Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

Кафедру кримінології та кримінально-виконавчого права створено в 1966 р. На посаду завідувача кафедри був призначений кандидат юридичних наук, доцент Л.М. Сугачов.

У 1972 – 1989, 1994 – 1996 рр. кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений працівник вищої школи, заслужений професор академії І.М. Даньшин; у 1989 – 1993 рр. – доктор юридичних наук, професор
В.М. Трубніков; у 1996-2015 рр. – доктор  юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки В.В. Голіна. З 2015 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Б.М. Головкін.

На кафедрі в різні часи працювали: д. ю. н., проф.  Голіна В.В., д. ю. н., проф. А.Ф. Зелінський, д. ю. н., проф. В.М. Трубніков, к. ю. н., проф. З.М. Оніщук, д. ю. н., проф. О.Г. Кальман, к. ю. н., доц.  М.Ю. Валуйська, к. ю. н., доц.  Л.П. Оніка, к. ю. н., доц. А.П. Копейченко, к. ю. н., доц. Л.Є. Орел, к. ю. н., доц. В.М. Харченко, к. ек. н., доц. І.О. Христич, к. ю. н., доц. М.П. Черненок, к. ю. н., доц. О.Ю. Юрченко, к. ю. н. О.М. Подільчак, к. ю. н. А.С. Лукаш, а також за сумісництвом к.ю.н., ст.н.с.
М. Г. Колодяжний, к.ю.н. М.О. Маршуба, к.ю.н. О.О. Шуміло, д.ю.н., ст.н.с. І. С. Яковець, які зробили свій вагомий внесок у формування і розвиток харківської школи кримінології та кримінально-виконавчого права.

Зараз на  кафедрі працюють:

3 доктора юридичних наук, професори –  Б.М. Головкін, А.Х. Степанюк, О.Ю. Шостко;

6 кандидатів юридичних наук, доцентів – О.В. Лисодєд, С.Ю. Лукашевич, В.Ф. Оболенцев, В.В. Пивоваров, М.В. Романов, О.В. Ткачова

1  кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник – К.А. Автухов;

1  кандидат юридичних наук, в.о. доцента – О.В. Таволжанський;

5  кандидатів юридичних наук, асистенти – О.В. Гальцова, К.Д. Кулик, М.Ю. Кутєпов, О.В. Новіков,  Н.В. Сметаніна.

В аспірантурі навчаються – О.М. Бурда, Р.П. Іжевський,  Б.О. Войцеховський, І.О. Коновалова, Ю.А. Левицька, Д.С. Яцкевич.

Наукова діяльність кафедри »

Результати досліджень кафедри у різні роки опубліковані у низці авторських монографій:

 • «Ответственность за хулиганство по советскому уголовному праву» (1971, І. М. Даньшин);
 • «Уголовно-правовая охрана общественного порядка» (1973, І. М. Даньшин);
 • «Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву» (1979, В. В. Голіна);
 • «Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование)» (1980, А. Ф. Зелінський);
 • «Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении» (1986, А.Ф. Зелінський);
 • «Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания» (1990, В. М. Трубников);
 • «Специально-криминологическое предупреждение преступлений» (1992, В. В. Голіна);
 • «Введение в криминологическую науку» (1998, І. М. Даньшин);
 • «Сущность исполнения наказания» (1999, А. Х. Степанюк);
 • «Усталені форми злочинності (кримінологічний нарис)» (2002, І. М. Даньшин);
 • «Стан і головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні (теоретичні та прикладні проблеми)» (2003, О. Г. Кальман);
 • «Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі» (2004, М. В. Романов);
 • «Кримінологічні та кримінально-правові проблеми боротьби з бандитизмом» (2004, В. В. Голіна);
 • «Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері» (2004, Б. М. Головкін);
 • «Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження» (2005, 2012, В. Ф. Оболенцев);
 • «Общетеоретические проблемы криминологии» (2005, І. М. Даньшин);
 • «Виконання майнових покарань» (2006, М. П. Черненок);
 • «Судимість» (2006, В. В. Голіна);
 • «Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі» (2006, С. Ю. Лукашевич);
 • «Правоотношения как объекты правовой охраны: содержание и количественные характеристики» (2007, в 4-х кн., В. Ф. Оболенцев);
 • «Зґвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження» (2008, А. С. Лукаш);
 • «Протидія організованій злочинності в європейських країнах» (2009,
  О. Ю. Шостко);
 • «Виконання покарань у виді виправних і громадських робіт» (2010,
  О. В. Ткачова);
 • «Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання» (2011, Б. М. Головкін);
 • «Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання» (2013, К. А. Автухов);
 • «Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине» (2014, В. В. Голіна, М. О. Маршуба);
 • «Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі» (2015, О. В. Таволжанський);
 • «Базові засади системного аналізу запобігання злочинності» (2016, В. Ф. Оболенцев);
 • «Базові засади системного аналізу злочинності та віктимізації в Україні» (2016, В. Ф. Оболенцев);
 • «Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології» (2016, Н. В. Сметаніна);
 • «Вибрані праці» (2017, А. Х. Степанюк);
 • «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності» (2018, О. В. Новіков);
 • «Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні» (2018, А.В. Білецький);
 • «Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур» (2018, Д.О. Олійник);
 • «Базові засади системного аналізу системи держави України» (2018, О.Ф. Оболенцев).

