Кафедра соціології та політології

Кафедра соціології та політології як самостійна заснована в 1975 р.

На кафедрі працюють 10 викладачів, з них: 5 проф., д-рів наук – Людмила Миколаївна Герасіна, Галина Павлівна Клімова, Вікторія Леонідівна Погрібна, Ігор Олексійович Поліщук, Михайло Петрович Требін; 5 доц., канд. наук – Валентина Давидівна Воднік, Олена Володимирівна Волянська, Віктор Якович Зимогляд, Ірина Валеріївна Підкуркова, Олена Миколаївна Сахань. Зав. лабораторією кафедри – Лідія Михайлівна Хохлова, старші лаборанти – Дина Леонідівна Долгіх, Наталія Юріївна Гордієнко.

Кафедру очолювали канд. філос. наук, доц. А.Д. Мацина (1975-1981), засл. працівник освіти України, д-р істор. наук, проф., акад. Академії вищої школи України В.І. Астахова (1981-1994), заслужений працівник освіти України, д-р філос. наук, проф. Н.П. Осипова (1994-2006). З 2006 р. кафедрою керує д-р філос. наук, проф. М.П. Требін.

На кафедрі викладаються такі навчальні дисципліни для студентів: “Соціально-політичні студії”, “Політологія”, “Ораторське мистецтво”, “Конфліктологія”, “Теорія міжнародних відносин. Міжнародні відносини та світова політика”, “Міжнародна інформація”, “Зовнішня політика України”, для аспірантів “Педагогіка та психологія вищої школи”.

Наукова діяльність кафедри »

За час існування видані підручники та навчальні посібники: “Словник соціологічних і політологічних термінів” (1992, 1993); “Конспекти лекцій по соціології” (1993); “Соціологія: конспект лекцій ”(1995); “Політологічний словник” (1997); “Ораторське мистецтво. Конспект лекцій ”(1997); “Основы социологии: Хрестоматия” (1997); “Политология. Курс лекций” (1999); “Методологія та методика соціологічних досліджень у праві. Конспект лекцій” (1999); “Політологія” [підруч.] (2002); “Конфліктологія” за ред. проф. Л.М. Герасіної та М.І. Панова (2002); “Державні, політичні та громадські діячі країни: політичні портрети” за заг. ред. проф. М.І. Панова (2002); “Соціологія” (2003); “Ораторське мистецтво” (2003); “Методика соціологічних досліджень права” (2003); “Соціологія права” за ред. проф. Л.М. Герасіної та Н.П. Осипової (2003); “Політологія: Академічний курс” за наук. ред. Л.М. Герасіної (2006); “Словник термінів з правової конфліктології: Науково-довідкове видання” за ред. М.І. Панова, Л.М. Герасіної, Ю.П. Битяка (2006); “Соціологія” (2006); “Соціальна психологія” автори О.В.Волянська, А.М. Ніколаєвська (2007); “Соціологія права” за ред. Н.П. Осипової (2007), “Соціологія” [підруч.] за ред. М.П. Требіна (2010), “Конфліктологія”: навч. посібник (2012); “Політологія” [підруч.] за ред. М.П. Требіна (2013); “Ораторське мистецтво” [підруч.] за ред. проф. М.П. Требіна та Г.П. Клімової (2013); “Міжнародна інформація”: навч. посібник за ред. М.П. Требіна (2014); “Політологічний енциклопедичний словник ” за ред. М.П. Требіна (2015) тощо.

Кафедрою здійснюються наукові дослідження з актуальних проблем соціології, політології та конфліктології. З 1980 по 1994 рр. колектив кафедри проводив дослідження за цільовою комплексною програмою “Роль вищої школи у формуванні інтелектуального потенціалу суспільства”. Після 1994 р. кафедра змінила основну тематику наукового дослідження, яка має назву “Основи духовного життя суспільства та розвитку особистості” і проводиться в рамках цільової комплексної програми “Соціокультурні детермінанти функціонування правової системи України”. Тематика наукового дослідження набула більш різноманітного характеру та водночас наблизилася до змісту навчальних курсів, що відтепер спрямовані на професіоналізацію студентів-юристів і відповідають державним стандартам освітньої підготовки фахівців. З 2006 р. кафедра працює над науковим напрямком “Філософські, соціально-правові, культурологічні проблеми розвитку суспільства” в межах цільової комплексної програми “Політичні та соціально-правові проблеми розвитку громадянського суспільства”, аналізуючи проблеми соціальної обумовленості, соціальної ефективності права, правової свідомості тощо. У межах наукового напрямку за період з 2006 по 2009 рр. підготовлені колективні монографії: “Проблеми модернізації політичних систем сучасності” за ред. Л.М. Герасіної, О.Г. Данильяна (2008); “Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні” (2009), ”Правове виховання в сучасній Україні” (2010), розділи до яких підготували проф. Л.М. Герасіна, Г.П. Клімова, Н.П. Осипова, М.П. Требін.

