Кафедра міжнародного права

Викладання міжнародного права у Харкові розпочалося в 1805 році в рамках навчальних курсів «Природне право» і «Дипломатика». Першим викладачем міжнародного права став німецький професор Йоган Баптист Шад (Johann Baptist Schad), якого було запрошено до Харківського університету за рекомендацією І. В. Гете і Ф. Шиллера.

Історія кафедри »

Окрему кафедру під назвою «Начала общенародного правоведения (jus gentium)» було створено у 1835 році. Її першим завідувачем став професор Т. Ф. Степанов – автор першого в Росії курсу міжнародного права «Общее международное право в совокупности с дипломатией» (1847 р.).

У 1859 році кафедру було перейменовано на кафедру міжнародного права. Її очолив професор В. І. Каченовський. З 1872 року кафедрою керували спочатку професор А. М. Стоянов, а згодом професор – В. А. Ястржембський.

З 1920 року кафедра міжнародного права продовжила свою діяльність у складі Харківського інституту народного господарства, а її завідувачем залишався професор В. А. Ястржембський. З 1926 року завідувачем кафедри був професор О. М. Гладстерн, а з 1931 року – Л. І. Величко. У цей період на кафедрі також працював професор М. М. Лозинський, який підготував та видав перший підручник з міжнародного права українською мовою (м. Полтава, 1931 р.). У 30-х роках ХХ ст. майже увесь викладацький склад та аспіранти кафедри, які займалися міжнародним правом, були репресовані.

З 1944 року новостворену кафедру міжнародного права очолив доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки Української РСР (1947), академік АН УРСР (1948), суддя Міжнародного Суду ООН (1961-1970) і віце-президент Міжнародного Суду ООН (1967-1970), Герой Соціалістичної праці (1980) В. М. Корецький.

У 1950 році кафедру міжнародного права було об’єднано з кафедрою державного права (завідувач кафедри – кандидат юридичних наук, доцент В. О. Барахтян). З 1966 року міжнародне право викладалося на кафедрі міжнародного права і державного права іноземних країн (завідувач кафедри – кандидат юридичних наук, доцент, Герой Радянського Союзу О. І. Свєчкарьов).

У квітні 1977 року відбулася ще одна реорганізація, в результаті якої була створена кафедра міжнародного права і державного права буржуазних країн, яку з 1977 по 1993 роки очолював відомий фахівець у галузі міжнародного права, доктор юридичних наук, професор М. В. Яновський.

З 1993 по 2007 роки завідувачем кафедри, яка в цей час іменується кафедрою міжнародного права і державного права зарубіжних країн, був кандидат юридичних наук, професор В. О. Ріяка.

З 2007 по 2015 роки кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, суддя ad hoc Європейського суду з прав людини (2009-2010) М. В. Буроменський.

З 2012 року кафедра має сучасну назву – «Кафедра міжнародного права».

У період з 2015 по 2018 роки завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор І. В. Яковюк.

З 10 грудня 2018 року кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент Володимир Миколайович Стешенко.

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: «Міжнародне право», «Міжнародне публічне право (основи теорії)», «Право міжнародних договорів», «Право міжнародних організацій», «Право міжнародної відповідальності», «Універсальні та регіональні системи захисту прав людини», «Правовий захист у міжнародному публічному праві», «Міжнародне правосуддя», «Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю», «Право міжнародної безпеки», «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне економічне право», «Право зовнішніх зносин (у тому числі дипломатична та консульська служба)», «Дипломатія України», «Дипломатичний протокол та етикет», «Історія міжнародного права», «Історія дипломатії».

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних освітніх проектах Університету, зокрема, за програмою Європейської Комісії TEMPUS та Erasmus+, зокрема: «Розробка регіональних міждисциплінарних правових студій з питань енергетики та навколишнього середовища» (2012-2015); «Нова магістерська програма для Національного консалтингового електронного центру з управління інтелектуальною власністю» (2009-2011); «Забезпечення якості оцінювання навчання студентів» (2006–2009) та ін.

На кафедрі реалізується навчання студентів англійською мовою за спільними магістерськими програмами з іноземними університетами. З 2014 року спільно з Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) відбувається навчання студентів за спільними магістерськими програмами «Міжнародне право» та «Європейське і міжнародне підприємницьке право». Навчально-методичне забезпечення та викладання за цими програмами зокрема здійснюють доцент О. В. Сенаторова («Міжнародне кримінальне право») і доцент В. М. Сорокун («Право міжнародних договорів»).

