Кафедра трудового права

Кафедра трудового права як самостійна заснована у 1969 р. в результаті реорганізації кафедри трудового, колгоспного і земельного права (діяла з 1954 р.). Утворення самостійної кафедри сприяло удосконаленню викладання навчальних дисциплін та проведення наукових досліджень у сфері трудового права та права соціального забезпечення.

На кафедрі працювали відомі вчені, які зробили значний внесок у розвиток науки трудового права та права соціального забезпечення: д-р юрид. наук, проф. М.Й. Бару, д-р юрид. наук, проф. О.І. Процевський, д-р юрид. наук, проф. В.С. Венедіктов, д-р юрид. наук, проф., академік НАПрНУ С.М. Прилипко, канд. юрид. наук, проф. О.Т. Барабаш, член-кореспондент НАПрН проф. П.І. Жигалкін та інші.

Нині навчальний процес забезпечують 36 викладачів: член-кореспондент НАПрНУ, д-р юрид. наук, проф. О.М. Ярошенко; д-р юрид. наук, проф. А.М. Слюсар; к.ю.н., проф. В.В. Жернаков; 13к.ю.н., доцентів:  Єрьоменко, І.А. Вєтухова, С.О. Сільченко, Ф.А. Цесарський, А.М. Юшко, Д.М. Кравцов, О.А. Яковлєв, О.Г. Середа, В.В. Юровська, Я.В. Свічкарьова, Г.О. Яковлєва, Н.М. Швець, І.В.Зіноватна; 1 доц., к.х.н.: С.О. Ковжога, 2 к.т.н., доцента: А.П. Зенін, Є.В. Карманний;  6 к.ю.н, асистентів: Т.В. Красюк; В.О. Радіонова-Водяницька, О.О. Конопельцева, Ю.М. Бурнягіна, В.Д. Авескулов, О.Є. Луценко; О.В. Соловйов, Н.Г. Орлова; 1 асистент: В.В. Вєннікова,  3 к.ю.н., ас. (0,5 ст.): Дума О.О., Корнєва П.М., Шабанова С.О., 5 к.ю.н. ас. (сумісника): Кутоманов Д.Є., Лозовой С.В., Прудников В.А., Яригіна Є.П., Кононенко В.А., 12 аспірантів, старший лаборант: Є.В. Кукленко та  лаборант К.С. Макаровських. 

З моменту утворення кафедри її очолювали: 1954 – 1964 р.р. – д-р юрид. наук, проф. М.Й. Бару; 1964 – 1969 рр. – д-р юрид. наук, проф. Ю.О. Вовк; 1968 – 1986 р.р. – д-р юрид. наук, проф. О.І. Процевський; 1986 – 2002 рр. – канд. юрид. наук, проф. П.І. Жигалкін. 2002 – 2018 р.р. – канд. юрид. наук, проф. В.В. Жернаков. З червня 2018 р. завідувачем кафедри є д-р юрид. наук, проф. О.М. Ярошенко.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни – «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Пенсійне забезпечення», «Правове регулювання управління персоналом», «Соціальний захист військовослужбовців та прирівняних до них осіб», «Цивільний захист у надзвичайних ситуаціях», «Трудові спори», «Особливості проходження військової служби за контрактом», «Правове регулювання трудових відносин посадових осіб органів місцевого самоврядування», «Правове регулювання інформації та запобігання корупції у сфері праці».

Наукова діяльність кафедри »

Вчені кафедри проводять наукові дослідження з актуальних проблем трудового права, права соціального забезпечення та цивільного захисту населення. Наукова робота кафедри за 2011-2020 роки здійснювалась у межах комплексно-цільової програми «Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту» (№0111u000960).

За 2015-2019 роки результати наукової роботи викладачів кафедри втілено в їх наукових публікаціях: 25 монографій (одноосібних і у співавторстві обсягом 287,29 друк. арк.); 242 наукові статті (110,75 друк. арк.); 428 тез наукових доповідей (78,26 друк. арк.). Загальний обсяг наукових публікацій складає 889,4 д.а. Найбільш активно публікуються професори Слюсар А. М., Ярошенко О. М., доценти Середа О. Г., Яковлєв О. А., Яковлєва Г. О., ас. Бурнягіна Ю. М., Луценко О. Є.

Проф. Ярошенко О.М. й доц. Цесарський Ф.А. мають публікації в науково-метричній базі Web of Science, а проф. Слюсар А.М., проф. Ярошенко О.М., доц. Лозовой С. В., доц. Середа О.Г., доц. Цесарський Ф.А., доц. Юровська В.В., доц. Яковлєв О.А., доц. Яковлєва Г.О., ас. Зіноватна І.В., ас. Корнєва П.М., ас. Красюк Т. В., ас. Луценко О.Є. – у науково-метричній базі Scopus.

