Кафедра логіки

Юркевич

Кафедра логіки як самостійна створена в 1996 р. на базі кафедри філософії. Першим завідувачем кафедри в період з 1996 по 2006 р. був професор Володимир Данилович Титов. З 2006 р. кафедру очолює професор Олена Миколаївна Юркевич. Для становлення кафедри багато зробили відомі вчені і педагоги, ветерани Другої світової війни, післявоєнні випускники тодішнього Харківського юридичного інституту, які протягом багатьох десятиліть працювали в університеті на кафедрі, професор Василь Євсейович Жеребкін (1921-2002) і доцент Петро Петрович Яшин (1926-2002).

Кафедра здійснює викладання трьох навчальних дисциплін: «Логіка», «Юридична аргументація» та «Релігієзнавство». Методичне забезпечення навчального процесу становлять підготовлені фахівцями кафедри: підручник «Логіка» В.Є. Жеребкіна (1998, 2004); посібник «Вступ до сучасної юридичної логіки» за ред. М.І. Панова та В. Д. Титова (2001); підручник «Релігієзнавство» В.Д. Титова, С.В. Качурової, О.В. Барабаша (2004); підручник «Логіка» В.Д. Титова, С.Д. Цаліна, О.П. Невельської-Гордєєвої та ін. (2005); навчальний посібник: «Логіка: Хрестоматія» С.Д. Цаліна (2006, 2009, 2010); «Логічний словник-довідник» С.Д. Цаліна (2006, 2008, 2010), а також навчально-методичні посібники та програми курсів з навчальних дисциплін.

Викладачі кафедри »

Нині на кафедрі працюють 7 викладачів:

Юркевич Олена Миколаївна – зав. кафедри, професор, доктор філософських наук. Сфера наукових досліджень: проблеми філософської герменевтики, логіки практичного мислення, зокрема, мереології та герменевтичної логіки, логіко-філософських аспектів юридичної герменевтики, теорії і практики юридичної аргументації. У 2006 році захистила докторську дисертацію «Герменевтика культурной формы понимания» в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна. Серед публікацій: монографії «Герменевтические идеи в восточнославянской философской традиции» (2002) та «Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія» / О. М. Юркевич, В. Д. Титов, С. В. Куцепал та ін. ; за заг. ред. О. М. Юркевич (2012рік) та 2-ге вид., переробл. та допов. (2015). наукові статті і тези доповідей на наукових конференціях. У 1997 р. проходила стажування на філософському факультеті університету ім. В. Гумбольдта (м. Берлін, Німеччина).

 Барабаш Олег Васильович – доцент, кандидат філософських наук. Сфера наукових досліджень: протестантське праворозуміння, система судоустрою англо-американської правової сім’ї. Кандидатська дисертація «Есхатологія та утопія в розумінні історії» виконана і захищена в 2000 р. в Університет внутрішніх справ МВС України. Серед основних публікацій: наукові статті і тези доповідей на наукових конференціях. З 2011 р. здійснює дисертаційне дослідження «Протестантське праворозуміння у становленні системи судоустрою англо-американської правової сім’ї”.

 Качурова Світлана Володимирівна– доцент, кандидат філософських наук. Сфера наукових досліджень: нові релігійні течії, міжконфесійні, міжцерковні, етноконфесійні відносини в Україні, релігієзнавча експертиза. Кандидатська дисертація «Соціальна адаптація нових релігійних течій (філософський аналіз)» захищена в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України в 2002 р. Серед основних публікацій: монографія «Судьба последних религиозных новаций» (2005).

 Невельська-Гордєєва Олена Петрівна – доцент, кандидат філософських наук. Сфера наукових досліджень: комплексний філософсько-правовий аналіз нормативного поля, юридична аргументація. Кандидатська дисертація «Філософський аналіз самовизначення особистості (за матеріалами психологічних, педагогічних та ергономічних досліджень)» виконанаі захищена в Харківському державному університеті в 1994 р. За роки роботи в Університеті опубліковано понад 100 наукових робіт, серед яких монографія «Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія» / О. М. Юркевич, В. Д. Титов, С. В. Куцепал та ін. ; за заг. ред. О. М. Юркевич (2012рік) та 2-ге., переробл. та допов. (2015).  статті та тези доповідей на наукових конференціях.

