Кафедра організації судових та правоохоронних органів

Кафедра організації судових та правоохоронних органів створена в червні 1987 р. Вона бере свій початок від кафедри кримінального процесу, наукові, навчально–методичні традиції якої збережені та продовжені. Першим завідувачем кафедри був проф. Ю.М. Грошевий. З 1992 р. по 2014 р. очолював проф. І.Є. Марочкін. Після його передчасної смерті виконував обов’язки завідуючого кафедрою П.М. Каркач. З 2015 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Л.М. Москвич.

Москвич

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: “Організація судових та правоохоронних органів”, “Судове право”, “Судове адміністрування”, “Судові системи та порівняльне судове право”, “Основи прокурорської діяльності”, “Практикум з прокурорської діяльності”, “Організація роботи в органах прокуратури”, “Судова медицина та судова психіатрія”, “Організація роботи адвокатури України”, “Адвокат у судочинстві”, “Організація роботи органів юстиції та Державної судової адміністрації”.

Наукова діяльність кафедри »

За час існування колектив кафедри підготував цілу низку навчальної літератури, що редагувалась та перевидавалась за потребами часу, а саме

підручники: “Прокурорський нагляд в Україні” (1997, 2004); „Організація судових та правоохоронних органів” (2000, 2007, 2009, 2011, 2013);

навчальні посібники: “Організація роботи в органах прокуратури” (2002); “Статус суддів” (2006, 2009); “Організація судової влади в Україні” (2007, 2009); “Порівняльне судове право” (2008); “Організація роботи суду в Україні” (2009, 2012); Організація роботи адвокатури в Україні (2014).

Більшість викладачів видає також і авторські навчальні посібники: “Допустимість доказів у кримінальному процесі” Н. В. Сібільова (1991); “Прокурорський нагляд за всебічністю, повнотою та об’єктивністю дослідження обставин кримінальної справи” Т. Б. Вільчик (1994); “Питання організації роботи в прокуратурі” І. Є. Марочкін у співавт. (1997); “Судова медицина” Є. М. Білецький (1998); “Підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства” Ю. І. Крючко (1999); “Судова психіатрія” Є. М. Білецький, Г. А. Білецька (2002); “Організація роботи прокуратури (міста) по підтриманню державного обвинувачення в суді” П. М. Каркач у співавт. (2003); “Судова медицина та судова психіатрія” Є. М. Білецький, Г. А. Білецька (2004, 2008); “Організація роботи адвокатури в Україні” Т. Б. Вільчик (2006); “Судова психіатрія: термінолог. словн.-довід.” Є. М. Білецький у співавт. (2007); “Організація роботи прокуратури міста, району” П.М. Каркач (2010);  “Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб.” П.М. Каркач, А.В. Лапкін (2011); «Прокурор у судовому провадженні (процесуальні та криміналістичні аспекти)»  П.М. Каркач (2014); «Основні конституційні функції прокуратури України» П.М. Каркач (2014); «Функції прокуратури України» П. М. Каркач (2015); «Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар» А. В. Лапкін (2015); «Основи прокурорської діяльності в Україні»: навч. посіб. у схемах» А. В. Лапкін (2015); «Організація судових та правоохоронних органів України»: навч. посіб. у схемах» А. В. Лапкін (2015).

Також колективом кафедри підготовлені та сертифіковані Навчальні електронно-інформаційні  комплекси з «Організації судових та правоохоронних органів» («НЕІК з Організації судових та правоохоронних органів») № 50542 від 2 серпня 2013 р. та з «Основ прокурорської діяльності» («НЕІК з Основ прокурорської діяльності») № 50543 від 2 серпня 2013 р.

Наукові дослідження вчених кафедри головним чином спрямовані на розробку загальної теорії судової влади і окремих її інститутів. На даний час на кафедрі існує два провідні напрями наукових досліджень: теорія судової влади (очолює Л. М. Москвич) та організаційно-правові проблеми діяльності прокуратури (очолює П. М. Каркач) згідно з цільовою комплексною програмою “Проблеми вдосконалення організації та діяльності суду і правоохоронних органів” (2006-2010); “Судова влада: проблеми організації та діяльності” (2011-2015).