Фахівці кафедри видали низку одноособових монографій, зокрема: Сільченко С.О. «Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладення, зміни та припинення» (2005 р.); Ярошенко О.М. «Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України» (2006 р.).; Швець Н.М. «Право на страйк та умови його реалізації» (2009 р.); Слюсар А.М. «Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект» (2011 р.); Бурнягіна Ю.М. «Локальне правове регулювання оплати праці: теоретико-прикладне дослідження» (2014 р.); Кутоманов Д. Є. «Методи забезпечення трудової дисципліни: теоретико-прикладні аспекти» (2015 р.); Яригіна Є.П. «Соціальне забезпечення сімей з дітьми: міжнародний досвід та українська модель» (2016 р.); Цесарський Ф.А. «Еволюція поглядів на природу індивідуальних договорів про працю у правовій доктрині» (2016 р.); Юровська В.В. «Методи адміністративного права: питання теорії та практики» (2018 р.); Середа О.Г. «Державно-правовий механізм захисту прав працівників в умовах інтеграції України до Європейського Союзу: теорія та практика» (2018 р.); Яковлєва Г.О. «Проблеми правового регулювання та шляхи вдосконалення правового статусу суб’єктів права соціального забезпечення» (2018 р.); Яковлєв О.А. «Фундаментальні проблеми правового регулювання умов праці і встановлення гарантій для працівників» (2019 р.).

Крім того, фахівці кафедри взяли участь у колективних монографіях: «Кодифікація трудового законодавства України» (2009 р.); «Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації» (2009 р., 2010 р.); «Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики» (2011 р.); «Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний стан та перспективи розвитку)» (2011 р.); «Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України» (2011 р.); «Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект» (2011 р.); «Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект» (2012 р.); «Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах: проблеми теорії та практики» (2012 р.); «Укладення трудового договору: теоретико-прикладне дослідження» (2013 р.); «Заборона дискримінації – основна засада правового регулювання відносин у сфері праці» (2013 р.); «Договір як універсальна правова конструкція» із серії «Харківська правова школа» (2013 р.); «Держава та її органи як суб’єкти трудового права: теоретико-правовий нарис» (2014 р.); «Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (2014 р.); «Домашні працівники – спеціальні суб’єкти трудового права України» (2014 р.); «Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці» (2014 р.); «Теоретичні засади  правового регулювання інвестування та інноваційного розвитку» (2014 р.); «Правові засади функціонування системи професійного розвитку працівників» (2015 р.); «Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні» (2015 р.); «Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні» (2015 р.); «Звільнення працівника у випадку порушення обмежень, спрямованих на запобігання корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням» (2016 р.); «Актуальні проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу: теоретико-прикладний нарис» (2017 р.); «Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку» (2017 р.); «Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця: актуальні проблеми правового забезпечення і правозастосування» (2017 р.); «Правове забезпечення оплати праці державних службовців: актуальні проблеми теорії та практики» (2018 р.); «Правове та законодавче забезпечення економічної безпеки України» (2018 р.); «Рішення Конституційного Суду України, Правові позиції та висновки Верховного Суду України та Великої Палати Верховного Суду щодо вирішення трудових спорів» (2020 р.); «Оплата праці державних службовців: правовий дискурс в умовах євроінтеграції» (2020 р.).

У 2018 році у видавництві «Право» вийшов друком т. 11 «Трудове право» 20-ти томного видання «Велика українська юридична енциклопедія». Викладачі кафедри взяли участь у написанні тому «Право соціального забезпечення».

На кафедрі видано:

підручники «Трудове право України» за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка (2008 р.), «Право соціального забезпечення в Україні» за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка (2009 р.), « «Трудове право України» за заг. ред. В.В. Жернакова (2012 р.), «Пенсійне забезпечення» за заг. ред. О.М. Ярошенка (2017 р.), «Трудове право» за заг. ред. О.М. Ярошенка (2017 р.). У 2019 р. до 215-річчя Університету підготовлено підручники «Право соціального забезпечення» за заг. ред. О. М. Ярошенка та «Трудове право» за заг. ред. О. М. Ярошенка;

навчальні посібники «Трудове право України у запитаннях та відповідях» (2004 р.), «Основи юридичної клінічної практики: Досвід підготовки студентів-правників» (2008 р.), «Трудове право України в схемах і таблицях» (2010 р.), «Трудове право: посібник для підготовки до іспиту» (2015 р.), «Трудовое право: пособие для подготовки к экзамену студентов международно-правового факультета – граждан Азербайджанской Республики, Туркменистана, Республики Узбекистан» (2019 р.), «Правові позиції та висновки Верховного Суду України та Великої Палати Верховного Суду щодо вирішення трудових спорів» (2019 р.).

Вказані наукові та навчальні видання неодноразово перевидавались.

