Кафедра фінансового права

 Кафедра фінансового права була заснована в 2001 р.

На кафедрі працює 20 викладачів, з них: 5 професорів, докторів наук – М.П. Кучерявенко, Є.О. Алісов, О.О. Дмитрик, О.А. Лукашев, М.О. Перепелиця; 10 кандидатів наук, доцентів – Д.О. Білінський, І.М. Бондаренко, П.М. Дуравкін, М.І. Дамірчиєв, А.М. Котенко, Д.А. Кобильнік, Л.В. Товкун, С.Є. Федоров, Т.М. Шульга, М.С. Шаренко;   5 кандидатів наук, асистентів – О.О. Головашевич, В.В. Капустник, Н.А. Маринів, А.С. Овчаренко, Є.М. Смичок. Завідуюча лабораторією – Г.С. Романова, лаборант – К.О. Токарєва.

Очолює кафедру доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Микола Петрович Кучерявенко.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Фінансове право», «Податкове право». Також на кафедрі запроваджено сертифікатну освітню професійну програму «Податковий юрист».

Наукова діяльність кафедри »

Кафедрою здійснюються наукові дослідження з актуальних проблем фінансового та податкового права в наступних напрямках: “Теоретичні проблеми правового регулювання оподаткування в Україні”, “Система фінансового права”, “Правовий статус суб’єктів фінансового права”, “Джерела фінансового права”, “Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні”, “Проблеми застосування фінансово-правових норм”, “Права людини та проблеми організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування в умовах становлення громадянського суспільства”, “Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в Україні”.

Викладачами підготовлена низка наукових видань: Кучерявенко М.П. „Курс податкового права”: У 6 т. (Т. 1: „Генезис податкового регулювання” (2002); Т. 2: “Вступ в теорію податкового права” (2004); Т. 3: “Вчення про податок” (2005); Т. 4: „Непрямі податки” (2007)); Кучерявенко М.П. “Податкові процедури: правова природа та класифікація” (2009); Алісов Є.О. “Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні” (2004); Россіхіна Г.В. “Правове регулювання непрямих податків в Україні” (2003); «Застосування фінансово-правових норм» (2013); Перепелиця М.О. “Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні” (2003); «Поняття та види суб’єктів фінансового права» (2012); Дмитрик О.О. “Зміст і класифікація фінансових правовідносин в Україні” (2004); «Джерела фінансового права : проблеми та перспективи» (2010); Дуравкін П.М. «Забезпечення виконання податкового обов’язку» (2013).Професори кафедри Кучерявенко М.П., Дмитрик О.О., Лукашев О.А. є авторами відповідних розділів у виданні «Правова доктрина України» : у 5 т. (Т. 2 «Публічно-правова доктрина» (2013)). Члени кафедри брали участь у підготовці науково-практичного коментаря до Бюджетного кодексу України (2005), науково-практичного коментаря до Бюджетного кодексу України (2010), науково-практичного коментаря до Податкового кодексу України (2011), науково-практичного коментаря до Податкового кодексу України (2012).

Науковці кафедри фінансового права постійно беруть участь у законотворчій роботі та експертизі проектів законів, інших нормативних актів: Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України.

