Кафедра теорії і філософії права

Кафедра теорії держави і права була створена в 1930 р. В цей час під керівництвом проф. К.О. Берновського виокремлюється група вчених, які займалися виключно дослідженням проблем теорії держави і права.

На кафедрі в різні часи працювали відомі вчені, професори: К.О. Берновський, В.І. Сливицький, П.О. Недбайло, П.Т. Полежай, В.В. Копейчиков, В.М. Горшеньов, Г.О. Борисов, М.А. Придворов, В.Д. Ткаченко, М.В. Цвік, Г.Г. Демиденко.

За роки свого існування кафедру очолювали: проф. К.О. Берновський (1930–1937); проф. В.І. Сливицький (1937–1955); д-р. юрид. наук, проф. С.Л. Фукс завідував об’єднаними кафедрами теорії та історії держави і права (1955–1963); д-р. юрид. наук, проф. А.Й. Рогожин (1964–1971); д-р. юрид. наук, проф. П.Т. Полежай (1971–1973); в.о. зав. кафедри канд. юрид. наук, доц. М.В. Цвік (1973–1974); канд. юрид. наук, доц. В.І. Тертишніков (1975–1978); д-р. юрид. наук, проф. В.М. Горшеньов (1978–1984); д-р. юрид. наук, проф. Г.О. Борисов (1984–1988); д-р. юрид. наук, проф. М.А. Придворов (1988–1993); канд. юрид. наук, проф. В.Д. Ткаченко (1993–2006). З 2006 року кафедрою керує О.В. Петришин, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, президент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України.

На підставі рішень вченої ради університету від 27 червня 2018 р. кафедру теорії держави і права було перейменовано в кафедру теорії і філософії права.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін: «Теорія права» та «Юридична деонтологія» для студентів всіх форм навчання.

З 2016 навч. року кафедрою запроваджені та викладаються нові вибіркові дисципліни: «Права людини», «Філософія права», «Юридична етика», «Юридичне письмо», «Юридична техніка», «Публічне право» та сертифікатна освітньо-професійна програма «Юрист-правозахисник».

Викладачі кафедри »

№ з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Вчений ступінь,

звання

Тема докторської, кандидатської дисертації,

рік захисту

1. 

Петришин Олександр Віталійович

професор,

доктор юридичних наук

Правовий режим державної служби: питання загальної теорії, 1999

2. 

Дашковська Олена Ростиславівна

професор,

доктор юридичних наук

Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз, 2008

3. 

Максимов Сергій Іванович

професор,

доктор юридичних наук

Правова реальність як предмет філософського осмислення, 2002

4. 

Погребняк Станіслав Петрович

професор,

доктор юридичних наук

Основоположні принципи права, 2009

5. 

Процюк Ігор Валерійович

професор,

доктор юридичних наук

Поділ влади в умовах різних форм правління, 2013

6. 

Авраменко Людмила Вікторівна

доцент,

кандидат юридичних наук

Наступність і запозичення в праві (загальнотеоретичні аспекти), 2001

7. 

Бенедик Іван Васильович

доцент,

кандидат юридичних наук

Стадии в юридическом процессе: общетеоретические исследование, 1987

8. 

Биля-Сабадаш Ірина Олександрівна

доцент,

кандидат юридичних наук

Теоретичні основи використання нормотворчої техніки, 2004

9. 

Богачова Людмила Леонідівна

доцент,

кандидат юридичних наук

Нормативні акти правоохоронних органів, 1990

10.   

Вовк Дмитро Олександрович

доцент,

кандидат юридичних наук

Право і релігія, 2008

11.   

Окладна Марина Георгіївна

доцент,

кандидат історичних наук

Діяльність КПУ по підготовці і вихованню науково-педагогічних кадрів вищої освіти в період між ХХIV – ХХV з’їздами КПРС, 1984

12.   

Олейников Сергій Миколайович

доцент,

кандидат юридичних наук

Загальнотеоретичні проблеми юридичної процесуальної форми, 1987

13.   