У 2009-2011 роках здійснювалось навчання студентів за спільними магістерськими програмами Хартфордширського університету (м. Хатфілд, Велика Британія) з навчальних дисциплін: «Міжнародне підприємницьке право», «Право Європейського Союзу» та «Перспективи міжнародних відносин».

Кафедра міжнародного права тісно співпрацює з іншими кафедрами Університету, насамперед, з кафедрою права Європейського Союзу (завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор І. В. Яковюк) і кафедрою міжнародного приватного права та порівняльного правознавства (завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Д. В. Лук’янов).

Наукова діяльність кафедри »

Основні проблеми, що досліджуються на кафедрі, присвячені питанням теорії та історії міжнародного права, міжнародного права прав людини, джерел міжнародного права, права Європейського Союзу, Європейської конвенції з прав людини, міжнародного співробітництва з питань юрисдикції, міжнародно-правового режиму території, права міжнародних організацій, міжнародного економічного права.

Навчальний посібник з міжнародного права, який був підготовлений кафедрою у 2005 році за ред. д.ю.н., проф. М. В. Буроменського був удостоєний спеціальної відзнаки (диплому) VІ Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання, організованого Спілкою юристів України, у номінації «Навчальні посібники (практикуми, курси лекцій, хрестоматії та ін.)» (2006 р.).

Викладачами кафедри підготовлені до опублікування такі підручники та навчальні посібники: «Міжнародне енергетичне право і стійкий розвиток», О.Я. Трагнюк (2015); «Господарсько-правове регулювання використання альтернативних джерел енергії», Т.М. Анакіна (2015); «Актуальні проблеми енергетичного права та енергетичної політики ЄС», І.А. Шуміло, Б.Ю. Ребриш (2015); «Основи права Європейського Союзу: нормативні матеріали» за ред. М.В. Буроменського (2015), «Міжнародне енергетичне право і сталий розвиток», О.Я. Трагнюк (2014); «Актуальні проблеми енергетичного права та енергетичної політики ЄС», Шуміло І.А. (2014); «Міжнародне приватне право» за ред. проф. В.П. Жушмана та доц. І.А. Шуміло (2012); «Інтелектуальна власність та захист економічної конкуренції: міжнародні аспекти» І.А. Шуміло (2012); «Конституційне законодавство зарубіжних країн» В.О. Ріяка, К.О. Закоморна та ін. (2007); «Основи права Європейського Союзу» М.В. Буроменський, В.М. Стешенко, Ю.В. Щокін, Р.Б. Хорольський (2005); «Міжнародне право в документах» М.В. Буроменський, В.М. Стешенко, Ю.В. Щокін, Р.Б. Хорольський (2006); «Конституційне право зарубіжних країн» В.О. Ріяка, В.С. Семенов, М.В. Цвік (2006), «Міжнародне право» М.В. Буроменський, В.М. Стешенко, Р.Б. Хорольський, І.Б. Кудас, А.А. Маєвська, В.С. Семенов, О.В. Тарасов, О.Я. Трагнюк, Ю.В. Щокін, А.С. Шумілов (2005); «Міжнародний захист прав людини та права біженців, М.В. Буроменський (2002).

