Кафедра кримінального права №1

Тютюгін Володимир Ілліч

Кафедра кримінального права була створена у 1863 р. на юридичному факультеті Імператорського Харківського університету і на той час мала назву “Кафедра кримінального права та кримінального судочинства”. Під такою назвою кафедра існувала до закриття в Харківському університеті юридичного факультету, що відбулося 27 лютого 1920 р. Рішенням Народного комісаріату освіти УССР у липні 1920 р. на базі юридичного факультету Харківського університету було створено Харківський інститут народного господарства, який почав працювати як самостійний вуз із вересня того ж року. З цього часу в ньому існувала кафедра кримінального права. У 1944–1946 та 1955–1964 рр. кафедра кримінального права працювала будучи об’єднаною з кафедрою кримінального процесу. Наказом ректора від 22 листопада 1999 р. з метою оптимізації організації навчального процесу кафедра була розділена на кафедри кримінального права № 1 і № 2, які, проте, по суті становлять єдиний науковий і педагогічний колектив.

За роки свого існування на кафедрі працювало багато відомих учених-криміналістів (Л.Є. Владимиров, А.Д. Кисельов, М.П. Чубинський, В.С. Трахтеров, М.М. Гродзинський, Г.І. Волков, М.М. Ємінник, С.М. Канарський, Д.Н. Розенберг, В.В. Сташис, М.І.Бажанов, В.Я. Тацій та інш.), переважна більшість з яких у різний час обіймала посаду завідуючого кафедрою.

З 1956 по 1991 роки завідувач кафедри – професор, академік Національної академії правових наук України, Герой України Володимир Володимирович Сташис. З 1991 по 2015 роки кафедру очолював доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, Герой України Василь Якович Тацій.

З 2015 р. завідувачем кафедри є кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України Тютюгін Володимир Ілліч.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Кримінальне право України (Загальна та Особлива частини)», «Теорія та практика застосування кримінального законодавства України», «Кваліфікація злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг».

З 2016-2017 навчального року кафедрою кримінального права № 1 запроваджені та викладаються нові обов’язкові та вибіркові дисципліни:

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 1. «Теорія та практика призначення покарання за кримінальним правом України» для студентів 4 курсу Факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України.
 2. «Теорія та практика призначення покарання за кримінальним правом України» та «Проблеми кваліфікації корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів» для студентів 5 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції освітньої програми «Адвокат у кримінальному провадженні».
 3. «Проблеми кваліфікації корупційних та повʼязаних з корупцією злочинів» для студентів 4 курсу  Інституту прокуратури та кримінальної юстиції освітньої програми «Прокурор у кримінальному провадженні».
 4. «Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації» для студентів 5 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції профіля освітньої програми «Прокурор у кримінальному провадженні».
 5. «Теорія та практика призначення покарання за кримінальним правом України» для студентів Факультету правосуддя.

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Викладаються в Інституті прокуратури та кримінальної юстиції:

 1. Проблеми теорії та практики звільнення від кримінальної відповідальності.
 2. Кримінально-правові питання боротьби з організованою злочинністю.
 3. Теорія та практика призначення покарання за кримінальним правом України.
 4. Питання кримінального права в практиці Європейського суду з прав людини.
 5. Порівняльне кримінальне право.

Кафедрою були видані підручники “Кримінальне право України. Загальна частина” (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2015) та “Кримінальне право України. Особлива частина” (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2015) за редакцією В.В.Сташиса, В.Я.Тація. За ці підручники колективу авторів присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки в 2006 р.

Наукова діяльність кафедри »

Головним завданням науково-дослідницької роботи кафедри є розробка найбільш важливих проблем науки кримінального права з урахуванням нових завдань, які стоять перед державою.

З 2011–2015 рр. кафедра працює над реалізацією цільової комплексної програми “Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства України та практики його застосування”.

Найбільш важливі результати науково-дослідницької роботи кафедри знайшли своє відбиття у численних статтях, науково-практичних коментарях Кримінального кодексу України, монографіях та інших публікаціях.