Прийма Сергій Васильович

доцент,

кандидат юридичних наук

Принципи тлумачення норм права, 2011

14.   

Пушняк Олексій Віталійович

доцент,

кандидат юридичних наук

Категорія «час» у правовому вимірі, 2006

15.   

Смородинський Віктор Семенович

доцент,

кандидат юридичних наук

Судова влада в Україні (загальнотеоретичні проблеми), 2002

16.   

Уварова Олена Олександрівна

доцент,

кандидат юридичних наук

Роль принципів права у процесі правозастосування, 2009

17.   

Хаустова Марина Геннадіївна

доцент,

кандидат юридичних наук

Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні, 2006

18.   

Буряковська Катерина Олександрівна

асистент,

кандидат юридичних наук

Розумність у правовому регулюванні: вимоги до нормотворчості та правозастосування, 2015

19.   

Матат Юрій Ігорович

асистент,

кандидат юридичних наук

Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридичній практиці, 2013

20.   

Політанський В’ячеслав Станіславович

асистент,

кандидат юридичних наук

Право на інформацію як фундаментальне право людини, 2016

21.   

Размєтаєва Юлія Сергіївна

асистент,

кандидат юридичних наук

Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства, 2009

22.   

Сатохіна Наталія Іванівна

асистент,

кандидат юридичних наук

Розуміння у здійсненні прав: герменевтичний аспект, 2010

23.   

Семеніхін Ігор Вікторович

асистент,

кандидат юридичних наук

Правова доктрина в системі юридичної науки та практики, 2012

24.   

Сидоренко Ольга Олександрівна

асистент,

кандидат юридичних наук

Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди, 2012

25.   

Соколова Ірина Олександрівна

асистент,

кандидат юридичних наук

Правовий режим: поняття, особливості, різновиди, 2011

26.   

Суходубова Ірина Володимирівна

асистент,

кандидат юридичних наук

Стабільність і динамізм законодавства: поняття, співвідношення та засоби забезпечення, 2013

27.   

Трихліб Крістіна Олексіївна

асистент,

кандидат юридичних наук

Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології, 2014

28.   

Черкас Марина Євгенівна

асистент,

кандидат юридичних наук

Функції правосвідомості в механізмі правового регулювання, 2009

Наукова діяльність кафедри »

За часи існування кафедра видала серію підручників, серед яких: «Загальна теорія держави і права» за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина (2002); «Загальна теорія держави і права» за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина (2009); «Теорія держави і права» за ред. О.В. Петришина (2014), «Порівняльне правознавство» за ред. В.Д. Ткаченка (2003); «Порівняльне правознавство» за ред. О.В. Петришина (2012); «Юридична деонтологія» за ред. В.Д. Ткаченка (2006); «Юридична деонтологія» за ред. О.В. Петришина (2014), «Історія вчень про державу і право» за ред. Г.Г. Демиденка, О.В. Петришина (2008),

Колектив кафедри забезпечує систематичне оновлення навчально-методичного комплексу по всіх кафедральних дисциплінах. Зокрема, підготовлено навчальний посібник з теорії держави і права у схемах і таблицях (2012), навчальний посібник з історії вчень про державу і право у таблицях і дефініціях (2012), тестові завдання з навчальної дисципліни «Історії вчень про державу і право» (2012), тести з навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство» (2013), посібник з теорії держави і права для підготовки до державних іспитів (2015), хрестоматія з порівняльного правознавства (2016), навчальний посібник з порівняльного правознавства у таблицях (2016), посібник для підготовки до заліків та іспитів з юридичної деонтології (2017).

Кафедрою здійснюються наукові дослідження з актуальних проблем теорії держави і права. У 2016-2020 рр. робота кафедри здійснюється за цільовою комплексною програмою «Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України».