Члени кафедри брали активну участь й у підготовці колективних (у тому числі міжгалузевих та міждисциплінарних) монографій як-от:

 • «Предупреждение хищений государственного и общественного имущества» (1988, В. В. Голіна, І. М. Даньшин, А. Ф. Зелінський, Л. П. Оніка, З. М. Оніщук, В. М. Трубніков, І. О. Христич);
 • «Криминологическая характеристика преступлений на предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса и разработка мер по их предупреждению» (1991, В. В. Голіна, І. М. Даньшин, А. Ф. Зелінський, Л. П. Оніка, З. М. Оніщук, І. О. Христич);
 • «Сучасні проблеми насильницької злочинності проти особи і її попередження» (2000, В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, О. Ю. Юрченко);
 • «Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми)» (2001, О. Г. Кальман);
 • «Злочини проти особистої волі людини та їх попередження» (2002, В. В. Голіна);
 • «Правові проблеми боротьби зі злочинністю» (2002, кн. 2, О. Г. Кальман);
 • «Кримінологічні проблеми прогнозування економічної злочинності, планування і координації боротьби з нею» (2003, О. Г. Кальман, І. О. Христич);
 • «Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та координації заходів протидії» (2005, О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд, С. Ю. Лукашевич, І. О. Христич);
 • «Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ» (2006, В. В. Пивоваров);
 • «Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місті: досвід конкретно-соціологічного дослідження» (2006, В. В. Голіна, Б. М. Головкін, О. Ю. Юрченко);
 • «Службова злочинність: теоретичні та практичні питання запобігання і протидії» (2006, О. Г. Кальман, І. О. Христич);
 • «Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України» (2007, А. Х. Степанюк);
 • «Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання тяжкої насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи» (2007, В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич);
 • «Кримінологічна характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються неповнолітніми» (2007, В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич);
 • «Запобігання та протидія злочинності правоохоронними органами України» (2008, О. Г. Кальман, О. В. Лисодєд, С. Ю. Лукашевич, І. О. Христич);
 • «Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження)» (2008, В. В. Голіна);
 • «Проблеми забезпечення прав засуджених у кримінально-виконавчій системі України» (2009, М. В. Романов);
 • «Ефективність діяльності органів кримінального переслідування по запобіганню злочинам» (2010, С. Ю. Лукашевич);
 • «Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні» (2010, О. Ю. Шостко);
 • «Defining and Registering Criminal Offences and Measures»  (2010,
  О. Ю. Шостко);
 • «European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics» (2010,
  О. Ю. Шостко);
 • «Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі» (2011, О. В. Лисодєд, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець);
 • «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні» (2011, В. В. Голіна, Б. М. Головкін, А. Х. Степанюк);
 • «Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні» (2012, В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний, С. Ю. Лукашевич);
 • «Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання» (2012, Б. М. Головкін, І. О. Христич);
 • «Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу» (2013, О. Ю. Шостко);
 • «Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі» (2013, К. А. Автухов,
  О. В. Лисодєд, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець);
 • «Правове регулювання застосування заходів заохочення та стягнення у процесі виконання кримінальних покарань, пов’язаних з ізоляцією засуджених» (2014, К. А. Автухов, І. С. Яковець);
 • «Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України» (2015, К. А. Автухов, М. В. Романов, І. С. Яковець);
 • «Права та законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України» (2015, К. А. Автухов, О. В. Лисодєд, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець);
 • «Сучасна кримінально-правова система в Україні: реалії та перспективи» (2015, В. В. Голіна);
 • «Сучасна кримінально-виконавча політика України» (2016, К. А. Автухов, М.Ю. Кутєпов);
 • «Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані» (2016, К. А. Автухов, О. В. Таволжанський),
 • «Громадськість у запобіганні і протидії злочинності : вітчизняний та міжнародний досвід» (2017, В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич) та ін.

