Кафедра трудового права

Кафедра трудового права як самостійна заснована у 1969 р. в результаті реорганізацї кафедри трудового, колгоспного і земельного права (діяла з 1954 р.). Утворення самостійної кафедри сприяло удосконаленню викладання навчальних дисциплін та проведення наукових досліджень у сфері трудового права та права соціального забезпечення.

На кафедрі працювали відомі вчені, які зробили значний внесок у розвиток науки трудового права: д-р юрид. наук, проф. М.Й. Бару, д-р юрид. наук, проф. О.І. Процевський, д-р юрид. наук, проф. В.С. Венедіктов, канд. юрид. наук, проф. О.Т Барабаш, член-кореспондент НАПрН проф. П.І. Жигалкін та інші.

Нині навчальний процес забезпечують 31 викладач: д-р юрид. наук, проф., академік НАПрНУ С.М. Прилипко, член-кореспондент НАПрНУ, д-р юрид. наук, проф. О.М. Ярошенко; д-р юрид. наук, проф А.М. Слюсар; к.ю.н., проф. В.В. Жернаков; 14 к.ю.н., доцентів:  П.А. Бущенко, В.В. Єрьоменко, І.А. Вєтухова, С.О. Сільченко, Ф.А. Цесарський, А.М. Юшко, Д.М. Кравцов, О.А. Яковлєв, О.Г. Середа, В.В. Юровська, Я.В. Свічкарьова, Г.О. Яковлєва, Н.М. Швець, І.В.Зіноватна; доц., к.х.н, С.О. Ковжога, 2 к.т.н., доцента: А.П. Зенін, Є.В. Карманний;  6 к.ю.н, асистентів: Т.В. Красюк; В.О. Радіонова-Водяницька, О.О. Конопельцева, Ю.М. Бурнягіна, В.Д. Авескулов, О.Є. Луценко; 3 асистенти: О.В. Соловйов, В.В. Вєннікова, Н.Г. Орлова; 3 аспіранта: О.Д. Журавель, М.О. Гридін, О.В. Шрамко; зав. лаб. кафедри К.В. Георгієва, лаборанти: Є.В. Кукленко та  К.С. Макаровских. 

З моменту утворення кафедри її очолювали: 1954 – 1964 р.р. – д-р юрид. наук, проф. М.Й. Бару; 1964 – 1969 рр. – д-р юрид. наук, проф. Ю.О. Вовк; 1968 – 1986 р.р. – д-р юрид. наук, проф. О.І. Процевський; 1986 – 2002 рр. – канд. юрид. наук, проф. П.І. Жигалкін. 2002 – 2018 р.р. – канд. юрид. наук, проф. В.В. Жернаков. З червня 2018 р. завідувачем кафедри є д-р юрид. наук, проф. О.М. Ярошенко.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни – «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Пенсійне забезпечення», «Організація роботи органів Пенсійного фонду України», «Міжнародні соціальні стандарти», «Практикум з пенсійного забезпечення», «Трудові спори та порядок їх розгляду», «Правове регулювання соціальної підтримки (допомоги)», «Загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Пенсійне забезпечення на пільгових умовах», «Цивільний захист у надзвичайних ситуаціях», «Правове регулювання захисту інформації та запобігання корупції у сфері праці», «Правове регулювання управління персоналом», «Правове забезпечення зайнятості населення», «Розгляд спорі у сфері пенсійного забезпечення», «Правове регулювання експертизи працездатності», «Недержавне пенсійне забезпечення», «Розгляд спорів у сфері соціального страхування».

Наукова діяльність кафедри »