За останні роки вийшли друком численні монографії, підготовлені членами кафедри або за їх участю, зокрема: Лук’янов Д.В. «Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання)» (2006); Петришин О.В. «Морфологія культури: тезаурус» (2007); «Правова система України: історія, стан та перспективи». Т. І «Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України» М.В. Цвік, О.В. Петришин, Д.В. Лук’янов, І.В. Яковюк (2008); Хаустова М.Г. «Національна правова система за умови розбудови правової демократичної державності в Україні» (2008); Погребняк С.П. «Основоположні принципи права (змістовна характеристика)» (2008); Шипілов Л.М. «Народовладдя як основа демократичної держави» (2009); Пушняк О.В. «Право і час» (2009); Вовк Д.О. «Право і релігія» (2009); Протасова В.Є. «Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди» (2009), «Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення» В.С. Смородинський, С.П. Погребняк та ін. (2009); «Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М.В. Цвіка», О.В. Петришин, О.Р. Дашковська, С.П. Погребняк та ін. (2010), Петришин О.В. «Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави» (2010); Христова Г.О. «Захист прав жінок та дітей судовими та правоохоронними органами України» (2010); Петришин О.В., Яковюк І.В., Погребняк С.П., Лук’янов Д.В. «Конституція України. Науково-практичний коментар» (2011); Яковюк І.В., Погребняк С.П., Лук’янов Д.В. «Национальная правовая система Украины среди правовых семей современности // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы» (2011); Демиденко Г.Г. «Великий князь Руси Ярослав Мудрый. Научно-популярный очерк» (2011); Христова Г.О. «Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи» (2011); Вовк Д.О. «Еволюція етносу юриста в Україні (історичний і соціально-психологічний нарис)» (2011); Процюк І. В. «Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління» (2012); Гетьман Є.А. «Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види» (2012); Уварова О.О. «Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика» (2012), Демиденко Г.Г. «Ярослав Мудрий – великий князь Русі» (2013), Зінченко О.В. «Представники України в Державній Раді Російської імперії 1906-1917 років» (2013), Размєтаєва Ю.С. «Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства» (2013), Сидоренко О.О. «Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди» (2014), Соколова І.О. «Правовий режим як категорія правової науки» (2014), Черкас М.Є. «Правосвідомість та її функції в механізмі правового регулювання» (2014), Гетьман Є.А. «Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання» (2014), Матат Ю.І. «Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в правозастосовній діяльності» (2015), Трихліб К.О. «Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології» (2015), Уварова О.О. «Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов’язання України перед ЄС (ключові Директиви ЄС щодо забезпечення гендерного балансу на ринку праці та в професійній діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості)», (2015), Лук’янов Д. В. «Релігійні правові системи в сучасному світі», (2015), Окладан М.Г. «Соціальна політика Європейського Союзу: становлення і розвиток», (2016), Петришин О.В. «Модельні правові акти: теорія та практика реалізації», (2016), Христова Г.О. «Вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб», (2016).

Кафедра теорії держави і права протягом усього часу свого існування брала участь у законотворчій роботі та експертизі проектів законів, інших нормативних актів, зокрема: «Про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння наукових звань» (2007); «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (2007); «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (2008); «Про венчурну діяльність в інноваційній сфері» (2008); «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2008, 2009); «Про нормативні правові акти» (2009); «Про внесення змін до Конституції України» (2009); «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України стосовно покращення системи допиту дитини потерпілої або свідка злочину» (2010); «Про громадську експертизу» (2011); Декларації про етичні принципи наукової діяльності (для Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД) (2011); «Про третейські суди» (2008 – 2011); «Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації» (2008 – 2011); «Про здійснення державних закупівель» (2011); «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2009 – 2011); «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» (2011); «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (2009 – 2011); «Про місцеве самоврядування» (2011); «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» (2010 – 2012), «Про правничу освіту та доступ до правничої професії» за сприяння офісу координатора ОБСЄ в України (2011), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність із Конституцією України та уніфікації положень процесуального законодавства)» (2011), «Про свободу мирних зборів» (2012), «Про державні гарантії розвитку фундаментальної та прикладної науки в Україні» (2012), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порушення законодавства про захист інформації про особу (персональних даних)» (2013), «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» (2013), «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (2013), «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (2015), проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ), (2015), проекту нової редакції «Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ» (2015), «Про розвиток галузевої науки» (2016), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2016), «Про вищу освіту» (2016), «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ» (2016), «Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» (2016), «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (2016), «Про рівні права та можливості жінок і чоловіків» (2016).

