Кафедра філософії

Данильян

Кафедра філософії створена як самостійний підрозділ у 1975 р.

У різні роки на кафедрі працювали проф. В.О. Чефранов, В.А. Бачинін, В.О. Жерьобкін, В.Д. Титов; доц. Л.Д. Байрачна, І.Г. Ніцевич, В.Т. Мозалевський, М.А. Орел, С.Д. Цалін, В.Я. Ястребов, П.П. Яшин та ін., які зробили суттєвий внесок у розвиток кафедри та науково-методичне забезпечення навчального процесу.

Від дня заснування і до 2000 року кафедру очолював д-р філос. наук, проф. В.О. Чефранов. З 2000 р. кафедрою керує засл. працівник освіти України, д-р філос. наук, проф. О.Г. Данильян.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін, серед яких: “Філософія”, “Логіка”, що належать до нормативної частини, “Організація та методологія наукових досліджень” (для аспірантів), а також вибіркові навчальні дисципліни – “Філософія прав людини” та “Юридична аргументація”.

Наукова діяльність кафедри »

За часи існування кафедра видала серію підручників та навчальних посібників: “Філософія права” за ред. проф. О.Г. Данильяна (2002); “Основи філософії” (2003); “Філософія історії” (2006); “Сучасний словник із суспільних наук” за ред. проф. О.Г. Данильяна, проф. М.І. Панова (2006); “Соціальна філософія” (2007), “Філософія права: конспект лекцій” (2009), “Філософія права” за ред. проф. О.Г. Данильяна (2009), “Філософія” (2010), “Філософія” (2013), “Філософія правового виховання” (2014), “Організація та методологія наукових досліджень” (2017)  та ін.

Кафедрою здійснюються наукові дослідження з актуальних проблем соціальної філософії,  філософії права та філософії правового виховання. У 1975-2000 рр. кафедра брала участь у розробці цільової комплексної програми “Закономірності духовного життя суспільства”, а з 2001 р. проводила дослідження в межах цільових комплексних програм “Соціально-філософські та культурологічні проблеми духовного життя суспільства” (2001-2005) й “Філософські та культурологічні проблеми духовного життя суспільства та розвитку особистості” (2006-2010). У рамках цих тем підготовлено та видано біля 20 монографій та інших наукових видань. Серед них: Данильян О.Г. “Соціальні протиріччя в посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв’язання” (1998); Максимов С.І. “Правова реальність: досвід філософського осмислення” (2002); Шефель С.В. “Творча індивідуальність – майбутнє соціології” (2000); “Особистість постіндустріальної епохи як феномен соціокультурного синтезу” (2002), Дзьобань О.П. “Національна безпека в суспільствах транзитивного типу” (2004), “Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)” (2006), “Філософія інформаційних комунікацій” (2012), «Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади» (2013), Жданенко С.Б. “Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства” (2006); Трофименко В.А. “Розум і воля як антропологічні основи права” (2006); Калиновський Ю.Ю. “Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність” (2008), “Парадигмальні виміри правосвідомості українського суспільства” (2012). За участю О.Г. Данильяна, О.П. Дзьобаня, С.І. Максимова, Ю.Ю. Калиновського, С.В. Шефеля видані колективні монографії “Конституційно-правові засади становлення української державності” (2003), “Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз” (2004), “Національна безпека України в етноментальному та міжнародному вимірах” (2004), “Політико-правові інститути сучасності: структура, функції, ефективність” (2005), “Проблеми модернізації політичних систем сучасності” (2008), “Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України” (2009), “Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика” (2009), “Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні” (2009), “Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті евроінтеграції” (2010), “Проблема захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ століття” (2013); “Територіальна громада: управління розвитком” (2013), “Правова доктрина України” (2015)  та ін. Результатом спільної наукової роботи професорсько-викладацького складу стало видання колективних кафедральних монографій “Правове виховання в сучасній Україні” (2013) та “Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем” (2014), “Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем” (2016). Викладачі кафедри є членами авторського колективу “Великої української юридичної енциклопедії” (том 2 “Філософія права”, 2017).

На 2016-2020 рр. кафедрою заплановано виконання цільової комплексної програми “Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя сучасного суспільства”.

Фахівці кафедри брали участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських і регіональних заходах з філософської та філософсько-правової проблематики, зокрема у: ХХІ – ХХIII світових конгресах міжнародної асоціації з філософії права, що проводилися відповідно у Швеції (2003), Іспанії (2005), Польщі (2009), Китаї (2009), Бразилії (2013), США (2015); Португалії (2017), VI Всесвітньому конгресі з вивчення країн Центральної й Східної Європи у Фінляндії (2000); щорічних Ломоносівських та Всеросійських соціологічних читаннях (2000-2006) та ін. Колективом кафедри започатковані і систематично проводяться щорічна студентська наукова конференція “Філософія і право”, науково-практичні конференції з актуальних проблем формування правосвідомості та правової культури українських громадян, а також з проблем правового виховання в сучасній Україні.

Результати наукових досліджень кафедри містяться в наукових статтях, опублікованих у періодичних виданнях: “Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія права”, “Проблеми філософії права”, “Вісник Національної академії правових наук України”, “Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць”, “Проблеми законності”, “Право України” та ін.

 

Викладачі кафедри »

Прізвище, ім’я та по

батькові

Посада

Науковий

ступінь

учене

звання

1. Данильян Олег Геннадійович завідувач кафедри докт. філос. наук професор
2. Дзьобань Олександр Петрович професор докт. філос. наук професор
3. Калиновський Юрій Юрійович професор докт. філос. наук професор
4. Мануйлов Євген Миколайович  професор (0,5 ст.)  докт. філософії професор
5. Юркевич Олена Миколаївна професор докт. філос. наук професор
6. Жданенко Світлана Борисівна доцент канд. філос. наук доцент
7. Кальницький Едуард Анатолійович доцент канд. філос. наук доцент
8. Качурова Світлана Володимирівна доцент канд. філос. наук доцент
9. Коваленко Інна Ігорівна доцент канд. філос. наук доцент
10.  Мелякова Юлія Василівна доцент канд. філос. наук доцент
11.  Невельська-Гордєєва Олена Петрівна доцент канд. філос. наук доцент
12.  Павленко Жанна Олександрівна доцент канд. юрид. наук доцент
13.  Трофименко Володимир Анатолійович доцент канд. юрид. наук доцент
14.

Войтенко Дмитро Олександрович

асистент канд. юрид. наук ——–
15. Коваленко Ганна Вікторівна асистент канд. юрид. наук ———

Контакти кафедри: корпус П-7; ауд. 234, 235; т.: 704-92-84; е-mail: kafedra_filosofy@ukr.net,  filosofy@nulau.edu.ua;  

Контактні особи: ст. лаборант –  Аксьонова Оксана Миколаївна, зав.кабінетом  – Томаровська Людмила Олексіївна.