Фахівці кафедри видали низку монографій, зокрема: Сільченко С.О. «Строковий трудовий договір за законодавством України: поняття, види, умови укладення, зміни та припинення» (2005 р.); С.М. Прилипко «Проблеми теорії права соціального забезпечення» (2006 р.); О.М. Ярошенко «Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України» (2006 р.).; Швець Н.М. «Право на страйк та умови його реалізації» (2009 р.); Слюсар А.М. «Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект» (2011 р.); Бурнягіна Ю.М. «Локальне правове регулювання оплати праці: теоретико-прикладне дослідження» (2014 р.), Яригіна Є.П. «Соціальне забезпечення сімей з дітьми: міжнародний досвід та українська модель» (2016 р.). Крім того, фахівці кафедри взяли участь у колективних монографіях: «Кодифікація трудового законодавства України» (2009 р.); «Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації» (2009 р., 2010 р.); «Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці: проблеми теорії та практики» (2011 р.); «Колективні угоди як результат соціального партнерства (сучасний сан та перспективи розвитку)» (2011 р.); «Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України» (2011 р.); «Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретичний аспект» (2011 р.); «Внутрішній трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект» (2012 р.); «Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах: проблеми теорії та практики» (2012 р.); «Укладення трудового договору: теоретико-прикладне дослідження» (2013 р.); «Заборона дискримінації – основна засада правового регулювання відносин у сфері праці» (2013 р.); «Договір як універсальна правова конструкція» із серії «Харківська правова школа» (2013 р.); «Держава та її органи як суб’єкти трудового права: теоретико-правовий нарис» (2014 р.); «Правове регулювання соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (2014 р.); «Домашні працівники – спеціальні суб’єкти трудового права України» (2014 р.); «Теоретико-прикладні проблеми захисту прав працівників при розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці» (2014 р.); «Теоретичні засади  правового регулювання інвестування та інноваційного розвитку» (2014 р.); «Правові засади функціонування системи професійного розвитку працівників» (2015 р.); «Недержавні пенсійні фонди як професійні учасники інвестування інноваційного розвитку України // Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні» (2015 р.); «Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні» (2015 р.); «Звільнення працівника у випадку порушення обмежень, спрямованих на запобігання корупційним і пов’язаним із корупцією правопорушенням» (2016 р.); «Актуальні проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу: теоретико-прикладний нарис» (2017 р.)

На кафедрі видано підручники та навчальні посібники, зокрема «Право соціального забезпечення в Україні» за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка (2009 р.), «Трудове право України»  за ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка (2010 р.), «Трудове право України у запитаннях та відповідях» за ред. В.В. Жернакова (десять видань з 1999 по 2015 р.), «Трудове право України» (2011 р.), «Право соціального забезпечення України» (2011 р.), «Трудове право: підручник (для студ. юрид. вищ. навч. закл.)» (2013р.), «Трудове право України»: підручник (за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка, І.П. Жигалкіна), «Пенсійне забезпечення: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]» (2015 р.), «Трудове право» / О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.; за заг. ред. О.М. Ярошенка. – 2-е видання., переробл. і допов. – Харків: Право, 2017 р.

Вчені кафедри проводять наукові дослідження з актуальних проблем науки трудового права та права соціального забезпечення. Так, протягом 1996-2000 років в центрі уваги науковців були проблеми удосконалення юридичних гарантій здійснення права на працю в умовах ринкової економіки; подальше удосконалення юридичних гарантій реалізації та соціальних прав досліджувалися в період 2001-2005 р.р.; проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту в період з 2011-2-15 р.р. На 2016-2020 р. кафедрою заплановані наукові дослідження в межах комплексно-цільової програми «Теоретичні засади і практичні проблеми реалізації прав  у соціально-трудовій сфері».

Викладачі кафедри брали участь у законотворчій роботі та експертизі проектів законів. Так, В.В. Жернаков працював у складі групи науковців, яка розробила концепцію проекту нового Трудового кодексу України (2002). Крім того, викладачі кафедри підготовили пропозиції щодо: нової редакції Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»; Закону «Про запобігання дискримінації літніх в Україні», «Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 3 та 4 рівнів акредитації» (2002 р.); Положення про працевлаштування випускників аспірантури і докторантури (2009); проекту Інноваційного кодексу України (2011 р.); проекту Закону «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (2011 р.); проекту Закону «Про внесення змін до статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» (щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування) (2011 р.); проекту Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (2011 р.); проекту Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України» (2012 р.); проекту Закону «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» (2012 р.); проекту Закону «Про внесення змін до статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» (2012 р.); проекту Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (2012 р.); проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення соціальних та трудових гарантій населення, забезпечення умов оплати праці» (2013 р.); проекту Закону України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України» (2014 р.); проекту Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.); проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2014 р.);  проекту Трудового кодексу України (2015 р.).

За участі науковців кафедри готувалися проекти постанов Пленуму Верховного Суду України, зокрема, постанови «Про окремі питання застосування судами законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб». Спільно з МЗС України  розробляється проект «Правил про умови роботи працівників закордонних дипломатичних установ України» (2010 р.).

Викладачі кафедри постійно приймають участь у наукових конференціях та інших наукових заходах.

На базі кафедри трудового права у 2002 році за участі представників Міжнародної Організації Праці, вчених із України, Росії, Польщі було проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми підготовки нового Трудового кодексу України». Кафедра трудового права була співорганізатором проведення Міжнародної науково-практичної конференціії «Проблеми формування накопичувальної пенсійної системи України» (м. 20000Харків, 2006 р.).

