Кафедра культурології

Лозовий Віктор Олексійович

Кафедра культурології як складова підструктура в системі навчального закладу створена у 1990 р.

Від дня заснування кафедру очолює доктор філософських наук, професор, заслужений працівник народної освіти України В.О. Лозовой.

Кафедра протягом свого існування забезпечувала викладання таких навчальних дисциплін: «Ділова українська мова», «Основи художньої культури України та зарубіжна культура», «Історія української культури», «Етика», «Естетика», «Сучасна українська мова».

З 2015 р. забезпечується викладання: «Української культури», «Українська мова (за правознавчим спрямуванням)».

Викладачі кафедри »

1 Лозовой Віктор Олексійович Завідувач кафедри культурології Доктор філософських наук «Самовоспитание личности как философско-социологическая проблема»
2 Прудникова Олена Вікторівна Доцент кафедри культурології Доктор філософських наук «Природа інформаційної культури у сучасному соціальному просторі: соціально-філософська концептуалізація»
3 Бурлука Олена Вікторівна Доцент кафедри культурології Кандидат філософських наук «Самообразование личности как социокультурное явление»
4 Лисенко Олена Анатоліївна Доцент кафедри культурології Кандидат філологічних наук «Освоєння німецькомовних запозичень в українській науково-технічній термінології»
5 Пивоваров Василь Миколайович Доцент кафедри культурології Кандидат філологічних наук «М. Сумцов як дослідник давньої української літератури»
6 Савченко Ганна Сергіївна Доцент кафедри культурології Кандидат мистецтвознавства «Семантична програма симфоній А. Брукнера в її жанрових і культурно-історичних зв’язках»
7 Сердюк Олександр Віталійович Доцент кафедри культурології Кандидат мистецтвознавства «Музична драма «Король Рогер» К. Шимановського в контексті духовних пошуків епохи»
8 Сідак Людмила Миколаївна Доцент кафедри культурології Кандидат філософських наук «Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості»»
9 Стасевська Оксана Анатоліївна Доцент кафедри культурології Кандидат філософських наук «Развитие духовной культуры Украины в посттоталитарный период»
10 Уманець Ольга Віталіївна   Доцент кафедри культурології Кандидат мистецтвознавства «Кантата А.Шнітке “Історія доктора Іоганна Фауста”: культурологічний аспект”»
11 Ценко Маргарита Борисівна Доцент кафедри культурології Кандидат філософських наук «Мистецтво в саморозвитку особистості»
12 Шумейко Олена Анатоліївна Доцент кафедри культурології Кандидат філологічних наук «Мовні засоби творення комічного в сучасній українській поезії (на матеріалі творів другої половини XX століття)»
13 Єрахторіна Ольга Михайлівна Асистент кафедри культурології Кандидат філософських наук «Самовдосконалення особистості у просторі рефлексії і соціальної практики: філософсько-антропологічний аналіз»
14 Скрипчук Ганна Вікторівна Асистент кафедри культурології Кандидат історичних наук «Державне реформування культурної сфери України в умовах економічної та соціальної кризи 1991-2001 рр.»
15 Меліхова Юлія Анатоліївна Асистент кафедри культурології Кандидат юридичних наук «Морально-професійна культура судді як філософсько-правова проблема»
16  Слюсаренко Тетяна Олександрівна Асистент кафедри культурології  
17 Гізімчук Олена Олександрівна Асистент кафедри культурології  
       
       
       
       
       
       

Історія кафедри »

У своєму розвитку кафедра пройшла два етапи. Перший – 1990-1994 рр. – становлення колективу кафедри як суб’єкта навчальної, наукової, методичної та виховної діяльності, як підструктури академії зі своїми особливими функціями.

