Кафедра фізичного виховання №1

Сучасна кафедра фізичного виховання №1 – це продовжувач більш ніж двохсотлітніх фізкультурно-спортивних традицій Університету, осередок інновацій у галузі фізичного виховання та студентського спорту, колектив зі досвідчених висококваліфікованих фахівців зі значним науковим потенціалом.

Викладачі кафедри »

У складі уафедри 8 досвідчених викладачів, з яких 4 мають наукові ступені і вчені звання: Попрошаєв Олександр Володимирович (завідувач кафедри), кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; Мунтян Віктор Степанович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; Приходько Ганна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Коломійцева Ольга Едуардівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент;  Столяренко Олег Михайлович, старший викладач; Фішев Сергій Олександрович, старший викладач; Чумаков Олег Вікторович, старший викладач; Гоєнко Микола Іванович, старший викладач. 

На кафедрі створені прекрасні умови для навчання, занять спортом та оздоровлення студентів і співробітників Університету. Після відкриття у 2013 р. оновленого спортивного комплексу навчальну площу кафедри збільшено майже вдвічі. Зараз у розпорядженні кафедри 10 спортивних залів: ігровий, фітнесу та аеробіки, єдиноборств, оздоровчої гімнастики, два тренажерних, два настільного тенісу, боксу, настільних ігор (шашки та шахи). Спортивні зали повністю оснащені найсучаснішим спортивним інвентарем та обладнанням.

Очевидно, що провідний напрям роботи кафедри − це навчальна робота з фізичного виховання студентів. Кафедра забезпечує викладання навчальної дисципліни «Фізична культура» студентам денної форми навчання господарсько-правового факультету, Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, Інституту підготовки юридичних кадрів для органів СБУ, факультету адвокатури. Навчальний процес проводиться у вигляді практичних занять та самостійної роботи студентів.  

Наукова діяльність кафедри »

Комплекс навчально-методичних матеріалів, які використовує кафедра, представлений програмою навчальної дисципліни, робочою навчальною програмою та силабусом навчальної дисципліни. 

Навчальна програма з дисципліни «Фізична культура» містить сформовані змістовні модулі, завдання до практичних занять, методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінки поточного, модульного та підсумкового контролю знань, вмінь та навичок студентів.

Зміст освіти, засоби та методи навчання з фізичного виховання студентів постійно вдосконалюється з урахування сучасних тенденцій підвищення фізичної активності та потреб молоді. Викладачі проводять постійний моніторинг рівня фізичного розвитку студентів за допомогою тестів оцінки фізичної підготовленості. Під час занять викладачі обов’язково враховують стан здоров’я студентів та мери безпеки життєдіяльності під час виконання фізичних вправ.

Викладачі кафедри постійно обновлюють робочі навчальні програми та плани навчальних занять зі спортивних та спортивно-оздоровчих секцій, складають навчально-методичні комплекси з урахуванням сучасних тенденцій розвитку педагогіки і спортивної науки. 

На кафедрі постійно поповнюється навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни. Колективом кафедри розроблено та видано: Програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (галузь знань 0304 «право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям підготовки 030401 «Правознавство») (2012); Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (відповідно до вимог ECTS) для студентів I-III курсів (2007); Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів спеціальної медичної групи із захворюваннями серцево-судинної та дихальної систем (2013); методичні поради з навчальної дисципліни «Фізичне виховання (для студентів спеціальної медичної групи)» (2012) та «Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу» (2012); електронні видання «Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ «Баскетбол»)» (2013) та «Методичні поради з фізичного виховання (для студентів підготовчої та спеціальної медичної груп із захворюванням опорно-рухового апарату)» (2015), електронний навчально-методичний посібник «Файт-Фитнес» (інтегральна підготовка у єдиноборствах) (2018).

