Кафедра кримінального права №2

Кафедра кримінального права № 2 створена наказом ректора від 22 листопада 1999 р., № 129.

На кафедрі працюють: доктор юридичних наук, професор Панов Микола Іванович,  доктор юридичних наук, професор Харитонов Сергій Олександрович; кандидати юридичних наук, доценти: Анісімов Герман Миколайович, Анчукова Марина Вікторівна, Володіна Оксана Олександрівна, Дзюба Юрій Павлович, Зінченко Ірина Олександрівна, Самощенко Ігор Вікторович; асистенти: Гальцова Вікторія Володимирівна, Оробець Костянтин Миколайович, Олійник Петро Володимирович, Рябченюк Юлія Володимирівна; аспіранти: Осадча Анна Сергіївна, Барська Люсія Тарасівна; завідуюча лабораторією кафедри Гуд Тетяна Миколаївна; лаборант Шинкаренко Оксана Миколаївна.

Завідуючим кафедрою з дня її заснування й  до вересня 2020 р. був доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України Микола Іванович Панов.

Із вересня 2020 р.- завідувач кафедри кафедри доктор юридичних наук, професор Сергій Олександрович Харитонов. 

Кафедра здійснює викладання навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Загальна та Особлива частини), спецкурсів «Проблеми кваліфікації військових злочинів» та «Кваліфікація злочинів, підслідних слідчим органів внутрішніх справ».

Також на кафедрі працює науковий гурток керівником, якого є к.ю.н., доцент Зінченко І.О.,  періодичність проведення засідань гуртка кожного вівторка першого та третього тижня місяця об 12.30, тел. для довідок: 704-90-51.

Кафедра працювала у 2006 – 2010 р.р. над цільовою комплексною програмою  «Актуальні проблеми правосуддя, укріплення законності і організації боротьби зі злочинністю в Україні»; а  у 2011 – 2015 р.р.  працює за темою «Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства України та практики його застосування».

Наукова діяльність кафедри »

За роки існування спільно з кафедрою кримінального права № 1 видала підручники: «Кримінальне право України. Загальна частина» (2003, 2004, 2006, 2007, 2010); «Кримінальне право України. Особлива частина» (2003, 2004, 2006, 2007, 2010) та Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар (2004; 2006; 2008); навчальний посібник «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)» (2006, 2011); навчально-методичну літературу: «Методичні рекомендації та завдання до практичних занять і курсових робіт з кримінального права України (Загальна частина) для студентів II курсу заочних факультетів № 1, № 2» (2002); «Методичні рекомендації та завдання до практичних і контрольних робіт з кримінального права України (Особлива частина) для студентів III курсу заочних факультетів № 1, № 2» (2002, ); «Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Військові злочини» для студентів IV курсу» (2003); «Методичні рекомендації та завдання з Загальної частини кримінального права України  для студентів II курсу» (2003); «Методичні рекомендації до підготовки та складання державного екзамену з кримінального права України» (2004); «Тематика курсових робіт з Особливої частини кримінального права України для  студентів III курсу» (2004 ); «Завдання до практичних занять з Особливої частини кримінального права України для студентів ІІІ курсу» (2004); «Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)» для студентів IV курсу» (2005); «Методичні рекомендації та завдання до практичних занять і курсових робіт з Кримінального права України (Загальна частина) для студентів II курсу заочних факультетів № 1, № 2» (2006); «Тематика курсових робіт з кримінального права України (Загальна частина) та методичні поради до їх написання для студентів II курсу денних та вечірнього факультетів» (2007); «Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України (Загальна частина)» (2010); «Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Особлива частина) відповідно до вимог ЕСТS для студентів III курсу» (2010); «Індивідуальна робота з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина»: методичні поради та завдання (відповідно  до  вимог  ЕСТS)   для   студентів   II курсу  денної форми навчання (2010); «Завдання до контрольних робіт і практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України (Особлива частина)» та методичні рекомендації до їх виконання для студентів III курсу заочних факультетів» (2010); «Методичні рекомендації та завдання до практичних занять і курсових робіт з кримінального права України (Загальна частина) для студентів ІІ курсу заочних факультетів № 1 та № 2» (2011); «Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)» для студентів IV курсу» (2011); «Програма навчальної дисципліни «Кримінальна відповідальність за злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)» для студентів IV курсу» (2011); «Програма навчальної дисципліна «Кримінальне право України» (напрям підготовки 6.030401 «Правознавство», галузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»)» (2012); «Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України (Загальна частина) відповідно до вимог ЕСТS для студентів II курсу» (2012); «Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Особлива частина) відповідно до вимог ЕСТS для студентів III курсу» (2012);