Репозитарій Університету регулярно поповнюється електронними версіями наукових видань викладачів кафедри.

Кафедра постійно співпрацює з законодавчими, виконавчими та судовими органами влади. Члени кафедри долучаються до роботи законопроектів, здійснюють аналіз, надають пропозиції, зауваження до проектів законів, нормативно-правових актів органів виконавчої влади, постанов Верховного суду, локальних актів місцевих органів влади та місцевого самоврядування. За участю науковців кафедри розроблялися проекти Трудового кодексу України, законів «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону праці», «Про колективні договори і угоди», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та ін.

Наукова робота членів кафедри має декілька практичних напрямів, у тому числі, підготовка за відповідей на запити народних депутатів, Верховного Суду, Конституційного суду України, МОН, ГПУ, громадян, інших державних органів і посадових осіб.

Члени кафедри є постійними учасниками науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, інших наукових заходів, які проводяться як в Університеті, так і далеко за його межами. Кафедра брала безпосередню участь у підготовці і проведенні таких тематичних наукових заходів, як: науково-теоретична конференція «Проблеми реформування трудового та соціального законодавства України» (2002); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю  та соціальне забезпечення» (2009); Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення» (2010); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення» (2011); Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми» (2012); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення» (2013); Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку» (2014); круглий стіл   «Проблем кодифікації законодавства про працю» (2015); науково-практична конференція «Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення» (2017); науково-практична конференція «Розвиток трудового права і права соціального забезпечення: теорія і практика» (2018) та ін. Кафедра стала співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції науковців, юристів та аспірантів «Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», що відбулася у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (2019). 11 жовтня 2019 року була проведена IX Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення», яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

Члени кафедри брали участь у наукових конференціях у Білорусії, Польщі, Болгарії, Німеччині, США, Казахстані та інших країнах.

Значна увага приділяється науково-дослідницькій роботі студентів. У 2019 році кафедра стала співорганізатором Всеукраїнських судових дебатів з трудового права (м. Київ) та Всеукраїнських змагань з трудового арбітражу і трудового права (м. Вінниця). Щорічно проводиться студентська наукова інтернет-конференція з трудового права та цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях. За їх результатами публікуються наукові збірники. Наукові роботи студентів неодноразово були серед переможців Всеукраїнської студентської олімпіади та інших студентських наукових конкурсів.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з науковцями інших навчальних закладів та науково-дослідних установ: Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Національним університетом «Одеська юридична академія», профільними кафедрами інших провідних вишів країни.

Викладачі кафедри трудового права є членами Української асоціації фахівців трудового права.

Консультації викладачів кафедри »

 

 

Науковий гурток »

Науковий гурток кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого має давню та славетну історію. Він розпочав свою роботу у 1968 році, і його членами у різні часи були такі провідні викладачі і науковці сучасного трудового права України як доц. Жернаков В.В., проф. Ярошенко О.М., доц. Сільченко С.О. Дуже велику увагу студентським науковим розробкам приділяли професори кафедри Бару М.Й. та Процевський О.І.

Протягом існування гуртка з трудового права та права соціального забезпечення наукове керівництво його роботою здійснювали професори Жигалкін П.І., Ярошенко О.М., доценти Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Сільченко С.О., Кравцов Д.М. З 2019 року науковим керівником гуртка є доцент Зіноватна І.В.

На кафедрі працює також гурток з цивільної безпеки за напрямом дослідження – безпека життєдіяльності, цивільний захист і охорона праці. Його роботу координує доцент Карманний Є.В.

Основними цілями наукових гуртків кафедри трудового права є:

– сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;

– формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості;

– розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основними завданнями наукових гуртків кафедри трудового права є:

– забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів;

– формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань у сфері трудового права, права соціального забезпечення, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці й навичок роботи в наукових колективах;

– допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

– обмін досвідом організації та проведення наукової роботи серед членів наукового гуртка;

– сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу;

– підготовка із числа найбільш здатних, активних і успішних студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів;

– виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

Кожного року у наукових гуртках кафедри беруть участь, виступають з науковими доповідями, готують наукові матеріали на конференції та у наукові фахові видання понад 40 студентів.

Учасники гуртків беруть участь у міжнародних студентських наукових конференціях. Окремі члени наукових гуртків кафедри трудового права беруть участь у щорічних Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Їхні наукові праці отримують дипломи 1-го , 2-го та 3-го ступеня.

Засідання гуртків відбувається, як правило, 1-2 рази на місяць. Про наступні засідання наукових гуртків, а також про тематику засідань ви можете дізнатись на цьому порталі.

Координати гуртка: м. Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 100, тел. (057) 704-92-15, е-mail: trudpravo_nuau@ukr.net

Контакти кафедри

м. Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 100

тел. (057) 704-92-15, е-mail: trudpravo_nuau@ukr.net