Члени кафедри взяли також участь і у написанні таких фундаментальних праць, як «Правова система України: історія, стан та перспективи» (2008, т. 5, В. В. Голіна, І. М. Даньшин, О. Г. Кальман, М. В. Романов, А. Х. Степанюк, М. П. Черненок) та «Правова доктрина України» (2013, т. 5, К. А. Автухов, В. В. Голіна, О. В. Лисодєд, А. Х. Степанюк, О. Ю. Шостко, І. С. Яковець).

За результатами наукових досліджень видано низку науково-практичних та навчальних посібників, коментарів, словників, довідників як-от:

 • «Характеристика, общее понятие и система преступлений против общественного порядка» (1973, І. М. Даньшин);
 • «Ответственность за преступления, предусмотренные ст.ст. 214 и 2141 Уголовного кодекса Украинской ССР» (1974, І. М. Даньшин);
 • «Работа органов внутренних дел, суда и прокуратуры по предупреждению преступности» (1981, В. В. Голіна);
 • «Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия» (1988, І. М. Даньшин);
 • «Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений» (1989, В. В. Голіна);
 • «Криминальная мотивация хищений и иной корыстной преступной деятельности» (1990, А. Ф. Зелінський);
 • «Попередження злочинності правоохоронними органами» (1991, В. В. Голіна);
 • «Порядок і умови виконання покарань, не пов’язаних із заходами виправно-трудового впливу» (1991, А. Х. Степанюк);
 • «Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания» (1991, В. М. Трубников);
 • «Методика криминологических исследований» (1992, А. Ф. Зелінський);
 • «Узагальнюючі показники і їх застосування у правовій статистиці» (1992, З. М. Оніщук, О. І. Христич);
 • «Криминология (понятие, предмет, задачи и система криминологической науки)» (1994, І. М. Даньшин);
 • «Режим відбування позбавлення волі в установах виконання покарань» (1994, А. Х. Степанюк, В. М. Трубников);
 • «Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров’я особи» (1997, В. В. Голіна);
 • «Злочинності – організовану протидію» (1998, В. В. Голіна);
 • «Научно-практический комментарий к Закону Украины «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (1998, В. М. Трубников);
 • «Словарь криминологических и статистических терминов» (2001,
  О. Г. Кальман, І. О. Христич);
 • «Бібліографічний довідник з кримінології (1992-2002)» (2003,
  О. В. Лисодєд);
 • «Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» (науково-практичний коментар)» (2003, В. В. Голіна);
 • «Злочинність неповнолітніх та заходи її попередження в Україні за сучасних умов» (2005, В. Ф. Оболенцев);
 • «Понятийный аппарат современной криминологии (терминологический словарь)» (2005, О. Г. Кальман, І. О. Христич);
 • «Запобігання злочинності в Україні» (2007, В. В. Голіна,
  М. Ю. Валуйська);
 • «Науково-практичний коментар Кримінально-виконавчого кодексу України» (2008, О. В. Лисодєд, Л. П. Оніка, А. Х. Степанюк);
 • «Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої служби України» (2009, А. Х. Степанюк);
 • «Термінологічний довідник із застосування кримінально-виконавчого законодавства» (2010, О. В. Лисодєд, М. П. Черненок);
 • «Організація роботи персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України з підготовки засуджених до звільнення» (2011, А. Х. Степанюк);
 • «Запобігання злочинності (теорія і практика)» (2011, В. В. Голіна);
 • «Документи первинного обліку» (2012, О. В. Ткачова, І. О. Христич);
 • «Звільнення від відбування покарань» (2012, М. В. Романов);
 • «Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи» (2012, К. А. Автухов, О. В. Ткачова, І. С. Яковець);
 • «Кримінально-виконавчий кодекс України: науково-практичний коментар» (2012, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець);
 • «Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию» (2013, В. В. Голіна, М. Г. Колодяжний);
 • «Механізм оптимального виконання покарання у виді позбавлення волі» (2013, К. А. Автухов, І. С. Яковець);
 • «Організаційно-правові засади діяльності Державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань» (2013, К. А. Автухов, І. С. Яковець);
 • «Реінтеграційний напрям діяльності персоналу установ виконання покарань» (2013, К. А. Автухов, І. С. Яковець);
 • «Теорії причин злочинності неповнолітніх у сучасній американській кримінології» (2013, О. Ю. Шостко);
 • «Загальні засади діяльності спостережних комісій» (2014, К. А. Автухов, І. С. Яковець);
 • «Результати дослідження стану реалізації засудженими з числа вразливих груп наданих прав і свобод» (2015, К. А. Автухов, І. С. Яковець);
 • «Реформування органів кримінальної юстиції України відповідно до європейських стандартів: концептуальний аналіз» (2015, О. О. Шуміло);
 • «Короткочасні виїзди засуджених до позбавлення волі за межі колоній» (2016, К. А. Автухов, А. Х. Степанюк) та ін.

