Кафедра цивільного права №1

Кафедра цивільного права як самостійна заснована у 1966 р. До цього у 1920 – 1930 і 1937 – 1966 рр. вона функціонувала як кафедра цивільного права і цивільного процесу, а в 1930 – 1937 рр. – як кафедра господарського права. У 1999 р. з метою ефективного забезпечення навчального процесу кафедру цивільного права поділено на кафедри № 1 і № 2.

У різні часи на кафедрі працювали відомі вчені, які зробили значний внесок у формування науково-педагогічної школи харківських цивілістів, проф.: С.І. Вільнянський, М.В. Гордон, В.П. Маслов, О.А. Пушкін, В.Л. Мусіяка, Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов, І.В. Жилінкова.

Кафедру очолювали доц. В.М. Гордон (1922 – 1926), С.І. Вільнянський (1944 – 1960), М.В. Гордон (1960 – 1968), проф. О.А. Пушкін (1968 – 1985), доц. В.Л. Мусіяка (1985 – 1988), проф. Ч.Н. Азімов (1988 – 1993), доц. М.М. Сібільов (1993 – 1996), В.М. Ігнатенко (1996 – 2001). З 2001 р. нею керує засл. Працівник освіти України, член-кор. НАПрН України, проф. В.І. Борисова.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін “Цивільне право України”, “Основи римського приватного права”, “Сімейне право України”,  “Договірне право”, а також сертифікаційні програми «Право інтелектуальної власності», «Право інтелектуальної власності в сфері засобів масової інформації», «Основи складання договорів».

Наукова діяльність кафедри »

За часи існування кафедра видала підручники та навчальні посібники: “Цивільне право України. У 2 Т.” (1973, 1977); “Радянське сімейне право” (1982); “Цивільне право. Ч. 1”(2000), “Сімейне право України” за ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової (2004, 2009); “Цивільне право України. У 2 Т.” (2004, 2010); “Право інтелектуальної власності України: конспект лекцій” (2008); “Договірне право: конспект лекцій” (2008), Сімейне право України: – 3 – тє вид., перероб. і допов. (2011), Харьковская цивилистическая школа: в духе традиций: Х.: монография (2011), «Договір як універсальна правоваконструкція: (Серія «Харківськаправова школа»): монографія(під ред. А.П. Гетьмана і В.І. Борисової), Х., (2012); Харьковская цивилистическая школа: Право собственности: монография (2012); Сімейне право: підручник (за заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової). – 4 – те вид., перероб. і допов. – Х. (2012); «Харьковская цивилистическая школа: антологія семейного права»: монографія,(под общ. ред.  И.В. Спасибо-Фатеевой), – Х. (2013); «Договір як універсальна правова конструкція»: монографія (за ред. А.П. Гетьмана, В.І. Борисової), -Х. (2013); «Приватноправові механізми здійснення та захисту суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб»: колективна монографія (за наук. ред.   В.Л. Яроцького , В.І. Борисової,   І.В. Спасибо-Фатєєвої та ін). – Х. (2013); «Правове регулювання некомерційних організацій в Україні»: монографія, (за заг. ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої), – Х. (2013); «Правова доктрина України»:  у 5 т., – Х. (2013); Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого: 1804 -2014 р.р. (гол.ред. Ю.П. Битяк), – Х. (2014);  «Правове регулювання некомерційних організацій в Україні»: монографія (за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої), Х. (2013); «Проблеми правової відповідальності»: монографія (Харківська школа)  (за ред. В.Я. Тація, А.П. Гетьмана, В.І. Борисової). – Х.  (2014); «Харьковская цивилистическая школа: Защита субъективных гражданских прав и интересов»: монография , Х. (2014); «Цивільне право: підручник: у 2 т.  Т.1. – (кер. авт. кол. В.І. Борисова).2-ге вид., переробл. та допов. – Х. (2014);    «Цивільне право: підручник: у 2 т.  Т.2. – (кер. авт. кол. В.І. Борисова). 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. (2014); «Харьковская цивилистическая школа: объекты гражданских прав: монография (под общ. ред. И.В. Спасибо-Фатеевой). – Х. (2015); «Харьковская цивилистическая школа: наследственное право» (под общ.ред. И.В. Спасибо-Фатеевой). – Х. (2016).