Значну увагу кафедра приділяє організації та проведенню методичних та науково-методичних семінарів. Регулярно проводяться методичні семінари за темами: «Правила поведінки та забезпечення мір безпеки на заняттях з фізичного виховання та в спортивних і спортивно-оздоровчих секціях»; «Методичні підходи до роботи зі студентами спеціальної медичної групи в секції оздоровчої гімнастики»; «Методичні підходи щодо роботи зі студентами в спортивних та спортивно-оздоровчих секціях». Щорічно проводяться кафедральні науково-методичні семінари: «Проблемні питання понятійного апарату в теорії та практики фізичного виховання і спорту» (2014); міжкафедральні науково-методичні семінари «Актуальні питання формування основ професійної компетентності майбутніх спеціалістів юридичного профілю на заняттях з фізичного виховання» (2015); «Питання підвищення ефективності роботи спортивних та спортивно-оздоровчих секцій в контексті реформування навчальної дисципліни «Фізична культура» (2016); міжвузівські науково-методичні семінари «Питання підвищення ефективності фізичного виховання з урахуванням мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів» (2017); «Шляхи вдосконалення системи фізичного виховання студентів у ЗВО України в контексті інтеграції в загально європейський освітній простір» (2018); «Сучасні тенденції розвитку фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти» (2019). На семінарах обговорюються проблеми організації навчального процесу та підвищення його ефективності, шляхом розвитку знань, умінь і навичок, спрямованих на формування у студентів необхідного комплексу компетенцій з урахуванням майбутньої професійної діяльності та методичні підходи щодо роботи зі студентами підготовчої та спеціальної медичної груп. У роботі міжвузівського науково-методичного семінару приймають участь професорсько-викладацький склад кафедр фізичного виховання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету радіоелектроніки, кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я Харківського національного медичного університету та ін.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку кафедри є наукова діяльність, якій приділяється значна увага. Наукові розробки виконуються у відповідності до наукового напрямку «Шляхи вдосконалення системи фізичного виховання студентів в процесі набуття юридичної освіти в контексті інтеграції в загально Європейський освітній простір» на 2016-2020 р.р. У контексті зазначеної теми ведеться моніторинг мотивацій, фізкультурно-спортивних інтересів і стану соматичного здоров’я студентів, розглядаються професійно важливі фізичні якості майбутніх юристів, аналізується динаміка фізичного розвитку й фізичної підготовленості студентів, традиції і досвід фізичного виховання студентської молоді у світі і Україні зокрема. Результати наукової роботи оприлюднюються на науково-практичних конференціях різного рангу та у вигляді публікацій у різноманітних науково-методичних виданнях. Отримані результати активно впроваджуються в навчальний процес та поза навчальну фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу Університету. 

Результати власних досліджень викладачі кафедри постійно публікують у наукових фахових виданнях України та зарубіжних виданнях. Зокрема кафедра має 10 наукових праць, опублікованих у журналах, що входять що бази даних Web of Science, Scopus. Викладачі кафедри взяли участь у більш ніж 100 наукових конференціях в Україні та поза її межами.  Науковий доробок викладачів відображений у 4 деклараційних патентах на винаходи і корисні моделі, 6 монографіях, наукових статтях, тезах доповідей на конференціях та семінарах. Загальний обсяг друкованої продукції кафедри за останні роки складає більше 400 робіт, загальним обсягом майже 260 др. арк. До 215-річчя НЮУ імені Ярослава Мудрого та 85-річчя кафедри фізичного виховання авторським колективом у складі О.В. Попрошаєва, В.С. Мунтяна, Г.І. Приходько та ін. була проведена масштабна дослідницька робота та підготовлена монографія «Фізична культура і спорт у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого: минуле та сьогодення». У праці висвітлено історію та сьогодення кафедри фізичного виховання та спортивних клубів НЮУ імені Ярослава Мудрого. Монографія присвячена викладачам, співробітникам і студентам, які писали славетні сторінки історії кафедри фізичного виховання, спортивних клубів й Університету.