Викладачі є учасниками міжнародних науково-практичних конференцій «Гарантії прав суб’єктів трудових правовідносин в умовах ринкової економіки» (м. Хмельницький, 2006 р.); «Трудове право України в контексті європейської інтеграції» (м. Харків, 2006 р.); «Соціально-захисна діяльність держави в умовах ринкових відносин»(м. Чернігів, 2007 р.); «Права и интересы сторон в отношениях, регулируемых нормами трудового права: актуальне проблемы согласования и защиты» (м. Саратов,  2009 р.); «Теоретические проблемы дифференциации правового регулирования трудовых отношений» (м. Москва, 2009 р.,); “Современные тенденции кодификации законодательства” (м.  Мінськ,  2009 р.); «Трудове право та проблеми соціального захисту населення в контексті правової держави» (м. Харків, 2010 р.); круглого столу «Проблеми правового забезпечення праці та соціального захисту населення України в сучасних умовах» (м. Чернігів, 2006 р.); круглого столу «Права людини – основа реформування законодавства та удосконалення правозастосовчої практики» (присвяченого 60-річчю Загальної декларації прав людини) (м. Харків,  2008 р.); «Правове забезпечення соціальної сфери» (м. Одеса, 2011 р.); ХVIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуальної власності» (м. Ялта, 2011 р.); «Сучасні проблеми правової системи України» (м. Київ, 2011 р.); «Проблемы реализации права и юридическая ответственность» (м. Архангельськ, 2011 р.); «Система управления охраной труда: путь к непрерывному совершенствованию» (м. Москва, 2011 р.);  «Правова політика: виклики сучасності»  (м. Москва, 2012 р.); «Реформирование законодательства о труде, социальной защите и экологии на постсоветском пространстве та інших наукових заходів» (2012 р.); «Законодавство про працю та соціальне забезпечення: проблеми та перспективи» (м. Омськ, 2013 р.); «Проблеми сталого розвитку суспільства за умов глобальних трансформацій» (м. Київ, 2013 р.); «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права» (м. Одеса, 2013 р.); «Захист прав людини – європейський вимір України» (м. Севастополь, 2013 р.); «Кутафінські читання» (м. Москва, 2014 р.); «Актуальні питання та проблеми юридичної науки» (м. Кіровоград, 2014 р.);  «Поняття та категорії юридичної науки. До 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук  М.І. Палієнка (м. Київ, 2014 р.); «Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса, 2014 р.); «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» (м. Кошице, 2015 р.); «Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства» (м. Харків, 2015 р.); «Стратегия и задачи научных исследований трудового права и права социального обеспечения» (м. Москва, 2015 р.); «Безпека життя і діяльності людини-освіта, наука, практика» (м. Харків, 2015 р.); «Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства» (м. Харків, 2015 р.); «Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві» з нагоди 20-ї річниці початку своєї діяльності Конституційного Суду України спільно з Європейської Комісією «За демократію через право», координатором проектів ОБСЄ в Україні та Німецьким фондом міжнародного співробітництва (м. Київ, 2016 р.); «Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення» (м. Харків, 2016 р.); «Ефективність норм права» до 140-річчя професора Василя Синайського (м. Київ, 2016 р.).

В роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення», що проводилась 23-24 квітня 2009 року, взяли участь більше 120 науковців з України, Російської Федерації, Республіки Білорусь. Другу міжнародну науково-практична конференцію на базі кафедри трудового права було проведено 8-9 жовтня 2010 року. Вона мала назву «Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення». ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення» проводили 7-8 жовтня 2011 р. 5-6 жовтня 2012 р. проводилась IV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми». V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення», яка проходила 27-28 вересня 2013 р. VI Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку», яка проходила 3-4 жовтня 2014 р.

З 2010 року діє договір про співпрацю між кафедрою трудового права академії та Науково-дослідницьким інститутом соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України.

Викладачі кафедри трудового права є членами Української асоціації фахівців трудового права.

 

Консультації викладачів кафедри »

Г Р А Ф І К

чергування викладачів на кафедрі трудового права

на 2 семестр 2018-2019 н.р.  