Цільова комплексна програма кафедри на 2011-2015 рр. була “Соціолого-правові і політологічні аспекти дослідження соціальної реальності”. У межах наукового напрямку за період з 2011 по 2015 рр. підготовлені колективні монографії: “Оцінювання рівня корупції: засади української моделі” / О.В. Сердюк, І.М. Осика, О.В. Волянська, М.Ю. Огай (2011); “Методологічні положення стандартного опитування населення щодо рівня корупції / В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай, О.В. Волянська та ін. (2011); “Корупція в Україні: 2011 рік” / М.В. Буроменський, О.В. Сердюк, І.М. Осика, О.В. Волянська, М.Ю. Огай (2011); О.М. Кузь, І.О. Поліщук, Т.М. Моторнюк  “Виборчі технології в модерному електоральному процесі США та України: монографія” (2012); “Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку: монографія” / Г.Ю. Васильєв, В.Д. Воднік, О.В. Волянська та ін. ; за ред. проф. М.П. Требіна (2013); “Соціально-гуманітарна сфера України перед глобальними викликами сучасності. Монографія” / За заг. ред. проф. О.Ю. Панфілова  (2013); “Аналітичний звіт за результатами моніторингу рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності” / В. Кохан, О. Сердюк, І. Осика, С. Сиротенко, І. Шеховцов, О. Волянська (2013); “Територіальна громада: управління розвитком : моногр. ” (2014); “Формування патріотичних якостей особистості військового керівника у період навчання у вищих військових навчальних закладах. Монографія” (2015) та ін.

Цільова комплексна програма кафедри на 2016-2020 рр.: “Соціально-політичні  процеси в Україні та світі”.

Науковці кафедри опублікували  монографії: Л.М. Герасіна  “Соціальні цілі сучасної вищої школи: методологія, історіографія, практика” (1991); “Сучасна вища школа в умовах реформації освіти” (1993); “Вища школа: реформування в демократичному суспільстві” (1998); “Приватна вища школа в об’єктиві часу: український варіант” (2000); “Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз” (2004); “Політико-правові інститути сучасності: структура, функції, ефективність” за ред. М.І. Панова, Л.М. Герасіної (2005); “Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу” (2005); Г.П.  Клімова “Роль освіти у відродженні культури України” (1992); “Місце та роль освіти в розвитку культури” (1992); “Освіта як фактор розвитку цивілізації” (1993); “Освіта і цивілізація” (1996); “Освіта в контексті цивілізаційного розвитку” (2007); “Концептуальні засади забезпечення інноваційної політики України” (2014); В.Л. Погрібна “Соціологія професіоналізму” (2008), “Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом?” (у співавт.) (2014); І.О. Поліщук  “Еволюція культури політичних виборів в Україні” (2008), “Виборчі технології в модерному електоральному процесі України і США” (2012); “Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом?” (у співавт.) (2014); “Політико-культурний фактор в електоральному процесі постсоціалістичних суспільств” (2015); М.П. Требін  “Тероризм у XXI столітті” (2003); “Армія та суспільство: соціально-філософський аналіз взаємодії в умовах трансформації” (2004); “Війни XXI століття” (2005); В.Д. Воднік  “Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження” (у співавт.) (2006); О.В.  Волянська “Соціокультурна детермінація підліткової агресії” (у співавт.) (2004).

Викладачі кафедри брали участь у багатьох міжнародних наукових заходах: VI Всесвітньому конгресі з проблем Центральної та Східної Європи (Фінляндія, 2000); Україно – норвезькому семінарі з питань теорії і практики розв’язання конфліктів (Україна, 2000); міжнародній науково-практичній конференції “Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві” (Україна, 2003); міжнародній науково-практичній конференції “Судово-правова реформа в Україні: проблеми і перспективи” (Україна, 2004); міжнародній зимовій школі СЕР “Teaching Sociology Unconventionally” (Україна, 2004); другій міжнародній науково-практичній конференції “Наука без кордонів-2005”(Чехія, 2005), міжнародному семінарі “Правові реформи в умовах гібридних політичних режимів” (Велика Британія, 2006), міжнародній науковій конференції “Громадянське суспільство в епоху глобальної інформатизації” (Росія, 2009), міжнародному науково-практичному семінарі “Конфлікт інтересів в публічній сфері: політичні та правові аспекти” (Канада, 2009), “Технологизация политических процессов” (Россия, 2012), міжнародної науково-практичної конференції “Європейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики і можливості” (Україна, 2013), міжнародному круглому столі “Політична корупція: порівняльний аналіз” (Італія, 2013), міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні наукові розробки” (Болгарія, 2014), міжнародної наукової конференції “Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ – на початку ХХІ століття” (Україна, 2014), швейцарсько-українському семінарі “Реформи з децентралізації: кроки, перспективи, очікувані результати” (Україна, 2015), ІХ Львівському соціологічному форумі “Сучасне українське суспільство: у пошуках нових форм солідарності” (Україна, 2015), XI international research and practice conference “Proceedings of Academic science” (Велика Британія, 2015) тощо.

Викладачі кафедри професори М.П. Требін, Г.П. Клімова, Н.П. Осипова, доценти В.Д. Воднік, Ю.І. Золотарьова,І.В. Підкуркова у 2014 р. стали Лауреатами Премії імені Ярослава Мудрого за підготовку й видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти.

Науковці кафедри професори М.П. Требін, Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук, доценти О.В. Волянська, В.Я. Зимогляд, О.М. Сахань  у 2015 р. стали Лауреатами Премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науко-дослідницькій діяльності з правознавства.

Кафедра є засновником Харківських політологічних читань для науковців м. Харкова та України.

Контакти: тел (057) 704-92-38, e-mail: kafedrasoc@ukr.net