Кафедра філософії

Данильян

Кафедра філософії створена у 1975 р. як самостійний підрозділ Харківського юридичного інституту. Від дня заснування і до 2000 року кафедру очолював доктор філософських наук, професор В.О. Чефранов.

Сучасний етап розвитку кафедри розпочався з 2000 р., коли кафедру очолив Заслужений працівник освіти України, доктор філософських наук, професор О.Г. Данильян.

Основними кафедральними дисциплінами є «Філософія» та «Логіка». Вибірковою навчальною дисципліною є «Філософія прав людини». Для аспірантів викладаються дисципліни «Філософія» й «Організація та методологія наукових досліджень». Застосовуючи сучасні методи викладання, колектив кафедри постійно оновлює зміст наведених дисциплін,. Науково-педагогічний потенціал кафедри дозволяє викладати й інші дисципліни філософсько-гуманітарного циклу. Зокрема, протягом тривалого часу на кафедрі викладались «Філософія права» та «Філософські проблеми правового виховання».

Наукова діяльність кафедри »

За час існування кафедрою видано серію підручників та навчальних посібників: «Філософія права» за ред. проф. О.Г. Данильяна (2002), «Основи філософії» (2003), «Філософія історії» (2006), «Сучасний словник із суспільних наук» за ред. проф. О.Г. Данильяна, проф. М.І. Панова (2006), «Соціальна філософія» (2007), «Філософія права: конспект лекцій» (2009), «Філософія права» за ред. проф. О.Г. Данильяна (2009), «Філософія» (2010), «Філософія» (2013), «Філософія правового виховання» (2014), «Організація та методологія наукових досліджень» (2017), «Філософія» (2018), «Методологія наукових досліджень» (2019), «Філософія» (2020).

У 2014 та 2015 роках кафедрою створені Навчальні електронні інформаційні комплекси з дисциплін «Філософія», «Філософія права», «Філософські проблеми правового виховання», що підтверджено Свідоцтвами про реєстрацію авторських прав.

На кафедрі здійснюються наукові дослідження з актуальних проблем соціальної філософії,  філософії права, філософії правового виховання, філософії прав людини. У 1975-2000 рр. колектив кафедри взяв участь у розробці цільової комплексної програми «Закономірності духовного життя суспільства», а з 2001 р. проводив дослідження в межах цільових комплексних програм «Соціально-філософські та культурологічні проблеми духовного життя суспільства» (2001-2005) й «Філософські та культурологічні проблеми духовного життя суспільства та розвитку особистості» (2006-2010).

У рамках цих тем підготовлено та видано біля 20 монографій та інших наукових видань. Серед них: Данильян О.Г. «Соціальні протиріччя в посттоталітарних системах: методологія дослідження та розв’язання» (1998), Максимов С.І. «Правова реальність: досвід філософського осмислення» (2002), Шефель С.В. «Творча індивідуальність – майбутнє соціології» (2000),  «Особистість постіндустріальної епохи як феномен соціокультурного синтезу» (2002), Дзьобань О.П. «Національна безпека в суспільствах транзитивного типу» (2004), «Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (методологія дослідження та забезпечення)» (2006), «Філософія інформаційних комунікацій» (2012), «Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади» (2013), Жданенко С.Б. «Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства» (2006), Трофименко В.А. «Розум і воля як антропологічні основи права» (2006), Калиновський Ю.Ю. «Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність» (2008), «Парадигмальні виміри правосвідомості українського суспільства» (2012).

За участю О.Г. Данильяна, О.П. Дзьобаня, С.І. Максимова, Ю.Ю. Калиновського та С.В. Шефеля видані колективні монографії «Конституційно-правові засади становлення української державності» (2003), «Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій: міждисциплінарний аналіз» (2004), «Національна безпека України в етноментальному та міжнародному вимірах» (2004), «Політико-правові інститути сучасності: структура, функції, ефективність» (2005), «Проблеми модернізації політичних систем сучасності» (2008), «Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України» (2009), «Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика» (2009), «Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні» (2009), «Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті евроінтеграції» (2010), «Проблема захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ століття» (2013), «Територіальна громада: управління розвитком» (2013), «Правова доктрина України» (2015)  та ін.

Результатом спільної наукової роботи професорсько-викладацького складу стало видання колективних кафедральних монографій «Правове виховання в сучасній Україні» (2013), «Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем» (2014), «Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем» (2016, 2017 – 2 вид.), «Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового дослідження» (2018). Викладачі кафедри є членами авторського колективу «Великої української юридичної енциклопедії» (том 2 «Філософія права», 2017), а також колективних монографій «Національна безпека у філософсько-правовому дискурсі» (2019) та «Соціально-гуманітарна сфера України в сучасних дискурсах» (2019).

