Кафедра міжнародного права

Історія кафедри »

Викладання міжнародного права в Харкові розпочалося в 1805 році в рамках навчальних курсів «Природне право» і «Дипломатика». Окрему кафедру, що отримала назву «Начал общенародного правоведения (jus gentium)» було створено у 1835 році. ЇЇ першим завідувачем став Т. Ф. Степанов, перу якого належить перший в Росії курс міжнародного права – «Общее международное право в совокупности с дпломатией» 1847 р. В 1859 році кафедру було переіменовано на кафедру міжнародного права. Її очолив професор В. І. Каченовський (1827-1872). З 1872 року на кафедрою керували спочатку професор А. М. Стоянов (1831-1907), а згодом професор В. А. Ястржембський (нар. 1866 -?).

З 1920 року кафедра перебуває у складі Харківського інституту народного господарства (до 1926 року її очолює професор В. А. Ястржембський). У цей період на кафедрі працюють професори О. М. Гладстерн (1877-1937) та М. М. Лозинський (1870-1937). Саме М.М. Лозинський підготував та видав перший український підручник з міжнародного права українською мовою (Полтава 1931 р.). З 1926 року завідувачем кафедри був професор О.М. Гладстерн, а з 1931 р. – Л. І. Величко. Внаслідок репресій 30-х років майже увесь викладацький склад та аспіранти кафедри, які займалися міжнародним правом були страчені.

З 1944 року новостворену кафедру міжнародного права о очолив академік АН УРСР, заслужений діяч науки Української РСР професор В.М. Корецький.

У 1950 р. кафедру міжнародного права об’єднали з кафедрою державного права, а завідувачем став доц. В.О. Барахтян. З 1966 року міжнародне право викладалося на кафедрі міжнародного права і державного права іноземних країн (завідувач кафедри канд. юрид. наук, доц. О. І. Свєчкарьов).

У квітні 1977 р. відбулася ще одна реорганізація, у результаті якої була створена кафедра міжнародного права і державного права буржуазних країн, яку з 1977р. по 1993 р. очолював відомий фахівець у галузі міжнародного права д-р. юрид. наук, проф. М.В. Яновський. З 1993 по 2007 р. – завідувачем кафедри, яка в цей час іменується кафедрою міжнародного права і державного права зарубіжних країн, був канд. юрид. наук, проф. В.О. Ріяка, у 2007-2015 рр. кафедру очолював член-кореспондент Національної академії правових наук України, д-р юрид. наук, проф. М.В. Буроменський.

Яковюк И.В.З 2015 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор І.В. Яковюк.

Викладаються курси «Міжнародне право»,  «Право Європейського союзу», «Європейська конвенція із захисту прав людини та основоположних свобод та юридична практика», «Міжнародне приватне право» та спецкурси:  «Історія дипломатії», «Дипломатичний протокол та етикет», «Право міжнародних організацій», «Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю», «Міжнародне гуманітарне право», «Право міжнародних договорів», «Історія міжнародного права», «Вступ до права Європейського Союзу», «Дипломатія України», «Міжнародне економічне право», «Міжнародне правосуддя», «Право зовнішніх зносин (у тому числі дипломатична та консульська служба)», «Правові аспекти європейської інтеграції», «Міжнародне публічне право (основи теорії)», «Право міжнародної безпеки», «Право міжнародної відповідальності», «Універсальні та регіональні системи захисту прав людини».

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних освітніх проектах Університету, зокрема, за програмою Європейської комісії ТЕМПУС та  Еразмус+: «Забезпечення якості оцінювання навчання студентів» (2006-2009); «Нова магістерська програма для Національного консалтингового електронного центру з управління інтелектуальною власністю» (2009-2011); «Розробка регіональних міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища» (2012-2015). Доцентами І.А. Шуміло, Т.М. Анакіною, О.В. Сенаторовою, Т.В. Комаровою та О.Я. Трагнюк були розроблені навчальні посібники з міжнародних аспектів права інтелектуальної власності, європейського та міжнародного енергетичного права.