Так, із Загальної частини кримінального права було видано (з 1970 р.) наступні монографії: М.И.Бажанов, В.В.Сташис «Новое в уголовном законодательстве» (1970); М.И.Бажанов «Назначение наказания по советскому уголовному праву» (1980); В.И.Тютюгин «Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как вид наказания по советскому уголовному праву» (1982); Л.Н.Кривоченко «Классификация преступлений» (1983); Ю.В.Баулин «Право граждан на задержание пре ступника» (1986); В.Я.Таций «Объект и предмет преступления в советском уголовном праве» (1988); В.В.Устименко «Специальный субъект преступления» (1989); Ю.В.Баулин «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» (1991); В.С.Трахтеров «Вменяемость и невменяемость в уголовном праве (исторический очерк)» (1992); Ю.В.Баулін «Звільнення від кримінальної відповідальності» (2004); Ю.А.Пономаренко «Чинність і дія кримінального закону в часі» (2005); Є.В.Шевченко «Злочини з похідними наслідками» (2005); О.В.Ус «Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину» (2007); Ю.В. Баулин «Причинение вреда с согласия “потерпевшего” как обстоятельство, исключающее преступность деяния» (2007); О.В. Зайцев «Обмежена осудність у кримінальному праві України» (2007); І.О. Зінченко, В.І. Тютюгін «Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання» (2008); Ю.А. Пономаренко «Виды наказаний по уголовному праву Украины» (2009); О.В. Харитонова «Кримінально-правові погляди О.Ф. Кістяківського: наукова спадщина та її значення для сучасних кримінально-правових досліджень» (2010); І.О. Зінченко, В.І. Тютюгін “Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація» (2010); Н.В. Маслак «Кримінальна відповідальність за готування до злочину» (2010); Л.М. Кривоченко «Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України» (2010); Ю.А. Пономаренко «Штраф як вид покарання у кримінальному праві України (за результатами реформи 2011 р.)» (2012).

Дослідження з проблем Особливої частини знайшли свої відображення в таких монографіях: В.В. Сташис, М.И. Бажанов “Преступления против личности в УК УССР и судебной практике” (робота витримала три видання: 1976, 1981, 1987); В.В. Сташис, М.И. Бажанов “Личность под охраной уголовного закона” (1996), цю роботу видано українською мовою – “Особа під охороною кримінального закону” (1996)); В.Я. Таций “Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной промышленной продукции” (1981); В.Я. Таций “Ответственность за хозяйственные преступления, объект и система” (1984); С.Б. Гавриш “Кримінально-правова охорона довкілля в Україні (Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства)” (2002); В.І. Борисов (у співавт.) “Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі” (2005); В.І. Борисов, Ю.В. Баулін, Л.В. Дорош, О.І. Перепелиця, О.М. Лемешко “Організований наркобізнес. Поняття, форми та підстави кримінальної відповідальності” (2005); В.В. Сташис, В.І. Тютюгін “Практика судів України з кримінальних справ 2001–2005” (2005); Л.М. Демидова “Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації” (2005); В.І. Борисов, О.О. Пащенко “Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки” (2006); О.Е. Радутний “Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю” (2008); В.В. Сташис, В.І. Тютюгін «Практика судів України з кримінальних справ (2006-2007)» (2008); В.В. Сташис, В.І. Тютюгін «Практика судів України з кримінальних справ (2007-2008)» (2009); А.А. Байда “Уголовная ответственность за незаконную лечебную деятельность” (2009); В.М. Киричко, О.І. Перепелиця. “Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці: науково-практичний коментар” (2010); В.М. Киричко “Практичний посібник з кримінального права України” (2010); С.В. Гринчак «Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини» (2011);  В.І. Тютюгін, В.І., Борисов, Ю.В. Гродецький, В.А. Козак, Р.С. Орловський, О.Е. Радутний, Є.В. Шевченко «Злочини проти правосуддя» (2011); В.І. Тютюгін «Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з кримінальних справ (1973-2011)» (2011); Практика судів України з кримінальних справ (2008-2011)// Укладач В.І. Тютюгін; За заг. ред. В.Я. Тація (2011); В.І. Борисов, Г.С. Крайник «Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою» (2012); М.В. Шепітько «Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання» (2012).

У ході кодификації кримінального законодавства 1958-1961 рр. В.В. Сташис, В.С. Трахтеров, Л.М. Сугачов, М.І. Бажанов брали активну участь у підготовці проекту Кримінального кодексу України 1960 р. Професор В.В. Сташис був членом робочої групи та брав участь у засіданні сесії Верховної Ради України, яка прийняла кодекс 28 грудня 1960 р.