Кафедрою здійснюються наукові дослідження з актуальних проблем науки цивільного права. У 1967 – 1981 рр. вони присвячувалися окремим інститутам цивільного права. У наступні роки вивчалися правові проблеми удосконалення господарської діяльності та суспільних відносин (1981 – 1985), правові питання регулювання науково-технічного прогресу (1986 – 1990), правове забезпечення ринкових відносин в Україні (1991 – 1995), правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки (1996 – 2000), основні проблеми здійснення та захисту майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки (2001 – 2005). З 2006 по 2010 рр. наукова робота кафедри виконувалась за науковим напрямком “Проблеми вдосконалення правового регулювання розвитку соціальних, економічних та екологічних відносин” за цільовою комплексною програмою “Проблеми ефективності правового регулювання цивільних відносин в Україні”,  з 2011-2015 р.  –  “Проблеми вдосконалення правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин в Україні”; а з 2016-2020 рік наукова робота кафедри буде виконуватися за напрямком «Правове регулювання приватних відносин в Україні: сучасний стан та напрямки вдосконалення».

За останні роки підготовлена низка наукових та науково-методичних видань: Пучковська І.Й. “Іпотека: залог нерухомості” (1997); Жилінкова І.В. “Шлюбний контракт” (1995); “Право власності подружжя” (1998); “Правовий режим майна подружжя” (2000); “Шлюбний контракт” (2005); Борисова В.І. “Правові основи підприємницької діяльності” (1998); Спасибо-Фатєєва І.В. “Про власність” (1995); “Акціонерні товариства: корпоративні правовідношення” (1998); Печений О.П. “Прострочення виконання договірного зобов’язання“ (2002); Соловйов О.М. “Право власності професійних союзів України” (2003); Коробцова Н.В “Цивільно-правова охорона таємниць особистого життя людини”(2004); “Право комунальної власності” за ред. Борисової В.І. (2006); Спасибо-Фатєєва І.В., Кібенко О.Р., Борисова В.І. “Корпоративне управління” (2007); Науково-практичні коментарі до Законів України “Про підприємництво” (1995); Борисова В.І., Жилінкова І.В., Сібільов М.М., Спасибо-Фатєєва І.В. – співавтори Науково-практичного коментаря до Цивільного кодексу України. (За ред. розробників проекту ЦК України); Кривобок С.В. “Правочини з підприємством як єдиним майновим комплексом“ (2009); Бєгова Т.І. “Поняття «ноу-хау» і договір про його передання (2009); Жигалкін І.П “Установи як юридичні особи“ (2010); Сибіга О.М. “Договір комісії за Цивільним кодексом України“  (2010); Таш’ян Р.І. “Односторонні правочини в цивільному праві“ (2010), Ходико Ю.Є. “Об`єкт іпотечного правовідношення” (2011); Ісаєв А.М. «Договір дарування за цивільним кодексом України» (2010 ); Карнаух Б. П. «Вина як умова цивільно-правової відповідальності» (2014); Ус М.В. «Колізії суб’єктивних цивільних прав» (2014); Долгополова Л.М. «Укладення договорів на торгах» ( 2014); Філатова Н.Ю. «Саморегулівні організації як суб’єкти цивільного права» (2015); Бурлака І.В. «Зобов’язання із відшкодування шкоди, завданої без вини» (2016).