Члени кафедри брали участь у багатьох міжнародних наукових заходах: науковій конференції “Конституційне регулювання федеральних і регіональних фінансів” (м. Саратов, Росія, 2003); міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку аудита в державах з перехідною економікою” (м. Баку, Азербайджан, 2004); науково-практичній конференції “Бюджет та фінансовий контроль у державному управлінні” (м. Харків, Україна, 2004); міжнародній науковій конференції “Формування правової системи в Україні на сучасному етапі” (м. Дніпропетровськ, Україна, 2005); науково-практичній конференції “Особливості формування місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної системи України” (м. Київ, Україна, 2005), міжнародній науково-практичній конференції “Фінансова система Росії: досвід і перспективи правового регулювання” (м. Красноярськ, Росія, 2008); “Роль прозорості в ефективному управлінні фінансовими ресурсами у післякризовій економіці” (м. Баку, Азербайджан, 2009), міжнародній науково-практичній конференції “Система фінансового права” (м. Одеса, Україна, 2009),міжнародній науково-практичній конференції «Системоутворюючі категорії в фінансовому праві: стан та перспективи трансформації» (м. Харків, 2010), міжнародній науково-практичній конференції «Фінансове право у ХХІ сторіччі здобутки та перспективи» (м. Київ, Україна, 2011),міжнародній науково-практичній конференції «Принципи фінансового права» (м. Харків, 2012), міжнародній науково-практичній конференції «Правова доктрина – основа формування правової системи держави» (Харків 2013), міжнародному круглому столі «Сучасні тенденції удосконалення корпоративного права та практики вирішення судами корпоративних спорів: національний та зарубіжний досвід» (м.  Ташкент, 2014), науково-практичному круглому столі «Проблемні питання застосування Податкового кодексу України при вирішенні справ адміністративними судами» (м. Краматорськ, 2014).

Результати наукових досліджень кафедри містяться у серіях наукових статей, опублікованих не тільки у вітчизняних, а й у міжнародних періодичних виданнях.

Кучерявенко Микола Петрович – доктор юридичних наук, професор, зав. кафедрою.

Тема докторської дисертації – «Теоретичні проблеми правового регулювання податків і зборів в Україні» (1998).

Сферою наукових інтересів є проблеми фінансового права, правове регулювання оподаткування, окремі аспекти юрисдикції адміністративних судів.

Основні публікації :

Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.

Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа та класифікація: Монографія; – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009.

Кучерявенко Н.П. Курс налогового права в 2 т. Т. 1: Общаячасть / Под ред. канд. юридичних наук Д.М. Щекина. – М.: Статут, 2009.

Кучерявенко Н.П. Курс налогового права в 2 т. Т. 2: Особеннаячасть / Под ред. канд. юридичних наук Д.М. Щекина. – М.: Статут, 2010.

Кучерявенко Н.П. // Очеркифинансово-правовой науки  современности : монография / подобщ. ред. Л.К. Вороновой и Н.И. Химичевой. – Москва – Харьков : Право, 2011. – С. 424-458 .

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. Авторів. [заг. Редакція М.Я. Азарова]. –  2-ге вид., доп. та перероб. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2011. – Т. 1. – 2011. – 590 с.

Кучерявенко Н.П. // Очерки бюджетно-правовой науки  современности : монография / подобщ. ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко.   – Москва – Харьков : Право, 2012. – С.326-360.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 1. – 810 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 2. – 826 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 3. – 608 с.

Кучерявенко М.П. Методологічні питання податкової доктрини України // Правова доктрина України. У п’яти томах. – 2 том. Публічно-правова доктрина України. – Харків, Право, 2013. – С. 552-578.

Кучерявенко Н.П. Налоговые споры: к проблеме юрисдикции// Очерки налогово-правовой науки современности: моногр. / под общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.507-526

Алісов Євгеній Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, директор слідчо-криміналістичного інституту.

Тема докторської дисертації – «Проблеми правового регулювання грошового обігу» (1998).

Основні публікації :

Алісов Є.О. Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні. – Харків: Фоліо, 2004 . – 288 с.

Лукашев Олександр Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права.

Тема докторської дисертації – «Система фінансового права: теоретичні проблеми розвитку і трансформації» (2011).

Основні публікації :

Лукашев О. А. Теоретичні проблеми системи фінансового права /О. А. Лукашев. — X. : Право, 2010. — 304 с.

Лукашев А.А. // Очеркифинансово-правовой науки  современности : монография / подобщ. ред. Л.К. Вороновой и Н.И. Химичевой. – Москва – Харьков : Право, 2011. – С. 68-95.

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. Авторів. [заг. Редакція М.Я. Азарова]. –  2-ге вид., доп. та перероб. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2011. – Т. 1. – 2011. – 590 с.