Професор В.Я. Тацій з 1998 р. очолював робочу групу Кабінету Міністрів України по підготовці, а згодом – по доопрацюванню проекту нового Кримінального кодексу України. Членами робочої групи було затверджено професорів: В.В. Сташиса, М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова, М.І. Панова, В.П. Тихого. Кримінальний кодекс, підготовлений цією робочою групою, був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності з 1 вересня 2001 р.

Після прийняття Кримінального кодексу України 2001 р. вийшло чотири видання Науково-практичного коментаря до цього кодексу за редакцією В.В. Сташиса, В.Я. Тація (2003, 2004, 2006, 2008, 2013).

Кафедра активно впливає на формування правозастосовної практики шляхом участі окремих її членів у різних науково-дорадчих органах. Так, академіки В.Я. Тацій, В.І. Борисов, професор В.І. Тютюгін та доцент О.І. Перепелиця є членами низки парламентських, президентських, урядових комісій та робочих груп, вони беруть участь у підготовці їх
рішень, постанов, законопроектів, а професор Ю.В. Баулін є заступником голови Конституційного Суду України та входить до складу Міжвідомчої робочої групи з питань комплексного удосконалення Кримінального кодексу України при Міністерстві юстиції України.

Колектив кафедри надає активну допомогу органам судової влади України щодо формування єдиної практики застосування чинного кримінального законодавства. Так, співпрацюючи з Верховним Судом України (професори Тацій В.Я., Борисов В.І. та Тютюгін В.І. є членами Науково-консультативної ради при Верховному Суді України і Вищого спеціалізованого суду України  з розгляду цивільних і кримінальних справ), фахівці кафедри обговорювали і надавали висновки щодо проектів постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судової практики у кримінальних справах. За останні роки кафедра надала висновки до проектів та підготувала і направила до Верховного Суду України проекти таких постанов Пленуму Верховного Суду України: “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я”; “Про судову практику в справах про необхідну оборону”; “Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну не відбутої частини покарання більш м’яким”; “Про судову практику в справах про хабарництво”; “Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами”; “Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”; “Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”; “Про деякі питання кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності”; “Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень”; “Про судову практику в справах про хуліганство”; “Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил”; “Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”; “Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини та адміністративні правопорушення щодо безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту”; “Про практику застосування судами України законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності”; “Про судову практику розгляду кримінальних справ про злочини, які вчиняються організованими злочинними об’єднаннями”; “Про судову практику у справах про зґвалтування та інші статеві злочини”; “Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва”; “Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003р. № 7 “Про практику призначення судами кримінального покарання” (зі змінами, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від
10 грудня 2004 р. № 18)”; “Про судову практику у справах про злочини проти власності”; “Про практику застосування судами законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх наслідки”; “Про практику застосування судами законодавства у справах про протидію торгівлі людьми або здійсненню іншої незаконної угоди щодо людини” та інші.

Кафедра постійно дає висновки на запитання Конституційного Суду України,  Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України  з розгляду цивільних і кримінальних справ з проблемних ситуацій, які виникають у практиці застосування КК України 2001 р. Протягом 2001–2012 рр. підготовлено більш 50 таких висновків. Члени кафедри постійно готують висновки із складних питань, які виникають у практиці правоохоронних органів при розгляді конкретних кримінальних справ. За останні роки кафедрою підготовлено більше 130 таких висновків.

Члени кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, присвячених різним кримінально-правовим проблемам. За 2000–2012 рр. члени кафедри були учасниками близько 140 наукових конференцій, серед яких 52 – міжнародні, де розглядалися важливі питання науки та практики кримінального права.

