Кафедра фізичного виховання №1

Кафедра фізичного виховання як самостійний підрозділ Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» була заснована у 1934 р. унаслідок реорганізації кафедри військової підготовки. Головними завданнями кафедри протягом восьмидесятирічного періоду існування було формування у студентів потреби у зміцненні власного здоров’я, залучення до фізкультурно-спортивної діяльності, підготовка до майбутньої професії юриста, сприяння спортивному вдосконаленню.

Викладачі кафедри »

Сучасна кафедра фізичного виховання № 1 – це колектив досвідчених висококваліфікованих фахівців у галузі фізичного виховання і спорту зі значним науковим потенціалом. Натепер у підрозділі працюють 7 викладачів, з яких 4 мають наукові ступені і вчені звання: кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент О.В. Попрошаєв (завідувач кафедри); кандидат педагогічних наук, доцент Г.І. Приходько; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Д.О. Миргород; кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент В.С. Мунтян; старші викладачі: О.М. Столяренко, С.О. Фішев, С.В. Курячий. Забезпеченню ефективної роботи кафедри сприяє навчально-допоміжний персонал у складі старшого лаборанта, майстра спорту з важкої атлетики Є.В. Перлика, лаборантів О.М. Міщенко, О.В. Попова.

Кафедра фізичного виховання № 1 стала підґрунтям для створення у 1995 року кафедри фізичного виховання № 2 та у 2010 році кафедри фізичного виховання № 3 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Навчальна дисципліна «Фізична культура» на кафедрі викладається у студентів 1 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України та господарсько-правового факультету, в обсязі 120 годин, серед яких 60 годин у першому семестрі (32 – практичні заняття, 28 – самостійна робота) та 60 у другому (32 – практичні заняття, 28 – самостійна робота).

Вимоги для одержання заліку. По-першеце 100% відвідування практичних занять. По-друге – виконання студентами контрольних вправ по закінченні кожної навчальної теми. Відповідно до навчальної програми, робочого плану та робочої програми з дисципліни «Фізична культура», студент у першому семестрі вивчає три теми: «Засвоєння техніки та основних методів виконання фізичних вправ, спрямованих на розвиток загальної витривалості», «Засвоєння техніки та основних методів  виконання фізичних вправ, спрямованих на розвиток спритності», «Засвоєння техніки та основних методів  виконання фізичних вправ, спрямованих на розвиток гнучкості». У другому семестрі дві теми: «Засвоєння техніки фізичних вправ, спрямованих на розвиток сили і швидкісно-силових якостей засобами різноманітних гімнастичних вправ і спортивних ігор» та «Засвоєння техніки фізичних вправ, спрямованих на розвиток бистроти засобами спортивних ігор і легкої атлетики».  По закінченні кожної теми є тематичний контроль, виконання студентами контрольних вправ.

Зміст освіти з фізичного виховання студентів на кафедрі фізичного виховання № 1 щорічно вдосконалюється, викладачі проводять постійний моніторинг і впровадження в навчальний процес новітніх засобів фізичного розвитку людини, які  відповідають як вирішенню завдань фізичного виховання, так і потребам сучасної молоді.

Провідний напрям роботи кафедри фізичного виховання №1 – це методичне забезпечення навчального процесу з дисципліни «Фізична культура». Останнім часом викладачі кафедри повністю оновили навчально-методичний комплекс з урахуванням сучасних тенденцій розвитку педагогіки і спортивної науки: навчальні програми, плани навчальних занять, робочі плани. Видано навчально-методичні посібники для практичних занять і самостійної роботи для студентів І-ІІІ курсів (2007), для студентів спеціальної медичної групи із захворюваннями серцево-судинної та дихальної систем (2013), методичні поради «Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу» (2012) і «Фізичне виховання (для студентів спеціальної медичної групи)» (2012). Підготовлені електронні видання «Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ «Баскетбол»)» для студентів I-II курсів (2013) та «Методичні поради з фізичного виховання (для студентів підготовчої та спеціальної медичної груп із захворюванням опорно-рухового апарату) (2015). Готуються електронні видання з файт-фітнесу, бадмінтону, настільного тенісу й атлетичної гімнастики.