Лукашев А.А. // Очерки бюджетно-правовой науки  современности : монография / подобщ. ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко.   – Москва – Харьков : Право, 2012. – С. 44-80.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 1. – 810 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 2. – 826 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 3. – 608 с.

Лукашев О.А. Доктринальніпроблемиформуваннясистемифінансового права //Правова доктрина України. У п’яти томах. – 2 том. Публічно-правова доктрина України. – Харків, Право, 2013. – С. 449-477.

Лукашев А.А. Налоговое право как внутреннястуктурная часть финансово-правовой отрасли/ А.А. Лукашев // Очерки налогово-правовой науки современности: моногр. / под общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.14-47

Дмитрик Ольга Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права.

ема докторської дисертації – «Джерела фінансового права» (2011).

Основні публікації :

Дмитрик О. О. Джерела фінансового права: проблеми та перспективи: моногр. / О. О. Дмитрик. – Х.: Віровець А.П., «Апостроф», 2010. – 328 с.

Дмитрик О.А. // Очеркифинансово-правовой науки  современности : монография / подобщ. ред. Л.К. Вороновой и Н.И. Химичевой. – Москва – Харьков : Право, 2011. – С. 126-149 .

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 1. – 810 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 2. – 826 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 3. – 608 с.

Дмитрик О.А. // Очерки бюджетно-правовой науки  современности : монография / подобщ. ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко.   – Москва – Харьков : Право, 2012. – С. 134-162.

Дмитрик О.А. Проблемысоотношенияисточниковналоговогоправа  // Очерки налогово-правовой науки современности: моногр. / под общ. ред. Е. Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С.133-154

Бондаренко Ірина Миколаївна – кандидат  юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права.

Тема кандидатської дисертації: «Правове регулювання господарської діяльності казенних підприємств»  (2001).

Кобильнік Дмитро Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права.

Тема кандидатської дисертації: «Правове регулювання пільг при оподаткуванні» (2002).

Перепелиця Марія Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри фінансового права.

Тема докторської  дисертації: «Суб’єкти фінансового права: теоретичні аспекти» (2013).

Основні публікації :

Перепелиця М.О. Поняття та види суб’єктів фінансового права : монографія / М.О. Перепелиця. – Х. : Право, 2012. – 272 с.

Россіхіна  Галина Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права.

Тема докторської дисертації: «Теоретичні проблеми застосування правових норм, що регулюють публічну фінансову діяльність» (2015).

Основні публікації :

Россіхіна Г.В. Застосування фінансово-правових норм: монографія / Г.В. Россіхіна. – Х.: «Цифрова друкарня №1», 2013.- 400 с.

Товкун Людмила Вікторівна – кандидат економічних  наук, доцент, доцент  кафедри фінансового права.

Тема кандидатської дисертації: «Формування грошових доходів населення при переході до ринку» (1995).

Федоров Сергій Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент  кафедри фінансового права.

Тема кандидатської дисертації: «Політичний розшук у царській Росії на початку ХХ ст.: засоби і методи» (1992).

Білінський Дмитро Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права, заступник декана Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України.

Тема кандидатської дисертації: «Проблеми кодифікації податкового законодавства України» (2009).

Основні публікації:

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 1. – 810 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 2. – 826 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 3. – 608 с.

Д.А. Белинский / Местоналоговой системы Украины в публичной финансовой системе // Очеркиналогово-правовой науки современности: монография / подобщ.   ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. – Москва-Харьков: Право, 2013. – с.  97-107.

Овчаренко  Анастасія Сергіївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права.

Тема кандидатської дисертації: «Правове регулювання об’єкта оподаткування» (2009).

Дамірчиєв Мушфік Іскєндер огли – доктор юридичних наук, доцент кафедри фінансового права.

Тема докторської дисертації: «Правове регулювання публічної фінансової діяльності: порівняльно-правовий аспект» (2016).

Основні публікації:

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 1. – 810 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 2. – 826 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 3. – 608 с.

Дамірчиєв М.І. Правова природа фінансової діяльності : монографія / М.І. Дамірчиєв. – Х. : Право, 2014. – 256 с.