Члени професорсько-викладацького колективу кафедри неодноразово ставали лауреатами Премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства, за видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів та за підготовку й видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти.

У період з 2016 по 2020 рр. кафедра здійснює цільову комплексну програму «Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя сучасного суспільства». За результатами виконання комплексної програми запланований вихід кафедральної монографії.

Фахівці кафедри брали участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських і регіональних заходах з філософської та філософсько-правової проблематики, зокрема у: ХХІ – ХХIII світових конгресах міжнародної асоціації з філософії права, що проводилися відповідно у Швеції (2003), Іспанії (2005), Польщі (2009), Китаї (2009), Бразилії (2013), США (2015), Португалії (2017), VI Всесвітньому конгресі з вивчення країн Центральної й Східної Європи у Фінляндії (2000), щорічних Ломоносівських та Всеросійських соціологічних читаннях (2000-2006) та ін.

Колективом кафедри започатковані й систематично проводяться науково-практичні конференції з актуальних проблем формування правосвідомості та правової культури українських громадян, а також з проблем правового виховання в сучасній Україні. Важливим напрямом роботи є проведення щорічної наукової конференція студентів та аспірантів «Філософія і право», яка з 2018 р. має статус міжнародної.

Результати наукових досліджень кафедри відображені в наукових статтях, опублікованих у періодичних виданнях: «Вісник Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія», «Проблеми філософії права», «Вісник Національної академії правових наук України», «Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць», «Проблеми законності», «Право України» та ін.

Високий рівень публікацій у фаховому «Віснику Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія» дозволив розмістити його для індексації в міжнародних науко-метричних базах даних – Index Copernicus (Польща), EBSCO Publishing (СШA), WorldCat (СШA), РИНЦ (Російська Федерація) та ін. Кафедра продовжує роботу з підвищення міжнародного статусу видання.

Останніми роками науковці кафедри активно співпрацюють з виданнями, що мають індексацію у міжнародних науко-метричних базах даних Scopus та Web of Science. Відповідні публікації мають професори Данильян О. Г., Дзьобань О. П., Калиновський Ю. Ю., доценти Жданенко С.Б., Кальницький Е.А., Качурова С.В., Невельська-Гордєєва О.П. та асистент Войтенко Д.О.

До наукової діяльності кафедра постійно залучає студентську наукову спільноту. У співавторстві зі студентами фахівці кафедри регулярно готують та публікують наукові статті у «Віснику Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія», беруть участь у наукових конференціях та інших заходах.

З метою ознайомлення наукової спільноти з результатами наукової діяльності кафедра систематично надає до репозитарію університету інформацію про нові наукові публікації викладачів кафедри.

Викладачі кафедри »

Прізвище, ім’я та по

батькові

Посада

Науковий

ступінь

учене

звання

1. Данильян Олег Геннадійович завідувач кафедри докт. філос. наук професор
2. Дзьобань Олександр Петрович професор докт. філос. наук професор
3. Калиновський Юрій Юрійович професор докт. філос. наук професор
4. Мануйлов Євген Миколайович  професор (0,5 ст.)  докт. філософії професор
5. Юркевич Олена Миколаївна професор докт. філос. наук професор
6. Жданенко Світлана Борисівна доцент канд. філос. наук доцент
7. Кальницький Едуард Анатолійович доцент канд. філос. наук доцент
8. Качурова Світлана Володимирівна доцент канд. філос. наук доцент
9. Коваленко Інна Ігорівна доцент канд. філос. наук доцент
10.  Мелякова Юлія Василівна доцент канд. філос. наук доцент
11.  Невельська-Гордєєва Олена Петрівна доцент канд. філос. наук доцент
12.  Павленко Жанна Олександрівна доцент канд. юрид. наук доцент
13.  Трофименко Володимир Анатолійович доцент канд. юрид. наук доцент
14.

Войтенко Дмитро Олександрович

асистент канд. юрид. наук ——–
15. Коваленко Ганна Вікторівна асистент канд. юрид. наук ———

Контакти кафедри: корпус П-7; ауд. 231, 234, 235; т.: 704-92-84;

Е-mail: kafedra_filosofy@ukr.net

Контактні особи: ст. лаборант –  Томаровська Людмила Олексіївна, лаборант  – Кривошеіна Анна Андріївна.