Кафедрою підготовлено підручники: “Кримінологія” (2003, 2009, 2014), “Кримінально-виконавче право України” (2001, 2005, 2011, 2015), “Правова статистика” (2004, 2009, 2014, 2015), «Запобігання корупції» (2019) та навчальні посібники «Статистичній облік і звітність в правоохоронних органах України» (2002), «Запобігання злочинності (теорія і практика)» (2007, 2011), «Звільнення від відбування покарання» (2012), «Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи» (2012), «Організаційно-правові засади діяльності Державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань» (2012), «Документи первинного обліку» (2012), «Віктимологія» (2017), «Правові основи запобігання та боротьби із корупцією» (2018).

Сьогодні наукові дослідження членів кафедри проводяться у рамках цільової комплексної програми «Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної кримінально-виконавчої служби в Україні» (2016-2020 рр., № 0111u000958). Розпочато і продовжується проведення наукових досліджень за темами: «Правова культура і правова свідомість як основа запобігання корупції в Україні», «Теоретичні і практичні проблеми протидії корупційній злочинності в Україні», «Системний аналіз запобігання злочинності в Україні», «Синергетична теорія запобігання злочинності», «Ціна злочинності», «Корпоративна злочинність: визначення, детермінація, запобігання», «Кримінологічна концепція суспільної небезпеки особистості злочинця», «Детермінація віктимної поведінки при вчиненні злочинів з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості», «Кримінологічні проблеми запобігання злочинів у сфері телекомунікацій та інформаційних технологій», «Кримінологічна характеристика та запобігання обігу контрафактної продукції в Україні», «Кримінологічна характеристика  та запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні», «Джерела кримінально-виконавчого права», «Місце правового статусу засудженого в структурі режиму покарання у виді позбавлення волі», «Кримінологічна характеристика та запобігання домашньому насильству»  та ін.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • “Кримінологія”,
 • “Кримінально-виконавче право”,
 • “Правові засади запобігання корупції”,
 • “Правові засади діяльності органів пробації в Україні”,
 • “Попередження злочинів”.

