Кафедра іноземних мов №3

Кузнецова Олена Юріївна

Кафедра іноземних мов №3 як навчальний підрозділ університету створена 21 вересня 2010 р.

Кафедра здійснює викладання дисциплін «Іноземна мова», «Студії з іноземної мови» в Інституті прокуратури та кримінальної юстиції.  

Викладачі кафедри постійно ведуть роботу з оновлення й модернізації навчальних програм, силлабусу навчальної дисципліни, підготовки фаховоорієнтованих навчальних посібників (Legal Path (2017, 2019); Competence in English (2018), підготовки й добору інтерактивних навчальних матеріалів з використанням ІКТ та електронних ресурсів. Науково-дослідна робота кафедри ведеться за темою: «Лінгводидактичні основи формування іншомовної компетентності майбутніх юристів».

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри висвітлені у наукових монографіях  і статтях у  вітчизняних, зокрема фахових, та у зарубіжних виданнях. Усі викладачі кафедри мають наукові публікації у виданнях, що проіндексовані у наукометричних базах даних  Scopus та Web of Science.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних і методичних конференціях та наукових семінарах (Міжнародна науково-практична конференція “Actual Problems of Science and Education”, Будапешт, ADSE (2018), Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації», м. Острог (2018), Міжвузівська науково-практична конференція «Викладання європейських мов та євроінтеграція», Харківська Національна академія Національної гвардії України (2018), ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки, Київ: Національна академія прокуратури України (2019) тощо).

Кафедра виступає організатором і співорганізатором Всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи» (2012, 2014, 2016, 2019), міжвузівських семінарів та круглих столів. За результатами конференцій і семінарів надруковані збірники матеріалів доповідей учасників.

Кафедрою започатковано щорічне проведення студентських наукових конференцій англійською мовою “Promotion of Legality in the Changing World”.

З метою реалізації стратегії розвитку університету, а також популяризації вивчення й оволодіння іноземними мовами кафедра щорічно проводить круглі столи до Європейського Дня мов (вересень), наукові вікторини, брейн-ринги та інші заходи. Усі позанавчальні заходи проводяться англійською мовою.

Інформація про викладачів кафедри »

Кузнецова Олена Юріївна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов №3

Дисертацію на здобуття ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Розвиток мовної освіти у середніх і вищих навчальних закладах Великої Британії другої половини ХХ ст.» зі спеціальності 13.00.01 захистила у 2003 р.

Автор більше 160 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких: монографії «Розвиток теоретичних ідей і практики мовної освіти у Великій Британії», «Освітні реформи в університетах Німеччини другої половини ХХ століття» (у співавторстві), колективні монографії «Лінгвоправова картина світу: сучасні проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики», «Проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики: теорія, методологія, практика»; наукові статті у фахових виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science : «Технологічна модернізація у вищій освіті» (2018), «Application of ICT for expert assessment of latent variables in psychological and pedagogical research» (2019), «Study of Aspects Facilitating «Lifelong Learning» Competence Development in High School Students» (2019), «Distant Programme of Developing Educational Competences» (2019) тощо; навчальні, навчально-методичні та навчально-практичні посібники у співавторстві: «Історія педагогіки» з грифом МОН України (2008), “Self-Check Exercises in Legal English” (2013), «Law English: Vocabulary Exercises» (2014), «Legal Path» (2017, 2-ге вид., переробл. і допов. –  2019), «Competence in English: типові тестові завдання» (2018)   та ін.

Сфера наукових інтересів: історія зарубіжної педагогіки, питання розвитку іншомовної освіти, підготовки викладачів, компаративні дослідження розвитку освіти, реалізація компетентнісного підходу в освіті.

Бесараб Тетяна Петрівна – доцент, кандидат філологічних наук

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Дискурс науково-фантастичної прози А.Азімова» захистила в 2003 році.

Автор наукових публікацій, серед яких: монографії: «Поетика дискурсу науково-фантастичної прози А. Азімова» (2008 р.), «Особливості художнього дискурсу А. Азімова та Г. Міллера» (2017р.); наукові статті: «Связующие приемы юридического дискурса» (2018р.), «Інноваційність дискурсів А. Азімова та Г. Міллера в контексті американської літератури XX століття» (2018 р.); Використання інтерактивної дошки на заняттях англійською мовою: від студентів університету до молодших школярів» (2019 р.); «Аналіз та оптимізація реактивної потужності шляхом компенсації в системі електропостачання» (2019 р.), а також навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: особливості перекладу юридичної термінології; література зарубіжних країн, методика викладання англійської мови.

Голубнича Людмила Олександрівна –

 доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов №3

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Принципи навчання та виховання в педагогічній спадщині С.І. Миропольського» захистила у 2000 році. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Історіографія дидактики вищої школи Східного регіону України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Є автором більш ніж 50 наукових праць, серед яких: монографії – «Розвиток дидактики вищої школи Сходу України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття, «Проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики: теорія, методологія, практика»;  наукові статті –  «Навчальні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з англійської мови у немовному ВНЗ» (2018 р.), «Використання технології машинного перекладу для розуміння науково-технічних текстів» (2019 р.),  «Modern Types of Historiographic Sources in Pedagogy». (2019 р.), «Developing Students’ Intercultural Competence at the Tertiary Level» (2019 р.) тощо;  а також навчальні посібники – “Self-Check Exercises in Legal English” (2013 р.), «Law English: Vocabulary Exercises» (2014 р.), «Legal Path» (2017 р., 2-ге вид., переробл. і допов. –  2019 р.), «Competence in English: типові тестові завдання» (2018 р.)   