Найбільш значні з них: міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми протидії тероризму і злочинності у контексті європейської і євроатлантичної інтеграції України” (Україна, 2006); міжнародна науково-практична конференція „Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення” (до п’ятої річниці прийняття КК України) (Україна, 2006); міжнародна науково-практична конференція “Міжнародне співробітництво у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів” (Україна, 2006); міжнародна наукова конференція “Кримінально-правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми” (Україна, 2006); ІІІ міжнародна науково-практична конференція “Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке” (Росія, 2006); “І Всероссийский конгресс по уголовному праву, посвященный 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации “Конституционные основы уголовного права” (Росія, 2006); Міжнародний науково-практичний семінар “Кримінальний кодекс України 2001 року: Проблеми застосування і перспективи удосконалення. Прогалини у кримінальному законодавстві” (Україна, 2008); міжнародний українсько-німецький “круглий стіл” “Тенденції розвитку сучасних криміналістичних досліджень” (Україна, 2008); Наукова конференція “Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні” (Україна, 2009); міжнародний “круглий стіл” “Попередження та протидія корупції у сфері публічної служби: професійна етика, декларування доходів, видатків, майна публічних службовців, підрозділів внутрішнього розслідування” (Україна, 2009); Науково-практична конференція, присвячена 15-річчю створення Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України у складі Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого “Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії та практики” (Україна, 2009); Всеукраїнська науково-практична конференція “Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми” (Україна, 2009); Міжнародний симпозіум “Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної відповідальності” (Україна, 2009); Міжрегіональні муніципальні слухання “Конституційні засади організації місцевої влади” (Україна, 2009); VI міжнародна науково-практична конференція “Фармацевтичне право, судова фармація та доказова фармація в удосконаленні системи національної безпеки у медико-фармацевтичному кластері Єврорегіону “Слобожанщина” (Україна, 2009); “круглий стіл” “Захист прав людини – стратегічна складова судово-правової реформи в Україні” (Україна, 2009); міжнародна науково-практична конференція “Механізм кримінально-правового впливу (український та зарубіжний досвід) (Україна, 2010); V Российский Конгресс уголовного права “Научные основы уголовного права и процессы глобализации” (Россия, 2010); Ш Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми застосування адміністративного та кримінального законодавства» (2011); Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика у сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення» (2011); Міжнародна студентська наукова конференція «Другі Харківські студентські кримінально-правові читання» (2011); Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України» (2011); Всеукраїнська науково-практична конференція «Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи» з нагоди 15-річчя Конституції України (2011); Міжнародна науково-практична конференція “Гармонизация законодательства уголовно-правового направления в современной Европе” (2011); Міжнародний симпозіум «Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань» (2011); Міжнародна науково-практична конференція «10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн» (2011); Міжнародний симпозіум «Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення» (2012); Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність» (2012) та ін.

Викладачі кафедри »

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1

Прізвище, ім’я та по-батькові

посада

 

науковий ступень

Тема докторської (кандидатської ) дисертації,

рік захисту

1.

ТАЦІЙ Василь  Якович

професор

доктор

юридичних наук

Уголовная ответственность за коммерческое посредничество, 1970;

Проблемы ответственности за хозяйственные преступления: объект и система, 1984

2.

БАУЛІН Юрій Васильович

професор

доктор

юридичних наук

Право граждан на задержание преступника по советскому уголовному законодательству, 1981; Уголовно-правовые проблемы учения об обстоятельствах, исключающих преступность (общественную опасность и противоправность деяния), 1991

3.

БОРИСОВ Вячеслав Іванович

професор

доктор

юридичних наук

Уголовная ответственность за нарушение правил при производстве строительных работ, 1974;

Основные проблемы охраны безопасности производства в уголовном законодательстве Украины, 1993

4.

ТЮТЮГІН Володимир Ілліч

професор

кандидат юридичних наук

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как вид наказания по советскому уголовному праву, 1975

5.

ДЕМИДОВА Людмила Миколаївна

професор

доктор юридичних наук

Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації, 2003;

Кримінально-правова відповідальність за заподіяння майнової шкоди, 2014

6.

МОХОНЧУК Сергій Михайлович

професор

доктор

юридичних наук

Кримінальна відповідальність за тероризм, 2000;

Кримінально-правова охорона миру та безпеки людства, 2014

7.

КИРИЧКО Василь Миколайович

доцент

кандидат юридичних наук

Уголовная ответственность за получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения, 1986

8.

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Олександр Іванович

доцент

кандидат юридичних наук

Уголовная ответственность за занятие запрещенным

промыслом, 1980

 

 

 

 

 

9.

ОРЛОВСЬКИЙ Руслан Семенович

доцент

кандидат юридичних наук

Кримінальна відповідальність за пособництво вчиненню злочину, 2000

10.

ГРОДЕЦЬКИЙ Юрій Васильович

доцент

кандидат юридичних наук

Добровільна відмова при співучасті, 2002

11.

ПОНОМАРЕНКО Юрій Анатолійович

доцент

кандидат юридичних наук

Зворотна дія кримінального закону

в часі, 2002

12.

РАДУТНИЙ Олександр Едуардович

доцент

кандидат юридичних наук

Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (аналіз складів злочину), 2002

13.