Вибіркові навчальні дисципліни  –

Першого (бакалаврського) рівня  6-й семестр :

 • “Запобігання корупції”,
 • “Діяльність органу пробації”,
 • “Кримінально-виконавче право”.

Другого (магістерського) рівня:

 • “Віктимологія”,
 • “Захист прав засуджених та осіб, взятих під варту”,
 • “Антикорупційний комплаєнс”,
 • “Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів ”,
 • “Запобігання домашньому насильству”,
 • “Запобігання транснаціональної організованої злочинності”,
 • “Фінансовий контроль за діяльністю осіб, уповноважених на здійснення публічного адміністрування”.

За освітнім ступенем «Магістр» профіль освітньої програми «Юридичний антикорупційний менеджмент» формують такі навчальні дисципліни спеціальної фахової підготовки:

 • «Запобігання корупції у публічній сфері»,
 • «Запобігання корупції у приватній сфері (антикорупційний комплаєнс)»,
 • «Програмування і планування заходів у сфері запобігання корупції»,
 • «Міжнародні стандарти протидії транснаціональній корупції»,
 • «Антикорупційний моніторинг: правові засади, організація та оцінка ефективності».

Кафедрою запроваджена освітня сертифікаційна професійна програма «Юрист у сфері запобігання та протидії корупції». Вона спрямована на поглиблене вивчення студентами ІІ, III, IV курсу (бакалаврат) та V і VI курсу (магістратура) денної форми навчання актуальних питань правового регулювання відносин у сфері запобігання корупції. Це дасть змогу студентам отримати знання в галузі антикорупційної діяльності, і як наслідок, надавати консалтингові послуги у сфері антикорупційної діяльності, вміння вибудовувати ефективну правову позицію при захисті інтересів юридичних та фізичних осіб в судах у справах про корупцію, розробляти антикорупційні програми для підприємств, установ, організацій, консультувати з питань електронного декларування, проводити антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, виявляти, врегульовувати та запобігати конфлікту інтересів, виявляти та усувати корупційні ризики для бізнес репутації ін.

«Юрист у сфері запобігання та протидії корупції» – сертифікована програма розрахована на надання знань та навичок щодо застосування антикорупційного законодавства, забезпечення запобігання корупції у публічній і приватній сферах, організації антикорупційного моніторингу та впровадження міжнародних стандартів запобігання корупції.

         Отримані знання можуть використовуватись у професійній діяльності:

 • юристів та менеджерів національних та міжнародних бізнес-корпорацій;
 • юристів банківських та фінансово-кредитних установ;
 • юристів державних та комунальних закладів;
 • юристів юридичних консалтингових компаній;
 • адвокатів при захисті інтересів юридичних та фізичних осіб в судах у справах про корупцію;
 • юристів аудиторських фірм (компаній);
 • уповноважених підрозділів підприємств, установ, організацій публічної і приватної сфери;
 • юристів спеціалізованих антикорупційних органів;
 • юристів міжнародних організацій та установ із запобігання корупції;
 • громадських активістів та журналістів під час реалізації антикорупційних ініціатив.

Пропонований курс надасть можливість отримати відповідну спеціалізацію та наближує студентів до самостійної праці.

Викладачі кафедри »

Викладання дисциплін у 2019/2020 навчальному році будуть забезпечувати наступні викладачі:

 

№№

Прізвище, ім’я та по батькові, посада

Вчений ступінь,   вчене звання

Тема докторської (кандидатської) дисертації,  рік захисту

Кількість публікації, сфера наукових інтересів

1.

Головкін   Богдан Миколайович, завідувач кафедри, професор

Доктор юридичних наук,       професор

Теоретичні та прикладні проблеми детермінації і запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні,
2011 рік

Більше 170 публікацій з питань злочинності неповнолітніх, тяжкої насильницької злочинності у сімейно-побутовій сфері, злочинності жінок, злочинності у паливно-енергетичній сфері, корисливої насильницької злочинності, латентної віктимності, у т.ч. у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та  Web of Science

2.