Протягом усього часу існування кафедра брала участь у законотворчій роботі, проводила експертизу проектів законів, інших нормативних актів, а саме законів України: “Про підприємництво”, “Про власність”, “Про підприємства в Україні”, “Про оренду державного майна”, “Про акціонерні товариства”. Здійснювалася експерти за проектів постанов Пленумів Верховного Суду України “Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів”, “Про питання щодо способу захисту порушених прав учасників товариств з обмеженою відповідальністю”, «Про внесення змін до закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про внесення змін до цивільного та цивільно-процесуального кодексу України, щодо поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною»,«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму захисту суб’єктивних прав учасників цивільних відносин», «Про особливості права власності у багатоквартирному будинку»та інших. Підготовлено проекти постанов Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про визнання правочинів недійсними”, “Про судову практику у справах про спадкування”,  «Про деякі питання судової практики при вирішенні спорів, що виникають з кредитних відносин», «Про питання, порушених у конституційному зверненні відносно правового режиму спірного майна у відносинах приватизації майна державних підприємств»,  «Про  норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції», «Про питання, що виникло у суддів про застосування норм ЦПК України, які потребують тлумачення», «Про норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції у подібних правовідносинах» тощо. Внесено зауваження та пропозиції до Проекту постанови пленуму  Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ«Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки», «Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України», «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав», а також підготовано Роз’яснення щодо забезпечення правильного і однакового застосування судами законодавства про виникнення, припинення і захист права власності та інших речових прав. Підготовано зауваження на проект постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про практику вирішення спорів, що виникають з виконання кредитних договорів»,«Про проблемні питання, що виникають при вирішенні господарськими судами спорів про корпоративне управління та реалізацію корпоративних прав», «Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань». Викладачами кафедри підготовано збірки: «Застосування норм матеріального та процесуального права у Листах Вищого господарського суду України (1998-2009 роки)»/ упоряд. В.І.Борисова, І.П. Жигалкін.-Х.:Право (2010 р.); «Судова практика з питань господарського права/ упоряд. В.І.Борисова, Х.:Право (2012 р.);  «Збірка постанов Верховного Суду України з цивільних справ (1972 – 2013 рр.) (станом на 01.06.2-013 р.)/упоряд. В.І.Борисова, Х.: Право (2013 р.); «Цивільно-правове регулювання корпоративних відносин у судовій практиці України»/ упоряд. В.І.Борисова, Х.: Право (2013 р.); «Цивільне, господарське та господарсько-процесуальне право у запитаннях та відповідях (практичний курс)/ упоряд. В.І.Борисова, Х.: Право (2013 р.); «Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (за матеріалами судової практики Вищого господарського суду України)»/ упоряд. В.І.Борисова, Х.: Право (2014 р.).

Члени кафедри брали участь у міжнародних наукових заходах: Цивілістичних читаннях з проблем права інтелектуальної власності, присвячених пам’яті професора О.А. Пушкіна (Київ, 2008); міжнародній науково-практичній конференції “Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку” (Одеса, 2008); міжнародній науково-практичній конференції “Свобода особистості: філософсько-правове розуміння та механізм забезпечення” (Запоріжжя, 2008);  міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період” (Київ, 2009);міжнародній науково-практичній конференції “Від громадянського суспільства до правової держави” (Харків 2009); третьому міжнародному інноваційному форумі (Санкт-Петербург, 2009); міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті наближення до Європейських стандартів” (Харків, 2009); III Всеукраїнській науково-практичній конференцій “Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я” (Львів, 2009); Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми методології приватного права в Україні” (Київ, 2009);  міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток цивільного законодавства: посткодифікаційний період” (Київ, 2009); міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті наближиння до Європейських стандартів” (Харків, 2009); науково-практичній конференції “Проблеми правового забезпечення економічного розвитку держави на сучасному етапі” (Харків, 2009); науково-практичній конференції “Актуальні проблеми модернізації інноваційного законодавства України” (Харків, 2010); міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні напрямки розвитку науки цивільного права» з нагоди 5-річчя кафедри цивільно-правових дисциплін (Харків, 2010); науково-практичній конференції «Актуальні проблеми цивільного права та цивільного процесу» (Харків, 2010), всеукраїнської науково-практичної конференції «Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи», присвячена 15-річчю Конституції України, (Харків, 2011); конференция, посвященная 175-летию кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург 2011); Матвєєв цивілістичні читання «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права», (Київ 2011); Международной конференции, посвященной 90-летию проф. Н.А. Баринова, (РФ, Саратов,  2012); Межд. конференции, посвященной 125-летию академика А.В. Венедиктова (РФ, Санкт-Петербург, 2012); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні питания інтелектуальної власності та інноваційного розвитку» (Харків, 2012); круглом столе, посвящ. 10-летию кафедры гражданского права Института права Башкирского госуниверситета «Модернизация гражданского законодательства: теория и практика» (РФ, 2012); Конференции, посвящ.175-летию кафедры гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета (РФ, Санкт-Петербург,  2012); Міжнародному цивілістичному форумі «Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення» (Київ, 2013); Межд. научно-практической конференциии «Научные воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и публичного права (к 150-летию со дня рождения)»,  (РФ, Казань, 2013); Межд. научно-практич. конференции «Гражданское право России: итоги года»  (РФ, Москва, 2013); Круглому столі «Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі», присвяч. пам’яті проф. О.О. Погрібного (Харків, 2014); Міжнародній науковій конференції, присвяч. 70-річн. ювілею проф. А.Г. Диденка (Республіка Казахстан, м. Алмати, 2014); Науково-практичному семінарі «Проблеми відповідальності у трудовому та цивільному праві» (Харків,2015);IV  щорічній  міжнародній науково-практичній конференції «Захист приватних прав: проблеми теорії і практики» ( РФ, м. Іркутськ 2015 р.);  Європейському конгресі місцевого самоврядування  (м. Краків, Польща, 2015); Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Наука та інновації» (Мінськ, Республіка Білорусь, 2015); Міжнародній науковій конференції «Реформи в країнах Східного партнерства: юридичні аспекти» (Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, 2015); Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів» (Братислава, Словацька Республіка, 2015).