У цей період доцент В.О. Лозовой захистив докторську дисертацію на тему “Самовиховання особистості як філософсько-соціологічна проблема” в Інституті філософії АН УРСР (м. Київ) 1991 р. Викладачами кафедри було опубліковано 4 монографії: (“Самовоспитание личности: философско-социологический анализ” В.А. Лозовой (1991); “Кадры и кадровая политика высшей школы” Н.А. Карпова (1991); “Українська опера радянського періоду. З критичної спадщини 20-х років” О.М. Руднєва (1993); “Миф прописан в Европе. Духовные основания европейской цивилизации” Н.Г. Межова (у співавт.) (1994); 7 брошур, 15 статей та понад 50 наукових повідомлень.

Другий етап – з 1995 р. і дотепер – це час всебічної діяльності кафедри як самодостатнього підрозділу. Її головним завданням стало вирішення завдань гуманітарної підготовки юристів, науково-методичного забезпечення навчального процесу, розробка комплексної наукової теми та здійснення системи виховних заходів.

На цьому етапі розвитку кафедри вченою радою академії було затверджено тему цільової комплексної програми (державна реєстрація номер 0186.0.070875): “Духовна культура суспільства та розвиток особистості”. Була започаткована аспірантура. Успішно захистили кандидатські дисертації викладачі та пошукувачі кафедри: М.Б. Ценко “Искусство в саморазвитии личности” (1995), О.В. Сердюк “Музична драма “Король Рогер” К. Шимановського в контексті духовних пошуків епохи” (1995), О.В. Уманець “Кантата А. Шнітке “Історія доктора Іоганна Фауста”: культурологічний аспект” (1998), О.А. Лисенко “Освоєння німецькомовних запозичень в українській науково-технічній термінології” (1999), В.Ф. Ярова (Тертична) “Самовдосконалення особистості: культурологічний аспект” (2000), М.В. Панова – здобувач (наук. керівник проф. О.В. Шило) “Шляхи формування самообразу автора в українській та російській художній культурі першої половини Х1Х століття” (2001), Н.П. Пасмор – здобувач (наук. керівник проф. В.О. Лозовой) “Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю” (2003), Л.М. Сідак “Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості” (2003), О.В. Бурлука “Самоосвіта особистості як соціокультурне явище” (2005), Г.С. Савченко “Семантична програма симфоній А. Брукнера в її жанрових і культурно-історичних зв’язках” (2005), О.А. Шумейко “Мовні засоби творення комічного в сучасній українській поезії (на матеріалі творів другої половини ХХ століття)” (2007), доц. О.В. Шило підготував, а в 1998 р. захистив дисертацію на тему “Невербальні та вербальні засоби в образотворчій діяльності” на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства, Г.В. Скрипчук “Державне реформування культурної сфери України в умовах економічної та соціальної кризи 1991-2011 рр.” (2011), О.М. Єрахторіна “Самовдосконалення особистості у просторі рефлексії і соціальної практики: філософсько-антропологічний аналіз” (2012), Н.В. Кулинич “Космо- і антропоцентризм у драматургічній поетиці С. Беккета” (2011), Ю.А. Меліхова «Морально-професійна культура судді як філософсько-правова проблема» (2013), О.В. Прудникова захистила докторську дисертацію на тему «Природа інформаційної культури у сучасному соціальному просторі: соціально-філософська концептуалізація» (2015).