Члени кафедри брали участь у багатьох міжнародних наукових заходах, зокрема, таких міжнародних науково-практичних конференціях: «Держава та громадянське суспільство: правові проблеми взаємодії» (м. Туапсе, 2006); «Правова культура і громадянське суспільство в Україні: стан і перспективи розвитку» (м. Харків, 2007); «Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності» (м. Київ, 2007); «Європейський Союз та гендерні перетворення» (м. Брюссель, 2008); «Політика і право: проблеми інтеграції і шляхи їх вирішення» (м Москва, 2008; м. Новосибірськ, 2009); «Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному етапі» (м. Харків, 2008); «Проблеми реформування місцевого самоврядування України в контексті європейської інтеграції» (м. Харків, 2009); «Вища освіта для XXI століття» (м. Москва, 2009); «Політична наука і політичні процеси в Російській Федерації і Нових Незалежних Державах пострадянської Євразії» (м. Москва, 2009); «Декларація про державний суверенітет України – передумова її незалежності та демократичного розвитку» (м. Харків, 2010); «Праворозуміння: питання теорії, правової політики і юридичної практики» (м. Харків, 2010); «Правова система України: проблеми і тенденції розвитку» (м. Харків, 2010); «Схід-Захід: політика Європейського Союзу щодо країн-сусідів» (м. Берлін, 2010); щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Організаційні та правові проблеми забезпечення державного суверенітету» (Харків, 2008, 2009, 2010); «Актуальні питання теорії і практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права» (м. Запоріжжя, 2011); «Формування європейського правового простору: історія і сучасність» (м. Харків, 2011). «Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір» (м. Харків, 2011); «Проблеми застосування практики Європейського Суду з прав людини в правовій системі України» (м. Київ, 2011); «Сучасні проблеми правової системи України» (м. Київ, 2011); «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)» (м. Львів, 2010, 2011);  «Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи» (м. Харків, 2011); «Публічна влада в Україні та конституційно-правовий механізм її реалізації» (м. Харків, 2011); «Роль юридичної освіти у суспільстві, керованому верховенством права: завдання для України» (м. Львів, 2011); «Гарантування прав і свобод людини і громадянина у практиці органів конституційної юрисдикції» (м. Харків, 2011); «Проблемы государственно-правового развития Украины и России в условиях глобализации» (м. Москва, 2011); «Особистість. Суспільство. Право» (присвячена 10-річчю Полтавського юридичного інституту) (м. Полтава, 2012); «Програма «Східне партнерство» як правова платформа співпраці України і ЄС» (м. Харків, 2012); «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» (м. Одеса, 2012), «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (м. Дніпропетровськ, 2013); «Фундаментальні проблеми теорії демократії(м. Полтава, 2014), «Малиновські читання», (м. Острог, 2015), «Вивчення і впровадження в Україні міжнародного досвіду удосконалення діяльності органів влади», (м. Полтава, 2015); «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина», (м. Полтава, 2016); «Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки», (м. Харків, 2016); «Фундаментальні проблеми юриспруденції», (м. Ужгород, 2016); «Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики», (м. Харків, 2016).