За період функціонування кафедри опубліковані наступні монографії: М.І. Панов, Л.М. Герасіна «Проблеми правової конфліктології: феноменологічний, гносеологічний та праксеологічний аналіз» (Харків, 2004); О.О. Володіна «Кримінальна відповідальність за викрадення людини» (Харків, 2005); И.А. Зинченко «Составные преступления» (Харьков, 2005); И.В. Самощенко «Понятие и признаки угрозы в уголовном праве» (Харьков, 2005); М.В. Анчукова «Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння» (Харків, 2006);  І.О. Зінченко «Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (аналіз законодавства і судової практики)» (Харьков, 2007); В.І. Тютюгін, І.О. Зінченко «Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання» (2008); П.П. Андрушко, І.О. Зінченко, СЯ. Лихова та ін., за заг. ред. В.П. Тихого «Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав» (2008);  М.І. Панов «Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування та розвитку правової системи України», том 1, підрозділ 13 «Проблеми методології формування понятійного апарату правової науки» (2009); «Правосвідомість і правова культура як фундаментальні чинники державотворення в Україні», підрозділ «Правова поведінка і правосвідомість: проблеми співвідношення та взаємозв’язку», параграф 3, гл. 3 «Деформації правової свідомості та культури»: «Правовий нігілізм як викривлення правосвідомості українського соціуму» (у співавт.) (2009);
І.О. Зінченко «Энциклопедия уголовного права», глава IV “Единые (единичные) и составные преступления», т. 3 «Понятие преступления» (2010); І.О. Зінченко, В.І. Тютюгін «Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація» (2010); М.І. Панов «Вибрані наукові праці з проблем правознавства» (2010); Н.И. Панов «Проблемы методологи формирования понятийного аппарата юридической науки» (2011);  П.В. Олійник «Предмет злочинів проти власності: поняття, види, кримінально-правове значення» (2011); Касинюк В.І, Білоконев В.М. «Кримінальна відповідальність військовослужбовців за порушення правил володіння або експлуатації машин» (2011).

Члени кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах, присвячених різним кримінально-правовим проблемам, наприклад, у міжнародних науково-практичних конференціях «Нові тенденції розвитку кримінально-процесуального законодавства України» (Харків, 16 листопада 2007 р.), «Актуальні проблеми вищої юридичної освіти в Україні» (Харків, АПрНУ ПЮАУ імені Я. Мудрого, листопад 2008 р.), «Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні» Академія правових наук України (Харків, 15 травня 2008 р.); науково-практичній конференції НДІ проблем боротьби з організованою злочинністю НАПрН України: «Якість кримінального законодавства та його ефективність у боротьбі зі злочинністю» (травень 2009 р.); науково-практичній конференції Механизм уголовно-правового воздействия: украинский и зарубежный опыт»,  9-10 апреля2010 г. ОНЮА (2010); науково-практичній конференції «Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи» 14 травня 2010 року Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого  (2010); Науково-практична конференція «Проблеми вдосконалення законодавства про протидію відмиванню злочинних доходів  і корупції» (Донбаські правові читання). –  м. Луганськ, 16 травня 2010 р. (2010);  Круглий стіл з проблем реформування законодавства у сфері протидії корупції. – Харків, грудень 2010 р., проведений  Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Національною Академією правових наук України. (2010); Міжнародний науково-практичний семінар «Громадянське суспільство і права людини» (2010); Регіонал. круглий стіл: «Правова культура і соціально-правові практики». – Х.: НУ «Юридична  академія України ім. Ярослава Мудрого»   28.02.2011 р. (2011); ХХVІ Харківські Політологічні читання «Стратегії реформ і пошук політичного балансу в Україні». – Х.: ХАП; НЮАУ; НДІ ДБМС, 21.06.2011 р. (2011); Всеукраїнська науково-практична конференція «Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи», присвячена 15-річчю Конституції України та 20-річчю Незалежності нашої держави (2011); «Проблеми конституційної реформи в Україні», НУ «Юридична  академія України ім.. Ярослава Мудрого»  червень 2011 р. (2011); Міжнародна науково-практична конференція «10 років чинності кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн» 13-14 жовтня 2011 року, м. Харків, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (2011); Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення» 25-27 лютого 2011 р. – Юридичний інститут Прикарпатського державного університету). (2011); Круглий стіл «Дотримання прав людини в структурі процесу боротьби зі злочинністю» 1 грудня 2011 р. – НАПРН України (2011); Роль ООН у розвитку міжнародного кримінального права // Засідання «круглого столу» – «До 65-ої річниці Організації Об’єднаних Націй». – Харків, 25.10.2011 р. (2011); Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доповідей та повідомлень учасників міжнародного симпозіуму, 23-24 вересня 2011 р. Львів (2011); Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність, 11-12 жовтня (2012 р.).

Контакти кафедри: вул. Динамівська,4, ауд. 802, тел.: (057) 704-90-51, контактні особи: зав. лабораторією Гуд Тетяна Миколаївна, лаборант Шинкаренко Оксана Миколаївна, електронна адреса: krimlaw2@nulau.edu.ua