Кафедра іноземних мов №3

Кузнецова Олена ЮріївнаКафедра іноземних мов №3 як навчальний підрозділ університету створена 21 вересня 2010 р.

Кафедра здійснює викладання дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням» в Інституті прокуратури та кримінальної юстиції й на факультеті підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України.  Також викладачі кафедри ведуть заняття у групах з поглибленого вивчення англійської мови для підготовки слухачів до Міжнародної сертифікаційної системи тестування.

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за темою: «Лінгводидактичні основи формування іншомовної компетентності майбутніх юристів».

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри висвітлені у наукових монографіях і статтях у фахових виданнях (Вісник Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна, Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Наукові записки Національного університету “Острозька академія”, Вісник Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького та інших).

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних і методичних конференціях та наукових семінарах (Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», м. Суми (2014 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», м. Полтава (2014 р.), V Міжнародна конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ», м. Харків (2015 р.), ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права», м. Київ (2015 р.) тощо).

Для обміну досвідом і підвищення якості навчальної діяльності викладачі кафедри беруть участь у зарубіжних наукових конференціях (II Міжнародна наукова конференція «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві» (Росія, м. Москва, 2014 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of XXI-st century: teaching in the world of constant information flow» (Угорщина, м. Будапешт, 2014 р.), Вебінар The Macmillan Education Online Conference (Велика Британія, м. Лондон,  2014 р.), Міжнародна наукова конференція «Лінгвокультурні феномени в комунікативному просторі поліетнічного регіону» (Росія, м. Ростов-на-Дону, 2014 р.), ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Ключови въпроси  в съвременната наука» (Болгарія, м. Софія, 2015 р.).

Кафедра виступає організатором і співорганізатором Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи» (2012, 2014 р.), міжвузівських семінарів та круглих столів. За результатами конференцій і семінарів надруковані збірники матеріалів доповідей учасників.

Кафедрою започатковано щорічне проведення студентських наукових конференцій англійською мовою.

З метою реалізації стратегії розвитку університету, а також популяризації вивчення й оволодіння іноземними мовами кафедра щорічно проводить круглі столи до Європейського Дня мов (вересень), наукові вікторини, брейн-ринги та інші заходи. Усі позанавчальні заходи проводяться англійською мовою.

Інформація про викладачів кафедри »

Кузнецова Олена Юріївна , доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов №3

Дисертацію на здобуття ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Розвиток мовної освіти у середніх і вищих навчальних закладах Великої Британії другої половини ХХ ст.» зі спеціальності 13.00.01 захистила у 2003р.

Автор більше 140 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких: монографії «Розвиток теоретичних ідей і практики мовної освіти у Великій Британії», «Освітні реформи в університетах Німеччини другої половини ХХ століття» (у співавторстві), колективна монографія «Лінгвоправова картина світу: сучасні проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики»; наукові статті: «Перспективи іншомовної освіти у вищих навчальних закладах в євроінтеграційному вимірі» (2013р.),  «Динаміка змін в організації педагогічної освіти у Великій Британії» (2014 р.), «Теоретичні і  методичні аспекти індивідуалізації навчальної діяльності студентів» (2014 р.), «Підготовка викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу.» (2015 р.), «Іншомовна освіта в сучасних європейських соціально-економічних реаліях» (2015 р.) тощо; навчальні посібники: «Історія педагогіки» з грифом МОН України у співавторстві (2008 р.), Програми навчальної дисципліни «Англійська мова» та навчально-методичні посібники з навчальної дисципліни (2012 р.), навчально-методичні посібники “Self-Check Exercises in Legal English” (2013р. ) та «Law English: Vocabulary Exercises» у співавторстві (2014 р.) та інші.

Сфера наукових інтересів: історія зарубіжної педагогіки, питання розвитку іншомовної освіти, підготовки викладачів, компаративні дослідження розвитку освіти.

 Бесараб Тетяна Петрівна – доцент, кандидат філологічних наук

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Дискурс науково-фантастичної прози А.Азімова» захистила в 2003 році.