Реалізуються також навчання студентів за спільним магістерськими програмами з іноземними ВНЗ англійською мовою. Зокрема, у 2009-2011 роках за магістерськими програмами  Хертфордширського університету (м. Хатфілд, Великобританія) «Міжнародне підприємницьке право», «Право ЄС» та «Перспективи міжнародних відносин». З 2014 року спільно з Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільюс, Литва) відбувається навчання студентів за спільними магістерськими програмами «Міжнародне право» та «Європейське і міжнародне підприємницьке право». Навчально-методичне забезпечення та викладання здійснюється доц. Сенаторовою О.В. («Міжнародне кримінальне право»), ас. Сорокуном В.М. («Право міжнародних договорів»), доц. Комаровою Т.В.  («Право міжнародних організацій»), доц. Анакіною Т.М. («Дипломатичне та консульське право»), доц. Шуміло І.А. спільно з ас. Ісаковою В.М. («Міжнародне торгове та інвестиційне право»), доц. Трагнюк О.Я. («Актуальні проблеми права ЄС»). Куратором програми є доцент кафедри Шуміло І.А.

Наукова діяльність кафедри »

Основні проблеми, що досліджуються на кафедрі, присвячені питанням теорії та історії міжнародного права, міжнародного права прав людини, джерел міжнародного права, права Європейського Союзу, міжнародного співробітництва з питань юрисдикції, міжнародно-правового режиму території, права міжнародних організацій, міжнародного економічного права,  теорії міжнародного приватного права, застосування колізійних норм та іноземного законодавства у судовій практиці, вирішення арбітражних спорів у міжнародному приватному праві.

Кафедрою проводилися в 2006-2010 рр. дослідження згідно з комплексно-цільовою програмою «Проблеми історії, теорії і практики державного права зарубіжних країн і міжнародного права»; на 2011-2015 рр. заплановано цільову комплексну програму «Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного права та іноземного конституційного права».

За останній час викладачами видано підручники та навчальні посібники: «Міжнародне право» В.М. Стешенко, Р.Б. Хорольський, І.Б. Кудас, А.А. Маєвська, В.С. Семенов, О.В.Тарасов, О.Я. Трагнюк, Ю.В. Щокін, А.С. Шумілов (2005); «Конституційне право зарубіжних країн» В.О.Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік (2006): «Міжнародний захист прав людини та права біженців М.В. Буроменський (2002); Міжнародне право в документах М.В. Буроменський , Ю.В. Щокін, В.М. Стешенко, Р.Б. Хорольський (2006); «Основи права Європейського Союзу» М.В.Буроменський, Ю.В. Щокін, В.М. Стешенко, Р.Б.Хорольський (2005); «Конституційне законодавство зарубіжних країн» В.О. Ріяка, К.О. Закоморна та ін. (2007); «Міжнародне приватне право» за ред. проф. Жушмана В.П. та доц. Шуміло І.А. (2012); «Інтелектуальна власність та захист економічної конкуренції: міжнародні аспекти» Шуміло І.А. (2012); «Міжнародне енергетичне право і сталий розвиток», Трагнюк О.Я. (2014); «Актуальні проблеми енергетичного права та енергетичної політики ЄС», Шуміло І.А. (2014); «Актуальні проблеми енергетичного права та енергетичної політики ЄС»,  Шуміло І.А., Ребриш Б.Ю. (2015); «Господарсько-правове регулювання використання альтернативних джерел енергії», Т. М. Анакіна (2015); «Міжнародне енергетичне право і стійкий розвиток», О.Я. Трагнюк (2015).