За останні роки підготовлена низка монографій: “Проблеми підтримання державного обвинувачення по справах про навмисні вбивства” Ю. І. Крючко (2000); “Організаційно-правові проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури” І. Є. Марочкін у співавт. (2000); “Організаційно-правові проблеми контрольної діяльності в органах прокуратури” В. С. Бабкова (2001); “Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого” Р. Р. Трагнюк (2004); “Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз” Л. М. Москвич (2004); “Суд присяжних в Україні (проблеми становлення та розвитку)” І. О. Русанова (2005); “Правовий статус вищої ради юстиції” І. В. Назаров (2006); “Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні вимагань” О. В. Мельник (2007); “Доступність правосуддя та гарантії його реалізації” О. М. Овчаренко (2008); “Проблеми становлення незалежної судової влади в Україні” В. В. Городовенко (2008); “Принципи побудови судової системи” І. В. Назаров (2009); “Правовий статус носіїв судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних)” Л. М. Москвич, С. О. Іваницький, І. О. Русанова (2009); “Проблеми суддівського самоврядування в Україні” О. В. Білова (2009); “Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян” Є. О. Шевченко (2009), “Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівняння” І. В. Назаров (2011), Організаційні форми діяльності адвокатури» Іванцова А. В. (2011), «Ефективність судової системи: концептуальний аналіз» Москвич Л. М. (2011), «Право на справедливий суд: концептуальний аналіз і практика реалізації» Прокопенко О.Б. (2011); «Роль прокурора в забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого у кримінальному судочинстві України» А. В. Лапкін (2012), «Правова доктрина України» І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, І. В. Назаров (2013), «Єдність судової влади» І. В. Юревич (2014), «Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження» О. М. Овчаренко (2014), «Судова влада в системі поділу влад» Ю. О. Рємєскова (2014), «Прокурор у судовому кримінальному провадженні при відмові від підтримання державного обвинувачення та при зміні обвинувачення в суді: організаційно-правові основи та порівняльна характеристика» Я. О. Ковальова (2015), «Правовий статус осіб які займають адміністративні посади в суді» О. Ю. Дудченко (2015), «Судова влада» колектив кафедри (2015).

Науковці кафедри брали участь у підготовці проектів законів: “Про судоустрій та статус суддів України”, “Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України”, “Про Конституційний суд України”, “Про прокуратуру України”, “Про Вищу раду юстиції України”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про організаційно – правові засади боротьби з організованою злочинністю”, «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ін., а також Державної програми по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, проекту реформування кримінальної юстиції України тощо.

Науковці кафедри постійно залучаються до підготовки висновків, відповідей на запити Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Адміністрації Президента України, Секретаріату ВР України.

Фахівці кафедри приймали участь у роботі міжнародного науково-практичного семінару “Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів” (2005); науково-практичної конференції “Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення” (2005); науково-практичної конференції “Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України” (2006); “круглого столу” з нагоди Дня науки “Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю” (2007); науково-практичної конференції “Досудове слідство: проблемні питання та шляхи їх вирішення” (2007); міжнародної науково-практичної конференції “Конституційні аспекти судової реформи” (2008); “круглого столу” на тему “Права людини – основа реформування законодавства та удосконалення правозастосовчої діяльності” (2009); науково-практичної конференції “Проблеми формування сучасного освітнього середовища: проблеми та перспективи“ (2009); науково-практичної конференції “Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми” (2009); міжнародного самміту “Суди та суспільство” (2010); науково-практичної конференції “Реформування судових та правоохоронних органів України: проблеми та перспективи” (2010); міжнародного самміту “Судова реформа в Україні та світові стандарти незалежності судової влади” (2010), круглого столу “Змагальність у системі кримінальної юстиції: практичні аспекти реалізації” (2011), круглого столу  “Нагляд за додержанням і застосуванням законів: основні положення нормативно-правового регулювання, зміни до законодавства, сучасна практика застосування та перспективи розвитку” (2012), Міжнародній науково-практичній конференції «Правовий статус Вищої ради юстиції» (2013), Міжнародній науково-практичній конференції «Люстрація: міжнародний досвід та перспективи в Україні» (2014), Міжнародній науково-практичній конференції «Правова політика в Україні: питання теорії та практики» (2015) та багатьох інших науково-практичних заходах.

Силами кафедри проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми судового права», що була присвячена пам’яті професора Івана Єгоровича Марочкіна (30 жовтня 2015 р.)

Викладачі кафедри »

 

п/п

 ПІБ

Посада, вчене звання

Науковий ступінь

Тема докторської (кандидатської) дисертації, рік захисту

1.