На кафедрі постійно поліпшуються умови для занять фізичною культурою і спортом студентів і співробітників Університету. Велике значення для покращення спортивної бази кафедри мало введення в експлуатацію у 1986 році спортивного комплексу по вул. Пушкінська, 77, загальною площею біля 2000 м2. Комплекс складався зі стандартного ігрового залу, стрілецького тиру, залу боротьби й допоміжних приміщень. В період з липня 2011 року по серпень 2013 року, за підтримки ректорату та особисто ректора Університету В.Я. Тація була здійснена реконструкція існуючого спортивного комплексу. Після реконструкції навчальна площа кафедри збільшилась удвічі, а кількість спортивних залів майже втричі. На цей час у навчально-спортивному комплексі «Юрист», на базі якого розташована кафедра фізичного виховання № 1,  функціонують 10 спортивних залів: ігровий зал, зал для фітнесу та аеробіки, зал єдиноборств, зал оздоровчої гімнастики, зал атлетичної гімнастики для студентів, 2 зали настільного тенісу, зал боксу, зал для настільних ігор (шашки та шахи), зал атлетичної гімнастики для співробітників. Спортивні зали повністю оснащені найсучаснішим спортивним інвентарем та обладнанням.

Робота кафедри фізичного виховання завжди була нерозривно пов’язана зі спортивним життям Університету. Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота на факультетах і в гуртожитках, керівництво роботою спортивних секцій і оздоровчих груп, підготовка збірних команд з різних видів спорту, організація і проведення спортивно-масових заходів і свят різної спрямованості, формування спортивного активу – це перелік основних напрямків спортивної роботи кафедри фізичного виховання №1.

Різними формами спортивної роботи на кафедрі фізичного виховання охоплено понад 1000 студентів Університету.

Наукова діяльність кафедри »

Значну увагу колектив кафедри фізичного виховання № 1 приділяє науковій роботі. На цей час колектив кафедри веде активну розробку наукової теми «Шляхи вдосконалення системи фізичного виховання студентів в процесі набуття юридичної освіти в контексті інтеграції в загально Європейський освітній простір» (2016-2020) з використанням психолого-педагогічних, медико-біологічних, соціологічних, математико-статистичних методів дослідження. У контексті зазначеної теми вивчаються мотивація, фізкультурно-спортивні інтереси і стан соматичного здоров’я студентів, професійно важливі фізичні якості майбутніх юристів, аналізується динаміка фізичного розвитку й фізичної підготовленості студентів, традиції і досвід фізичного виховання студентської молоді. Отримані результати обговорюються на методичних семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях, відображаються в навчально-методичних розробках кафедри, впроваджуються в навчальний процес та поза навчальну фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу Університету.

Кафедра – ініціатор проведення кількох наукових семінарів. У квітні 2011 року відбувся семінар «Актуальні проблеми фізичного виховання у вищих навчальних закладах» із залученням провідних фахівців ВНЗ м. Харкова. На ньому обговорювалися переваги та недоліки секційної форми організації навчального процесу з дисципліни «Фізичне виховання», різні методичні підходи до тренування студентів у спортивно-оздоровчих секціях та новітні засоби фізичного розвитку людини. У червні 2012 року кафедра організувала та провела науковий семінар «Особливості роботи зі студентами спеціальної медичної групи». На ньому обговорювалися методичні підходи щодо роботи зі студентами спеціальної медичної групи з захворюваннями органів зору, нервової, серцево-судинної й дихальної системи, обміну речовин, з порушеннями опорно-рухового апарату. У травні 2014 року кафедра провела науково-методичний семінар «Проблемні питання понятійного апарату в теорії і практики фізичного виховання і спорту», на якому були розглянуті питання відповідності деяких питань, їх смислового значення, які застосовуються в теорії і практики фізичного виховання. У травні 2015 року на базі кафедри організований та проведений міжкафедральний науково-методичний семінар «Питання формування основ професійної компетентності майбутніх спеціалістів юридичного профілю на заняттях з фізичного виховання». На семінарі обговорювались проблеми організації навчального процесу та підвищення його ефективності, шляхом розвитку знань, умінь і навичок, спрямованих на формування у студентів необхідного комплексу компетенцій з урахуванням майбутньої професійної діяльності.

Вагомим досягненням кафедри є участь, починаючи з 2007 р., разом із військовою академією внутрішніх справ МВС України в організації та проведенні щорічної Міжнародної (Інтернет) науково-практичної конференції «Інноваційні технології в галузі фізичного виховання, спорту, рекреації  та валеології».