Смичок Євген Михайлович – асистент кафедри фінансового права.

Тема кандидатської  дисертації: «Юридичні презумпції в податково-правовому регулюванні» (2016).

Дуравкін Павло Михайлович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права.

Тема кандидатської дисертації: «Забезпечення виконання податкового обов’язку» (2010).

Основні публікації:

Дуравкін П. М. Забезпечення виконання податкового обов’язку : монографія / П. М. Дуравкін. – Х. : Право, 2013. – 192 с.

Головашевич Олександр Олександрович – кандидат юридичних наук, ассистент кафедри фінансового права.

Тема кандидатської дисертації: «Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні» (2007).

Основні публікації:

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 1. – 810 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 2. – 826 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 3. – 608 с.

Актуальніпитання науки фінансовогоправа :монографія / за ред. М. П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2010. – 464 с. (стор. 237-267).

ГоловашевичА. А.Процедурные аспекты назначения и проведения налоговых проверок / А. А. Головашевич // Очерки налогово-правовой науки современности / под общей редакцией Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. – Москва-Харьков : Право, 2013. – 680 с. – С. 460-485.

Шаренко Максим Сергійович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права.

Тема кандидатської дисертації: «Правовий статус платника  податку на додану вартість в Україні»  (2011).

Шульга Тетяна Михайлівна – кандидат  юридичних наук, доцент кафедри фінансового права.

Тема кандидатської дисертації: «Правове регулювання бюджетних доходів, пов’язаних з природокористуванням»  (2008).

Основні публікації:

Шульга Т.М. Правове регулювання бюджетних доходів, пов’язаних з природокористуванням / Під ред. проф. М.П. Кучерявенка. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. – 176 с.

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. Авторів. [заг. Редакція М.Я. Азарова]. –  2-ге вид., доп. та перероб. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2011. – Т. 1. – 2011. – 590 с.

Котенко Артем Михайлович – асистент кафедри фінансового права.

Тема кандидатської дисертації: «Договірні відносини у сфері фінансово-правового регулювання»  (2012).

Основні публікації:

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 1. – 810 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 2. – 826 с.

Податковий кодекс України : науково-практичний  коментар : у 3 ч. / М. П. Кучерявенко, І. Л. Самсін, І. Х. Темкіжев та ін.; за ред. М. П. Кучерявенка та І. Х. Темкіжева. – Х. : Право, 2012. – Ч. 3. – 608 с.

Котенко А.М. Договорное регулирование налоговых отношений / А.М. Котенко // Очерки налогово-правовой науки современности: монография / под общ. Ред. Е.Ю. Грачевой и Н.П. Кучерявенко. – Москва-Харьков: Право, 2013. – С. 361-385.

Викладачі кафедри »

 • Кучерявенко Микола Петрович – доктор юридичних наук, професор, завідувач  кафедри фінансового права
 • Алісов Євгеній Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, директор Слідчо-криміналистичного інституту
 • Лукашев Олександр Анатолійович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри фінансового права
 • Дмитрик Ольга Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права
 • Бондаренко Ірина Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права
 • Кобильнік Дмитро Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права
 • Перепелиця Марія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права
 • Товкун Людмила Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент  кафедри фінансового права
 • Федоров Сергій Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент  кафедри фінансового права
 • Білінський Дмитро Олександрович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права
 • Дамірчиєв Мушфік Іскєндер огли – доктор юридичних наук, доцент кафедри фінансового права
 • Дуравкін Павло Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент  кафедри фінансового права
 • Шаренко Максим Сергійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права
 • Шульга Тетяна Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права
 • Котенко Артем Михайлович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права
 • Головашевич О.О. – кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права
 • Капустник В.В. – кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права
 • Маринів Н.А. – кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права
 • Овчаренко А.С. – кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права
 • Смичок Є.М. –  асистент кафедри фінансового права

Контакти: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, а. 20;

тел.: 704-93-02;  електронна адреса: finpravo@i.ua

Зав. лабораторією – Г.С. Романова, лаборант –  К.О.Токарева.