Серед наукових видань кафедри слід назвати такі: «Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії» О. В. Тарасов (2014); «Правові основи європейської інтеграції: загальнотеоретичний аналіз» І.В. Яковюк (2013), «Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції» Ю.П. Битяк, І.В. Яковюк, О.Я. Трагнюк, Т.М. Анакіна, Т.В. Комарова (2013), Правова доктрина України: у 5 т. – Т. 1. І.В. Яковюк, М.В. Буроменський, О.Я. Трагнюк (2013), «The Legal system of Ukraine: past, present, and future»: in 5 vol. – Vol. 1. І.В. Яковюк (2013), «Міжнародно-правовий звичай: проблеми теорії і практики», Ю.В. Щокін (2012); «Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу» І.В. Яковюк, О.Я. Трагнюк, Т.М. Анакіна (2012); «Державний суверенітет в умовах європейської інтеграції» Ю.П. Битяк, І.В. Яковюк, О.Я. Трагнюк, Т.М. Анакіна (2012); «Европейская интеграция: проблемы теории и практики» И.В. Яковюк, А.К. Сковикова, О.Я. Трагнюк, Т.Н. Анакина (2012); «Юрисдикція Суду Європейського Союзу» (монографія) Т.В. Комарова (2010), «Захист прав ВІЛ-інфікованих осіб у суді. Науково-практичний посібник для суддів» В.М. Стешенко, О.В. Сердюк, за заг. ред.. М.В. Буроменського (2009); «Законодавство України із запобігання і покарання за корупційні правопорушення» (Зб. законів та міжнародних договорів України) В.М. Стешенко, за заг. ред. М.В. Буроменського (2009); «Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією (монографія). І.С.О. Нуруллаєв (2009); «Корупція в Україні: 2004 рік (погляд з 2008 року)» В.М. Стешенко, за ред. М.В. Буроменського і О.В. Сердюка (2008); «Проект USIAD «Україна: верховенство права». Пілотна програма громадського моніторингу в судах. Лютий – жовтень 2007. Аналітичний звіт, М.В. Буроменський, О.В. Сердюк, В.М. Стешенко (2008); «Сучасний стан політики та законодавства з питань надання медико-соціальних послуг для дітей та молоді  груп високого ризику щодо ВІЛ-інфікування: аналітичний огляд» М.В.Буроменський, В.М. Стешенко. 2008; «Защита права и собственности и право на справедливое правосудие: практическое руководство для украинского юриста по применению Европейской конвенции о защите прав человека и основные свободы 1950 г.» за заг. ред. Ю.В. Щокіна (2008) та ін.

Викладачі кафедри неодноразово відзначалися державними відзнаками, подяками, грамотами і визнавалися стипендіатами Премії імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» (І.В. Яковюк, 2013) та у номінації «За видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства» (І.В. Яковюк, О.Я. Трагнюк, Т.М. Анакіна, Т.В. Комарова, 2012).

Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, що проводяться як в Україні, так і за кордоном, під егідою Програми розвитку ООН, Всесвітнього банку розвитку, Ради Європи, Європейського Союзу, Управління Верховного Комісара ООН з прав людини, Міжнародної асоціації міжнародного права, Центрального Європейського Університету, Московського Державного Інституту міжнародних відносин та багатьох інших, які проводилися у Великій Британії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Норвегії, Росії. На базі кафедри пройшли такі міжнародні науково-практичні конференції: «НАТО і Україна», «Проблеми глобалізації та геополітичний вектор розвитку України», «Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України», «Конституційно-політичний процес в Україні: ідеї, досвід, проблеми» та ін.

З 2015 року кафедрою міжнародного права започатковано проведення щорічної науково-практичної конференції «Харківські міжнародно-правові читання», присвячені пам’яті професорів М. В. Яновського та В. С. Семенова.

Викладачі кафедри »

 1.  Стешенко Володимир Миколайович – завідувач кафедрою, кандидат юридичних наук, доцент;
 2.  Сердюк Олександр Васильович – доктор юридичних наук, професор;
 3.  Тарасов Олег Володимирович – доктор юридичних наук, доцент;
 4.  Щокін Юрій Вадимович – доктор юридичних наук, доцент;
 5.  Кудас Ірина Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент;
 6. Сенаторова Оксана Василівна – кандидат юридичних наук, доцент;
 7. Сіваш Олена Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент;
 8.  Нуруллаєв Ількін Садагатович (Садагат огли) – кандидат юридичних наук, доцент;
 9. Галан Вікторія Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент;
 10.  Сорокун Віталій Миколайович – кандидат юридичних наук, асистент;
 11. Аббакумова Дарина В’ячеславівна – кандидат юридичних наук, асистент;
 12.  Калмикова Олександра Сергіївна – кандидат юридичних наук, асистент;
 13. Фальченко Ольга Василівна – викладач, кандидат юридичних наук, асистент;
 14. Толстенко Юлія Олександрівна – кандидат юридичних наук, асистент;
 15.  Шварцева Марія Ігорівна – кандидат юридичних наук, асистент.