Серед наукових видань слід назвати: «Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 року)» В.М. Стешенко, за ред.. М.В.Буроменського, О.В. Сердюка (2008); «Проект USIAD «Україна: верховенство права». Пілотна програма  громадського моніторингу в судах. Лютий – жовтень 2007. Аналітичний звіт В.М. Стешенка (2008); «Сучасний стан політики та законодавства з питань надання медико-соціальних послуг для дітей та молоді  груп високого ризику щодо ВІЛ-інфікування: аналітичний огляд» М.В.Буроменський, В.М. Стешенко. 2008; «Захист прав ВІЛ-інфікованих осіб у суді. Науково-практичний посібник для суддів» В.М. Стешенко, за аг. ред.. М.В. Буроменського (2009); «Законодавство України із запобігання і покарання за корупційні правопорушення» (Зб. законів та міжнародних договорів України) В.М. Стешенко, за заг. ред. Буроменського М.В. (2009); «Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією (монограм). І.С.О. Нуруллаєв (2009); «Юрисдикція Суду Європейського Союзу» (моногр.) Т.В. Комарова (2010). «Місце звичаїв загального міжнародного права та у правопорядку України» Ю.В.Щокін (2007);  «Защита права и собственности и право на справедливое правосудие: практическое руководство для украинского юриста по применению Европейской конвенции о защите прав человека и основы свобод1950 г.» за заг. ред. Ю.В. Щокіна (2008); «Міжнародно-правовий звичай: проблеми теорії і практики», Ю. В. Щокін (2012); «Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу» І. В.  Яковюк, О.Я. Трагнюк, Т.М. Анакіна (2012); «Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції» Ю. П. Битяк, І. В.  Яковюк, О.Я. Трагнюк, Т.М. Анакіна (2012); «Европейская интеграция: проблемы теории и практики» И. В. Яковюк, А. К. Сковикова, О.Я. Трагнюк, Т.Н. Анакина (2012); «Правові основи європейської інтеграції: загальнотеоретичний аналіз» І. В. Яковюк (2013), «Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції» Ю. П. Битяк, І. В. Яковюк, .Я. Трагнюк, Т.М. Анакіна, Т.В. Комарова (2013),  Правова доктрина України : у 5 т. – Т. 1. І. В. Яковюк, М. В. Буроменський, Трагнюк О.Я. (2013),    «The Legal system of Ukraine: past, present, and future» : in 5 vol. – Vol. 1. І.В. Яковюк (2013), «Суб’єкт міжнародного права : проблеми сучасної теорії» О. В. Тарасов (2014); «Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали» за ред. М. В. Буроменського (2015).

Викладачі кафедри визнавалися стипендіатами Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства» (І.В. Яковюк, О.Я. Трагнюк, Т.М. Анакіна, Т.В. Комарова, 2012) та у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» (І.В. Яковюк, 2013).

Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, що проводяться як в Україні, так і за кордоном, під егідою Програми ПРО ООН, Всесвітнього банку розвитку, Ради Європи, Європейського Союзу, Управління Верховного Комісара ООН з прав людини, Міжнародної асоціації міжнародного права, Центрального Європейського Університету, Московського Державного Інституту міжнародних відносин та багатьох інших, які проводилися в Польщі, Великій Британії, Словаччині, Угорщині, Норвегії, Росії.  В Україні. В Україні  пройшли такі:  «НАТО і Україна», «Проблеми глобалізації та геополітичний вектор розвитку України», «Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України», «Конституційно-політичний процес в Україні: ідеї, досвід, проблеми» та ін.

27 листопада 2015 року на базі кафедри міжнародного права відбулися I Харківські міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті професорів М.В. Яновського та В.С. Семенова.

Викладачі кафедри »

 1. Яковюк Іван Васильович – завідувач кафедрою, доктор юридичних наук, професор;
 2. Буроменський Михайло Всеволодович – викладач, доктор юридичних наук, професор;
 3. Сердюк Олександр Васильович – викладач, доктор юридичних наук, професор;
 4. Тарасов Олег Володимирович – викладач, доктор юридичних наук, доцент;
 5. Щокін Юрій Вадимович – викладач, доктор юридичних наук, доцент;
 6. Кудас Ірина Борисівна – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 7. Стешенко Володимир Миколайович – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 8. Трагнюк Олеся Янівна – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 9. Сенаторова Оксана Василівна – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 10. Сіваш Олена Михайлівна – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 11. Шумило Інеса Анатоліївна – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 12. Радчук Олександр Павлович – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 13. Жуков Ігор Миколайович – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 14. Полатай Володимир Юрійович – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 15. Білоусов Євген Миколайович – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 16. Нуруллаєв Ількін Садагатович – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 17. Анакіна Тетяна Миколаївна – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 18. Комарова Тетяна В’ячеславівна – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 19. Чевичалова Жанна В’ячеславівна – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 20. Галан Вікторія Олександрівна – викладач, кандидат юридичних наук, доцент;
 21. Маринів Іванна Ігорівна – викладач, кандидат юридичних наук, асистент;
 22. Ткаченко Анастасія В’ячеславівна – викладач, кандидат юридичних наук, асистент;
 23. Сорокун Віталій Миколайович – викладач, кандидат юридичних наук, асистент;
 24. Станкевич Ольга Ігорівна – викладач, кандидат юридичних наук, асистент;
 25. Сльота Юлія Геннадіївна – викладач, кандидат юридичних наук, асистент.
 26. Калмикова Олександра Сергіївна – викладач, кандидат юридичних наук, асистент;
 27. Аббакумова Дарина В’ячеславівна – викладач, кандидат юридичних наук, асистент;
 28. Ісакова Вікторія Михайлівна – викладач, кандидат юридичних наук, асистент;
 29. Мякота Ольга Василівна – викладач, кандидат юридичних наук, асистент;
 30. Асірян Сюзанна Рафіківна – викладач, кандидат юридичних наук, асистент;
 31. Бенедик Яна Степанівна – викладач, кандидат юридичних наук, асистент;
 32. Толстенко Юлія Олександрівна – викладач, кандидат юридичних наук, асистент;
 33. Петришин Олег Олександрович – викладач, кандидат юридичних наук, асистент.

