2005 рр. – “Права людини і проблеми становлення демократичної правової соціальної держави України”, у 2006 – 2010 рр. – “Актуальні проблеми історії Українського національного державотворення”, у 2011 – 2015 рр. та 2016-2020 рр. – “Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії”.

Викладачами кафедри було підготовлено низку монографій: І.П. Сафронова “Единоначалие и коллегиальность в социалистическом промышленном предприятии” (1978); С.Л. Фукс “Обычное право казахов в XVIII – первой половине XIX века” (1981); В.О. Рум’янцев “Українська державність у 1917 – 1922 рр. (форми і проблеми розбудови)” (1995); В.М. Єрмолаєв “Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження)” (2005); В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. Рум’янцев “Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т.1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України”; В.І. Лозо “Становлення і розвиток правових основ екологічної стратегії Європейського Союзу” та “Правовые основы экологической стратегии Европейского Союза (концепция, программное обеспечение, систематизация и комментарий действующего законодательства ЕС)” (2008); В.Д. Гончаренко «Правовая система Украины: история, состояние и перспективы»: в 5 т.»; В.О.  Рум’янцев «Еволюція етносу юриста в Україні (історичний та соціально-психологічний нарис)» (2011); В.Д. Гончаренко,В.М. Єрмолаєв, В.О. Рум’янцев  «Правова доктрина України у 5 т.», В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, В.О. Рум’янцев  «The legal system of Ukraine: Past, Present and Future» (2013); Лизогуб В.А., Стеценко Н.С. «Студенческие строительные отряды: вчера, сегодня, завтра: монография» (2014).

Викладачі кафедри »

 1. Д.ю.н., проф. Гончаренко Володимир Дмитрович
 2. Д.ю.н., проф. Рум’янцев Вячеслав Олексійович
 3. Д.ю.н., проф. Єрмолаєв Віктор Миколайович
 4. К.ю.н., доц. Власенко Сергій Іванович
 5. К.ю.н., доц. Матвєєва Тетяна Олексіївна
 6. К.ю.н., доц. Тихоненков Дмитро Анатолійович
 7. К.ю.н., доц. Лісогорова Катерина Миколаївна
 8.  К. ю. н., доц. Лизогуб Віталій Анатолійович
 9. К.ю.н., доц. Шевердін Максим Михайлович
 10. К. ю.н., доц. Скуратович Ірина Миколаївна
 11.  К.ю.н., доц. Шигаль Денис Анатолійович
 12.  К.ю.н., доц. Походзіло Юрій Миколайович
 13.  К.ю.н., доц. Васильєв Євген Олександрович
 14.  К.ю.н., ас. Середа Ольга Вадимівна
 15.  К.ю.н., ас. Пономарьова Ганна Павлівна
 16.  К.ю.н., ас. Стеценко Ніна Сергіївна
 17.  Ас. Харасик Наталя Олегівна
 18.  Ас. Булгаков Артур Олександрович
 19.  Ас. Григоренко Дмитро Артурович

Інформація про гурток »

Науковий керівник – доц. Денис Анатолійович Шигаль , староста гуртка – А.В. Ващенко  (господарсько-правовий факультет, 5 курс, 3 група). Періодичність засідань – 2 рази у місяць. Контактні дані – (057) 704-92-94, e-mail: history.juracad@gmail.com

Контакти кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн – м. Харків, вул. Пушкінська, 77,   головний корпус, ауд. 35, (057) 704-92-94, e-mail: history.juracad@gmail.com,

контактні особи – зав.лабораторією Валерій Павлович Білик, старший лаборант – Катерина Михайлівна Новак , лаборант – Світлана ЛеонідівнаГоцуляк.