Москвич

Лідія Миколаївна

завідуюча кафедрою,

професор

доктор

юридичних наук

Організаційно-правові проблеми статусу суддів (2003)

Проблеми підвищення ефективності судової системи (2012)

2.

Назаров

Іван Володимирович

професор

доктор

юридичних наук

Правовий статус Вищої ради юстиції (2005)

Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз (2011)

3.

Каркач

Павло Михайлович

професор

кандидат юридичних наук

Проблемы общенадзорной деятельности прокуратуры за исполнением законов, направленных на борьбу с бесхозяйственностью в промышленности (1989)

4.

 Бабкова

Валентина Семенівна

доцент

кандидат юридичних наук

Організаційно-правові проблеми контролю в прокурорській діяльності (1998)

5.

Вільчик

Тетяна Борисівна

доцент

кандидат юридичних наук

Забезпечення всебічності,  повноти і об’єктивності  дослідження обставин кримінальної справи засобами прокуроського нагляду (1993)

6.

Шандула

 Олександр Олексійович

доцент

кандидат юридичних нау

Організаційно-правові проблеми загально наглядової діяльності транспортної прокуратури (1996)

7.

Крючко

Юрій Іванович

доцент

кандидат юридичних наук

Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства (1999)

8.

Трагнюк

Роман Романович

доцент

кандидат юридичних наук

Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого (2003)

9.

 Русанова

Ірина Олександрівна

доцент

кандидат юридичних наук

Проблеми організації суду присяжних в Україні (2003)

10.

Кривобок

Володимир Васильович

доцент

кандидат юридичних наук

Діяльність прокурора по забезпеченню відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином (1997)

11.

 Афанасьєв

Володимир Вікторович

доцент

кандидат юридичних наук

Організаційно-правові проблеми виконавчого провадження в Україні (1995)

12.

 Білецька

Ганна Андріївна

доцент

кандидат

медичних наук

Клінічне значення імунологічних показників та альфа-фетопротеїну при вірусних гепатитах»  (1996)

13.

Овсяннікова

Ольга Олександрівна

доцент

кандидат юридичних наук

Транспарентність судової влади (2009)

14.

 Іванцова

Альона Вікторівна

доцент

кандидат юридичних наук

Організаційні форми діяльності адвокатури (2010)

15.

 Овчаренко 

Олена Миколаївна

асистент

кандидат юридичних наук

Доступність правосуддя та гарантії його реалізації (2007)

16.

Лапкін

Андрій Васильович

асистент

кандидат юридичних наук

Організаційно-правові основи діяльності прокурора із забезпечення прав і законних інтересів потерпілого в кримінальному судочинстві України  (2011)

17.

Ковальова

Яна Олександрівна

асистент

кандидат юридичних наук

Організаційно-правові основи відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді (2009)

18.

 Юревич

Ірина Валеріївна

асистент

кандидат юридичних наук

Принцип єдності судової влади (2012)

19.

Дудченко

Олександр Юрійович

асистент

кандидат юридичних наук

Правовий статус осіб, які займають адміністративні посади в судовій системі України (2013)

20.

Прокопенко Богдан Олександрович

асистент

кандидат юридичних наук

Добір кандидатів на посаду судді (2014)

21.

Мельник

Олег Володимирович

доцент

кандидат юридичних наук

Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні вимагань (2006)

22.

Хотенець

Павло Васильович

доцент

кандидат юридичних наук

Правовий статус адвоката в Україні (2002)

23.

Рємєскова

Юлія Анатоліївна

асистент

кандидат юридичних наук

Судова влада в системі розподілу влади (2013)

24.

Святоцька Вікторія Олександрівна

асистент

кандидат юридичних наук

Історія адвокатури України: становлення та розвиток (2010)

Професори Л.М. Москвич, П.М. Каркач, доценти І.О. Русанова, Т.Б. Вільчик, О.О. Шандулата ас. І.В. Юревич  є керівниками наукових гуртків «Організація судових та правоохоронних органів», «Основи прокурорської діяльності», «Організація роботи адвокатури».

Контакти кафедри:

центральний корпус – вул.Пушкінська 77, ауд.29, (057) 704-92-78,

сайт: http://ospo.nlu.edu.ua,

email: ospo@nulau.edu.ua,

лаборант В.В. Смирнова-Бартенєва, завідуюча лабораторією Т.П. Кучерова.