Теми дисертаційних досліджень викладачів »

 1. Яковюк Іван Васильович – тема докторської дисертації«Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України», рік захисту 2014.
 2. Буроменський Михайло Всеволодович – тема докторської дисертації«Вплив міжнародного права на політичні режими держав», рік захисту 1998.
 3. Сердюк Олександр Васильович – тема докторської дисертації«Соціологічний підхід у сучасному правознавтсві: філософсько-правове дослідження», рік захисту 2010.
 4. Тарасов Олег Володимирович –    тема докторської дисертації«Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії», рік захисту 2015.
 5. Кудас Ірина Борисівна – тема кандидатської дисертації«Правові питання контролю за міжнародними договорами з роззброєння», рік захисту 1994.
 6. Стешенко Володимир Миколайович – тема кандидатської дисертації«Оренда території в міжнародному публічному праві», рік захисту 2001.
 7. Щокін Юрій Вадимович – тема докторської дисертації«Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і практика», рік захисту 2016.
 8. Трагнюк Олеся Янівна – тема кандидатської дисертації«Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід європейських міжнародних судових організацій», рік захисту 2003.
 9. Сенаторова Оксана Василівна – тема кандидатської дисертації«Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів», рік захисту 2005.
 10. Сіваш Олена Михайлівна – тема кандидатської дисертації«Розвиток українськими і російськими юристами – міжнародниками вчення про державний суверенітет (XVIII-початокXXст.)», рік захисту 2010.
 11. Шуміло Інеса Анатоліївна – тема кандидатської дисертації«Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції», рік захисту 2002.
 12. Радчук Олександр Павлович – тема кандидатської дисертації«Правове регулювання комісійної торгівлі сільськогосподарської продукції», рік захисту 1993.
 13. Жуков Ігор Миколайович – тема кандидатської дисертації«Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку», рік захисту 1998.
 14. Полатай Володимир Юрійович – тема кандидатської дисертації«Правове регулювання інвестиційної діяльності», рік захисту 2000.
 15. Білоусов Євген Миколайович – тема кандидатської дисертації«Договір страхування господарських ризиків», рік захисту 1997.
 16. Сорокун Віталій Миколайович – тема кандидатської дисертації«Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання», рік захисту 2009.
 17. Нуруллаєв Ількін Садагатович – тема кандидатської дисертації«Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією», рік захисту 2008.
 18. Анакіна Тетяна Миколаївна – тема кандидатської дисертації«Судовий прецедент у праві Європейського Союзу», рік захисту 2009.
 19. Станкевич Ольга Ігорівна – тема кандидатської дисертації«Місце Комісії Європейського Союзу в законодавчому процесі», рік захисту 2012.
 20. Ткаченко Анастасія В’ячеславівна – тема кандидатської дисертації«Міжнародне-правове співробітництво в сфері регулювання споживчої кооперації (Публічно-правовий аспект», рік захисту 2012.
 21. Комарова Тетяна В’ячеславівна – тема кандидатської дисертації«Юрисдикція суду Європейських співтовариств», рік захисту 2009.
 22. Маринів Іванна Ігорівна – тема кандидатської дисертації«Конституційний контроль у Республіці Польща», рік захисту 2012.
 23. Чевичалова Жанна В’ячеславівна – тема кандидатської дисертації«Правова природа дочірнього підприємства», рік захисту 2008.
 24. Калмикова Олександра Сергіївна – тема кандидатської дисертації«Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з ксенофобією та расизмом», рік захисту 2015.
 25. Галан Вікторія Олександрівна – тема кандидатської дисертації«Міжнародне правонаступництво держав у практиці співдружності незалежних держав», рік захисту 2007.
 26. Сльота Юлія Геннадіївна – тема кандидатської дисертації«Господарсько-правове врегулювання інвестиційної діяльності в умовах членства України в СОТ», рік захисту 2015.
 27. Аббакумова Дарина В’ячеславівна – тема кандидатської дисертації«Комітет Міністрів Ради Європи», рік захисту 2015.
 28. Толстенко Юлія Олександрівна – тема кандидатської дисертації«Міжнародне співробітництво в пенітенціарній сфері», рік захисту 2015.
 29. Петришин Олег Олександрович – тема кандидатської дисертації«Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та в Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз», рік захисту 2014.
 30. Ісакова Вікторія Михайлівна – тема кандидатської дисертації «Право на правову допомогу: поняття, особливості, гарантії», рік захисту 2013.
 31. Мякота Ольга Василівна – тема кандидатської дисертації«Міжнародно-правовий статус державних кордонів України», рік захисту, 2016.
 32. Асірян Сюзанна Рафіківна – тема кандидатської дисертації«Рада ООН з прав людини (інституційно-організаційний аспект)», рік захисту 2016.
 33. Бенедик Яна Степанівна – тема кандидатської дисертації«Організаційно-правовий механізм міжнародного співробітництва у сфері використання відновлюваних джерел енеогії», рік захисту 2016.