Сфера наукових інтересів: історія педагогіки, педагогічна історіографія 19-20 ст.

Нестеренко Ксенія Вікторівна – доцент, кандидат філологічних наук

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Лексика віршів Б.О. Чичибабіна» захистила у 2000 році.

Авторка багатьох наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях, присвячених стилістичному аналізу художніх текстів, реалізації юридичного дискурсу в текстах різних жанрів, особливостей функціонування та методики викладання англійської мови. К.В. Нестеренко є співавтором чотирьох колективних монографій: «Лінгвоправова картина світу: сучасні проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики». Харків, ХТМП, 2012; «Парадигматический анализ лексики поэтического произведения». Под ред. И.И. Степанченко. Київ, 2014; «Есенин и его окружение: А. Мариенгоф, Н. Клюев, С. Клычков. Сопоставительный анализ лексики». Под науч. ред. И.И. Степанченко. Київ, 2016; «Проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики: теорія, методологія, практика». Харків, 2018. Співавтор навчальних і навчально-методичних посібників, що підготовлені на кафедрі (“Self-Check Exercises in Legal English” (2013 р.); «Law English: Vocabulary Exercises» (2014 р.); “Competence in English: типові тестові вправи» (2018); “Legal path” (2017,  2019 – друге видання).

Є багаторічним членом TESOL (Всесвітньої асоціації викладачів англійської мови) і активним учасником її заходів, у тому числі Інститутів підвищення кваліфікації, конференцій та конгресів. Виступає з презентаціями і доповідями, присвяченими англійській мові та методиці її викладання на конференціях TESOL, у студентських товариствах. Є багаторічним учасником щорічних Чичибабінських читань, організованих Чичибабін-центром (м. Харків). Входить до оргкомітету науково-практичної конференції з міжнародною участю «Іноземні мови у вищій освіті», що традиційно організовується кафедрою іноземних мов №3.

Сфера наукових інтересів: стилістичний аналіз художнього тексту, функціональна лінгвістика, юридична лінгвістика, методика викладання англійської мови, лінгвістичний аналіз текстів.

Мясоєдова Світлана Вадимівна – доцент, кандидат філологічних наук

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Категорія спонукання і її реалізація у непрямих висловленнях сучасної української мови», захистила в 2001 році.

Автор багатьох наукових публікацій, серед яких наукові статті: «Using E-Learning Technologies in Teaching English for Specific Purposes» (2018 p.), «The Role of Phrasal Verbs for Successful Intercultural Communication and Unconventional Ways of their Teaching» (2018 p.), «Health Saving Technology at Foreign Language Lessons with University Students» у співавторстві (2018 p.), The Competency-Based Approach to Passing First Certificate in English у співавторстві (2019), Teaching English Speaking for FCE: Using Facebook as a Tool of Instructional Practice у співавторстві(2019), а також навчально-методичних посібників:  «Competence in English» у співавторстві (2018 p.) та «Legal Path» у співавторстві (2017р. ,2019 p. – друге видання)

Сфера наукових інтересів: електронна педагогіка, дистанційне навчання, міжкультурна комунікація, прагматика і семантика спонукальної модальності, функціональна лінгвістика, методика викладання англійської мови у ВНЗ.

Павліщева Яна Олександрівна – асистент, кандидат філологічних наук

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Структура потоку свідомості в романі-трилогії Г. Міллера «Тропік Рака», «Чорна весна» і «Тропік Козерога» захистила у 2008 році.

Автор наукових публікацій, серед яких :монографія «Особливості художнього дискурсу А. Азімова та Г. Міллера» (2017р.), наукові статті: «Специфіка використання медіа-засобів у вивченні іноземної мови в юридичному внз» (2018 р.), «Інноваційність дискурсів А. Азімова та Г. Міллера в контексті американської літератури ХХ століття» (2018 р., у співавторстві), «Educational Games with an interactive whiteboard at professional English lessons» (2019р.), а також навчальні посібники: «Legal Path» (2017р. , 2-ге вид., переробл. і допов. –  2019 р.), «Competence in English: типові тестові завдання» (2018)   .

Сфера наукових інтересів: міжкультурна комунікація, психолінгвістика, гендерна лінгвістика, питання викладання іноземних мов.

Попова Наталія Олександрівна – доцент, кандидат філологічних наук

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Структурно-семантичні особливості новітніх лексичних запозичень з англійської в українську мову (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)» захистила у 2005 році.

Автор багатьох наукових публікацій, серед яких: монографії «Структура та семантика лексичних запозичень з англійської в українську мову новітнього періоду» (2007 р.); «Теорія жанру: теоретичні та прикладні аспекти» (2014 р.); наукові статті: «Особливості формування культури науково-педагогічного працівника юридичного ВНЗ» (2016 р.), «Комунікативний підхід у навчанні англійської мови в немовному університеті» (2018 р.), «Використання технології машинного перекладу для розуміння науково-технічних текстів» (2019 р.). Є співавтором навчальних посібників «Legal Path» (2017 р., 2019 р. – друге видання), “Competence in English: типові тестові вправи» (2018р. ) та інших.

Сфера наукових інтересів: аспекти засвоєння новітніх англіцизмів в українській мові, переклад юридичної термінології.

Адреса кафедри:

м. Харків, вул. Пушкінська, 104-Е, аудиторії № 6 та № 7.

Тел.: (057) 704-93-87

E-mail: kaf.inm3@ukr.net