Наукова діяльність та публікації викладачів кафедри

Колективом кафедри підготовлено і видано підручники та навчальні посібники: з грифом Міністерства освіти і науки України – “Основи художньої культури: Теорія та історія світової художньої культури”. – Ч. 1 за ред. В.О. Лозового та Л.В. Анучиної (1997, 1999), який був відзначений дипломом і премією на виставці-ярмарку науково-педагогічних ідей “Освіта Харківщини” (1998); “Основи художньої культури: Теорія та історія української художньої культури” за ред. В.О. Лозового та Л.В. Анучиної. – Ч. 2 (1999); “Етика” за ред. В.О. Лозового (2003); “Естетика” за ред. В.О. Лозового (2003); “Українська та зарубіжна культура” за ред. В.О. Лозового (2005); «Естетика» за ред. Л.В. Анучиної, О.В. Уманець (2012); без грифа Міністерства освіти і науки України – “Естетика” за ред. В.О. Лозового (1997); “Естетика” О.В. Колеснікова, Н.Г. Межова (1998); “Естетика” за ред. В.О. Лозового (1999); “Ділова українська мова” за ред. В.М. Пивоварова (1999); “Історія української культури” (конспект лекцій) кол. авторів (2010); «Історія української культури» за ред. Л.В. Анучиної, О.В. Сердюка, О.А. Стасевської, О.В. Уманець (2011); «Історія української культури» за ред. Л.В. Анучиної, О.А. Стасевської, О.В. Уманець (2012); «Українська мова (за правознавчим спрямуванням)» О.А. Лисенко, В.М. Пивоваров, О.В. Пруднікова, О.А. Шумейко (2012); “Шляхи розвитку українського та зарубіжного музичного мистецтва” О.В. Сердюк, О.В. Уманець (2002); “Соціальне призначення мистецтва в різні культурні епохи” Л.В. Анучина, В.М. Пивоваров, С.О. Таркова (2003); “Музична культура України другої половини ХХ століття” О.В. Уманець (2003); “Культура Сходу (давні цивілізації і середньовіччя)” Л.В. Анучина (2005); “Культура межличностных отношений” В.О. Лозовой, О.В. Уманец, М.Б. Ценко (2003), “Культура особистості та етикет” В.О. Лозовой, О.В. Уманець, М.Б. Ценко (2004), “Культура особистості та етикет у діловому спілкуванні” В.О. Лозовой, О.В. Уманець, М.Б. Ценко (2006); “Мистецтво в духовному житті Західної Європи і Росії” Л.В. Анучина, В.М. Пивоваров, С.О. Таркова (2006); “Мистецтво незалежної України” за ред. Л.В. Анучиної (2007); “Морфологія культури: Тезаурус” за ред. В.О. Лозового (2007); “Етикет у просторі спілкування” В.О. Лозовой, О.В. Уманець, М.Б. Ценко (2008); “Деонтологічні аспекти філософсько-етичних вчень про мораль” О.А. Стасевська (2009); “Мистецтво у світовому духовному просторі” Л.В. Анучина, В.М. Пивоваров, С.О. Таркова (2009); “Мистецтво сучасної України” за ред. Л.В. Анучина, О.В. Уманець (2009), “Етикет у просторі спілкування та професійній діяльності юриста” О.В. Уманець, М.Б. Ценко (2011); “Історія української культури: термінологічний словник” за ред. Л.В. Анучиної, О.А. Стасевської, О.В. Уманець (2011); “Історія української культури: словник термінів і персоналій” за ред. Л.В. Анучиної, О.А. Стасевської, О.В. Уманець (2012).

У співпраці з іншими ВНЗ були видані такі підручники з грифом МОН України: “Основи філософських знань” (2008); “Філософія. Логіка. Етика. Естетика” (2009).