ШЕВЧЕНКО Євген Валерійович

доцент

кандидат юридичних наук

Злочини з похідними наслідками в кримінальному праві, 2002

14.

КОЗАК Вадим Анатолійович

доцент

кандидат юридичних наук

Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми (аналіз складу злочину), 2003

15.

ХАРИТОНОВА Олена Володимирівна

доцент

кандидат юридичних наук

Питання Загальної частини кримінального права в працях

О. Ф. Кістяківського, 2004

16.

УС Ольга Володимирівна

доцент

кандидат юридичних наук

Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину, 2005

17.

БАЙДА Антон Олександрович

доцент

кандидат юридичних наук

Відповідальність за незаконну лікувальну діяльність за КК України (аналіз складу злочину, питання кваліфікації), 2006

18.

ЗАЙЦЕВ Олексій Володимирович

доцент

кандидат юридичних наук

Обмежена осудність у кримінальному праві України, 2006

19.

ЄВДОКІМОВА Олена Володимирівна

доцент

кандидат юридичних наук

Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, 2007

20.

ГРИНЧАК Сергій Васильович

доцент

кандидат юридичних наук

Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини: підстави кримінальної відповідальності, 2007

21.

ГРИГОР’ЄВА Марина Євгенівна

доцент

кандидат юридичних наук

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям, 2007

22.

ШЕПІТЬКО Михайло Валерійович

професор

доктор юридичних наук

Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання, 2011

23.

ГОРНОСТАЙ Алеся  Вікторівна

доцент

кандидат юридичних наук

Кримінальна відповідальність за замах на злочин, 2011

24.

ЧАРИЧАНСЬКИЙ Олександр Олександрович

асистент

кандидат юридичних наук

Підстави кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за Кримінальним кодексом України, 2004

25.

МАСЛАК Наталія Володимирівна

асистент

кандидат юридичних наук

Кримінальна відповідальність за готування до злочину, 2005

26.

ДЕМ’ЯНЕНКО Юлія Іванівна

асистент

кандидат юридичних наук

Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя, 2008

 

       

27.

БАЗЕЛЮК Вікторія Володимирівна

асистент

кандидат юридичних наук

Кримінальна відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини, 2012

28

ЗАБУГА Юлія Юріївна

асистент

кандидат юридичних наук

Обставини, які обтяжують покарання, за кримінальним законодавством України, 2013 

29.

ЄВТЄЄВА Дарина Петрівна

асистент

кандидат юридичних наук

Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину, 2015

30.

КОМАРОВ Олександр Дмитрович

асистент

кандидат юридичних наук

Фактична помилка в кримінальному праві України та її значення для кримінальної відповідальності, 2015

31.

РУБАЩЕНКО Микола Анатолійович

асистент

кандидат юридичних наук

Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, 2015 

32.

ШУЛЬЖЕНКО Надія Володимирівна

асистент

кандидат юридичних наук

Вчинення злочину організованою групою, 2015  

33.

В’ЮНИК Максим Вікторович

асистент

 

 

34.

КОПЙОВА Ірина Анатоліївна

асистент

 

 

35.

МАРАДІНА Юлія Сергіївна

асистент

 

 

36.

МАСЛОВА Олена Олегівна

асистент

 

 

37.

ІЩЕНКО Микола Віталійович

аспірант

 

 

38.

КЛИМОСЮК Андрій Сергійович

аспірант

 

 

39.

ПОПОВИЧ Ольга Станіславівна

аспірант

 

 

40.

ЗАВАЛІШИНА Оксана Сергіївна

аспірант

 

 

41.

РЕПА  Світлана Олексіівна

аспірант

 

 

 

Інформація про гуртки »

 1. проф. Баулін Ю.В., доц. Пономаренко Ю.А.
 2. проф. Борисов В.І.
 3. проф. Демидова Л.М.
 4. проф. Тютюгін В.І., к.ю.н. Комаров О.Д.
 5. доц. Харитонова О.В.

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА № 1 – Головний корпус, вул. Пушкінська, 77, ауд.10,

телефони:  70-49-212, 70-49-217, e-mail: krimlaw1@nulau.edu.ua

зав. лабор. ШУМАКОВА Вікторія Юріївна

лаб. РОЄНКО  Аліна Геннадіївна

лаб. ТІМОНОВА Дар’я Сергіївна