Теми дисертаційних досліджень викладачів »

 1. Сердюк Олександр Васильович – тема докторської дисертації «Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: філософсько-правове дослідження» (2010р.).
 2. Тарасов Олег Володимирович – тема докторської дисертації «Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії» (2015р.); тема кандидатської дисертації «Міжнародні неурядові організації в системі світового громадянського співтовариства» (1994р.).
 3. Щокін Юрій Вадимович – тема докторської дисертації «Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і практика» (2016р.); тема кандидатської дисертації «Неповне членство в міжнародних організаціях» (1999р.).
 4. Кудас Ірина Борисівна – тема кандидатської дисертації «Правові питання контролю за міжнародними договорами з роззброєння» (1994р.).
 5. Стешенко Володимир Миколайович – тема кандидатської дисертації «Оренда території в міжнародному публічному праві» (2001р.).
 6. Сенаторова Оксана Василівна – тема кандидатської дисертації «Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів» (2005р.).
 7. Галан Вікторія Олександрівна – тема кандидатської дисертації«Міжнародне правонаступництво держав у практиці співдружності незалежних держав» (2007р.).
 8. Нуруллаєв Ількін Садагат огли – тема кандидатської дисертації «Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією» (2008р.).
 9. Сорокун Віталій Миколайович – тема кандидатської дисертації«Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання» (2009р.).
 10. Сіваш Олена Михайлівна – тема кандидатської дисертації «Розвиток українськими і російськими юристами–міжнародниками вчення про державний суверенітет (XVIII-початок XXст.)» (2010р.).
 11. Аббакумова Дарина В’ячеславівна – тема кандидатської дисертації «Комітет Міністрів Ради Європи» (2015р.).
 12. Калмикова Олександра Сергіївна – тема кандидатської дисертації «Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з ксенофобією та расизмом» (2015р.).
 13. Толстенко Юлія Олександрівна – тема кандидатської дисертації«Міжнародне співробітництво в пенітенціарній сфері» (2015р.).
 14. Фальченко Ольга Василівна – тема кандидатської дисертації «Міжнародно-правовий статус державних кордонів України» (2016р.).
 15. Шварцева Марія Ігорівна – тема кандидатської дисертації «Парламентська (Консультативна) Асамблея Ради Європи» (2016р.).

Наукові студентські гуртки »

Назва гуртка: Науковий гурток з міжнародного права

Робочі мови гуртка: англійська та українська.

Періодичність засідань: 1-2 рази на місяць.

Науковий керівник гуртка з міжнародного права: к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права – Оксана Василівна Сенаторова.

Гурток з міжнародного права було створено в 1960-х роках. Ним керували такі видатні науковці кафедри міжнародного права як професор М. В. Яновський та професор В. С. Семенов.

З 2004 року – по цей час наукове керівництво гуртком здійснює к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права Сенаторова Оксана Василівна.

У 2005 році гурток з міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого виборов 1-е місце в національному конкурсі з міжнародного гуманітарного права, а наступного року під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) організував такий конкурс в нашому Університеті, приймаючи вчених з усього світу.

У 2015 році гурток з міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого було визнано як «Best All-Around Chapter» – найкраще студентське співтовариство з міжнародного права у світі за усіма показниками, зокрема за кількістю учасників (з урахуванням загальної кількості студентів Університету) та кількістю успішних наукових, освітніх та соціальних заходів. Конкурс проводився всесвітньою Асоціацією студентів міжнародників (International Law Students Association / ILSA), яка була створена в 1962 році, і є неприбутковою організацією студентів і правників, відданих популяризації міжнародного права. ILSA проводить наукові конференції, випускає журнали, здійснює глобальну координацію гуртків з міжнародного права та проводить конкурси судових дебатів з міжнародного права імені Філіпа Джесапа (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition).

У різні роки учасниками гуртку були найкращі студенти, віддані популяризації міжнародного права та ідей захисту прав людини і гуманізму. Щороку гуртківці посідають провідні місця на різних змаганнях з міжнародного права, беруть участь у міжнародних конкурсах в Гаазі, Варшаві, Будапешті, Мінську, Єревані тощо, проводять модельні засідання Ради Безпеки ООН, лекційні курси, які читають самі гуртківці для всіх бажаючих, дебати та круглі столи.

У діяльності гуртка міжнародного права завжди панує атмосфера доброзичливості, креативності та наукового завзяття. Після закінчення Університету гуртківці продовжують навчання в аспірантурі нашого Університету і досягають значних професійних успіхів на державній службі і в комерційній діяльності. Для прикладу, Іван Юрійович Ліщина, який нині обіймає посаду Заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, під час навчання в Університеті був старостою гуртка кафедри міжнародного права.

 

Контакти кафедри:

м. Харків, вул. Пушкінська, 77, аудиторія 28.

Тел.: (057) 704-92-19

Електронна адреса: 000028@ukr.net

Контактні особи кафедри:

зав. кабінетом – Колесникова Наталя Миколаївна,

лаборант – Мовчан Анна Костянтинівна.