На базі кафедри цивільного права №1, починаючи із 2003 р.,  проводиться науково-практична конференція «Актуальні проблеми приватного права», присвячена пам’яті проф. В.П. Маслова, а також у круглому столі, присвяченому пам’яті проф. Ч.Н. Азімова «Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного законодавства в Україні» (Харків);  «Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав», присвяченому пам’яті  проф. І.Ю. Краська ;  присвяченому пам’яті  проф. І.В. Жилінкової(Харків). Активну участь кафедра приймає в проведені Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми цивільного права та процесу», присвяченій  пам’яті проф. О.А. Пушкіна (Харків).

Викладачі кафедри »

 1. Борисова Валентина Іванівна – завідуюча кафедрою, канд. юрид. наук, професор
 2. Спасибо-Фатєєва ІннаВалентинівна – докт. юрид. наук, професор;
 3. Сурженко Ольга Анатоліївна – канд. юрид. наук, доцент;
 4. Ігнатенко Вадим Миколайович – канд. юрид. наук, доцент;
 5. Пучковська Ірина Йосипівна – канд. юрид. наук, доцент;
 6. Баранова Людмила Миколаївна – канд. юрид. наук, доцент;
 7. Янишен Віктор Петрович – канд. юрид. наук, доцент;
 8. Яркіна Наталія Євгеніївна – канд. юрид. наук, доцент;
 9. КоробцоваНаталіяВасилівна – канд. юрид. наук, доцент;
 10. Печений Олег Петрович – канд. юрид. наук, доцент;
 11. Соловйов Олексій Миколайович – канд. юрид. наук, доцент;
 12. Кривобок Світлана Володимирівна – канд. юрид. наук, доцент;
 13. Ісаєв Арсен Миколайович – канд. юрид. наук, доцент (0,5 ст. за внутрішнім сумісництвом);
 14. Рамазанова Таміла жрасівна – канд. юрид. наук, доцент (декретна відпустка);
 15. Крат Василь Іванович – канд. юрид. наук, доцент;
 16. Таш’ян Роман Іванович (зам. декана Інституту прокуратури та кримінальної юстиції) – канд. юрид. наук, доцент;
 17. Ходико Юрій Євгенович – канд. юрид. наук, доцент;
 18. Ус Марина Володимирівна – канд. юрид. наук, доцент;
 19. Долгополова Любов Миколаївна – канд.юрид.наук, асистент;
 20. Карнаух Богдан Петрович – канд.юрид.наук, асистент
 21. Філатова Наталія Юліївна – канд.юрид.наук, асистент;
 22. Маліновська Ірина Миколаївна – канд.юрид.наук, асистент (0,5 ставки за сумісництвом);
 23. БіляєвОлександрОлександрович – канд.юрид.наук, асистент;
 24. Сиротенко СергійЄвгенович – асистент;
 25. Казанцев СергійВолодимирович – асистент;
 26. Замуравкіна Римма Михайлівна – асистент;
 27. Кацюба Карина Валеріївна – асистент;
 28. БалюкВікторМиколайович – асистент;
 29. Донець Антон Геннадійович – асистент;
 30. Дуденко ТетянаВолодимирівна а систент;
 31. Курафеева ІринаВасилівна – асистент (в декретній відпустці);
 32. ІвановАндрій Михайлович – асистент;
 33. Черноморд Марина Олексіївна – стажист-дослідник
 34. Жигалкін Іван Павлович – канд. юрид. наук, доцент (0,25 ст. за сумісництвом);
 35. Баєва Галина Олександрівна – асистент (0,5 ст. за сумісництвом);