Степанюк Анатолій  Хомич, професор 

Доктор юридичних наук,
професор

Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження),
2002 рік

Більше 130 публікацій         у сфері  вивчення проблем виконання та відбування покарань

3.

Шостко     Олена    Юріївна, професор

Доктор  юридичних наук,
професор

Теоретичні та прикладні проблеми протидії організованій злочинності в європейських країнах,
2011 рік

Більше 140 публікацій. До кола наукових інтересів належать: теорія і практика протидії організованій злочинності та корупції в Україні,  країнах Європи і США; дослідження проблем міжнародного співробітництва у цій царині; адаптація українського законодавства у сфері протидії злочинності до законодавства ЄС і РЄ; порівняльна кримінологія

4.

Лисодєд Олександр Володимирович, доцент,        декан вечірнього факультету

Кандидат юридичних наук,
доцент

Кримінологічні проблеми шахрайства,
1999 рік

Більше 130 публікацій з проблем запобігання окремим видам злочинів, виконання кримінальних покарань, правового статусу засуджених, імплементації міжнародних стандартів поводження із засудженими у кримінально-виконавче законодавство України

5.

Автухов Костянтин Анатолійович, асистент

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Виконання покарання            у виді арешту,
2012 рік

Більше 80 публікацій в сфері вивчення правового статусу засуджених

6.

Лукашевич Сергій Юрійович, доцент

Кандидат юридичних наук,
 доцент

Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі,
2001 рік

Має більше 60 публікацій. Працює над теоретичними проблемами сучасного наукознавства, методології кримінології, проблемами запобігання злочинності

7.

Оболенцев Валерій Федорович, доцент

Кандидат юридичних наук,
доцент

Актуальні проблеми латентної злочинності,
2001 рік

Більше 60 публікацій, в т.ч. монографії, підручники, навчальні посібники.       Досліджує системний характер фактичної злочинності

8.

Пивоваров Володимир Володимирович,  доцент

Кандидат юридичних наук,
доцент,
диплом Ph.D.

Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна характеристика та попередження,
2004 рік

Більше 70 публікацій у сфері економічної і корпоративної злочинності, кримінального права і кримінального процесу, віктимології, правової статистики. Досліджує проблеми корпоративної злочинності сучасного світу

9.

Романов Михайло Васильович, доцент

Кандидат юридичних наук,
доцент

Правове регулювання заходів стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі,
2003 рік

Більше 45 публікацій щодо забезпечення прав засуджених; досліджує інститут звільнення від відбування покарань

10

Таволжанський Олексій Володимирович, доцент

Кандидат юридичних наук

Основні напрямки соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі,
2014 рік

Має більше 30 публікацій з проблем соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі,    в т.ч. особисту монографію

11

Ткачова
Олена Вікторівна, доцент

Кандидат юридичних наук,
доцент

Виконання покарання у виді виправних і громадських робіт,
2006 рік

Більше 40 публікацій у сфері дослідження альтернативних позбавленню волі покарань в Україні, в т.ч. монографію, підручники, навчальні посібники

12

Гальцова  Олена Володимирівна, асистент

Кандидат юридичних наук

Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні та відбуванні покарань, 2015 рік       

Має понад 25 публікацій у сфері дотримання прав і свобод людини під час виконання та відбування покарань

13

Кулик  Катерина Дмитрівна, асистент

Кандидат юридичних наук

Кримінологічна характеристика та запобігання розбещенню неповнолітніх,                  2017 рік

Більше 30 наукових публікацій у сфері кримінологічних досліджень.

Коло наукових інтересів: кримінологічна характе-ристика та запобігання злочинам проти статевої недоторканості неповно-літніх; запобігання корупційним злочинам; врегулювання та запобігання конфлікту інтересів; запобігання гендерно-зумовленому та домашньому насильству

14

Кутєпов  Максим Юрійович, асистент

Кандидат юридичних наук

Кримінологічні засади формування кримінально-виконавчої політики України на сучасному етапі,                              2015 рік

Більше 40  публікацій, в т.ч. монографія.