Спортивні секції »

На цей час на кафедрі фізичного виховання №1 працюють 10 секцій спортивного вдосконалення, в яких проводиться підготовка збірних команд Університету для участі в змаганнях різного рівня (регіонального, всеукраїнського та міжнародного). Це такі види спорту, як: баскетбол (керівники секції – В. М. Осипов); настільний теніс (керівники секції –Н. Г. Щекотихіна); бадмінтон (керівник секції – О. В. Попрошаєв); волейбол (чоловічий) та пляжний волейбол (керівник секції – О. М. Столяренко); теніс (керівник секції – О. В. Попрошаєв); спортивне орієнтування (керівник секції – М. І. Гоєнко). Крім того, на кафедрі працюють спортивні відділення з: шашок (тренер – О. В. Попрошаєв); карате та тхеквондо (тренер – В. С. Мунтян). 

Для студентів підготовчої та спеціальної медичної груп організовані та проводяться тренування у 8 спортивно-оздоровчих секціях, а саме: з оздоровчої гімнастики (керівники секції – М. П. Воронов, Г. І. Приходько), атлетичної гімнастики (керівник секції – О. В. Попов), пілатесу (керівник секції – О. Е. Коломійцева), боксу (керівник секції – С. О. Фішев), аеробіки (керівник секції – Л. С. Ярощук), файт-фітнесу (керівник секції – В. С. Мунтян) та оздоровчого плавання (керівник секції – О. В. Чумаков).

Сумісно з профспілковим комітетом при кафедрі організовані спортивно-оздоровчі секції для співробітників Університету з оздоровчої гімнастики (тренер – М. П. Воронов), атлетичної гімнастики (тренер – О. В. Попов), пілатесу (тренер – О. Е. Коломійцева), баскетболу (тренер – С. О. Фішев) та волейболу (тренер – О. М. Столяренко). 

На спортивній базі кафедри проводять навчально-тренувальну роботу спортивні клуби Університету з боксу і кікбоксингу, настільного тенісу та баскетболу. У клубах тренуються студенти, які є висококваліфікованими спортсменами, входять до складу збірних команд Університету, Харківської області, України й ведуть активну підготовку до участі у спортивних змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Різними формами спортивної роботи на кафедрі охоплюються щорічно понад 1000 студентів та 250 викладачів Університету. 

За останні п’ять років кафедра фізичного виховання № 1 принесла до скарбнички Університету понад 1000 медалей різного ґатунку та взяла участь у майже 800 спортивно-масових заходах різного рівня, серед яких необхідно виділити організацію та проведення таких заходів, як: І, ІІ, ІІІ та IV Відкритих кубків Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з баскетболу та бадмінтону; спортивного свята «Парад переможців» 2012, 2014, 2016 та 2017 рр. (спільно з кафедрою фізичного виховання №2); Першої Відкритої ліги Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з настільного тенісу; загальноуніверситетського фестивалю з настільного тенісу; І, ІІ, ІІІ, IV та V спортивних благодійних заходів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Спорт на допомогу дітям», які проводилися на кафедрі в підтримку вихованців Богодухівського дитячого будинку-інтернату під патронатом ректорату, профспілкових комітетів та спортивних клубів Університету з настільного тенісу, баскетболу, волейболу, боксу та шахів. В рамках профорієнтаційної роботи на кафедрі фізичного виховання №1 відбувся І відкритий кубок Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з настільного тенісу серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова.

Усі викладачі кафедри беруть активну участь в організації змагань, присвячених до Дня Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Дня Пам’яті і примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Колектив кафедри фізичного виховання №1 нагороджений грамотою Харківського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України «За вагомий внесок в розвиток фізичної культури та спорту серед студентської молоді Харківської області» (2016) та подякою «За високий професіоналізм, багаторічну співпрацю, вагомий внесок у розвиток фізичного виховання і спорту серед студентської молоді Харківської області» (2019).

Контакти кафедри:

Адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 77;

контактний телефон: 704-92-20;

електронна адреса: fizvyh1@nulau.edu.ua