Кафедра іноземних мов №1

 

Кафедра іноземних мов була заснована у 1920 році.

На кафедрі працює 12 викладачів: з них 1 професор, доктор наук – В.П.Сімонок; 11 доцентів, кандидатів наук –  О.І.Зелінська, О.В.Каданер, О.П.Лисицька, Т.В.Мельнікова, С.С.Микитюк, Т.Ю.Мороз, О.Ю.Мошинська, Я.В.Романцова, Г.А.Сергєєва, О.О.Ходаковська, О.С.Частник. Завідуюча лабораторією кафедри – Н.С.Мініна (І.І. Степаненко – у відпустці по догляду за дитиною), лаборант – Логвіненко Р.І.

В різні роки завідувачами кафедри були: А.Ф. Матюх (1920-1941), С.М. Яновська (1944-1960), О. В. Овденко (1960-1962), Є. Д. Давидов (1962-1970), А. М. Водяха (1970-1993). З 1993 р. її очолює доктор філологічних наук, професор В. П. Сімонок.

Заняття з іноземної мови (англійської) проводяться зі студентами усіх форм навчання, а також з аспірантами.

Кафедра забезпечує викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська) студентам господарсько-правового факультету, Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, Інституту підготовки кадрів для органів СБУ, факультету адвокатури, студентам вечірнього та заочного факультетів; аспірантам.

Кафедра також проводить заняття з поглибленого вивчення англійської мови на курсах з підготовки до міжнародної сертифікаційної системи тестування. Викладачі, які працюють у цих групах, мають відповідний сертифікат. За результатами складання тестів студентами у вересні 2016 р., Університет отримав сертифікат, що надає право бути центром з підготовки до складання іспитів серії Cambridge ESOL (Cambridge English Exam Preparation Centre) Кембриджського університету.

         Кафедра проводить належну роботу з упровадження в навчальний процес кредитно-трансферної системи. Комплекс навчально-методичних матеріалів, які використовує кафедра, представлений програмою навчальної дисципліни, робочою навчальною програмою та силабусом навчальної дисципліни.

Навчальна програма ґрунтується на загальнодидактичних і лінгводидактичних принципах, принципу поєднання загальної мети курсу, інтегруючих і проміжних дидактичних цілей, об’єктивності контролю знань і корекції рівня їх засвоєння, принципу реалізації зворотнього зв’язку, принципу гнучкості. Впроваджуються інноваційні методи, інтерактивні комунікативні завдання.

         Викладачами кафедри видано: підручник «English for Lawyers» з грифом МОН України (2012); навчальні посібники «Le Français pour les jurists» (2013), «Практичні завдання студентам-юристам для підготовки до іспиту з англійської мови» (2014), «Завдання з англійської мови студентам-юристам для аудиторної та самостійної роботи» (2017), «Завдання з англійської мови для аудиторної та самостійної роботи студентам заочного відділення» (2017), «Посібник для підготовки до ЗНО з англійської мови до магістратури» (2018); навчально-методичний посібник для аспірантів «Academic English for PHD researchers» (2018).

         На кафедрі було захищено 2 кандидатські дисертації: «Актуализация частиц и партикулятивов в русской поэзии ХХ-ХХІ веков» Н.С.Мініної (2016)  та «Правове виховання учнів старшої школи Великої Британії (друга половина ХХ століття)» І.І.Степаненко (2017).

         За результатами кандидатських дисертацій видано 2 монографії: «Теорія та практика організації правового виховання учнів старшої школи великої Британії: ретроспективний аналіз» (2017) І.І. Степаненко і «Грамматические значения и поэтические смыслы: стиховая актуализация служебных частей речи» (2017) Н.С. Мініної. Результати наукових досліджень викладачів кафедри знайшли відображення у колективних монографіях: «Лінгвоправова картина світу: сучасні проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики» (2012), автори: проф. Сімонок В.П., доц. Сергєєва Г.А., проф. Кузнецова О.Ю., доц. Нестеренко К.В., доц. Ходаковська О.О.; «Медиа и философия: Грани взаимодействия» (2017), доц. Мошинська О.Ю. (у співавт.); «Проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики: теорія, методологія, практика» (2018), автори: проф.Сімонок В.П., проф. Кузнецова О.Ю., проф. Голубнича Л.О., доц. Зелінська О.І., доц. Мошинська О.Ю., доц. Нестеренко К.В., доц. Сергєєва Г.А., доц. Ходаковська О.О.

         Викладачі кафедри беруть участь у міжвузівських та міжнародних конференціях, наукових семінарах та щорічно проводять міжвузівські конференції та презентації іноземною мовою для аспірантів та олімпіади для студентів, є членами міжнародної організації TESOL (США, Велика Британія).

Викладачі підвищують свою кваліфікацію у «Школі професійної майстерності» Національного юридичного університету, на мовних кафедрах ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, ХНУ ім. В.М. Каразіна, семінарах та літніх школах міжнародної організації викладачів англійської мови TESOL (США, Велика Британія) та за кордоном.

Отриманий досвід викладачі використовують при проведенні занять, в основу яких покладено інтерактивні методики. Викладачі кафедри постійно використовують можливості мультимедійного класу, проводячи відкриті заняття, поточні заняття та захисти проектних робіт студентів і презентації наукових досліджень аспірантів.

За сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток освіти та науки завідувач кафедри, професор В.П. Сімонок у 2010 р. отримала Почесну грамоту від ректора НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, у 2012 р. отримала подяку голови Харківської обласної адміністрації, у 2015 р. була нагороджена грамотою Харківської обласної ради, у 2016 р. отримала подяку Міністерства освіти і науки України. Почесну грамоту від ректора також отримали доценти кафедри Г.А. Сергєєва (у 2014 р.), О.І. Зелінська (у 2015 р.), О.С. Частник (у 2016 р.), О.П. Лисицька і С.С. Микитюк (у 2017 р.). Крім того, доцент О.С. Частник у 2013 р. отримав подяку від Харківського міського голови.

 

Контакти: м. Харків, вул. Пушкинська, 77 ауд. 68.

тел. (057) 704-92-80, e-mail: kafedra.foreign1@gmail.com