За результатами дослідження видали монографіі: О.В. Шило –“Пластика и текст в художественной деятельности” (1997), “Картина И.Е. Репина “Пушкин на набережной Невы. 1835 г.“” (2002), “Загадки Репина. Очерки о творческой лаборатории художника” (2004). “Канон и пластическое мышление в искусстве Средних веков” (2006), науковий каталог “Опыт панорам” (2008); О.В. Шило, М.В. Панова – “Пушкин: образ и самообраз поэта в русской культуре первой трети Х1Х века” (2002), “Автопортретный цикл Т.Г. Шевченко и жанр автопортрета в культуре романтизма” (2003), “К методологии портрета” (2007), “Пушкин: опыты и проблемы иконографии” (2009). Профеор О.В. Шило є науковим консультантом видавничого проекту “Шедеври графіки”, який реалізує московське видавництво “Эксмо-пресс”. Протягом 2002 – 2010 рр. у ньому вийшли друком альбоми-монографії: “Пикассо. Шедевры графики”, “Бердслей. Шедевры графики”, “Дали. Шедевры графики”, “Леонардо да Вінчі. Шедеври графіки”, “Ф. Ропс. Шедевры графики”. Опубліковано також такі монографії: “Професійна етика юриста” В.О. Лозовой, О.В. Петришин (2004); “Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці” В.О. Лозовой, Л.М. Сідак (2006), “Людина: проблеми саморозвитку” В.О. Лозовой, О.М. Єрахторіна (2007); “Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціально-психологічний нарис) ” В.О. Лозовой, В.О. Рум’янцев, Л.В. Анучина та ін. (2011); “Альбом художніх творів викладачів і співолбітників Національного університету” автори проекту: В.Г. Білик, В.О. Лозовой (керівник) (2012); “Проблеми аскетизму в духовному житті людини і суспільства: історія і сучасність” Л.М. Сідак (2004); “Самообразование личности как социально-педагогическая проблема” О.В. Бурлука (2008); “Изобразительное искусство Харьковщины (исторический очерк)” В.С. Нємцова (2004); “Идея и образ времени в культуре Киевской Руси: основные концепции времени и специфика древнерусской темпоральности” В.С. Нємцова, М.В. Титов (2003); “Мовні засоби творення комічного в сучасній українській поезії (на матеріалі творів другої половини ХХ ст.)” О.А. Шумейко (2010), “Феномен музыки и её влияние на человека (доксографические суждения)” С.О. Таркова (2011).

Результатом наукової діяльності кафедри протягом 1995 – 2012 рр. стало видання 19 монографій, 1 підручник та 3 навчальних посібника з грифом МОН України, всього більше 30 підручників та навчальних посібників.

З 2011 р. кафедрою розпочато розробку цільової комплексної програму “Культурологічні, морально-правові та естетико-художні проблеми духовного буття”. За останній період (2011 – 2015 рр.) результатом наукової діяльності кафедри протягом 2011-2015 р. стало видання монографій: В.О. Лозовой «Еволюція етосу юриста в Україні (історичний та соціально-психологічний нарис)» (2011), Шило А.В. «Сальвадор Дали. — Альбом-монография» (2011), Шило А.В. «Обри Бердслей. — Альбом-монография» (2011), Немцова В.С. «Харьковская художественная школа» (2011), Таркова С.А. «Феномен музыки и ее влияние на человека (доксографические суждения)» (2011); Лозовой В.О. «Альбом художніх творів викладачів і співробітників національного університету» (2012), Шило А.В. «Леонардо да Винчи. — Альбом-монография» (2012), Шило А.В. «Густав Климт. — Альбом-монография» (2012), Шило А.В. «Знаковая морфология — пластическое мышление» (2012), Шило А.В. «Александр Лысенко» (2012); Лозовой В.О. «Правове виховання в сучасній Україні» (2013), Єрахторіна О.М. «Cамовдосконалення особистості у науковій рефлексії і реалізації біографічних проектів» (2013), Скрипчук Г.В. «Культура України в 1991 – 2001 рр.: пошуки нових форм державного регулювання» (2013), Таркова С.А. «Феномен музыки и её влияние на человека (доксографические суждения)» (2013); Лозовой В.О. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (1804-2014) (2014), Кулинич Н.В. «Космо- й антропоцентризм в абсурдистській літературі ХХ століття (за драматургією Семюеля Беккета)» (2014); Бурова О.К. «Человек и вещь. Философское путешествие в поисках партнёрства: монография» (2015), Трубникова Л.Н. «Подголосие и подголосочность в украинской музыке» (2015), Меліхова Ю.А. «Морально-професійна культура судді: історія і сучасність» (2015), Прудникова О.В. «Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс» (2015); 2 підручника (1 з грифом МОН України) та 9 навчальних посібників.