Автор наукових публікацій, серед яких: монографія: «Поетика дискурсу науково-фантастичної прози А. Азімова» (2008 р.); наукові статті: «Использование коммуникативной методики в преподавании английского языка (на примере курсов интенсивного изучения английского в Великобритании)» (2013 р.)«Рекламний дискурс як засіб впливу на свідомість людини» (2014 р.), «Міжкультурні зв’язки та роль перекладу у їх розвитку» (2014 р.), «Письмові навички при вивченні англійської мови як іноземної» (2015 р.), «Иностранный язык как способ профессиональной подготовки студентов-юристов» (2015 р.), «Изучение лексики профессионального направления студентами-юристами как способ активного метода обучения иностранным языкам в вузе» (2015 р.).

Сфера наукових інтересів: особливості перекладу юридичної термінології; література зарубіжних країн, методика викладання англійської мови.

 Голубнича Людмила Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов №3.

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Принципи навчання та виховання в педагогічній спадщині С.І. Миропольського» захистила у 2000 році. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему: «Історіографія дидактики вищої школи Східного регіону України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Автор багатьох наукових публікацій, серед яких наукові статті: «Інтерактивна дошка на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах» (2013 р.), ««Класифікація джерел історіографії педагогічної персоналії»»(2014 р.), «Регіональний вимір досліджень з педагогічної історіографії»(2014 р.), «Становлення дидактичних ідей в епоху Античності» (2014 р.) «Становлення і розвиток дидактики в зарубіжній педагогічній науці» (2014 р.) «Особенности развития дидактики ХІХ – первой половины ХХ века» (2014 р.), «Принципи навчання як дидактична категорія: історіографія питання» (2014 р.), «» (2015 р.), «Висвітлення досвіду організації лекції у ВНЗ Східноукраїнського регіону в педагогічній історіографії (50 – 60-ті рр. ХХ ст)» (2015 р.), «Понятійний апарат педагогічної історіографії» (2015 р.),«Развитие образовательных технологий в высшей школе конец ХХ – начало ХХІ века» (2015 р.), «Досвід організації навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ Східноукраїнського регіону (70-ті рр. ХХ ст.)»(2015 р.), «Вплив урядової політики з питань вищої освіти на історіографію вузівської дидактики Східноукраїнського регіону (50 – 60-ті рр. ХХ ст.)»(2015 р.)

Працює в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого з 2002 року.

Є автором більш ніж 50 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: історія педагогіки, педагогічна історіографія 19-20 ст.

Діомідова Олена Юріївна – викладач, кандидат філологічних наук

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Еволюция и тактика убеждающей речи на материалах судебной дейятельности» захистила у 2010 році.

Автор багатьох наукових публікацій, серед яких монографія: «Еволюція мовного дискурсу в судових промовах видатних юристів ХІХ-ХХ ст.»(2015 р.), наукові статті: «Диспозитив доказывания: юрислингвистика» (2013 р.)« Зміст, роль і типологія поняття «дискурс» у сучасній лінгвістиці» (2014), «Понятие «коммуникация» в современной научной парадигме» (2014), «Лингвостилистика убеждающего дискурса Советского периода (на материале обвинительных речей Р.А. Руденко)» (2014), «Понятие «коммуникация» в современной научной парадигме» (2014 р.), «Функції та складові процесу комунікації» (2014) «Семіотичний та риторичний напрями в теорії комунікації» (2015 р.).

Сфера наукових інтересів: дослідження особливостей засобів переконання в умовах судоговоріння на сучасному етапі; історія розвитку судового дискурсу.

Мясоєдова Світлана Вадимівнадоцент, кандидат філологічних наук

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Категорія спонукання і її реалізація у непрямих висловленнях сучасної української мови», захистила в 2001 році.

Автор багатьох наукових публікацій, серед яких наукові статті: «Умовний спосіб дієслова як чинник формування спонукальної модальності непрямих висловлень сучасної української мови» (2014 p.), «The Importance of Subjective and Modal Components for the Varieties of the Illocutive Meaning Formation (on the example of “authoritative demand”- constructions)» (2014 p.), «Some of the Innovative Strategies in Teaching English for Specific Purposes» (2014 p.), «Semantic and Structural Peculiarities of Indirect Speech Acts with an Imperative Meaning» (2015 p.), «Риторичне питання як засіб вираження непрямого спонукання в сучасній українській мові» (2015 p.),  «The Use of Multimedia Technology as the Way to Provide Effective Instruction in Exam Preparation Courses» (2015 p.), «Місце мотиваційної складовової у формуванні спонукального значення непрямих висловлень сучасної української мови» (2015 p.).