Інформація про гуртки »

Назва гуртка: Науковий гурток з права Європейського Союзу
Робочі мови гуртка: англійська, українська;
Періодичність засідань: 1 раз в місяць.
Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри Міжнародного права – Олеся Янівна Трагнюк;
Контактні дані:
Назва гуртка: Науковий гурток з міжнародного права
Робочі мови гуртка: англійська, українська;
Періодичність засідань: в першому семестрі навчального року – 1 раз в два тижні; в другому семестрі навчального року – 1 раз в два тижні.
Науковий керівник: к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права – Оксана Василівна Сенаторова;
Староста гуртка: Олександр Кущ, студент міжнародно-правового факультету.

У травні 2015 р. гурток з міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого було визнано найкращим студентським співтовариством з міжнародного права в світі.

Конкурс проводився всесвітньою Асоціацією студентів міжнародників (Internationa lLaw Students Association), яка є неприбутковою організацією студентів і правників, відданих популяризації міжнародного права, створена в 1962 році. ILSA проводить наукові конференції, випускає журнали, здійснює глобальну координацію гуртків та проводить конкурс судових дебатів з міжнародного права імені Філіпа Джесапа (Philip C.Jessup Internationa lLaw Moot Court Competition).

Гурток було визнано в 2015 р. як «Best All-Around Chapter», тобто найкращим за усіма показниками – кількістю учасників (з урахуванням загальної кількості студентів університету) та кількістю успішних наукових, освітніх та соціальних заходів.

Гурток з міжнародного права було створено в 1960-х роках. Ним керували такі видатні науковцікафедри міжнародного права як проф. М.В. Яновський та проф. В.С. Семенов. У 2004 р. гурток очолила доцент кафедри О.В.Сенаторова. У 2005 р. гурток виборов перше місце в національному конкурсі з міжнародного гуманітарного права, наступного року під егідою МКЧХ організував такий конкурс в університеті, приймаючи вчених з усього світу. Щороку гуртківці посідають провідні місця на різних змаганнях з міжнародного права, беруть участь у міжнародних конкурсах в Гаазі, Варшаві, Будапешті, Мінську, Єревані тощо, проводять модельні засідання Ради Безпеки ООН, лекційні курси, які читають самі гуртківці для всіх бажаючих, дебати та круглі столи. В гуртку завжди вирує атмосфера доброзичливості та наукового завзяття.

В різні роки старостами гуртку були найкращі студенти, віддані популяризації міжнародного права та ідей захисту прав людини і гуманізму, більшість з яких продовжували навчання в аспірантурі і долучалися до дружнього колективу кафедри і нашого університету. Так, заступником керівника гуртку є сьогодні колишній староста, а нині пошукувач кафедри, викладач ІПЮК для СБУ М.Юрлов. В цьому переможному році старостами були студенти міжнародно-правового факультету В.Поліч та С.Лашин.

Контакти кафедри:

м. Харків, вул. Пушкінська, 77, аудиторія 28.

Тел.: (057) 704-92-19

Електронна адреса: 000028@ukr.net

Контактні особи кафедри: зав. кабінетом – Колесникова Наталя Миколаївна, лаборант –Мороз Марія Андріївна.