Колективом кафедри започатковані, підготовлені й проведені міжнародні конференції у рамках фестивалю науки України “Культура України в контексті Європейської культури” (2006), “Взаємодія культур в умовах глобалізації світу” (2007), “Загальне й особливе в культурі” (2008), “Творчість як рушійна сила культури” (2009); “Мистецтво як засіб збереження пам’яті народу” (2010), “С.Рахманінов та культура України (С. Рахманінов: на зламі століть). Проблеми та перспективи розвитку культури в незалежній Україні (до 20-річчя Незалежності України) ” (2011); “Культура України в умовах глобалізації” (2012), у яких брали участь усі викладачі кафедри, науковці навчальних закладів України, далекого та ближнього зарубіжжя. Матеріали конференцій опубліковані в наукових збірниках. На базі кафедри в 2013 р. проведено: 15-й Міжнародний науково-теоретичний симпозіум „С.В. Рахманінов та культура України” («С.Рахманінов на зламі століть») — директор і художній керівник к. мист., проф. Трубнікова Л.М. (квітень 2013); 10-й Міжнародна науково-теоретична конференція «Мультикультуралізм та культура України (до 140-річчя від дня народження С.В. Раxманінова) — науковий керівник к. мист., проф. Трубнікова Л.М. (квітень 2013). На базі кафедри в 2014 р. проведено: 16-й Міжнародний науково-теоретичний симпозіум „С.В. Рахманінов та культура України” («С.Рахманінов на зламі століть») — директор і художній керівник к. мист., проф. Трубнікова Л.М. (квітень 2014); 11-а Міжнародна науково-теоретична конференція «Т.Г. Шевченко в контексті світової культури (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) — науковий керівник к. мист., проф. Трубнікова Л.М. (квітень 2014). Міжвишівські Шевченківські читання, присвячені 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка – березень 2014 р. На базі кафедри в 2015 р. проведено: 17-й Міжнародний  науково-теоретичний симпозіум «С. Рахманінов та культура України (С. Рахманінов: на зламі століть)», 3-4 квітня 2015 р., Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого – директор і художній керівник к. мист., проф. Трубнікова Л.М. XII Міжнародна науково-теоретична конференція «Друга світова війна в пам’яті українського народу (до 70-річчя завершення Другої світової війни)» – 3-4 квітня 2015 р., Харків – науковий керівник к. мист., проф. Трубнікова Л.М. Студентська науково-практична конференція «Друга світова війна у творчості українських митців» – 16 травня 2015 р., м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого – науковий керівник доц. Бурлука О.В. Студентська науково-практична конференція «Регіональна специфіка культури України: минуле та сучасне», 27 листопада 2015 р., м. Харків, НЮУ ім. Ярослава Мудрого – науковий керівник доц. Бурлука О.В.

Професори В.О. Лозовой, О.В. Шило та Л.В. Анучина, доцент М.Б. Ценко брали участь у розробці проекту заходів розвитку духовного життя Слобожанщини до 2010 р.

Графік проведення консультацій »

 

Інформація про гуртки »

 

«Історія української культури»

Бурлука О.В. – кандидат філософських наук, доцент;

Савченко Г.В. – кандидат мистецтвознавства, доцент;

Сердюк О.В. — кандидат мистецтвознавства, доцент;

Стасевська О.А. — кандидат філософських наук, доцент;

Уманець О. В – кандидат мистецтвознавства, доцент;

Ценко М.Б.  — кандидат філософських наук, доцент;

Науково-дослідну роботу зі студентами очолює доц. Бурлука О.В.

Контакти кафедри:

м. Харків, вул. Пушкінська, 84-a. ауд. 301, 304.

Телефон – (057) 7049257, e-mail: culture@nulau.edu.ua

Разумовська Ольга Вікторівна – зав. лабораторії.

Тітомир Оксана Сергіївна – старший лаборант.