Коло наукових інтересів: кримінально-виконавча політика, виправлення та ресоціалізація засуджених в Україні 

15

Новіков       Олег Володимирович, асистент

Кандидат юридичних наук

Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності,
2015 рік

Більше 40 публікацій
у сфері кримінологічних досліджень, в т.ч. монографію

16

Сметаніна Наталія Володимирівна, асистент

Кандидат юридичних наук

Теоретичне уявлення про злочинність в пострадянській кримінології,
2014 рік

Має більше 50 публікацій у сфері теоретичної розробки поняття злочинності у сучасній кримінології і інформаційної моделі злочинності, в т.ч. особисту монографію, а також визначення ціни злочинності, проблеми віктимології, запобігання торгівлі людьми, насильству в сім’ї та корупційним злочинам, дослідження проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів

Інформація про консультації »

Інформація про індивідуальні консультації:

на І-й семестр 2019-2020 навчального року

Прізвище, ім’я та по батькові

Дата

Час

Місце

проведення

1.

Головкін

Богдан Миколайович

Понеділок

14.00-15.00

Кафедра

Вівторок

14.00-15.00

Кафедра

2.

Степанюк

Анатолій Хомич

Вівторок

14.00-16.00

Кафедра

3.

Шостко Олена Юріївна

Середа

15.00-17.00

Кафедра

4.

Лисодєд

Олександр Володимирович

Понеділок

П’ятниця

14.00-15.00

Деканат

вечірнього факультету

5.

Лукашевич

Сергій Юрійович

Понеділок

15.00-17.00

Кафедра

6.

Пивоваров

Володимир                           

Володимирович

Четвер

15.00-16.00

Кафедра

Четвер

16.00-17.00

Інститут прокуратури та кримінальної юстиції,
викладацька а. 217

7.

Оболенцев

Валерій Федорович

Вівторок

15.00-16.00

Кафедра

Четвер

15.00-16.00

вул. Динамівська, 4,
викладацька, а. 502

8.

Романов

Михайло Васильович

Вівторок

15.00-17.00

Кафедра

9.

Ткачова Олена Вікторівна

Четвер

15.00-17.00

Кафедра

10.

Автухов

Костянтин Анатолійович

Понеділок

15.00-16.00

Кафедра

Понеділок

16.00-17.00

Інститут прокуратури та кримінальної юстиції,
викладацька а. 217

11.

 

Таволжанський

Олексій  Володимирович

Вівторок

15.00-17.00

вул. Пушкінська, 84

12.

Сметаніна

Наталія Володимирівна

Середа

15.00-17.00

Кафедра

13.

Новіков

Олег Володимирович

Вівторок

14.00-15.00

Кафедра

Середа

15.00-16.00

вул. Динамівська, 4,
викладацька, а. 502

15.

Кулик

Катерина Дмитрівна

Понеділок

15.00-17.00

Кафедра

Четвер

12.00-13.00

вул. Динамівська, 4,
викладацька, а. 502

16

Кутєпов Максим Юрійович

Понеділок

15.00-17.00

Кафедра

 

 

Наукові студентські гуртки »

Наукові гуртки з кримінології працюють з 1 жовтня по 1 грудня о 13.00 на кафедрі (ауд. 89) під керівництвом:

– проф. Головкіна Б.М. щовівторка;

– проф. Шостко О.Ю. щосереди;

– к.ю.н. Сметаніної Н. В. щочетверга;

– доц. Пивоварова В.В. протягом навчального року за графіком, оголошеним на сайті наукового гуртка https://criminolog.wordpress.com (оновлюється). Засідання призначаються, як правило, по вівторках.

Контакти кафедри: »

 

 

Веб-сайт:

http://criminology.nlu.edu.ua/kontaktna-informatsiya/

Назва кафедри:

Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Поштовий індекс:

61024

Населений пункт:

м. Харків

Адреса:

вул. Пушкінська, 77

(аудиторія 89 – розташована у корпусі «А», 2-й поверх)

Телефон:

 8(057) 704-92-62

E-mail:

kriminology@nulau.edu.ua

Контактні особи:

Бойко Юлія Григоріївна – зав. лабораторією

Остапко Ксенія Сергіївна – ст. лаборант