Графік проведення консультацій »

ПІБ Тиждень час Місце проведення
  проф. Борисова В.І. із понеділка по п’ятницю 9.00-17.00 кафедра
  доц. Баранова Л.М. понеділок 12.30-14.30 кафедра
  проф. Спасибо-Фатєєва В.І. 12.30-14.30 кафедра
  доц. Пучковська І.Й. 13.00-15.00 кафедра
  ас. Іванов А.М. 12.00-14.00 кафедра
  доц. Соловйов О.М. 14.30-16.30 кафедра
    вівторок    
7. ас. Уразова Г.О.   09.35-11.30 Пушкінська, 106, викладацька
8. к.ю.н., ас. Філатова Н.Ю. 13.00-14.00 кафедра
9. к.ю.н., ас. Долгополова Л.М. 14.30-16.30 Пушкінська, 79, викладацька
10. ас. Балюк В.М. 12.30-14.30 Пушкінська, 106, викладацька
11. доц.  Таш’ян Р.І.   09.00-11.00 Пушкінська, 106, ауд.201
12. доц. Жигалкін І.П.   11.00-12.00 Пушкінська, 79, викладацька вечірнього ф-ту
13. доц. Ус М.В.   14.35-16.35 Пушкінська, 106, викладацька
14. ас. Баєва Г.О.   12.00-14.00 Пушкінська, 106, викладацька
15. доц. Крат В.І.   09.20-11.20 кафедра
16. доц. Сурженко О.А. середа 15.00-17.00 кафедра
17. ас. Балюк В.М. 12.30-14.30 кафедра
18. ас. Донець А.Г. 11.10-13.10 кафедра
19. доц. Печений О.П.   11.10-13.10 кафедра
20. доц. Яркіна Н.Є.   12.30-14.30 Пушкінська, 106, викладацька
21. ас. Дуденко Т.В.   12.30-14.30 кафедра
22. ас. Кацюба К.В. четвер 12.30-14.30 Пушкінська, 106, викладацька
23. ас. Замуравкіна Р.М.   12.30-14.30 кафедра
24. к.ю.н., ас. Карнаух Б.П. 12.30-14.30 кафедра
25. доц. Кривобок С.В. 13.00-15.00 Пушкінська, 106, викладацька
26. доц. Ісаєв А.М. 12.30-14.30 ауд.516
27. доц. Янишен В.П. 11.00-13.00 Пушкінська, 106, викладацька
28. ас. Сиротенко С.Є. 12.30-14.30 кафедра
29. доц. Ходико Ю.Є. п’ятниця 11.10-13.10 кафедра
30. к.ю.н., ас. Малиновська І.М. 09.20-11.20 кафедра
31. доц. Ігнатенко В.М. 12.30-14.30 Пушкінська, 106, викладацька
33. доц. Коробцова Н.В. 11.00-13.00 ІПКОП

Контакти: м. Харків, вул. Пушкінська, ауд. № 31, 34,

тел. (057) 704-92-98, e-mail: civil1nuau@ukr.net,

Ст. лаборанти – Шпакова Ольга Вікторівна, Малишева Тамара Миколаївна.