Павленко Жанна Олександрівна– доцент, кандидат юридичних наук. Сфера наукових досліджень: технологічний підхід до знання у сфері правознавства, теорія і практика юридичної аргументації. Кандидатська дисертація «Логіко-методологічні аспекти інженерії знань у правознавстві» виконана і захищена в 2003 р. в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серед основних публікацій: монографії «Правове знання як технологічний ресурс: логіко-методологічний аспект» та «Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія» / О. М. Юркевич, В. Д. Титов, С. В. Куцепал та ін. ; за заг. ред. О. М. Юркевич (2012рік) та 2-ге вид., переробл. та допов. (2015).

Войтенко Дмитро Олександрович– асистент, кандидат юридичних наук. Сфера наукових досліджень: теорії судового доведення, аргументація в праві. Кандидатська дисертація«Історичний розвиток концепцій обґрунтування у логіці та філософії права (від античності до початку XIX)» виконана і захищена в 2005 р. в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Основні публікації: монографії «Історичний розвиток концепцій обґрунтування в логіці та філософії права (від античності до початку XIX сторіччя)» (2009) та «Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія» / О. М. Юркевич, В. Д. Титов, С. В. Куцепал та ін. ; за заг. ред. О. М. Юркевич (2012рік) та 2-ге вид., переробл. та допов. (2015).

Коваленко Ганна Вікторівна – асистент, кандидат юридичних наук. Сфера наукових досліджень: головні течії сучасної філософії права США. Кандидатська дисертація «Філософсько-правові погляди Роналда Дворкіна» виконана і захищена у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у 2014р. Серед публікацій монографія «Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія» / О. М. Юркевич, В. Д. Титов, С. В. Куцепал та ін. ; за заг. ред. О. М. Юркевич. – 2-ге вид., переробл. та допов. (2015), статті  і тези доповідей на наукових конференціях.

 Ст. лаборант кафедри – Кононенко Катерина Миколаївна.

Наукова діяльність кафедри »

Наукова діяльність кафедри націлена на вивчення суміжних між логікою, релігієзнавством і правознавством питань. Дослідження провадиться згідно цільової комплексної програми на 2016-2020рр. «Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України». У 2012 р. авторським колективом кафедри підготовлено першу в Україні монографію «Юридична аргументація: Логічні дослідження» за загальною науковою редакцією проф. О. М. Юркевич.( 2-ге вид., 2015).

Кафедра має сталі наукові зв’язки з вітчизняними і закордонними науковими та освітніми установами. Члени кафедри щороку беруть участь у багатьох міжнародних наукових заходах: конференціях, симпозіумах, семінарах, конгресах та ін.

Кафедра логіки виступила засновником міжнародної науково-практичної конференції «Логіка і право», а також наукового круглого столу «Правове регулювання релігійного життя: історія, сучасність, перспективи», які з 2008 р. проходять постійно і збирають представників різних наукових шкіл.

На кафедрі працюють 2 студентських наукових гуртка: з юридичної логіки та з релігієзнавства. Робота гуртків проходить у формі проведення наукових досліджень і підготовки наукових робіт (тез доповідей, статей, конкурсних робіт) для подальшої публікації та участі студентів у науково-практичних конференціях.

Інформація про консультації »

Графік чергувань викладачів кафедри логіки у 1 семестрі 2012-2013 н. р.:

Викладач

 

День чергування

Час чергування

Місце чергування

 

1.

Проф. Юркевич

Олена Миколаївна

Вівторок

12.00-14.00

 

Кафедра

2.

Доц. Барабаш

Олег Васильович

Четвер

12.00-14.00

вул. Динамівська, 4

3.

Доц. Качурова

Світлана Володимирівна

Понеділок

13.00-15.00

Кафедра

4.

Доц. Невельська-Гордєєва

Олена Петрівна

Понеділок

13.00-15.00

 

Кафедра

5.

Доц. Павленко

Жанна Олександрівна

Вівторок

12.00-14.00

 

Кафедра

6.

Ас. Войтенко

Дмитро Олександрович

Понеділок

13.00-15.00

Кафедра

7.

Ас. Коваленко

Ганна Вікторівна

Четвер

13.00-15.00

 

Кафедра

 

         

Контакти:

м. Харків,  вул. Пушкінська, 77, кабінет 231.

Тел.: (057) 704-92-69

Електронна адреса кафедри: logic@nulau.edu.ua.

Контактна особа: Кононенко К.М.