Сфера наукових інтересів:  прагматика і семантика спонукальної модальності, функціональна лінгвістика, синтаксичний аналіз текстів, методика викладання англійської мови.

Нестеренко Ксенія Вікторівна – доцент, кандидат філологічних наук

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Лексика віршів Б.О. Чичибабіна» захистила у 2000 році.

Автор багатьох наукових публікацій, серед яких наукові статті: «Навчання майбутніх юристів ділової комунікації на заняттях з англійської мови» (2013 р.), «О некоторых категориях художественного текста с позиций абстрактного и конкретного» (2014), «Особенности, эволюция и поэтика баллады советского периода» (2014), «Способы представления оценки в «Истории моего современника» В.Г. Короленко» (2014), «Понятие смертной казни и концепт „смертная казнь” в русской литературе» (2015 р.), «О взаимосвязи концептов» (2015 р.).

Сфера наукових інтересів: стилістичний аналіз художнього тексту, функціональна лінгвістика, юридична лінгвістика, методика викладання англійської мови, лінгвістичний аналіз текстів.

Павліщева Яна Олександрівна – асистент, кандидат філологічних наук

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Структура потоку свідомості в романі-трилогії Г. Міллера «Тропік Рака», «Чорна весна» і «Тропік Козерога» захистила у 2008 році.

Автор наукових публікацій, серед яких наукові статті: «Фразеология как источник гендерных стереотипов (на материале английского языка)» (2014 р.), «Роль дискурсивных практик в формировании гендерных стереотипов» (2014 р.), «Феномен техники потока сознания в литературе модернизма» (2014 р.), «Конфигурации гендерных дискурсов в рассказах С. Моэма» (2015 р.), «Маргинальность в контексте гендерных отношений» (2015 р.), «Неоміфологізм у світоглядній парадигмі літератури модернізму» (2015 р.).

Сфера наукових інтересів: міжкультурна комунікація, психолінгвістика, гендерна лінгвістика, питання викладання іноземних мов.

Попова Наталія Олександрівна – доцент, кандидат філологічних наук

Дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Структурно-семантичні особливості новітніх лексичних запозичень з англійської в українську мову (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)» захистила у 2005 році.

Автор багатьох наукових публікацій, серед яких: монографії «Структура та семантика лексичних запозичень з англійської в українську мову новітнього періоду» (2007 р.); «Теорія жанру: теоретичні та прикладні аспекти» (2014 р.); наукові статті: «Засоби навчання англійської термінологічної лексики у ВНЗ» (2013 р.), «Роль навичок самостійної роботи студентів для підвищення ефективності навчання» (2014) «Особливості структури професійно орієнтованого курсу іноземної мови в юридичному університеті» (2015); «Англомовна комунікативна компетентність студентів немовних університетів» (2015), «До питання про сучасне засвоєння українською мовою англіцизмів» (2015 р.), «Особенности формирования у студентов неязыковых ВУЗов межкультурных умений письменной речи при изучении неродного языка» (2015 р.).

Сфера наукових інтересів: аспекти засвоєння новітніх англіцизмів в українській мові, переклад юридичної термінології.

Консультації викладачів кафедри »

Консультації проводяться щотижнево кожного місяця згідно з графіком.

Викладач День тижня Час консультації
Проф. Кузнецова О.Ю. Понеділок 12:30
Доц. Бесараб Т.П. Понеділок 12:30
Доц. Голубнича Л.О. Середа 12:30
Викл. Діомідова О.Ю. Вівторок 15:30
Доц. Мясоєдова С.В. Четвер 11:30
Доц. Нестеренко К.В. Понеділок 12:30
Асис. Павліщева Я.О. Понеділок 12:30
Доц. Попова Я.О. Середа 12:30

Адреса кафедри:

м. Харків, вул. Пушкінська, 104-Е, аудиторії № 6 та № 7.

Тел.: (057) 704-93-87

E-mail: kaf.inm3@ukr.net

Контактні особи: старший лаборант Ісаєва Вікторія Ігорівна, лаборант Слюсаренко Олена Сергіївна.