Викладачі кафедри також беруть участь у зарубіжних конференціях, зокрема, «Ключови въпроси в съвременната наука – 2015», (г. София. Болгария, 2015); «II Forum of young lawyers of Central and East Europe», (Wroclaw, Poland, 2015); «Gender, Sexuality and Reproduction in Central and Eastern Europe: Religious Actors and Secular Norms in Contentious Politics», (Tartu, Estonia, 2015); «Challenges and Opportunities: Religious Freedom Development in the Sphere of Law», (Armenia, Yerevan, 2015); «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів», (м. Братислава, Словацька Республіка, 2015); «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия», (г. Ярославль, Российская Федерация, 2015); «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза», (г. Кишинев, Республика Молдова, 2015); «Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів», (м. Братислава, Словацька Республіка, 2015); «Гуманитарные науки и модернизация правовой системы государства: российский и зарубежный опыт», (г. Новосибирск, Российская Федерация, 2015); «Интеграция Молдовы и Украины в Европейский Союз: правовой аспект», (г. Кишинев, Республика Молдова, 2015); «Mapping obstacles, remedies and good practices for women’s access to justice»: Working meeting of national researchers, (Strasburg, 2015); Towards guaranteeing equal access of women to justice», (Bern, 2015); «Improving Women’s Access to Justice», (Kvareli, Georgia, 2015); «Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в национальных правовых системах». (Беларусь, г. Новополоцк, 2016); “Dimensions of Religious Freedom in Contemporary Europe”, (Walbrzych, 2016); “Freedom of Religion or Belief in Situations of Crisis – Why Can’t We Get Along?”, (Tallinn, 2016); The 4th International Conference of PhD Students and Young Researchers «Interdisciplinary approach to law in modern social context», (Vilnius, Lithuania, 2016); Regional workshop on the development of training material on equal access of women to justice for judges and prosecutors, (м. Страсбург, Франція, 2016); Third Regional Workshop on development of training materials for judges on equal access of women to justice, (м. Тбілісі, Грузія, 2016); «Strengthening Judicial Capacity to Improve Women’s Access to Justice», (м. Кишиньов, Молдова, 2016); Східноєвропейська конференція «East European Conference», (м. Познань, Польща, 2016); «Система безоплатної правової допомоги в Україні: Стан справ та взаємодія з радою Європи», (Рада Європи, м. Страсбург, Франція, 2016) та багатьох інших.

Результати наукових досліджень кафедри містяться у серіях наукових статей, опублікованих у провідних періодичних виданнях: «Вісник Верховного Суду України», «Вісник Конституційного Суду України», «Вісник Центральної виборчої комісії», «Проблеми філософії права», «Вісник Академії правових наук України», «Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць», «Проблеми законності», «Право України», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Проблеми правознавства», «Держава і право» та ін.

 

Науковий гурток »

Науковий гурток з теорії держави і права розпочав свою роботу у вересні 2006 року під керівництвом доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри теорії держави і права, президента НАПрН України Петришина О.В. З 2018 р. науковий гурток з теорії держави і права перейменований на науковий гурток з теорії права.

Науковий гурток з теорії права має на меті формування у студентів сучасного правового мислення, засвоєння стрижневих правових цінностей, вивчення класичних та сучасних загальнотеоретичних робіт. Студенти мають поглибити своє розуміння зв’язку теорії права з іншими юридичними науками, а також отримати навички застосування фундаментальних знань в сфері юридичної практики.

Оскільки здебільшого учасниками гуртка щороку стають студенти першого курсу, на його керівників покладається відповідальне завдання формування у студентів-першокурсників навичок публічних виступів, вміння вірно формулювати і виражати власну думку, орієнтуватися в науковій літературі тощо.

Учасники гуртка беруть участь у міжнародних студентських наукових конференціях та щорічних Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, де за свої наукові праці отримують дипломи 1-го , 2-го та 3-го ступенів.

Засідання наукового гуртка проводяться два рази в місяць. Тематику засідань та точну дату можна дізнатись з оголошень, які розміщуються на інформаційних стендах в усіх учбових корпусах університету.

Контакти кафедри:

м. Харків, вул. Пушкінська, 77, ауд. 38.

Тел. (057) 704-92-72

Електронна адреса: theory@nulau.edu.ua

Старший лаборант  – Сімонова І.В., лаборант – Єфімець Г.В.