 1. проф. Ярошенко О.М. – четвер 14.00 -16.00  (вул. Пушкінська, 77)
 2. проф. Слюсар А.М – четвер 14.00-16.00 (вул. Динамівська, 4)
 3. проф. Жернаков В.В. – середа 14.00-16.00  (вул. Пушкінська, 106)
 4. доц. Цесарський Ф.А. – вівторок 14.00-16.00 (вул. Динамівська, 4)
 5. доц. Юровська В.В –  п’ятниця 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 6. доц. Вєтухова І.А. – четвер  14.00-16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 7. доц. Сільченко С.О. – четвер 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 8. доц. Єрьоменко В.В.- п’ятниця 14.00-16.00 (вул. Пушкінська, 79)
 9. доц. Кравцов Д.М. –  п’ятниця 14.00-16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 10. доц. Свічкарьова Я.В. – вівторок 14.00-16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 11. доц. Середа О.Г. – середа 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 12. доц. Юшко А.М. – середа 14.00-16.00   (вул. Пушкінська, 77)
 13.  доц. Яковлєв О.А. – четвер 14.00-16.00   (вул. Динамівська, 4)
 14. доц. Яковлєва Г.О. –  п’ятниця 14.00-16.00   (вул. Динамівська, 4)
 15.  доц. Швець Н.М. –  п’ятниця 14.00-16.00   (вул. Пушкінська, 106)
 16. доц. Зіноватна І.В. – четвер 14.00-16.00   (вул. Пушкінська, 77)
 17. доц. Ковжога С.О. – п’ятниця 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 18. доц. Карманний Є.В. четвер 15.00 -17.00 (вул. Пушкінська, 77)
 19.  доц. Зенін А.П. – понеділок 15.00 -17.00 (вул. Динамівська, 4)
 20. ас. Красюк Т.В. – середа  14.00-16.00 (вул. Динамівська, 4)
 21. ас. Радіонова-Водяницька В.О.  – середа 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 1. ас. Конопельцева О.О. – вівторок 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська,106)
 2. ас. Бурнягіна Ю.М.– четвер 14.00 – 16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 3. ас. Авескулов В.Д. – п’ятниця 15.00 -17.00 (вул. Пушкінська, 106)
 4. ас. Луценко О.Є. – п’ятниця 14.00 -16.00 (вул. Динамівська, 4)
 5. ас. Соловйов О.В. – вівторок 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 6. ас. Веннікова В.В. – четвер 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 7. ас. Орлова Н.Г. – вівторок 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 8. ас. Корнєва П.М. – середа 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 9. ас. Дума О.О. – п’ятниця 15.00 – 17.00 (вул. Динамівська, 4)
 10. ас. Яригіна Є.П. – середа 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 11. ас. Кононенко В.А. – четвер 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 12. доц. Лозовой С.В. – вівторок 14.00 – 16.00 (вул. Пушкінська, 77)
 13. доц. Кутоманов Д.Є.– середа 14.00 -15.00, п’ятниця 14.00 -15.00 (вул. Динамівська, 4)
 14. ас. Прудников В.А. – п’ятниця 14.00 -16.00 (вул. Пушкінська, 77)

Науковий гурток »

Науковий гурток кафедри трудового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» має давню та славетну історію. Він розпочав свою роботу у 1968 році, і його членами у різні часи були такі провідні викладачі і науковці сучасного трудового права України як доц. Жернаков В.В., проф. Ярошенко О.М., доц. Сільченко С.О. Дуже велику увагу студентським науковим розробкам приділяли професори кафедри Бару М.Й. та Процевський О.І.

Протягом існування гуртка наукове керівництво його роботою здійснювали професор Жигалкін П.І, доценти Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Сільченко С.О. З 2007 року науковим керівником гуртка є доцент Кравцов Д.М.

Основними цілями наукового гуртка кафедри трудового права є:

– сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;

– формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості;

– розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основними завданнями наукового гуртка кафедри трудового права є:

– забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів;

– формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в області трудового права та права соціального забезпечення й навичок роботи в наукових колективах;

– допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

– обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів наукового гуртка;

– сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу по курсу трудове право та право соціального забезпечення;

– підготовка із числа найбільш здатних, активних і успішних студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів;

– виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

Кожного року у науковому гуртку кафедри беруть участь, виступають з науковими доповідями близько 25 студентів.

Учасники гуртка беруть участь у міжнародних студентських наукових конференціях. Окремі члени наукового гуртка кафедри трудового права беруть участь у щорічних Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Їх наукові праці отримують дипломи 1-го , 2-го та 3-го ступеня.

Засідання гуртка відбувається, як правило, 1-2 рази на місяць. Про наступні засідання наукового гуртка, а також про тематику засідань ви можете дізнатись на цьому порталі та з оголошень, які розміщуються на інформаційних стендах в усіх учбових корпусах університету не пізніше, ніж за тиждень до дати засідання.

Координати гуртка: м. Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 100, тел. (057) 704-92-15, е-mail: trudpravo_nuau@ukr.net

Контакти кафедри

м. Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 100

тел. (057) 704-92-15, е-mail: trudpravo_nuau@ukr.net

Зав. лабораторії кафедри К.В. Георгієва, лаборанти Є.В. Кукленко та К.С. Макаровских.