Результати власних досліджень викладачі кафедри постійно публікують у провідних наукових фахових виданнях країни. Науковий доробок викладачів за останні роки відображена у 4 деклараційних патентах на винаходи і корисні моделі,  наукових статтях, тезах доповідей на конференціях та семінарах, значній кількості навчально-методичних і науково – популярних праць. Загальний обсяг друкованої продукції кафедри за останні роки складає більш ніж 200 робіт, загальним обсягом майже 130 друкованих аркушів.

 

Графік індивідуальних та групових консультацій »

Графік проведення індивідуальних та групових консультацій

викладачів кафедри фізичного виховання №1

протягом ІІ семестру 2016-2017 н.р.

п/п

Викладачі пн вт ср чт пт Місце проведення
1. Попрошаєв О.В.,

зав. кафедри, доцент

13.30-15.00 Пушкінська, 77
2. Приходько Г.І.,

доцент

13.30-15.00 Пушкінська, 77
3. Миргород Д.О.,

доцент

15.15-16.45 Пушкінська, 77
Мунтян В.С.,

доцент

13.30-15.00 Пушкінська, 77
5. Столяренко О.М.

ст. викладач

13.30-15.00 Пушкінська, 77
6. Курячий С.В.,

ст.викладач

13.30-15.00 Пушкінська, 77
Фішев С.О.,

ст. викладач

13.30-15.00 Пушкінська, 77

 

Розклад роботи спортивних секцій »

ГРАФІК

РОБОТИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ СЕКЦІЙ

в навчально-спортивному комплексі «Юрист»

 на ІІ семестр 2016-17 н.р.

п/п

Назва секції Час проведення Прізвище тренера
1. Файт-фітнес,

 карате, тхеквондо

Пн. –     15.15-16.45

17.00-19.15

Ср. –     17.00-19.15

Птн. –   13.30-15.00

Мунтян Віктор Степанович

вул. Пушкінська,77

(зал єдиноборств)

2. Оздоровча гімнастика для студентів Чт. –        9.45-11.45

11.30-13.30

13.30-15.30

Приходько Ганна Іванівна

вул. Пушкінська,77

(зал оздоровчої гімнастики)

Пн., –    13.30-15.30

Ср.,  –   13.30-15.30

Птн. –   13.30-15.30

Воронов Микола Петрович

вул. Пушкінська,77

(зал оздоровчої гімнастики)

Оздоровча гімнастика для співробітників та викладачів Пн. –     16.00-19.00

Ср. –     16.00-19.00

Птн. –   16.00-19.00

Воронов Микола Петрович

вул. Пушкінська,77

(зал оздоровчої гімнастики)

4. Баскетбол для співробітників та викладачів Вт. –      16.00-17.30

Птн. –    16.00-17.30

Попрошаєв Олександр Володимирович

вул. Пушкінська,77

(великий ігровий зал)

5. Пілатес для співробітників та викладачів Вт.   –    17.00-18.00  Чт.    –   17.00-18.00 Миргород Діана Олексіївна

вул. Пушкінська, 77

(зал для фітнесу та аеробіки)

6. Пілатес

для студентів

Пн. –    13.30-15.30

Вт.  –    15.00-17.00

Ср.  –   13.30-15.30

Миргород Діана Олексіївна

вул. Пушкінська, 77

(зал для фітнесу та аеробіки)

7. Аеробіка Вт.,  –   11.30-13.30

13.30-15.30

15.00-17.00

Чт. –     13.30-15.30

18.00-20.00*

Ярощук Лілія Сергіївна

вул. Пушкінська,77

(зал фітнесу та аеробіки)

* Пушкінська, 104

(Навчально-спортивний комплекс)

8. Волейбол

для співробітників

Чт. –       16.00-17.30 Столяренко Олег Михайлович

вул. Пушкінська,77

(великий ігровий зал)

9 Бокс Вт. –      13.30-15.30

15.30-17.30

Пт. –      13.30-15.30

Фішев Сергій Олександрович

вул. Пушкінська,77

(зал боксу та кікбоксингу)

10 Атлетична гімнастика Пн.   –   13.30-15.30

Ср.   –   13.30-15.30

Птн. –   13.30-15.30

Курячий Сергій Володимирович

вул. Пушкінська,77

(зал атлетичної гімнастики)

Контакти кафедри:

Адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 77;

контактний телефон: 704-92-20;

електронна адреса:  fiz01@mail.ru